Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 37 z celkového počtu 37 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Ewald, Johannes

Ewald, Johannes, 18. 11. 1743 Kodaň – 17. 3. 1781 tamže — dánsky básnik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov dánskej literatúry 18. stor. Predstavuje prechod od klasicizmu k romantizmu, pričom v tvorbe kládol dôraz na ľudskú individualitu. Inšpiroval sa dielami francúzskych klasicistických dramatikov a dielami G. W. Leibniza, W. Shakespeara, L. Sterna, H. Fieldinga a i.

V roku 1764 debutoval alegorickou prózou Chrám Šťasteny (Lykkens tempel), z ktorej vychádzal pri písaní svojej prvej klasicistickej drámy Adam a Eva (Adam og Eva, 1765). Ewaldova poézia je charakteristická romantickou citovosťou a individualizmom, napr. v intímnej básni Keď som bol chorý (Da jeg var syg, 1771). V óde Blaženosť v Rungstede (Rungsteds lyksaligheder, 1775) sa prejavil jeho nový pohľad na prírodu. Hrdinskými spevohrami Balderova smrť (Balders død, 1773) a Rybári (Fiskerne, 1779) položil základy modernej dánskej drámy. V spevohre Rybári opísal akciu na záchranu stroskotanej lode neďaleko pobrežia pri Horbæku (severne od Kodane). Jedna z jej piesní – Kráľ Kristián stál pri vznešenom stožiari (Kong Christian stod ved højen mast) sa stala dánskou národnou piesňou a kráľovskou hymnou (hudbu skomponoval Johann Hartmann).

Ewaldovým najvýznamnejším prozaickým dielom je nedokončená autobiografia Život a názory (Levnet og meninger, vyšla posmrtne 1804 – 08), v ktorej opisuje svoje dobrodružné cesty, citové vzťahy a nenaplnené ilúzie. Zobrazil portrét mladého človeka s túžbou po slobode, ktorý však uspokojením svojich túžob zároveň prichádza o životné šťastie.

exacerbácia

exacerbácia [lat.] — nové vypuknutie chorobného procesu.

Exacum

Exacum [-kum; lat.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Letničky, dvojročné alebo trváce rastliny pochádzajúce z oblastí od Jemenu po Indiu. Patrí sem okolo 25 druhov. napr. vždyzelený do 30 cm vysoký druh Exacum affine s oválnymi listami a malými fialovými kvetmi s miskovitou korunou a so žltými tyčinkami, plod tobolka.

ex aequo

ex aequo [ékvó; lat.] — rovnako, rovnakou mierou; právom, zaslúžene, spravodlivo.

exalbuminózne semeno

exalbuminózne semeno — semeno bez prítomnosti živných (zásobných) pletív (endospermu alebo perispermu); bezbielkové semeno. Väčšina zásobných pletív sa v čase zrelosti exalbuminózneho semena spotrebovala na jeho vývin a dozrievanie (obzvlášť na vývin jeho klíčnych listov), napr. pri rode fazuľa (Phaseolus). Opak: albuminózne semeno.

exantematický

exantematický [gr.] — vyrážkový, škvrnitý; vyvolaný alebo spojený s vyrážkou, tvorený veľkým množstvom často splývajúcich vyrážok rovnakého druhu.

exceptio

exceptio [-cijó; lat.] — procesná námietka, excepcia; inštitút rímskeho civilného procesného práva. Cieľom exceptio bolo odsúdiť žalovaného v druhom štádiu súdneho konania pred sudcom (apud iudicem) závislom od skutočností, ktoré tvrdil žalovaný v prvom štádiu súdneho konania pred prétorom (in iure). Bola to negatívne sformulovaná podmienka odsúdenia, ktorú prétor zo svojej jurisdikčnej právomoci udelil žalovanému tak, že ju umiestnil za časť žalobnej formuly nazývanú tvrdenie žalobcu (intentio), ale pred časť nazývanú odsúdenie žalovaného (condemnatio). Za exceptio sa považovala len taká obrana žalovaného, ktorá nepopierala právo žalobcu, iba zoslabovala jeho účinky.

Príkladom námietky môže byť uzavretie zmluvy o pôžičke (→ mutuum), pred ktorej plnením sa kontrahenti neformálne dohodli, že veriteľ nebude žalovať vrátenie požičanej veci (pactum de non petendo), ale potom dlžníka predsa len žaloval. Žalobná formula s exceptio dostala v tomto prípade takúto podobu: „Ak sa preukáže, že žalovaný má dať žalobcovi desaťtisíc sesterciov (intentio) a medzi žalobcom a žalovaným nedošlo k dohode, aby tieto peniaze neboli vrátené (exceptio), sudca odsúď žalovaného v prospech žalobcu, ak sa to nepreukáže, osloboď ho (condemnatio).“

S ohľadom na štylizáciu kondemnácie bola exceptio vždy sformulovaná záporne, a ak sa žalovanému podaril dôkaz o jej obsahu, rozsudok znel na oslobodenie žalovaného, hoci aj tvrdenie žalobcu (intentio) bolo pravdivé. Ak na intenciu žalobcu reagoval žalovaný námietkou, na námietku žalovaného mohol reagovať žalobca protinámietkou (replicatio), ktorá mala podobné vlastnosti ako exceptio: nesmela ju popierať, bola umiestnená aj medzi intenciou a kondemnáciou, ale za exceptio, a jej preukázanie malo za následok odsúdenie žalovaného. Za replikáciou mohla nasledovať duplicatio žalovaného (reagoval novou námietkou), za ňou zasa triplicatio žalobcu atď. Existovali rozličné druhy exceptio a až v období kogničného procesu sa procesné námietky stali všeobecným prostriedkom ochrany žalovaného.

exemplum

exemplum [lat.] — krátky prozaický žáner objasňujúci určitý morálny pojem alebo problém, demonštrujúci príkladné či neprípustné správanie. Exemplá sú doložené už v antickom písomníctve, v stredovekých kázaniach či v didaktických spisoch, často presiaknuté náboženským významom, ktorý sa však postupne z nich vytrácal a z exempla sa stáva zábavné čítanie so svetskou tematikou.

existenčný kvantifikátor

existenčný kvantifikátor, malý kvantifikátor — symbol \(\exists\) predikátového počtu (časť matematickej logiky) priraďujúci k predikátu \(P\) výrok \(\exists xP(x)\) (číta sa: existuje taký prvok \(x\), pre ktorý platí \(P(x))\), ktorého obsahom je tvrdenie, že množina pravdivosti predikátu \(P\) je neprázdna; napr. výrok \(\exists x \in \mathbb C |x| = 1\) tvrdí, že existuje (aspoň jedno) komplexné číslo, ktorého absolútna hodnota sa rovná 1.

exkoriácia

exkoriácia [lat.] — kožná odrenina; hlbšie poškodenie pokožky a hornej vrstvy zamše za súčasného poškodenia krvných kapilár charakteristické krvácaním a následnou tvorbou chrást červenohnedej farby. Často vzniká ako následok škrabania pri svrbivých kožných chorobách. Hojí sa zvyčajne bez jazvy. Môže byť vstupnou bránou infekcie, napr. tetanu.

exocytóza

exocytóza [gr.] — výdaj látok (vnútrobunkových molekúl a iných súčastí bunky) formou sekrečných granúl (→ lyzozómov) znútra bunky smerom von do mimobunkového priestoru; jeden z typov bunkového transportu. Opak: endocytóza.

exoenzýmy

exoenzýmy [gr.] — enzýmy, ktoré sa z buniek uvoľňujú (sekretujú) do mimobunkového prostredia (napr. pepsín a iné proteázy).

exogénne geomorfologické procesy

exogénne geomorfologické procesy — procesy vzniku a premeny hornín, pôdy a foriem georeliéfu, ktorých pôvodcom sú exogénne činitele pôsobiace na povrchu Zeme alebo v jeho bezprostrednom okolí ustavične, bez prerušenia (napr. slnečné žiarenie, vietor, voda, sneh, ľad, činnosť organizmov a človeka).

Pôvodcom exogénnych procesov je energia slnečného žiarenia a gravitačné pole Zeme, Slnka a Mesiaca. Tieto primárne zdroje energie sa v exogénnych procesoch transformujú na pohybovú, tepelnú alebo chemickú energiu vody, vzduchu, snehu, ľadovca a hornín alebo na energiu životnej činnosti organizmov a človeka (procesy hydrologického cyklu, asimilačné procesy rastlín a živočíchov). Slnečné žiarenie vyvoláva nerovnomerným zohrievaním rôznych častí zemského povrchu prúdenie vzduchu a vody na Zemi. Medzi exogénne procesy patria morské a jazerné, fluviálne, glaciálne, fluviálno-glaciálne, eolické, nivačné, gravitačné, kryogénne, biogénne a antropogénne geomorfologické procesy, pedogenetické procesy, procesy tvorby sedimentárnych hornín (zvetrávanie, denudácia, resp. erózia a transport, sedimentácia, resp. akumulácia a diagenéza sedimentov).

Exogénnymi geomorfologickými procesmi sa utvárajú morfoskulptúry, ktoré spolu s morfoštruktúrami tvoria reliéf Zeme. Rozmiestnenie a intenzita jednotlivých exogénnych procesov na zemskom povrchu závisia od geografického prostredia (najmä od bioklímy, charakteru georeliéfu a hornín a v súčasnosti aj od činnosti človeka), ale aj od vplyvu endogénnych geomorfologických procesov a kozmogénnych geomorfologických procesov.

exogénny

exogénny [gr.] — vonkajší, vznikajúci z vonkajších príčin, mimo organizmu alebo mimo orgánu; opak endogénny.

exochorda veľkokvetá

exochorda veľkokvetá, Exochorda grandiflora — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď ružovité. Ker vysoký 3 – 5 m, pochádzajúci z východnej Číny. Má podlhovasté obrátenovajcovité až elipsovité, takmer ostnaté listy a biele päťpočetné obojpohlavné kvety zoskupené v koncových vzpriamených strapcoch, plod tobolka. Vysádza sa v parkoch.

exonymá

exonymá [gr.] — prevzaté alebo medzinárodné slová s pravopisnou a výslovnostnou podobou domáceho jazyka, napr. dražé (fr. dragée), imidž (angl. image), tím (angl. team), víkend (angl. weekend), geografické názvy Mníchov (nem. München), Londýn (angl. London), Paríž (fr. Paris), Petrohrad (rus. Sankt-Peterburg), Solún (novogr. Thessaloniki) ap.

exospóra

exospóra [gr.] — výtrus vznikajúci na povrchu špecializovaných orgánov húb, napr. konídioforu.

exostóza

exostóza [gr.] — výrastok na povrchu kosti krytý chrupkovitým tkanivom vo forme čiapočky, najčastejšie sa vyskytujúci nezhubný nádor kostry. Exostózy rôzneho rozsahu vyrastajú najčastejšie v blízkosti epifýzových chrupiek dlhých kostí končatín (najčastejšie býva postihnutá oblasť kolena), ale aj na kostre trupu. Odstraňujú sa chirurgicky zo zdravotných (ak zapríčiňujú mechanické ťažkosti – tlak, dráždenie nervu, poruchu svalovej funkcie, deformácie kostí) alebo z kozmetických dôvodov.

exot

exot [gr.] —

1. biol. rastlinný alebo živočíšny organizmus pochádzajúci z geograficky vzdialených (exotických) krajín; cudzorodý druh v danom životnom prostredí. Môže byť aklimatizovaný (úplne zdomácnený, napr. agát biely, borovica čierna, gaštan jedlý), čiastočne aklimatizovaný (s istými negatívnymi vývojovými vlastnosťami, napr. douglaska tisolistá, smrek pichľavý, smrek Engelmannov) alebo neaklimatizovaný (vyžadujúci sústavnú osobitnú starostlivosť, napr. tuje, sekvoje);

2. ekon. tovary alebo iné hodnoty, ktoré bežne nie sú na burzách. Napr. cenný papier nízkej kvality, ktorý nie je kótovaný na burzách, jeho cena (kurz) sa neuvádza v úradnom kurzovom liste. Obchody s exotmi sa i napriek tomu na burzách mlčky trpia a prebiehajú zvyčajne formou priameho dopytu a ponuky. Tieto cenné papiere sú lákavé na špekulácie, pretože pri nich dochádza k značným výkyvom kurzov. V bankovom slangu sa exotmi nazývajú aj valuty, ktoré nie sú zaznačené v kurzovom lístku príslušnej krajiny a ktoré banka nekupuje, ale ich prijíma od zákazníkov v rámci inkasa;

3. geomorfol. malá vypuklá forma georeliéfu, element tvarovo, geneticky a štruktúrne odlišný od geomorfologickej jednotky vyššieho rádu, v ktorej leží. Najčastejšie sa vyskytujú vulkanické exoty (vypreparované sopúchy, dajky, trosky lávových prúdov), na Slovensku napr. v prostredí fluviálnej Východoslovenskej roviny. Exotické bloky sú bloky cudzorodých hornín v sedimentoch istého typu, ktoré sa do nich dostali pomocou zosúvania, turbiditnými prúdmi a pod.

exotécium

exotécium [gr.] —

1. viditeľná časť peritécia vystupujúca nad povrch stielky;

2. pokožka peľnice, jednovrstvové pletivo pokrývajúce celú peľnicu.

exotizmy

exotizmy [gr.] — názvy cudzích reálií, mien, spoločenských, vojenských a i. hodností, častí odevu, jedál, nápojov, folklóru, regionálnych osobitostí a i., ktoré nemožno preložiť do domáceho jazyka, a preto sa používajú v originálnej podobe, napr. harakiri, kambala, gulden, kaftan a i. Exotizmy nie sú totožné s exonymami.

explorácia

explorácia [lat.] — vyšetrovanie, skúmanie; psychol. rozhovor ako metóda individuálneho klinického vyšetrenia vedený podľa určitej schémy formou otázok zameraných na získavanie informácií na doplnenie anamnézy, ako aj podkladov na posúdenie významu určitých činiteľov a vplyvov na vznik alebo priebeh určitej choroby.

explozívy

explozívy [lat.] — výbuchové spoluhlásky so záverom, ktorého uvoľnením vznikne vzduchový výbuch (explózia). V slovenčine k nim patria spoluhlásky b, m, p, d, t, n, ď, ť, ň, k, g.

expresíva

expresíva [lat.], expresívne slová — citovo zafarbené, štylisticky príznakové slová vyznačujúce sa v texte zvukovou, tvarovou alebo sémantickou nápadnosťou; opak: nocionálne slová. Prostredníctvom expresív môže hovoriaci vysloviť kladný alebo záporný postoj k pomenovaným ľuďom, predmetom a javom (napr. človiečik, domisko, terigať sa, nadžgať sa). Expresíva s pozitívnym citovým zafarbením sú deminutíva, eufemizmy a hypokoristiká (pri substantívach prípony -ik, -ek), expresíva s negatívnym hodnotením vulgarizmy, pejoratíva (pri substantívach prípona -isko) ap.

exsangvinácia

exsangvinácia [lat.] —

1. vykrvácanie, nadmerná strata krvi;

2. výmena krvi dieťaťa pri novorodeneckej žltačke z dôvodu inkompatibility Rh faktora (exsangvinačná transfúzia; vykonáva sa čo najskôr po pôrode).

exsikát

exsikát [lat.] — vylisovaná a usušená rastlina určená do herbára; spravidla s údajmi o názve rastliny, mieste a dátume zberu a s menom zberateľa.

exspirácia

exspirácia [lat.] —

1. vydychovanie (→ výdych);

2. exspiračná lehota, exspiračný čas — obdobie použiteľnosti lieku; lehota, po uplynutí ktorej prestáva byť liek účinným. Uvádza sa len pri liekoch, ktoré nemajú zaručenú dlhodobú stálosť, a to na obale lieku v nešifrovanej forme (mesiac a rok). Po uplynutí exspirácie sa liek na Slovensku môže vydať a použiť len na základe osobitného povolenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave.

exstirpácia

exstirpácia [lat.] — pri menších chirurgických zákrokoch radikálne odstránenie celého orgánu alebo tkaniva (nádoru).

extenzia

extenzia [lat.] — natiahnutie, narovnanie, vystretie;

1. anat. vystretie celej končatiny alebo jej časti (opak flexia), výsledok činnosti svalových skupín vystieračov – extenzorov;

2. lek. liečebný úkon označujúci trvalý ťah za končatinu s cieľom dlhodobej repozície (uvedenie do správnej polohy) a fixácie (napr. pri liečbe zlomenín), ktorý má zabezpečiť správne postavenie kostných úlomkov a obmedzenie kontraktúr. Podľa spôsobu fixácie sa rozlišuje manžetová, náplasťová a transskeletárna extenzia;

3. log. a) abstraktná entita nefunkcionálnej povahy, ktorá sama môže byť hodnotou intenzie ako istého druhu funkcie (funkcionálnej entity). Extenziami sú napr. pravdivostné hodnoty, ktoré sú hodnotami funkcionálnych entít – propozícií, v závislosti od stavu vecí (od logicky možného sveta a časového okamihu; veta V Bratislave prší reprezentuje propozíciu, súd alebo myšlienku, ktorá v závislosti od stavu vecí identifikuje pravdivostnú hodnotu), ďalej množiny indivíduí, ktoré sú hodnotami funkcionálnych entít – vlastností, v závislosti od stavu vecí (predikát byť človekom identifikuje v závislosti od stavu vecí množinu ľudí), ako aj čísla, ktoré sú hodnotami funkcionálnych entít – veličín, v závislosti od stavu vecí (výraz rýchlosť auta reprezentuje veličinu, ktorú v závislosti od stavu vecí identifikuje číslo); b) extenzia výrazu – fregeovský denotát výrazu; opak → intenzia výrazu.

exteroreceptor

exteroreceptor [lat.] — zmyslové nervové zakončenie, ktoré prijíma podnety z vonkajšieho prostredia; opak interoreceptor.

extravazát

extravazát [lat.] — krv alebo miazga (lymfa), ktorá vystúpila mimo krvných, resp. miazgových (lymfatických) ciev.

extravilán

extravilán [lat.] — okrajová, vonkajšia časť katastrálneho územia obce ležiaca za hranicami vlastnej zástavby (mimo jej centrálnej, zastavanej časti a na zástavbu určených pozemkov; → intravilán). Extravilán tvoria najmä poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať i malé roztrúsené osady, chalupy, horské samoty a i. rozptýlené osídlenia.

ezofagoskopia

ezofagoskopia [gr.] — endoskopická vyšetrovacia metóda slúžiaca najmä na diagnostiku (v niektorých prípadoch aj na liečbu) ochorení pažeráka, napr. nádorov, zápalov, zúženín, vydutín, zdrojov krvácania (pažerákové varixy). Pomocou operačného ezofagoskopu je možné zastavovať krvácanie, odstraňovať drobné nádory, rozširovať zúženiny a odoberať vzorky na bioptické vyšetrenie. Zákrok sa robí v lokálnom znecitlivení alebo v celkovej anestéze.