Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 452 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

anoa

anoa [malajsky] — rod prežúvavých párnokopytníkov z čeľade turovité (→ byvol) žijúci prevažne na ostrove Sulawesi. Patria sem dva malé zavalité (výška v kohútiku do 1 m, hmotnosť 150 – 300 kg) druhy, anoa nížínný (Bubalus depressicornis) tmavohnedej až čiernej farby so svetlou škvrnou pod bradou, na tvári, bruchu a nohách, s hrubým krkom, krátkymi nohami a s dozadu sklopenými krátkymi, na báze trojhrannými rohmi prispôsobenými na pohyb v hustom močaristom pralese a anoa horský (Bubalus quarlesi) svetlejšej farby, s dlhšou hustejšou srsťou a s kratšími rohami, ktorý sa vyskytuje najmä v odľahlých horských oblastiach; ohrozené druhy červeného zoznamu, ich populácie sa stále zmenšujú.

anodický prúd

anodický prúd — elektrický prúd prechádzajúci anódou elektrolytického článku. Je spojený s anodickou oxidáciou elektroaktívnej látky, ktorá prebieha na fázovom rozhraní elektródy (anódy) a roztoku (elektrolytu). Anodickému prúdu sa podľa odporúčania IUPAC konvenčne prisudzuje kladné znamienko.

anódový kal

anódový kalhut. tuhý zvyšok usádzajúci sa na dne elektrolytickej vane počas elektrolytickej rafinácie kovov. V prípade elektrolytickej rafinácie medi obsahuje anódový kal meď, striebro, zlato, olovo, arzén, nikel, telúr, železo a síru, pričom obsahy týchto prvkov závisia od zloženia anódy použitej pri tejto elektrolýze. Spracovaním anódových kalov sa získajú neželezné kovy a drahé kovy. Z anódového kalu získaného pri elektrolytickej rafinácii medi sa po odstránení selénu a telúru získavajú zlato a striebro.

anofeles

anofeles [gr.], Anopheles — rod z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce (Diptera), podrad komáre (Nematocera), čeľaď komárovité. Niektoré druhy rodu sú najmä v tropických oblastiach nebezpečnými prenášačmi malárie. Samičky aktívne napádajú teplokrvné živočíchy a človeka. Larválny vývin prebieha vo vode. Na Slovensku žije niekoľko druhov, napr. anofeles maláriový (Anopheles messeae) a anofeles škvrnitokrídly (Anopheles maculipennis).

anolis

anolis [indiánske jazyky > špan.], Anolis — rod jašterov z čeľade leguánovité. Mnohé z vyše 250 druhov sú schopné farbozmeny. Anolisy majú rozšírené prsty a podbradok alebo krčný lalok tvorený v spodnej časti krku voľným kožným záhybom, pri šplhaní im pomáhajú šupiny na spodku prstov. Samce pri podráždení vypínajú farebné hrdlo. Žijú najmä v Strednej Amerike, napr. anolis obrovský (Anolis equestris) a anolis červenokrký (Anolis carolinensis), hojne okolo Mexického zálivu.

anomália

anomália [gr.] — nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu;

1. astron. uhol, pomocou ktorého sa v nebeskej mechanike určuje poloha telesa na dráhe okolo centrálneho telesa, napr. planéty okolo Slnka, vedľajšej zložky dvojhviezdy okolo hlavnej zložky ap. Uhol JSP, ktorý zviera sprievodič planéty so smerom k perihéliu, sa nazýva pravá anomália. Pravá anomália sa mení nerovnomerne v súlade s druhým Keplerovým zákonom. Excentrická anomália je uhol medzi spojnicou OJ1 a smerom k perihéliu, t. j. uhol J1OP. Stredná anomália sa nazýva uhol J2OP, ktorý zviera spojnica OJ2 a smer k perihéliu. Do bodu J2, ktorý je bližšie k perihéliu ako bod J1, by sa planéta dostala pri rovnomernom pohybe po kružnici takou rýchlosťou, že v perihéliu a aféliu by bola v tom istom čase, ako keby sa pohybovala nerovnomerne po elipse. Vzťah medzi strednou a excentrickou anomáliou vyjadruje Keplerova rovnica.

2. biol., lek. odklon alebo odchýlka od normálnej stavby a funkcie jednotlivých orgánov, prípadne ich časti, alebo aj organizmu ako celku. Výskyt anomálií u človeka a pri zvieratách je dosť častý. Najčastejšie sú anomálie na končatinách, hlave, chrbtici a niektorých vnútorných orgánoch; vývojové anomálie v tvare alebo vo funkcii môžu prechádzať od menej výrazných, ktoré spravidla neohrozujú život a často ich možno korigovať, až po veľmi výrazné, rozsiahle vývojové poruchy znemožňujúce život.

anomalistická obežná doba

anomalistická obežná doba — doba medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi nebeského telesa bodom najmenej vzdialeným od centrálneho telesa (perigeom, perihéliom, periastrónom ap.).

anomalistický mesiac

anomalistický mesiac — doba medzi dvoma po sebe idúcimi prechodmi Mesiaca perigeom. Trvá 27,5546 stredného slnečného dňa (27 dní 3 h 18 min 33,7 s). Perigeum mesačnej dráhy sa posúva v smere pohybu Mesiaca, a preto Mesiac opíše počas jedného anomalistického mesiaca uhol väčší ako 360°. Anomalistický mesiac preto trvá dlhšie ako siderický mesiac.

anomalistický rok

anomalistický rok — doba medzi dvoma po sebe idúcimi prechodmi Zeme perihéliom. Trvá 365,2596 stredného slnečného dňa (365 dní 6 h 13 min 53,2 s). Perihélium zemskej dráhy sa posúva v smere pohybu Zeme, a preto Zem opíše počas jedného anomalistického roka uhol väčší ako 360°. Anomalistický rok preto trvá dlhšie ako siderický rok.

anomaloskop

anomaloskop [gr.] — prístroj na detailné vyšetrenie farbocitu. Vyšetrovaný vytvára z červeného a zeleného svetla zmes zodpovedajúcu žltému svetlu predlohy, ktorá sa nachádza v dolnej polovici zorného poľa. Podľa pomeru červenej a zelenej zložky, ktorý vyšetrovaný nastaví, sa na prístroji určí, o akú poruchu farbocitu ide.

Anomatheca

Anomatheca [-teka; gr.] — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď kosatcovité. Mrazuvzdorné, vzpriamene rastúce hľuznaté rastliny, ktoré sa pestujú pre červené rúrkovité kvety v klasoch, napr. Anomatheca laxa s hľuznatým podzemkom a mečovitými listami.

anona

anona [malajsky], Annona — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď anonovité. Vždyzelené alebo poloopadavé stromy a kry pochádzajúce z tropických oblastí. Majú kožovité striedavé kopijovité celistvookrajové listy a jednotlivé kvety s 3 – 6 okvetnými lístkami s veľkým počtom tyčiniek, ktoré vyrastajú z pazúch listov alebo priamo z kmeňa, plod súplodie dužinatých mechúrikov. Nájdené ako fosílie z mladšej kriedy, v Európe rástli niektoré druhy až do miocénu, v pliocéne boli už veľmi vzácne. Patrí sem okolo 170 druhov, viaceré sa pestujú pre jedlé plody, napr. anona trojlupienková (Annona cherimola, hovorovo nazývaná čerimoja), anona purpurová (Annona purpurea), anona horská (Annona montana), anona šupinatá (Annona squamosa) a anona mäkoostnatá (Annona muricata). Brazílsky druh Annona rhizantha sa vyznačuje geokarpiou.

anonovité

anonovité [malajsky], Annonaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín veľmi blízka čeľadi magnóliovité. Stromy, kríky alebo liany rastúce v tropických oblasiach, malý počet druhov zasahuje do subtropických oblastí Číny a na Floridu. Ich cievy majú jednoduchú perforáciu, kvety sú väčšinou obojpohlavné, plod stopkatá nažka alebo bobuľa. Často obsahujú alkaloidy, napr. rod Xylopia berberín, rod Artabotrys artabotrín. Stromovité druhy poskytujú veľmi cenné drevo, mnohé majú lahodné plody konzumované ako ovocie. Patrí sem okolo 107 rodov s 2 400 druhmi, napr. rody anona, kananga, Xylopia, Asimina, Monodora.

anonymita

anonymita [gr.] — stav zachovania tajomstva o mene osoby, autora, pôvodcu ap.; neudanie mena, bezmennosť;

1. etnogr. základný znak folklóru, v ktorom je tvorca folklórneho diela na rozdiel od iných umeleckých foriem neznámy, pretože v procese tradovania diela sa na jeho pretváraní zúčastňujú mnohí tvorcovia a interpreti, ba aj publikum;

2. v sociológii sa spolu s izoláciou a rozpadom kolektívnych pút a so zníženou sociálnou kontrolou chápe ako sprievodná črta rastúcej osobnej slobody a autonómie v modernej spoločnosti. Je príznačná pre život vo veľkomestských sídliskách s nedostatkom priestorov na združovanie. Anonymita sľúbená účastníkovi sociologického výskumu je zárukou, že počas výskumu zostane totožnosť účastníka (respondenta) neznáma, a to aj výskumníkovi.

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici — medzinárodná organizácia založená 1935 v Akrone v štáte Ohio (USA) s cieľom podporovať skupiny ľudí usilujúcich sa vyliečiť zo závislosti od alkoholu, pričom sa prísne zachováva anonymita jednotlivcov. Tvorí ju viac ako 118-tis. skupín, ktoré združujú vyše 2,1 mil. členov približne v 180 krajinách sveta. Organizácia má sídlo v New Yorku. Na Slovensku pôsobí od 1990.

Anonymova kronika

Anonymova kronika

1. najstaršia poľská kronika napísaná medzi 1112 a 1118 neznámym autorom, → Gallus Anonymus;

2. Gesta Hungarorum — po latinsky písaná kronika, resp. gesta; prvé zachované dielo uhorskej historiografie. Vznikla okolo 1200. Neznámy autor Anonymus v nej opisuje dejiny starých Maďarov od ich pravlasti v Skýtii cez dobytie Veľkej Moravy až po založenie uhorského štátu. Podpísal sa ako Majster P. (P. dictus magister), notár kráľa Bela. Podľa súčasných výskumov ide pravdepodobne o vzdelaného rábskeho biskupa Petra, predtým kancelára kráľa Bela III., ktorý počas štúdií vo Francúzsku napísal Trojanskú kroniku. Pre pozoruhodný počet maďarských názvov a mien v latinskom texte je aj významnou jazykovednou pamiatkou. Bola vzorom pre všetky uhorské kroniky. Rozprávanie o príchode starých Maďarov do Panónskej panvy nemá hodnotu hodnoverného historického prameňa, je akýmsi historickým románom, v ktorom sa miešajú fikcia, fakty, vymyslené postavy a udalosti. Zámerom diela bolo svojím textom o vedúcom postavení Maďarov v Uhorsku a poukazovaním na ich kontinuitu legitimizovať a ospravedlniť násilné podmanenie nemaďarských národov v Panónskej panve maďarským kmeňovým zväzom. Od 18. stor. bola kronika základom podmaniteľskej teórie Maďarov v Uhorskom kráľovstve.

anopia

anopia [gr.], anopsia — výpadok zorného poľa.

Anopterus

Anopterus [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Escalloniaceae. Vždyzelené malé stromy alebo kry s kožovitými na okraji pílkovitými listami a so súkvetiami bielych alebo ružových miskovitých kvetov. Pestuje sa Anopterus glandulosus.

anorak

anorak [eskimácky] — ľahká nepodšitá a bezvložková vetrovka s kapucňou, príp. s vreckami a so zipsom vpredu, ktorá má spodok rukávov stiahnutý gumičkou alebo tkanicou, najčastejšie je navliekacia.

anorektiká

anorektiká [gr.], anorexiká, anobeziká — látky, ktoré svojím účinkom na centrálny nervový systém negatívne ovplyvňujú chuť do jedla, čím znižujú príjem potravy. Väčšina z nich má okrem tohto účinku aj psychostimulačnú zložku. Medzi anorektiká patrí napr. amfetamín, fenflurazín, fenmetrazín, fentermín, mazindol.

anorexia

anorexia [gr.] — strata chuti do jedla vznikajúca na základe somatických chorôb alebo psychických porúch (→ nechutenstvo, → mentálna anorexia).

anorganická chémia

anorganická chémia — veda skúmajúca prípravu, vlastnosti a chemické reakcie prvkov a ich zlúčenín s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka, ktoré sú predmetom organickej chémie. Anorganická chémia vznikla a vyvíjala sa v rámci chémie ako jej najstaršia súčasť. Praktická anorganická chémia, napr. metalurgia, sklárstvo a výroba pigmentov, sa pestovala už v staroveku (Egypt, Grécko, India, Čína). Anorganická chémia bola dominantnou súčasťou chémie aj v období alchýmie, aj v období zjednocovania chémie (16. – 18. stor.). Výraznejšia diferenciácia chémie nastala v 19. stor., keď sa vyprofilovali základné chemické disciplíny: anorganická chémia, organická chémia, fyzikálna chémia a i. Medzníkom v rozvoji anorganickej chémie bol objav periodického zákona (D. I. Mendelejev, 1869) a vznik teórie koordinačných zlúčenín (A. Werner, koniec 19. stor.). Moderná anorganická chémia sa opiera o teórie chemickej väzby (teória molekulových orbitálov, teória ligandového poľa), o fyzikálno-chemické princípy chemických reakcií (chemická termodynamika, kinetika, katalýza), o výkonné experimentálne metódy štúdia štruktúry a zloženia tuhých látok (röntgenová štruktúrna analýza), ako aj o metódy štúdia štruktúry a zloženia častíc v roztokoch (elektrónová spektroskopia, vibračná spektroskopia, jadrová magnetická rezonancia). Ako relatívne samostatné súčasti anorganickej chémie sa v poslednom období vyčlenili koordinačná chémia, chémia anorganických materiálov, chémia organokovových zlúčenín a bioanorganická chémia. Najstarším časopisom anorganickej chémie, založeným 1892 a vychádzajúcim dodnes, je Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie.

Na Slovensku sa anorganická chémia rozvíjala ako súčasť chemických disciplín na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. Ústav anorganickej chémie na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (dnes STU), ktorý vznikol 1940 (vedúci T. Krempaský), sa 1951 zmenil na prvú katedru anorganickej chémie na Slovensku. Na Prírodovedeckej fakulte UK vznikla 1955 Katedra anorganickej a fyzikálnej chémie (vedúci M. Dillinger). Medzi zakladateľov modernej anorganickej chémie na Slovensku patria J. Gažo, M. Zikmund a F. Hanic.

anorgazmia

anorgazmia [gr.] — lek. chýbanie alebo nedostatočnosť orgazmu pri pohlavnom styku. Vyskytuje sa oveľa častejšie u žien ako u mužov.

anortit

anortit [gr.], CaAl2Si2O8 — minerál, hlinitokremičitan vápenatý, koncový člen izomorfnej skupiny živcov plagioklasov. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Jednotlivo alebo v drúzach tvorí stĺpiky alebo tabuľky. Je bezfarebný, belavý, červenastý. Vyskytuje sa ako podstatná súčasť zásaditých hornín (gabro, diorit), vytvára aj samostatnú horninu anortozit. Je prítomný aj v mesačných horninách a meteorických kameňoch. Kryštály anortitu boli nájdené na Vezuve (Taliansko), v Škandinávii a na Urale (Rusko).

anortoklas

anortoklas [gr.], (Na,K)AlSi3O8 — minerál, izomorfná zmes ortoklasu a albitu. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vyskytuje sa v alkalických horninách sopečného pôvodu. Výrastky anortoklasu boli nájdené v Rumunsku, v láve na talianskom ostrove Pantelleria v Stredozemnom mori, na antarktických ostrovoch sopečného pôvodu a i.

anosmia

anosmia [gr.] — strata čuchu; postihnutý necíti žiadne vône ani pachy. Podobne ako pri hyposmii rozlišuje sa respiračná (nepriechodnosť nosových dutín rôznej etiológie), esenciálna (poškodenie čuchového epitelu v nosovej dutine) a centrálna (porucha čuchovej dráhy a čuchových centier) anosmia. Okrem kvantitatívnych porúch čuchu (hyposmia, anosmia) môže byť čuch porušený aj kvalitatívne (parosmia), keď pacient vníma prchavé látky odlišne. Osobitnou formou anosmie je kakosmia, pri ktorej sa všetky vône a pachy vnímajú ako odporné.

anovulácia

anovulácia [gr. + lat.], anovulatiolek. chýbanie ovulácie. Pred pubertou a po menopauze sa považuje za normálny stav. Ak sa vyskytne v plodnom období ženy, ide o poruchu na úrovni vaječníka alebo hypotalamohypofyzárnej osi. Následkom anovulácie je chýbanie sekrécie progesterónu a neplodnosť. Stav dlhotrvajúcej anovulácie spôsobujú antikonceptíva, ktoré blokujú ovuláciu.

anoxémia

anoxémia [gr.], anoxaemia — absolútny nedostatok kyslíka v krvi. Vyskytuje sa zriedkavo, častejšia je hypoxémia.

anoxia

anoxia [gr.], anoxia — absolútny nedostatok kyslíka v tkanivách. Znížený parciálny tlak kyslíka v organizme alebo v jeho častiach (orgánoch) sa označuje ako hypoxia. Vyskytuje sa len v extrémnych patologických situáciách, najmä v terminálnych stavoch. Príčinami sú nedostatočné sýtenie hemoglobínu kyslíkom v pľúcach (anoxická anoxia), znížená schopnosť hemoglobínu viazať kyslík (anemická anoxia), poruchy srdcovo-cievneho systému vedúce k zníženiu prekrvenia tkanív (stagnačná anoxia).

anoxické sedimenty

anoxické sedimenty — sedimentárne horniny, ktoré sa usadili v prostredí bez voľného kyslíka. Väčšina sedimentárnych hornín sa usádza v prostredí s voľným kyslíkom. Ak sú tam však prítomné organické látky, kyslík sa skoro spotrebuje už v hĺbke niekoľkých cm pod povrchom sedimentu na ich oxidáciu a prostredie sa rýchlo mení na anoxické (bezkyslíkaté). Charakteristickým minerálom je rýchlo sa tvoriaci pyrit (→ oxické sedimenty).

ANP

ANP, hol. Algemeen Nederlands Persbureau — holandská národná spravodajská agentúra so sídlom v Haagu založená 1934. Prostredníctvom 140 reportérov, redaktorov a fotografov po celom svete vydáva viac ako 160-tis. domácich a zahraničných správ (v holandskom a anglickom jazyku) a 600-tis. fotografií ročne.

Anquetil, Jacques

Anquetil [-ktil], Jacques, 8. 1. 1934 Mont-Saint-Aignan – 18. 11. 1987 Rouen — francúzsky cyklista; víťaz Tour de France 1957, 1961 – 64, Giro d’Italia 1960, 1964, držiteľ svetového rekordu v hodinovke (1956), bronzová medaila v cestných pretekoch na LOH 1952 v časovke trojčlenných družstiev.

anredera srdcovitolistá

anredera srdcovitolistá, buséngolcia srdcovitolistá, Anredera cordifolia — druh dvojklíčnolistovej rastliny, čeľaď bazelovité. Vždyzelená popínavá rastlina s oválnymi mäsitými listami. Pestuje sa pre voňavé biele kvety.

ANSA

ANSA, tal. Agenzia Nazionale Stampa Associata — talianska národná spravodajská agentúra so sídlom v Ríme založená 1945. Nadviazala na tradíciu prvej talianskej spravodajskej agentúry Agenzia Stefani založenej 1853 novinárom Guglielmom Stefanim (*1819, †1861). Patrí do kategórie medzinárodných agentúr a je družstevnou spoločnosťou vo vlastníctve talianskych denníkov. Vydáva 2 000 správ v 7 jazykoch (talianskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, portugalskom, španielskom a arabskom) a 700 fotografií denne.

al-Ansár

al-Ansár [arab.] —

1. príslušníci medinských kmeňov Aus a Chazradž, nasledovníci proroka Mohameda, u ktorých našiel útočisko pri odchode z Mekky (hedžra);

2. stúpenci Sudánca al-Mahdího (Muhammad Ahmad ibn as-Sajjid Abdalláh), ktorý sa koncom 19. stor. vyhlásil za mahdího, nového proroka, Bohom určeného na obnovu islamu.

Ansárí, Abú Ismá’íl Abdulláh ibn Muhammad Haráví

Ansárí, Abú Ismá’íl Abdulláh ibn Muhammad Haráví, 1006 Herát – 1088 — perzský mystický básnik. Písal v herátskom dialekte perzštiny a v arabčine, z ktorej aj prekladal. Autor prvých náboženských traktátov (risály) v rýmovanej próze. Jeho oduševnené a melodické Modlitby (Munádžát) ovplyvnili Sa’diho. Ako prvý stvárnil vo forme mysticko-didaktického románu príbeh Júsufa a Zalíchy, ktorý sa na Blízkom východe tešil mimoriadnej obľube.

Ansbach

Ansbach [-zbach] — mesto v Nemecku v spolkovej krajine Bavorsko; 41-tis. obyvateľov (2015). Priemysel strojársky, jemnej mechaniky, textilný, drevospracujúci. Vzniklo vedľa benediktínskeho kláštora (okolo 748 – 1563) a ako mesto sa spomína 1221, od 1331 sídlo grófov z Norimbergu (franskej vetvy Hohenzollernovcov). Stavebné pamiatky: markgrófska rezidencia (16. – 18. stor.), radnica (17. stor.), kostol Gumbertuskirche (11. – 18. stor.), synagóga (1744 – 46) a i. R. 1710 – 1860 tam pracovala manufaktúra na výrobu porcelánu (→ ansbašský porcelán).

ansbašský porcelán

ansbašský porcelán — porcelánové výrobky vyrábané 1710 – 1860 v Ansbachu, neskôr v Bruckenbergu; značené písmenom A.

Anselmi, Giuseppe

Anselmi [-zel-], Giuseppe, 16. 11. 1876 Nicolosi pri Catanii – 27. 5. 1929 Zoagli, Ligúria — taliansky spevák (tenor). Umeleckú kariéru začal ako 13-ročný huslista, okolo 1896 začal spevácku kariéru v operete, 1900 v opere; od 1904 sólista milánskej La Scaly. Vďaka krásnemu ušľachtilému hlasu, veľkej hudobnej kultúre a divadelnému prejavu sa stal jedným z najpopulárnejších operných spevákov začiatku 20. storočia. Vynikal v belkantovej literatúre a ako interpret diel G. Verdiho a G. Pucciniho. Hosťoval na popredných svetových operných scénach.

Ansermet, Ernest

Ansermet [-me], Ernest, 11. 11. 1883 Vevey – 20. 2. 1969 Ženeva — švajčiarsky dirigent a skladateľ. Pôvodne profesor matematiky. Dirigovanie študoval krátko v Berlíne u F. Mottla a A. Nikischa, skladbu v Lausanne u E. Blocha. R. 1911 začal dirigovať promenádne koncerty v Montreux. Zásluhou I. Stravinského sa 1915 stal dirigentom Ďagilevovho baletného súboru Ballets Russes, 1918 založil a do 1967 viedol Orchestre de la Suise romande v Ženeve. Významný interpret hudby I. Stravinského, C. Debussyho, F. Martina, A. Honeggera, M. Ravela a i. Autor piesní a orchestrálnych skladieb a početných inštrumentácií cudzích skladieb, napr. 6 Epigrafov C. Debussyho a i.