Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 19 z celkového počtu 19 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

esejistický štýl

esejistický štýl — jeden z funkčných štýlov spisovného jazyka, ktorý sa uplatňuje v kratších prozaických útvaroch o aktuálnych otázkach duchovného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj o vedeckých problémoch. Esejistický štýl je umelecko-estetická forma prejavu umožňujúca vyjadriť subjektívny postoj autora. Charakteristickou črtou esejistického štýlu okrem subjektívnosti prejavujúcej sa vo výbere a v špecifickom videní témy i v uplatňovaní osobných, ale i exkluzívnych výrazov a konštrukcií, ako aj v uvoľnenej kompozícii (striedanie časov, zmeny rytmu, časté digresie v texte) je aj vecnosť. Esejistický štýl stojí na hranici medzi náučným a umeleckým štýlom najmä tým, že sa faktografickosť strieda s hravosťou výrazu. Výraznou charakteristickou črtou esejistického štýlu je jeho pojmovosť (používa nominálne vyjadrovanie) a variabilnosť (využíva zvláštne kombinácie slov a konštrukcií). Pre esejistický štýl je príznačný slohový opisný postup v kombinácii s výkladovým slohovým postupom.

esenciálny

esenciálny [lat.] — podstatný; lek. samostatný, neznámeho pôvodu (o chorobe); označenie ochorenia, ktorého podstata nie je známa a nevyplýva z iného známeho stavu alebo ochorenia (napr. esenciálna hypertenzia).

estuár

estuár [lat.] — lievikovité ústie rieky do mora formujúce sa na plochých, tektonicky poklesávajúcich pobrežiach vplyvom výrazného morského prílivu a odlivu. Počas prílivu vniká prílivový prúd s morskou vodou do ústia rieky, pričom sa slaná morská voda mieša s riečnou a hladina vody v rieke sa vzdúva až niekoľko 100 km proti prúdu. Prílivový prúd eroduje v koryte rieky a rozširuje ho najmä priamo v ústí. Opačne orientovaný prúd utvárajúci sa pri odlive zabezpečuje vyprázdňovanie estuáru od riečnych i od morských nánosov, pričom sa v zaplavenom ústí toku utvárajú korytá prílivových a odlivových prúdov. Typickým estuárom ústi napr. Labe a Temža do Severného mora a Mersey do Írskeho mora. Ak riečna sedimentácia v ústí prevýši odnosovú aktivitu odnosového prúdu, estuár sa začne transformovať na riečnu deltu (napr. ústie Amazonky a Gangy). Príliv v estuárových ústiach riek umožňuje plavbu oceánskych lodí hlboko do vnútrozemia. Ako estuáry sa niekedy označujú tie časti ústia akejkoľvek rieky alebo potoka, v ktorých sa prílivová vlna stretáva s riečnym prúdom.

Ešpaj, Andrej

Ešpaj, Andrej (Jakovlevič), 15. 5. 1925 Kosmodemiansk, Marijsko – 8. 11. 2015 Moskva — marijský hudobný skladateľ a klavirista. Základy hudobného vzdelania získal u svojho otca Jakova Andrejeviča Ešpaja (*1890, †1963), folkloristu a priekopníka marijskej hudby. V rokoch 1935 – 41 študoval na hudobnej škole Gnesinovcov, do 1953 na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského hru na klavíri (V. V. Sofronickij) a skladbu (N. P. Rakov, N. J. Miaskovskij, A. I. Chačaturjan). V rokoch 1963 – 70 profesor skladby na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského.

V tvorbe často využíval folklórny materiál marijskej hudby. Autor 9 symfónií, inštrumentálnych klavírnych i husľových koncertov, skladieb pre klavír, hudobných komédií Siedme nebo (1969), baletov Angara (1976, podľa divadelnej hry A. N. Arbuzova Irkutský príbeh), Kruh (1980), komornej, scénickej, filmovej hudby a i.

eternit

eternit — ľudový názov výrobkov z azbestocementu (dosky a vlnovky používané ako krytina, príp. ako obklady fasád budov, rôzne tvarovky a potrubia). V súčasnosti sa už nevyrába. Nazvaný podľa výrobcu a. s. Eternit v Berlíne.

etchplén

etchplén [eč-; germánske jazyky > hol. > angl. + lat. > fr. > angl.] — mierne zvlnený zarovnaný povrch georeliéfu, ktorý sa utvára zo staršieho zarovnaného povrchu odnesením hrubej vrstvy zvetranín elúvia, pod ktorým sa obnažuje nezvetrané skalné podložie. Hrúbka zvetranín sa mení v závislosti od odolnosti hornín proti zvetrávaniu, preto je povrch etchplénu viac zvlnený ako povrch pôvodného zarovnaného povrchu pokrytého zvetraninou.

Etchplén bol prvýkrát opísaný v 30. rokoch 20. stor. v Ugande, v súčasnosti sa za etchplén pokladá veľká časť starých zarovnaných povrchov v Európe vrátane stredohorskej rovne, ktorej zvyšky sa vyskytujú v centrálnych polohách väčšiny pohorí Karpát.

etický datív

etický datív — štylistický prostriedok používaný zvyčajne v textoch dialogickej povahy s cieľom vzbudiť záujem poslucháča. Vyjadruje sa zámennými tvarmi všetkých osôb jednotného i množného čísla, napr. Idem ti (vám) domov, a čo ti (vám) nevidím. To ti (vám) bolo prekvapenie!

etnografia

etnografia [gr.] — spoločenskovedná historická disciplína zaoberajúca sa vývojom materiálnej, sociálnej a duchovnej kultúry jednotlivých etnických spoločenstiev. Sústreďuje sa na zber, opis a analýzu jednotlivých kultúrnych javov, zatiaľ čo etnológia sa zameriava na ich komparáciu a teoretickú interpretáciu.

Et tu, Brute?!

Et tu, Brute?! [tú brú-; lat.] — Aj ty, Brutus?! Slová, ktoré údajne 15. 3. 44 pred n. l. vyslovil Caesar, keď tesne pred smrťou zistil, že jeho blízky priateľ Brutus (Marcus Iunius Brutus) sa podieľa na príprave jeho vraždy. Podľa niektorých rímskych historikov oslovil Caesar Bruta v starogréčtine: Kai sy, teknon?! (Aj ty, synu?!), výrok sa často uvádza v latinskej paralele Et tu, mi fili?! (Aj ty, môj synu?!). V podobe Et tu, Brute?! je výrok súčasťou drámy W. Shakespeara Julius Caesar.

etymologická figúra

etymologická figúra, lat. figura etymologica — spojenie slov s rovnakým základom patriacich k rozličným slovným druhom; básnická ozdoba i pôsobivá hra slov so zvukovým efektom, napr. blýskať sa bleskom, dobojovať boj, hrať hru ap. Podobný význam ako etymologická figúra má paronomázia. Ako etymologické figúry môžu figurovať i slová podobne znejúce, ale s iným významom, resp. slová so zámenou slabík (napr. čulýlúči).

etymón

etymón [gr.] — prvotná podoba alebo význam slova, jeho východiskový alebo základný tvar.

eubaktérie

eubaktérie [gr.], Eubacteria — jedna z dvoch skupín baktérií; pravé baktérie. Pestrá skupina prokaryontných mikroorganizmov s najrôznejšími morfologickými, ekologickými a fyziologickými vlastnosťami. Bunková stena ich buniek je tvorená peptidoglykánom. Lipidy cytoplazmatickej membrány sú tvorené estermi glycerolu a mastných kyselín s lineárnym uhľovodíkovým reťazcom. Podľa najnovšieho klasifikačného systému sa na základe štruktúry bunkovej steny rozlišujú tri oddelenia eubaktérií: Gracilicutes (eubaktérie s bunkovou stenou gramnegatívneho typu), Firmicutes (eubaktérie s bunkovou stenou grampozitívneho typu) a Tenericutes (eubaktérie bez bunkovej steny).

Eucryphia

Eucryphia [-krifia; gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Eucryphiaceae. Stromy s protistojnými kožovitými jednoduchými alebo perovitozloženými listami a obojpohlavnými voňavými bielymi kvetmi vyrastajúcimi z pazúch listov, plod mechúrik so semenami s mäsitým endospermom. Patrí sem päť druhov vyskytujúcich sa v Čile, Tasmánii a vo východnej Austrálii, napr. do 15 m vysoká Eucryphia cordifolia a do 8 m vysoká Eucryphia lucida.

Eudorina elegans

Eudorina elegans — druh z radu bičíkaté zelené riasy. Vytvára oválne až guľovité, zvyčajne 32-bunkové cenóbiá s guľovitými alebo oválnymi bunkami. Častý druh vyskytujúci sa v planktóne.

eufemizmus

eufemizmus [gr.], melioratívum — slovo alebo slovné spojenie s kladným citovým zafarbením zjemňujúce jazykový prejav; opak: dysfemizmus. Eufemizmus nahrádza priame pomenovania vecí spoločensky nevhodných, vzbudzujúcich nepríjemné predstavy alebo zraňujúcich ľudské city. Eufemisticky sa pomenúvajú napr. niektoré fyziologické úkony alebo negatívne stránky života (alkoholizmus, zlodejstvo, staroba, smrť). Napr. rozlúčiť sa so životom, usnúť (zomrieť), kúpiť za päť prstov (ukradnúť), nie je najmladší (starý) ap.

eufónium

eufónium [gr.], aj barytónový roh — plechový dychový hudobný nástroj (nátrubkový aerofón) oválneho tvaru. Bol zostrojený v roku 1843 ako barytónový člen skupiny spevorohov, preto býva nesprávne nazývaný aj barytón. Tvarom je podobný basovej krídlovke, líši sa však od nej väčšími rozmermi a širšou trubicou. Je opatrený štyrmi ventilmi, ladený v B, široko menzúrovaný. Má plný a mohutný zvuk, chromatický rozsah od E (i hlbšie od B1) po b1.

V dychovom orchestri hrá často unisono s basovou krídlovkou, v symfonickom orchestri sa používa zriedkavejšie (napr. v dielach novoromantických skladateľov).

eufória

eufória [gr.] — povznesená, bezstarostná, radostná nálada, telesná a duševná pohoda; opak dysfória. U zdravých osobností sa vyskytuje ako normálny, prirodzený stav (ako reakcia na situáciu, zážitok ap.). Prechodne sa vyskytuje napr. pri alkoholovej opojenosti alebo po požití drogy.

Eugenia

Eugenia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď myrtovité. Vždyzelené kry alebo nízke stromy vysoké do 10 m, pochádzajúce z Južnej Ameriky. Má lesklé, väčšinou špicaté kožovité vajcovité alebo kopijovité listy dlhé do 10 cm a biele, žlté alebo ružové kvety rastúce jednotlivo alebo vo zväzočkoch v pazuchách listov, plod dužinatá bobuľa (pri väčšine druhov lahodnej chuti). Medonosné rastliny. Patria sem napr. druhy Eugenia brasiliensis, Eugenia aggregata, Eugenia dysenterica a Eugenia klotzschiana.