Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 17 z celkového počtu 17 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

eucharis veľkokvetý

eucharis veľkokvetý, Eucharis grandiflora, Eucharis amazonica — druh jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď amarylkovité. Vždyzelená do 60 cm vysoká trsovitá bylina pochádzajúca z Kolumbie a Peru. Má čiarkovité polovzpriamené bazálne listy a voňavé smotanovobiele mierne ovisnuté kvety usporiadané v okolíkoch, plod tobolka.

eukómia brestovitá

eukómia brestovitá, Eucommia ulmoides — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď eukómiovité. Jediný druh tejto čeľade, strom vysoký až 20 m, pochádzajúci zo strednej a severnej Číny. Má ovisnuté oválne lesklé tmavozelené bodkované listy dlhé až 20 cm a nahé dvojdomé biele kvety, plod krídlatá nažka so semenami s bohatým endospermom. V kôre, dreve a listoch sú dlhé mliečnice s látkou podobnou kaučuku (→ gutaperča). Kôra sa v Číne používa na liečenie chorôb obličiek, pečene, chrbtice, na zníženie vysokého krvného tlaku, proti samovoľným potratom alebo pri chronickej únave. Vzácny relikt arktoterciérnej flóry.

eumetazoa

eumetazoa [gr.], Eumetazoa — vývojový stupeň ríše živočíchy (Animalia). Majú dobre diferencované zárodočné listy a ustálený embryonálny vývin; jednotlivé sústavy a špecializované orgány sa vyvíjajú postupne. Systematicky sem patria dve skupiny: mechúrniky (Radiata) a dvojstranne súmerné živočíchy (Bilateralia).

Euodia

Euodia [gr.], Evodia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď rutovité. Opadavé úplne mrazuvzdorné stromy. Druh Euodia rutaecarpa má nepárnoperovito zložené listy a drobné kvety v pazušných vrcholkoch, plod tobolka. Listy a plody obsahujúce chinolínové alkaloidy sa používajú vo forme mastí alebo odvarov proti chrípkovým ochoreniam, cholere, opuchom, slnečnému úpalu a kožným chorobám, uvoľňujú vetry a pôsobia ako antiseptikum. Vyskytuje sa v Himalájach, pohoriach Číny, Kórejského polostrova a Japonska; pestuje sa napr. vo Vietname, v Austrálii a i. Významná medonosná rastlina. Druh Euodia hupechensis má tmavozelené listy zložené z 5 – 11 oválnych lístkov a súkvetia malých bielych voňavých päťlupienkových kvetov.

eupnoe

eupnoe [gr.] — normálne, pokojné fyziologické dýchanie (bez jeho uvedomovania), pri ktorom sa pravidelne strieda nádych a výdych. Frekvencia dýchania je u zdravého človeka 10- až 17-krát za minútu, pričom dychový objem je asi 400 – 600 ml, čo je asi 10 – 15 % vitálnej kapacity pľúc.

eurázijský druh

eurázijský druh — rastlinný alebo živočíšny druh, ktorého areál sa rozkladá na území celej Európy a veľkej časti Ázie, napr. borovica lesná (Pinus sylvestris).

euroskepticizmus

euroskepticizmus — súhrnné označenie agendy niektorých politických predstaviteľov a strán európskych štátov vychádzajúcej z nespokojnosti s inštitúciou Európskej únie (EÚ), resp. z nedôvery k nej, a s ňou súvisiacim procesom európskej integrácie. Podľa známej typológie Paula Taggarta a Aleksa Szczerbiaka môže euroskepticizmus predstavovať tak náhodnú a čiastkovú opozíciu, ktorá je základom jeho „mäkkého“ variantu, ako aj priamu a bezvýhradnú opozíciu voči procesu európskej integrácie, predstavujúcu jadro „tvrdého“ variantu euroskepticizmu. Zatiaľ čo „mäkký“ euroskepticizmus vychádza najmä z obáv plynúcich z rozširovania kompetencií EÚ, z jej zasahovania do suverenity národných štátov a ich politík, „tvrdý“ euroskepticizmus predstavuje kategorické odmietnutie celého projektu európskej politickej a ekonomickej integrácie v jeho súčasnej podobe a principiálnu opozíciu voči pripojeniu sa štátu k EÚ, resp. voči jeho zotrvaniu v nej.

Opakom euroskepticizmu je eurooptimizmus.

Eurya

Eurya [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Pentaphyllaceae. Vždyzelené kry a stromy. Patrí sem 70 druhov pochádzajúcich z východnej a juhovýchodnej Ázie. Guľovitý ker Eurya emarginata má malé kožovité sýtozelené obrátenovajcovité vrúbkované listy a zelenkastobiele kvety usporiadané vo zväzočkoch v pazuchách listov, plod drobná čierna bobuľa. Husto rozkonárený ker alebo strom Eurya japonica má elipsovité až kopijovité tupozúbkaté listy s krémovobielym okrajom a zelené kvety, plod purpurovočierna bobuľa.

Euryale

Euryale [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď leknovité. Patrí sem jediný druh Euryale ferox pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, jednoročná rastlina zakoreňujúca sa na dne tropických vodných nádrží. Má ploché okrúhle ostnaté plávajúce listy v priemere veľké 1 – 2 m s purpurovými spodnými stranami a fialovočervené kvety s priemerom 5 cm. Pestuje sa najmä v Indii, Číne a Japonsku pre semená, ktoré sú po upražení jedlé.

eurybiont

eurybiont [gr.] — organizmus s relatívne malými nárokmi na životné prostredie. Veľmi rozšírený pre svoju nenáročnosť.

eurychórny

eurychórny [gr.] — zaberajúci veľké územie. Areál eurychórneho organizmu zaberá často skoro celý kontinent alebo časti dvoch alebo viacerých kontinentov, napr. borievka obyčajná (Juniperus communis) rastie v Európe, Ázii a v Severnej Amerike od 45° severnej šírky smerom na sever.

Euryops

Euryops [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Vždyzelené kry a polokry pochádzajúce z juhu Afriky a Arabského polostrova. Patrí sem okolo 100 druhov, napr. do 30 cm vysoký kríček polguľovitého tvaru Euryops acraeus (synonymum Euryops evansii) so striebristými čiarkovitými zúbkatými listami a s jednotlivými žltými úbormi alebo vzpriamený, do 1 m vysoký ker Euryops pectinatus s hlboko vykrojenými sivozelenými listami a s jednotlivými žltými úbormi. Plod nažka.

Eustoma

Eustoma [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Letničky a trvalky pochádzajúce zo Severnej, Strednej a z Južnej Ameriky. Patria sem 3 druhy, napr. do 60 cm vysoká letnička Eustoma grandiflorum (synonymum Lisianthus russellianus) s kopijovitými listami a bielymi, ružovými, modrými alebo červenofialovými širokozvončekovitými kvetmi s priemerom 5 cm, ktoré sú buď jednotlivé, alebo vo zväzočkoch. Plod tobolka.

evaporácia

evaporácia [lat.] — proces, pri ktorom látka prechádza z kvapalnej fázy do plynnej;

1. → vyparovanie; → výpar;

2. geol., geochem. proces, pri ktorom v dôsledku vyparovania prírodných povrchových vôd nastáva vyzrážanie alebo kryštalizácia v nich rozpustených minerálov a ich následné usádzanie. Poradie usádzania minerálov závisí od ich rozpustnosti v pôvodnom roztoku (najprv sa usádzajú najmenej rozpustné, ako posledné najviac rozpustné minerály). Evaporácia zväčša prebieha vo viac-menej izolovaných vodných bazénoch (lagúnach, uzavretých jazerách, moriach ap.), kde množstvo pritekajúcej vody je nižšie ako množstvo vody, ktorá sa z bazéna za rovnaký čas vyparí. Sedimenty, ktoré takto vzniknú, sa nazývajú evapority.

Evianské dohody

Evianské dohody — dohody o prímerí a poskytnutí nezávislosti Alžírsku podpísané v marci 1962 vo francúzskom meste Évian-les-Bains medzi Francúzskom a alžírskymi zástupcami Frontu národného oslobodenia. Dohody ukončili mnohoročnú národnooslobodzovaciu vojnu v Alžírsku (1954 – 1962), následne boli referendami schválené v obidvoch krajinách (v apríli 1962 vo Francúzsku, v júli 1962 v Alžírsku). Alžírsko, ktoré dovtedy tvorilo tri departementy Francúzska, získalo samostatnosť.

evictio

evictio [évikcijó; lat.] — evikcia, inštitút rímskeho súkromného práva. Ak predávajúci (venditor) predal jemu nepatriacu vec kupujúcemu (emptor), mohol skutočný vlastník reivindikačnou žalobou (→ rei vindicatio) žiadať v súdnom spore, aby mu emptor danú vec vydal. V takom prípade sa emptor ocitol v nevýhode: bol zbavený držby (→ possessio) kúpenej veci, za ktorú zaplatil kúpnu cenu venditorovi, čiže nezostala mu ani vec, ani zaplatená kúpna cena. Takáto situácia mohla nastať ako dôsledok uzavretej kúpnej zmluvy, na základe ktorej bol venditor povinný zabezpečiť emptorovi iba uti frui habere licere (smieť vec mať, užívať a poberať z nej plody), a nie aj obstarať pre neho vlastnícke právo. Preto právo zaviedlo zodpovednosť venditora za evictio, t. j. zodpovednosť za prípad, ak emptor stratil držbu kúpenej veci, pretože mu ju odňala v súdnom spore tretia osoba na základe svojho vlastníckeho práva alebo iného vecného práva (užívacie právo, požívacie právo, služobnosť, záloh veci) existujúceho už pred odovzdaním kúpenej veci emptorovi. Táto zodpovednosť nastupovala nielen vtedy, ak venditor predal cudziu vec, ale aj vtedy, ak predal vlastnú vec, s ktorou sa spájalo vecné právo patriace tretej osobe.

Právnym účinkom evictio bol tzv. evikčný regres (emptora voči venditorovi), ktorý prešiel historickým vývojom. Ak bola kúpna zmluva uzavretá v mancipačnej forme (→ mancipatio), mohol emptor žiadať žalobu na dvojnásobok kúpnej ceny. Podobný výsledok sa dosiahol, ak sa venditor zaviazal formálnym ústnym kontraktom (stipulatio). Napokon sa presadila zodpovednosť venditora za evictio priamo zo žaloby z kúpnej zmluvy (actio empti). Venditor nezodpovedal za evictio, ak emptor síce prehral súdny spor so skutočným vlastníkom, ale nestratil držbu veci, alebo ak tretia osoba nadobudla právo až po odovzdaní veci emptorovi, alebo ak emptor zavinil, že došlo k evictio, alebo ak venditor a emptor dohodou vylúčili venditorovu zodpovednosť za evictio (pactum de non praestanda evictione), alebo ak obidvaja alebo len kupujúci vedeli o tom, že vec bola odcudzená. Keďže predávaná vec nesmie mať nedostatky vo svojej právnej a fyzickej kvalite, nazýva právna veda zodpovednosť venditora za evictio zodpovednosťou za právne vady, pričom moderné právo sa evikčnému princípu buď vyhlo zavedením povinnosti predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo, alebo sa k evikčnému princípu prihlásilo.