Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 35 z celkového počtu 35 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Fascicularia

Fascicularia [-ku-; lat.] — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď broméliovité. Vždyzelené trvalky, napr. druh Fascicularia bicolor s hustou ružicou čiarkovitých zúžených oblúkovito prehnutých listov a so súkvetiami rúrkovitých bledomodrých kvetov so svetločervenými listeňmi.

Fášer

Fášer, arabsky al-Fášir, medzinárodný prepis Al Fáshir — mesto v západnej časti Sudánu, hlavné mesto federálneho štátu Severný Dárfúr (Šamál Dárfúr); 263-tis. obyvateľov (2012). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti a oblasti zberu arabskej gumy. Leží na automobilovej ceste Chartúm – N’Djamena, letisko.

fašizmus

fašizmus — politická ideológia, ktorej základom je revolučný nacionalizmus a ktorá sa vyznačuje predstavami o prichádzajúcej kríze a rozklade národa, o dekadencii a národnom potupení. Snaží sa pritom (spravidla násilím) o dosiahnutie utopického národného znovuzrodenia prostredníctvom očisty národa od nepriateľov, údajne zodpovedných za úpadok, a o následné vytvorenie nového politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského poriadku a nového človeka.

Stúpenci fašizmu sú presvedčení, že žijú v úpadkovom období, v degenerovanej spoločnosti rútiacej sa do záhuby. Tento vnímaný úpadok (a s ním spojená dekadencia, korupcia, rodinkárstvo, ekonomická kríza a pod.) už podľa nich dosiahol vrchol a národ (resp. civilizácia) je na pokraji kolapsu. Svoju „životnú úlohu,“ „miesto v dejinách“ či „poslanie“ vidia v dejinotvornom boji za zvrátenie tohto úpadku, za „znovuzrodenie“ konkrétneho národa, príp. etnika. To sa spravidla deje násilím, najčastejšie fyzickým, ktoré je ospravedlňované nutnosťou odstrániť dehumanizovaného nepriateľa. Fašizmus je revolučná forma nacionalizmu, ktorá si dáva za cieľ zmobilizovať všetky „zdravé“ zložky spoločnosti snažiace sa postaviť na odpor domnelej dekadencii a dosiahnuť tak regeneráciu politickej, spoločenskej i etickej kultúry.

V teoretickej rovine sa fašistickým ideológom nepodarilo vypracovať komplexnú a koherentnú víziu budúceho fašistického štátu a zvyčajne sa uspokojili s vágnymi predstavami nového impéria riadeného stranou a neomylným vodcom. V ekonomickej oblasti sa fašistickí ideológovia neúspešne pokúšali teoreticky rozpracovať koncept „tretej cesty“ medzi socializmom a kapitalizmom. V praxi potom fašistické režimy skĺzli k rôznym hybridným modelom, príp. k štátom riadenému kapitalizmu a pragmatickému riadeniu hospodárstva. Žiadna špecificky fašistická forma organizácie hospodárstva neexistuje a viacerí odborníci tvrdia, že rozhodnutia fašistických vodcov v ekonomickej oblasti nemali ani žiadny logický hospodársky rámec.

Definícia pojmu fašizmus

Snaha o definovanie termínu „fašizmus“ spôsobuje dodnes mnoho kontroverzií a zmätkov a bola jednou z najdiskutovanejších tém v historiografii 20. stor. V snahe o definíciu pojmu fašizmus totiž možno uplatniť široké pole rôznych prístupov, interpretácií a konceptualizácií, ktoré sa často navzájom vylučujú. Navyše každá variácia fašizmu má svoju vlastnú, špecifickú národnú podobu. Nejednoznačnosť konceptu fašizmu zároveň vychádza z faktu, že fašizmus nikdy nemal vypracovanú komplexnú ideológiu či sofistikovaný korpus ideí a nemal ani „vzorový režim“. Pokusy o definíciu fašizmu navyše problematizuje rozdiel medzi fašizmom ako hnutím a fašizmom ako režimom. Fašistické hnutia, ich rétorika a ciele, sa v mnohom výrazne odlišujú od toho, čo fašizmus hlása po získaní moci vo forme režimu. Fašizmus vo forme hnutia je v zásade omnoho radikálnejší a revolučnejší než fašistický režim. Toto napätie medzi ideálmi hnutia a realitou vládnutia nedokázali fašistické režimy riešiť inak než represiou, násilím, propagandou, mohutnými pokusmi o sociálne inžinierstvo a vojnou.

Historiografia poskytuje nepreberné množstvo rôznych definícií. Jednou z najvýznamnejších definícií, ktoré ovplyvnili a dodnes ovplyvňujú nie zanedbateľný počet bádateľov, je marxistická definícia fašizmu. Tá bola prijatá na zjazde Kominterny (→ Komunistická internacionála) v roku 1935. Členovia komisie na čele s Georgiom Dimitrovom sa vtedy zhodli, že fašizmus je „teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu, a to v ich najvypuklejšej podobe“. S vlastnou definíciou, stále voľne sledujúcou Dimitrovovu líniu, prišli i ďalší marxistickí intelektuáli a historici ako Walter Benjamin, Lev Trocký, György Lukács alebo neskôr Nicos Poulantzas, György Vajda, David Renton či David Woodley.

Okrem marxistickej teórie vznikol ešte pred druhou svetovou vojnou aj ďalší významný prúd, ktorý ovplyvnil bádateľov na dlhé desaťročia: teória totalitarizmu. Ústrednou myšlienkou tejto teórie je, že fašizmus a nacizmus nevytvárali samostatnú politologickú kategóriu, ale sú len jednou z manifestácií širšieho fenoménu totalitarizmu. Podstata totalitarizmu spočívala v kvalitatívne novej snahe o ovládnutie všetkých sfér života jednotlivca. Najprecíznejšie tento prístup opísali Carl J. Friedrich a Zbigniew Brzezinski, neskôr na ich prácu rozsiahlo nadviazala Hannah Arendtová. V 60. rokoch 20. stor. bol však tento prístup spochybnený ako spolitizovaný. Teória totalitarizmu navyše nedokázala vysvetliť dynamiku režimov a príliš sa sústreďovala na represívny aparát štátov.

V 60. rokoch vznikla širšia debata o fašizme, čo potvrdili priekopnícke práce Ernsta Nolteho (ovplyvnili mienku najmä v Európe) a Eugena Webera (presadili sa predovšetkým v USA). Konštituovalo sa niekoľko prúdov a viacerí autori postulovali svoje vlastné interpretácie. Medzi najvplyvnejšie patria práce Seymoura Martina Lipsteta, A. Jamesa Gregora, Georgea Mosseho, neskôr Renza De Feliceho, Waltera Laquera, Juana Linza, Wolfganga Wippermanna, Gilberta Allardyceho či Karla D. Brachera. Medzi priekopníkov teoretického výskumu komparatívneho fašizmu patrí aj Stanley G. Payne, Zeev Sternhell, Emilio Gentile, Michael Mann, David D. Roberts, Sven Reichardt, Geoff Eley, Roger Eatwell, Aristotle Kallis či Constantin Iordachi.

V 90. rokoch 20. stor. sa v sociálnych a humanitných vedách presadila tendencia označovať za fašistické tie ideológie, ktoré spájajú revolučnú, aktivistickú politiku s mýtom záchrany a obnovy rasy či národa. I keď na definícii fašizmu neexistuje jednoznačná a univerzálna zhoda, istý konsenzus medzi historikmi existuje. Najvýraznejší vplyv na vývoj štúdia fašizmu a následné vytvorenie konsenzu mala práca britského politológa a historika Rogera Griffina. Fašizmus definoval ako druh modernej politiky, ktorej ašpiráciou je vytvorenie totálnej revolúcie v politickej a spoločenskej kultúre určitého národného alebo etnického spoločenstva. Zatiaľ čo je fašizmus v špecifickej ideológii rôznych svojich podôb extrémne heterogénny, v spoločenskej podpore, vo forme organizácie, ktorú prijíma ako antisystémové hnutie, ako aj v type politického systému či režimu svoju vnútornú kohéziu i citovú hnaciu silu čerpá zo svojho mýtického jadra, podľa ktorého vnímané obdobie dekadencie a degenerácie skôr či neskôr pominie a uvoľní tak priestor na obdobie znovuzrodenia a regenerácie v novom svetovom, post-liberálnom poriadku.

V podobnom duchu definuje fašizmus i ďalší vplyvný historik Stanley Payne, ktorý tvrdí, že fašizmus je forma revolučného ultranacionalizmu, ktorá sa usiluje o národné znovuzrodenie, vyrastá z princípov vitalistickej filozofie, extrémneho elitizmu, masovej mobilizácie a Führerprincípu a ktorá pozitívne hodnotí násilie ako cieľ a zároveň ako prostriedok a má tendencie vyzdvihovať vojnu a/alebo vojenské cnosti.

Robert O. Paxton sa vo svojich prácach od Griffinovej definície síce dištancoval, ale napriek tomu ho výrazne ovplyvnila. Paxton definuje fašizmus ako spôsob politického konania vyznačujúceho sa na jednej strane obsesívnymi predstavami o rozklade spoločenstva a národnej potupe a na strane druhej kompenzačnými kultmi zjednotenia, sily i čistoty, v ktorých politická strana opúšťa demokratické slobody a s použitím „spásonosného násilia“, bez akýchkoľvek etnických alebo zákonných obmedzení, sa usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu.

Etymológia slova

Slovo fašizmus má pôvod v talianskom slove fascio, resp. v latinskom fasces, ktoré sa prekladá ako zväzok. Fasces boli pôvodne zväzky prútov obtočené červeným remeňom, obopínajúce sekeru, ktoré v období starovekého Ríma symbolizovali rímsku moc a rímske právo – rímskeho úradníka (magistratus) oprávňovali uložiť telesný trest (reprezentovaný prútmi), príp. trest smrti (reprezentovaný sekerou). Ich používanie pritom podliehalo pomerne prísnemu protokolu – pred vyšším úradníkom ich niesli vždy tzv. apparitores, teda nižší úradníci, nazývaní liktori (preto sa zväzkom niekedy hovorilo i fasces lictoriae), spravidla prepustení otroci, ktorí slúžili rímskemu štátu.

Fasces pôvodne pochádzajú pravdepodobne z čias Etruskov (približne 8. stor. pred n. l.), u ktorých boli jedným zo symbolov kráľovskej moci. V 19. storočí tento symbol začalo používať viacero talianskych skupín (o. i. revoluční demokrati na Sicílii v 70. rokoch, v rokoch 1889 – 1894 Liga sicílskych pracujúcich) pod názvom fascio ako znázornenie sily v jednote. Neskôr sa výrazom fasci označovali revolučné politické zoskupenia po celom Taliansku, z ktorých jedno viedol sám Mussolini.

Fasces nakoniec prevzalo i mnoho ďalších fašistických hnutí, napr. Britská únia fašistov alebo československá Národní obec fašistická. Všeobecne predstavujú jeden z najpoužívanejších symbolov západnej civilizácie: francúzski architekti hojne používali faisceaux romains ako dekoratívny prvok, dva veľké symboly fasces na oboch stranách americkej vlajky sa nachádzajú v Snemovni reprezentantov Spojených štátov, sú i na žezle pražskej Právnickej fakulty Karlovej univerzity a pod. Vzhľadom na svoje početné zastúpenie v jednotlivých spoločnostiach sa vyhli stigmatizovaniu spojenému s väčšinou fašistickej symboliky a v prenesenom význame sa používajú dodnes.

Charakteristické znaky

Typickými znakmi fašizmu sú autoritárstvo, radikálny nacionalizmus, militarizmus, snaha o dosiahnutie totalitnej vlády, sociálny darvinizmus, rasizmus, xenofóbia, populizmus a kult mladosti a sily. Fašizmus odmieta liberálne hodnoty, individualizmus, materializmus i marxizmus. V hospodárskej oblasti sa zvyčajne snaží o dosiahnutie regulovanej a integrovanej národnej ekonomickej štruktúry nazývanej korporatívny, stavovský, národno-socialistický či národno-syndikalistický štát. Jeho cieľom je aj expanzia a vytvorenie impéria, príp. radikálna zmena v postavení národa voči ostatným národom.

V praxi fašizmus pôsobí na ľudské emócie, dáva dôraz na politický štýl, estetiku, symboliku a mysticizmus, čo viedlo niektorých bádateľov k označeniu fašizmu za politické náboženstvo (Emilio Gentile, Roger Griffin) či náhradné náboženstvo (Tomáš Zálešák). Fašizmus ako revolučné hnutie sa usiluje o likvidáciu doterajšieho systému a o vytvorenie systému založeného na fašistických princípoch, a to spravidla prostriedkami masovej mobilizácie spoločnosti pod vládou jednej, hierarchicky organizovanej totalitnej štátostrany na čele s vodcom a nastolením režimu bez demokratickej plurality.

Pre fašistické hnutia sú príznačné aj masové stranícke organizácie a dôraz na prehnanú maskulinitu a mužskú dominanciu.

Ideové zdroje

Konkrétne národné podoby fašizmu čerpajú svoju inšpiráciu najmä z národných dejín a z vlastného kultúrneho prostredia, sú však zároveň aj súčasťou väčších, celoeurópskych intelektuálnych a kultúrnych trendov. Hoci sa fašizmus vo forme politického hnutia objavil až po roku 1918, jeho ideové korene siahajú hlboko do 19. storočia. Pre vznik fašizmu sa stali kľúčovými – bez toho, aby o tom vôbec vedeli – dve osobnosti 19. storočia, Charles Darwin a Friedrich Nietzsche. Darwin sám tvrdil, že jeho teória sa nedá aplikovať na akúkoľvek konkrétnu teóriu spoločenského zriadenia alebo poriadku, napriek tomu však mnohí jeho myšlienky evolúcie a „prežitia najzdatnejšieho“ začali aplikovať na spoločnosti a národy súperiace o prežitie v nehostinnom svete a prišli s konceptom „sociálneho darvinizmu“. Zo „sociálneho darvinizmu“ (a Schopenhauerovej metafyziky vôle) vychádzal aj Friedrich Nietzsche. Vo svojej filozofii postupne smeroval k vytvoreniu koncepcie nadčloveka (Übermensch), ktorého úlohou má byť zničenie všetkého klamárskeho, chorobného, životu nepriateľského. Najvyššou hodnotou pre Nietzscheho je život, ktorý sa realizuje od vôle k životu až po vôľu k moci. Mnohé z Darwinových a Nietzscheho myšlienok prevzali fašistickí ideológovia v značne zjednodušenej a zvulgarizovanej podobe.

Medzi ďalších intelektuálov, spisovateľov, filozofov, historikov či politických teoretikov 19. stor., ktorí mali významný vplyv na formovanie fašistickej ideológie (vo väčšine prípadov bez toho, aby to bolo ich zámerom) patril aj Maurice Barrès, Charles Maurras, Hippolyte Taine, Heinrich von Treitschke, Henri Bergson, Enrico Corradini, Filippo Tommaso Marinetti, Theodor Fritsch, Paul Anton de Lagarde, Julius Langbehn, Jörg Lanz von Liebenfels, Joseph de Maistre, Richard Wagner, Édouard Drumont alebo Georges Sorel, taktiež teoretici rasizmu ako Joseph-Arthur de Gobineau, Houston Steward Chamberlain, Friedrich Blumenbach, Georges Vacher de Lapouge, Ernst Haeckel, Jules Soury, Francis Galton, Alfred Ploetz, Wilhelm Schallmayer či Fritz Lenz. Vznikajúcu fašistickú ideológiu ovplyvnili i práce sociológov a psychológov ako Gustave Le Bon, Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Georg Simmel, Vilfredo Pareto, George Bernard Shaw, Georg von Schönerer či Karl Lueger. V ekonomickej oblasti mali významný vplyv na formovanie konceptu fašistického korporativizmu pápežské encykliky Rerum novarum Leva XIII. (1891) a Quadragesimo anno Pia XI. (1931), ale aj práce ekonómov a filozofov ako Adam Heinrich Müller, Othmar Spann, Arthur Joseph Penty, Alfred Richard Orage, Georges Douglas Howard Cole, Frédéric Le Play, René de La Tour du Pin, Albert de Mun, Karl von Vogelsang, Talian Giuseppe Toniolo či Alcaste De Ambris a ďalší.

Mnohých fašistov zároveň ovplyvnilo dielo Oswalda Spenglera Zánik západu, podľa ktorého bola Európa a západná civilizácia ako celok na ceste k sebazničeniu v dôsledku nekontrolovaného rozvoja nových technológií. Riešenia pre túto krízu podľa Spenglera neexistovali a úpadok bolo možné nanajvýš spomaliť. Pre fašistov boli dôležité aj Spenglerova obhajoba imperializmu, jeho očakávanie vodcu („kult Cézarov“), identifikované ako sprievodné javy úpadku kultúr. Na rozdiel od Spenglera však fašisti tvrdili, že sú vyvolenou elitou, ktorá úpadok Západu dokáže zastaviť.

Ideovo je fašizmus voľnou syntézou mnohých smerov, myšlienok, ideológií, ideí, koncepcií a pseudovedeckých teórií. Rôzne myšlienky a idey však fašistickí ideológovia preberali ľubovoľne a účelovo selektívne, sú často reinterpretované až dezinterpretované.

Historické príklady

Fašizmus sa ako politické hnutie prvýkrát presadil v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim. Neskôr sa rozvinul do svojej najradikálnejšej podoby v Nemecku pod vedením Adolfa Hitlera, kde bol označovaný za národný socializmus (nacizmus). Taliansky fašizmus a nemecký národný socializmus sú jediné dva historické príklady fašistických hnutí, ktoré sa k moci dostali demokratickou cestou.

V Taliansku založil v marci 1919 Mussolini hnutie Fasci italiani di combattimento, ktoré sa neskôr transformovalo na Národnú fašistickú stranu (Partito Nazionale Fascista, PNF). Tá sa v dôsledku hlbokej politickej krízy dostala v roku 1922 k moci a postupne vybudovala prvú fašistickú diktatúru na svete. Taliansky fašizmus má svoje korene v talianskom nacionalizme. Fašisti v Taliansku sa považovali za dedičov odkazu starovekého Ríma a ich cieľom bolo získanie životného priestoru (spazio vitale), vytvorenie nového impéria, ktoré sa malo rozprestierať najmä v priestore okolo Stredozemného mora. Mussolini viedol PNF do roku 1943, keď bol Veľkou fašistickou radou odvolaný. Okrem Mussoliniho medzi hlavných ideológov talianskeho fašizmu patrí Giovani Gentile a Alfredo Rocco (→ taliansky fašizmus).

Vodca nacistov Adolf Hitler sa prvýkrát pokúsil získať moc neúspešným pučom v Mníchove v roku 1923, po ktorom sa na istý čas dostal do väzenia. Po hospodárskej kríze na začiatku 30. rokov a následnej destabilizácii Weimarskej republiky sa v januári 1933 dostal Hitler k moci a rýchlo vybudoval diktátorský režim, omnoho radikálnejší než Mussoliniho režim v Taliansku. Nacizmus je forma fašizmu, ktorej významnou súčasťou je aj vyhrotený antisemitizmus, rasizmus, eugenika, pseudovedecké teórie o rasovej hierarchii a pokroku prostredníctvom konfliktu medzi rasami, pričom vyspelejšia rasa má zlikvidovať nižšie rasy. Jeho korene sú v nemeckom nacionalizme, pangermanizme a etnonacionalizme rôznych völkisch hnutí. Nemcov nacisti identifikovali ako árijcov alebo nordickú panskú rasu. Snažili sa o zlikvidovanie sociálnych rozdielov a vytvorenie homogénnej ľudovej komunity založenej na rasovej čistote (Volksgemeinschaft), ako aj o dobytie životného priestoru (Lebensraum) v strednej a vo východnej Európe pre túto národnú pospolitosť. Praktickými dôsledkami nacistickej ideológie sa stal holokaust, rasovo motivované vraždenie. Nacistická vláda skončila v Nemecku až vojenskou porážkou režimu v roku 1945. Medzi kľúčových ideológov nacizmu patril Alfred Rosenberg, Carl Schmitt, Walther Darré a ďalší, čiastočne i Adolf Hitler a Heinrich Himmler (→ nemecký fašizmus).

Okrem krátkodobo existujúcich bábkových a s nacistami kolaborujúcich režimov, ako bolo ustašovské Chorvátsko (1941 – 1945), Quislingova vláda (Nasjonale regjering) v Nórsku (1942 – 1945) a vláda národnej jednoty (Szálasiho vláda) v Maďarsku (1944 – 1945), žiadne ďalšie fašistické režimy nevznikli. Vo viacerých krajinách však existovali nacionalistické diktatúry alebo autoritatívne režimy s výrazne fašistickými rysmi alebo podporované fašistami. Do tejto kategórie patrila napríklad ľudácka Slovenská republika (1939 – 1945), frankistické Španielsko (1939 – 1975), Salazarovo „Estado Nuovo“ v Portugalsku (1933 – 1974), Dollfussovo a Schuschniggovo Rakúsko (1933 – 1938), Metaxasovo Grécko (1936 – 1941) či imperiálne Japonsko v medzivojnovom období a počas 2. svetovej vojny. V ďalších krajinách existovali menšie fašistické hnutia, ktoré sa však nedostali k moci. Medzi ne patrí napr. Britská únia fašistov v Spojenom kráľovstve, Národní obec fašistická a slovenská Rodobrana v Československu, Železná garda v Rumunsku, Strieborná légia Ameriky (známa aj ako Strieborné košele) v USA či brazílske hnutie integralismo.

Hoci boli všetky fašistické režimy počas 2. svetovej vojny vojensky porazené, fašizmus a fašistická ideológia ani po roku 1945 celkom nezmizli (→ neofašizmus).

Fátimovci

Fátimovci — arabská šíitská dynastia vládnuca 909 – 1171. Jej zakladateľ Sa’íd ibn Husajn (pokladaný za potomka Fátimy), jeden z náčelníkov sekty ismá’ílíja, zvrhol v severnej Afrike (dnešné Tunisko) vládu Aghlabovcov a v roku 910 tam založil Fátimovský štát (arabsky ad-Dawla al-Fátimíja). Po uchopení moci prijal meno Ubajdalláh al-mahdí, vyhlásil sa za imáma a dynastia Fátimovcov postupne získala i ďalšie krajiny Magribu. S podporou alžírskych Zíríovcov sa vláda Fátimovcov upevnila v Alžírsku a rozšírila sa aj do Maroka a Líbye. V roku 914 dobyli Alexandriu a 969 získal fátimovský vojvodca Džauhar as-Sikillí celý Egypt. Vláda Fátimovcov v Egypte (969 – 1171) patrí k najpozoruhodnejším obdobiam dejín krajiny (založenie Káhiry 969, univerzity al-Azhar 972, rozvoj vied, literatúry, umenia, remesiel a architektúry, vybudovanie obrovskej knižnice, rozšírenie panstva v Hidžáze, Palestíne a na väčšine územia Sýrie, vytvorenie kalifátu). Egyptskí Fátimovci si podmanili aj Sýriu, Palestínu a časť Arabského polostrova, tuniskí Fátimovci zasa Sicíliu a časť južného Talianska. Najvýznamnejšími fátimovskými vládcami boli egyptskí kalifovia al-Azíz (vládol 975 – 996) a jeho syn al-Hákim (996 – 1021). Panstvo Fátimovcov vo východnom Magribe ukončil vpád kočovných kmeňov Banú Hilál a Banú Sulajm z Horného Egypta, 1171 ich v Egypte a Sýrii nahradili Ajjúbovci (Saláhaddín).

Fatransko-tatranská oblasť

Fatransko-tatranská oblasť — geomorfologická oblasť tiahnuca sa v tvare dvoch oblúkových pohorí s medzihorskými kotlinami od Dunaja po Slovenské rudohorie. Budovaná kryštalickými druhohornými, v kotlinách aj paleogénnymi a neogénnymi horninami a štvrtohornými usadeninami. Vonkajší oblúk tvoria pohoria Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry a Branisko, vnútorný oblúk Tribeč, Žiar, Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Nízke Tatry a Kozie chrbty. Pohoria oddeľujú kotliny (Hornonitrianska, Turčianska, Podtatranská, Hornádska) prevažne tektonického pôvodu pospájané riečnymi dolinami.

Fatransko-tatranská oblasť dosahuje najväčšiu výšku v Tatrách (Gerlachovský štít, 2 655 m n. m.). Vyznačuje sa veľkými výškovými rozdielmi, pestrou geologickou stavbou, a teda aj reliéfom, rozdielmi v klíme i v pôdnej pokrývke a bohatosťou rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

fatsia japonská

fatsia japonská, Fatsia japonica, Aralia sieboldii — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď aralkovité. Vždyzelená drevina pochádzajúca z Japonska. Okrúhly hustý ker so širokými výhonkami, s veľkými lesklými tmavozelenými listami, so súkvetiami drobných bielych kvetov, s guľatými čiernymi plodmi konzumovateľnými po zavarení.

Fauna

Fauna — v rímskej mytológii bohyňa plodnosti, ochrankyňa zvierat, manželka boha Fauna, s ktorým ochraňovala lesy, polia, rastlinstvo a dobytok; uctievaná aj ako Bona Dea (dobrá bohyňa). Faunovi porodila mnoho synov stelesňujúcich lesné božstvá.

fauna

fauna [podľa bohyne Fauny] — živočíšstvo; v najširšom význame všetky živočíchy žijúce na Zemi, v užšom význame súbor živočíšnych druhov (taxónov) vyskytujúcich sa na určitom geograficky vyčlenenom území, v určitej oblasti a v určitom čase. Súbor druhov živočíchov dokladovaných skamenelinami sa nazýva fosílna fauna (aj paleofauna). Štúdiom fauny na určitých územiach sa zaoberá faunistika.

faunistika

faunistika — náuka o faune; odvetvie zoológie zaoberajúce sa určovaním a súpisom všetkých živočíšnych druhov vyskytujúcich sa na určitom území. Základom faunistiky je súpis a zber živočíchov v teréne, súpis ekologických poznámok k ich výskytu, mapovanie výskytu živočíchov v štvorcových sieťach, dlhodobé sledovanie fauny určitého miesta s cieľom monitorovať zmeny ap. Údaje získané pomocou faunistiky sú nevyhnutné pri ochrane živočíchov. Z faunistiky vychádza zoogeografia. Nazvaná podľa rímskej bohyne Fauny.

Fauré, Gabriel

Fauré [fore], Gabriel, 12. 5. 1845 Pamiers, Francúzsko – 4. 11. 1924 Paríž — francúzsky skladateľ, organista a pedagóg.

V rokoch 1854 – 61 študoval hru na klavíri na École Niedermeyer o. i. u Camilla Saint-Saënsa. Pôsobil najmä ako organista, učiteľ hudby a kapelník. Od roku 1896 bol pedagógom parížskeho konzervatória (žiakmi jeho kompozičnej triedy boli Maurice Ravel, George Enescu, Nadia Juliette Boulangerová a i.), 1905 – 20 bol jeho riaditeľom. Komponoval piesne, orchestrálne, komorné a klavírne diela v romantickom slohu, ako hudobný tradicionalista sa nepriklonil k impresionizmu.

Jeho najznámejším dielom je Rekviem (Requiem, 1888), z ďalších opery Prométheus (Prométhée, 1900), Penelopa (Pénélope, 1913); orchestrálne diela: suity Pelléas a Mélisanda (Pelléas et Mélisande, 1898, k dráme Maurica Maeterlincka), Masky a bergamasky (Masques et bergamasques, 1919); komorné kvartetá a triá; Elégia pre violončelo a klavír (Élégie,1880; resp. pre violončelo a orchester, 1895), Romanca A dur pre violončelo a klavír (1894); piesne a piesňové cykly, napr. Päť melódií (Cinq mélodies, 1891) a cyklus Dobrá pieseň (La bonne chanson, 1893, na básne Paula Verlaina); klavírne nokturná, barkaroly, impromptu, prelúdiá a i.

faverolka

faverolka — stredne ťažké plemeno kúr vyšľachtené vo Francúzsku v obci Faverolle juhozápadne od Paríža (podľa nej nazvané). Pre faverolku sú typické fúzy, brada a päťprsté beháky. Je lososovej alebo bielej farby, hmotnosť kohúta 3,5 – 4 kg, sliepky 2,5 – 3 kg. Chová sa na mäso a vajcia, sliepka znáša 160 žltých alebo hnedých vajec ročne.

Favonius

Favonius [-vónijus; lat.], genitív Favonia — v rímskej mytológii boh západného (priaznivého) vetra, totožný s gréckym Zefyrom.

favus

favus [lat.] — chronická dermatomykóza postihujúca zväčša vlasatú časť hlavy, menej kožu tela a nechty. Vyvoláva ju vláknitá huba Trichophyton schönleini. Favus sa začína často už v detskom veku a šíri sa v zlých hygienických podmienkach. Charakteristickým prejavom je vznik sírovožltých miskovitých útvarov s veľkosťou 2 – 5 mm (skutúl), ktoré sú pevne prichytené na koži a po ich odstránení zostáva koža ružovočervená, lesklá, čiastočne erodovaná. Splývaním skutúl vzniká neskôr súvislý krustózny povlak, ktorý môže pokryť celú vlasatú časť hlavy. Tvorba chrást a častá baktériová superinfekcia zapríčiňujú nepríjemný zápach (po syre alebo po myšacom moči). Vlasy prechádzajúce stredom skutula strácajú lesk, sú sivasté, lámu sa v rozličnej výške, stenčujú sa a vypadávajú. Liečba: celkove i lokálne podávanie antimykotík; nevyhnutná je dezinfekcia odevu. Favus sa na Slovensku vyskytuje len výnimočne.

Faxaflói

Faxaflói — záliv Atlantického oceána pri juhozápadnom pobreží Islandu medzi polostrovmi Reykjanes na juhu a Snæfellsnes na severe. Mestá na brehoch zálivu: Reykjavík, Kópavogur, Keflavík, Akranes, Borgarnes,

Fáy, András

Fáy, András, 30. 5. 1786 Kohány, dnes Kochanovce, súčasť obce Sečovce, okres Trebišov – 26. 7. 1864 Pešť, dnes súčasť Budapešti — maďarský prozaik, publicista a politik, propagátor ideí Š. Séčéniho. Jeden z priekopníkov maďarského spoločenského románu. Aktívne sa zapájal do spoločenského a kultúrneho života, v rokoch 1832 – 36 pôsobil ako poslanec uhorského snemu za peštiansku stolicu. V roku 1840 založil prvú maďarskú sporiteľňu. V roku 1831 sa stal čestným členom Uhorskej akadémie vied, od 1845 bol jej podpredsedom. Po revolúcii v roku 1848 odišiel z verejného života.

Ohlas získal generačným románom z patriarchálneho obdobia uhorskej strednej šľachty v reformnom období Dom Béltekyovcov (A’ Béltekÿ ház, 2 zväzky, 1832), ktorý bol prvým maďarským spoločenským románom. Beletristickými prostriedkami v ňom propagoval reformné myšlienky Š. Séčéniho. Je tiež autorom románov Rodina Halmayovcov (A Halmay-család, 1858), historickej drámy Dvaja Bátoriovci (A’ két Báthorÿ, 1827), zbierky bájok a aforizmov Pôvodné bájky a aforizmy Andrása Fáya (Fáy András eredeti Meséi és Aphorizmái, 1820) a komédie Staré peniaze alebo Sedmohradčania v Uhorsku (A’ régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban, 1824).

Faya-Largeau

Faya-Largeau [feja -go] — oázové mesto v Čade v južnej časti Sahary, administratívne stredisko regiónu Borkou; 14-tis. obyvateľov (2009). Obchodné stredisko na križovatke púšťových ciest. Pod mestom a v jeho okolí sú zásoby podzemných vôd, v dôsledku čoho je hlavnou ekonomickou aktivitou poľnohospodárstvo (najmä pestovanie datľovníka); elektráreň. Spojenie s okolím umožňuje letisko so spevnenou pristávacou dráhou. Severne od mesta sú tri menšie jazerá.

Počas občianskej vojny v 1980 oporný bod protivládnych síl podporovaných Líbyou.

Fazekas, Mihály

Fazekas [-kaš], Mihály, 6. 1. 1766 Debrecín – 23. 2. 1828 tamže — maďarský básnik a botanik. Literárnu činnosť začal po dlhej vojenskej službe v Haliči, Moldavsku a západnej Európe. So Sámuelom Diószegim (*1761, †1813) napísali prvú maďarskú botaniku Maďarské rastlinstvo (Magyar füvészkönyv, 1807).

Preslávil sa komickým eposom v hexametroch Husiar Matyi (Lúdas Matyi, napísaný 1804, vydaný 1815; slov. 1954) na motívy ľudovej rozprávky o nepoddajnom ľudovom hrdinovi, ktorý sa odvážne stavia proti panskej zlovôli a svojou vynachádzavosťou a šibalstvom pomstí krivdy páchané na chudobnom dedinskom ľude. V rokoch 1804 – 19 napísal ľúbostné a prírodné verše Ruszánda, moldavská kráska (Ruszánda, moldvai szép), K jari (A tavaszhoz), Letná večerná pieseň (Nyári esti dal), Pieseň z Hortobágye (Hortobágyi dal) a i. V duchu osvietenskej osvety každoročne vydával Debrecínsky maďarský kalendár (Debreceni magyar kalendárium, 1819 – 28).

fázové slovesá

fázové slovesá — typ pomocných slovies zvýrazňujúcich spolu s pripojeným slovesom v neurčitku určitú fázu deja, ktorá môže byť začiatočná (inchoatívna; vyjadruje sa napr. slovesami začať/začínať), neohraničená (kontinuatívna alebo stredná; zostať/zostávať) alebo koncová (terminatívna; prestať/prestávať), pričom sa uplatňuje slovesný vid.

febrilný

febrilný [lat.] — horúčkovitý; febrilné kŕče — záchvaty kŕčov objavujúce sa u malých detí (do päť rokov) pri vysokej horúčke.

Fecenko, Ján

Fecenko, Ján, 6. 2. 1935 Vyšná Jedľová, okres Svidník – 8. 2. 2008 Bratislava — slovenský poľnohospodársky inžinier. R. 1960 – 95 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, spočiatku na Katedre pôdoznalectva, neskôr na Katedre agrochémie a výživy rastlín (1985 – 95 jej vedúci), 1976 – 80 prodekan Agronomickej fakulty; 1980 DrSc., 1982 profesor. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal problémami optimalizácie výživy rastlín horčíkom v podmienkach vysokej intenzity NPK hnojenia, komplexnou výživou jarného jačmeňa, zemiakov, kukurice a cukrovej repy, ako aj vývojom, testovaním a zavádzaním nových progresívnych tuhých a kvapalných priemyselných hnojív do poľnohospodárskej praxe. Autor a spoluautor mnohých učebných textov, troch monografií, napr. Optimalizácia výživy rastlín horčíkom (1986, autor), vysokoškolskej učebnice Výživa a hnojenie poľných plodín (2000), 98 pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich i v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, 85 odborných článkov a 15 knižných publikácií. Od 1997 šéfredaktor a predseda redakčnej rady časopisu Agrochémia, ktorý sa zaoberá problematikou racionálneho využívania agrochemikálií v poľnohospodárstve.

Fedčenko, Alexej Pavlovič

Fedčenko, Alexej Pavlovič, 19. 2. 1844 Irkutsk – 15. 9. 1873 Mont Blanc — ruský prírodný bádateľ, cestovateľ po Strednej Ázii. S manželkou, botaničkou Oľgou Alexandrovnou Fedčenkovou (1845 – 1921), uskutočnil v rokoch 1868 – 71 dve cesty do Strednej Ázie do oblasti rieky Syrdarja, ako prvý ruský cestovateľ navštívil Alajskú kotlinu, objavil Zaalajský chrbát. Zbieral materiály týkajúce sa flóry a fauny (zostavil rozsiahle zoologické kolekcie a herbáre), orografie, hydrografie a etnografie skúmaných regiónov, zaoberal sa aj antropológiou. Jeho poznatky prispeli k skúmaniu Pamíra zo severnej strany.

Základné poznatky jeho výskumov boli spracované a publikované až po jeho smrti. Je po ňom nazvaný Fedčenkov ľadovec v Pamíre.

fédia africká

fédia africká, Fedia cornucopiae, africká valeriánka — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď valeriánovité. Vzpriamená, do 30 cm vysoká jednoročná bylina pochádzajúca z oblastí okolo Stredozemného mora. Má oválne stopkaté až sediace na okraji plytko zúbkované listy usporiadané v pároch a ružové kvety s piatimi okvetnými lístkami, plod nažka.

Fedorová Silvia

Fedorová, Silvia, 27. 8. 1945 Banská Bystrica — slovenská textilná výtvarníčka, galeristka a kurátorka výstav.
V rokoch 1963 – 70 študovala na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe u A. Kybala a v roku 1968 na Akadémii úžitkového umenia vo Viedni.

Pre jej tvorbu je od začiatku charakteristická potreba slobodne experimentovať s rozličnými výtvarnými technikami a hľadať nové spôsoby využitia netradičných materiálov (napr. viskóza, lyko, silonové lanko, papierový špagát a i.). Už počas štúdia u A. Kybala získala úctu k technickej čistote tradičného remesla. Jej študentskú prácu – obojstranne tkanú Transparentnú tapisériu – vybrali v roku 1969 na 4. medzinárodné bienále tapisérie v Lausanne (bola jediná slovenská výtvarníčka, ktorej sa podarilo tam vystavovať). Jej doménou je technika paličkovanej čipky v geometrickom koncepte. Inovatívne ju rozvíja v plošných aj v plastických dielach. Aby dosiahla požadovanú tvarovateľnosť a stabilitu, napr. pridala k lyku drôt alebo skombinovala jemné plastové vrecká s medeným a so strieborným drôtom, čím získala väčšiu objemovosť a lepšiu tvárnosť. Možnosti, ktoré jej poskytol experimentálny prístup k technike paličkovania, využila napr. v tvorbe klobúkov, ktoré sa na dlhý čas stali výraznou oblasťou jej záujmu (vytvorila desiatky variantov). Klobúk poňala ako výtvarný objekt, ktorý umožňuje prácu so svetlom a štruktúrou v priestore. Rytmicky radené špirály plnej paličkovanej štruktúry z plastu a drôtu využila aj v sérii golierov a pokrývok hlavy (Boa reťaz, 2000).

V 70. rokoch 20. stor. sa venovala aj tvorbe nástenných tkaných tapisérií. V 80. rokoch 20. stor. sa sústredila na tvorbu objektov a inštalácií (spolupracovala s J. Kunovskou) a neskôr sa začala orientovať na komorné formáty úžitkovej, šperkovej a odevnej tvorby v klasických technikách paličkovanej čipky a tkania. Vytvára textilné šperky, v ktorých dominuje štruktúra, vytvorená rozličnými spôsobmi (napr. jemnú sieťovinu paličkovanej čipky z drôtu v rozmanitých variantoch transparentnosti často kombinuje s kontrastnou líniou farebnej bužírky). Noblesný vzhľad jej šperkov je založený na jemnom lesku medeného a strieborného drôtika a na hre svetla a tieňa na jemne modelovaných objemoch. V 90. rokoch 20. stor. sa vrátila aj ku tkaniu. Vytvárala odevné a bytové doplnky a venovala sa aj odevnému dizajnu, pričom sa snažila vytvoriť moderný ekvivalent ľudového odevu. Venuje sa prírodným (nástenný objekt Pocta Karlovi Blossfeldtovi, 2013) i ekologickým témam, ktoré rozvíja v rozsiahlej kolekcii šperkov v kombinácii paličkovanej čipky s nájdenými prírodnými elementmi.

Jej diela sa nachádzajú vo verejných aj v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí. Od roku 1980 pôsobila na viacerých odborných školách a v kurzoch ako lektorka textilných techník. V rokoch 2002 – 04 viedla Ateliér textilného dizajnu na VŠVU v Bratislave. Za svoju tvorbu získala viacero domácich i medzinárodných ocenení (Zlatá palička, Brusel, 1987; International Lace for Fashion Award, Sydney, 1998; Bavorská štátna cena, Mníchov, 2000; Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, 2013 a i.). Vystavovala na mnohých výstavách doma i v zahraničí.

Od roku 1990 sa uplatňuje aj ako galeristka, keď spolu s J. Kunovskou a M. Havránkovou založila v Bratislave Galériu X – prvú súkromnú galériu úžitkového umenia a dizajnu. Ako kurátorka pripravila viac ako tridsať individuálnych aj kolektívnych výstav úžitkového umenia a dizajnu (napr. cyklus medzinárodných výstav Textilná miniatúra a iné). V jej koncepcii je galéria do súčasnosti miestom kontaktov domácich a zahraničných tvorcov.

Feijoa

Feijoa — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď myrtovité. Vždyzelené kry a stromy, ktoré sa pestujú pre nápadné kvety a jedlé plody. Patrí sem napr. subtropický, do 6 m vysoký druh Feijoa sellowiana (synonymum Acca sellowiana) pochádzajúci z juhovýchodnej časti Južnej Ameriky. Má tmavozelené kožovité, na rube bieloplstnaté listy a tmavočervené jednotlivé alebo v malých zväzočkoch usporiadané kvety s bielym okrajom na korunných lupienkoch, plody 4 – 6 cm dlhé bobule s hrboľatým povrchom chuťou pripomínajúce ananás. Konzumujú sa čerstvé aj s drobnými semenami, pripravujú sa z nich džemy, vína, želé a i.

Feistmantel, Rudolf von

Feistmantel [fajst-], Rudolf von, 22. 7. 1805 Viedeň-Ottakringen – 7. 2. 1871 Viedeň — rakúsko-uhorský lesnícky odborník. Od 1827 lesník, neskôr polesný, 1835 – 47 vedúci Lesníckeho ústavu a profesor lesníctva na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, od 1847 vedúci lesný hospodár Dvorskej komory mincovníctva a baníctva, po 1848 minister pôdohospodárstva a baníctva, 1853 minister financií vo Viedni. Významne ovplyvnil lesné hospodárstvo v monarchii (pripravil návrh rakúskeho lesného zákona z 1852, ktorý do 1945 platil aj na území Československa), predkladal návrhy na zlepšenie hospodárenia, pričom zdôrazňoval všestranný význam lesa pre spoločnosť, pričinil sa o aplikáciu teoretických poznatkov z prírodných vied v lesníckej praxi. Autor 4-zväzkovej encyklopédie Lesníctvo ako celok (Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange, 1835 – 37).

Fejérpataky-Belopotocký, Gašpar

Fejérpataky-Belopotocký, Gašpar, 1. 1. 1794 Paludza (dnes zaniknutá obec v okrese Liptovský Mikuláš) – 18. 5. 1874 Liptovský Mikuláš — slovenský vydavateľ, organizátor ľudovýchovy. Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, vyučil sa za knihára a od 1821 pôsobil ako knihár a kníhkupec v Liptovskom Mikuláši. Vydával ľudovýchovné kalendáre (Nový i starý vlastenecký kalendář, 1830 – 53), knihy s národnobuditeľskou tematikou, šlabikáre a knihy pre mládež. Založil prvú verejnú ľudovú knižnicu (Slovenská požičovacia bibliotéka, 1829 – 43) a prvé ochotnícke divadlo (1830), ktorým vytvoril tradíciu slovenského ochotníctva. Medzi prvými zakladal nedeľné školy a spolky miernosti.

Fejséš

Fejséš — miestna časť Kráľovského Chlmca.

Fekete, Gyula

Fekete, Gyula, 26. 2. 1922 Mezőkeresztes – 16. 1. 2010 Budapešť — maďarský prozaik, publicista a literárny kritik. V prózach si všímal najmä konflikty moderného života, civilizačné problémy a ich dosah na individuálny a spoločenský život súčasného človeka na vidieku i vo veľkomestskom prostredí, celkové problémy medziľudských vzťahov, ako aj emancipačné úsilie moderných žien.

Je autorom mikrorománov Májový strom (Májusfa, 1952) a Kati (1953), vedecko-fantastických románov Modrý ostrov (A kék sziget, 1959) a Planéta zaľúbených (Szerelmesek bolygója, 1964; slov. 1966), románov Kráska dediny (A falu szépe, 1961), Lekárova smrť (Az orvos halála, 1963; slov. 1966), Tisícprvý rok (Ezeregyedik esztendő, 1965), Vyznanie do rána (Vallomás hajnalig, 1970), Medové týždne (Mézeshetek, 1975) a Chýba jeden muž (Hiányzik egy férfi, 1978), poviedok Vedomie (Eszmélet, 1953) a Únos dievčaťa (Lányszöktetés, 1966), eseje Meditácie o Amerike (Meditáció Amerikáról, 1987) a rozprávok pre deti.

Fekete, Ľudovít

Fekete, Ľudovít, 18. 6. 1837 Turda, Rumunsko – 29. 6. 1916 Banská Štiavnica — uhorský lesný odborník, botanik. Od 1859 praktikant Banského a lesného riaditeľstva v Kluži, od 1867 pôsobil na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, kde prednášal lesnícku zoológiu, entomológiu, pôdoznalectvo a ochranu lesov; 1873 profesor. Zaoberal sa hospodárskou úpravou a pestovaním lesa. Autor a spoluautor mnohých knižných a časopiseckých diel z lesníctva, ako aj rozsiahleho dvojzväzkového diela v nemčine a maďarčine o rozšírení lesných drevín v Uhorsku (s T. Blattným, 1913).