Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 25 z celkového počtu 25 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

epóda

epóda [gr.] — v antickej poetike tretia, záverečná časť trojdielneho spevu chóru, ale i kratší verš strofy, prípadne refrén na konci strofy.

epopeja

epopeja [gr.] — pôvodne v antickej poézii veľký epický žáner vo význame výpravná báseň (→ epos), napr. Homérove Ilias a Odysseia. Dnes sa epopejami nazývajú niektoré románové diela, resp. cyklus románov z 19. stor., napr. Vojna a mier L. N. Tolstého, Ľudská komédia H. de Balzaca a i.

epyllion

epyllion [gr.] — v gréckej antickej literatúre kratšia epická báseň (gr. epyllion = zdrobnenina od slova epos) s rozsahom približne 100 – 600 hexametrov; súčasť epickej poézie.

Epylliá vznikli v helenistickom období ako odmietavá reakcia na rozsiahlu formu eposu. Vyznačujú sa učenosťou i dokonalosťou formy, kurióznou mytologickou tematikou, ale aj detailným pohľadom do psychiky hlavného hrdinu.

Hlavní tvorcovia epyllií: Kallimachos z Kyrény, Theokritos; v rímskej literatúre Catullus, Vergílius a Ovídius.

Érard, Sébastien

Érard [erár], Sébastien, 5. 4. 1752 Štrasburg – 5. 8. 1831 Paríž — francúzsky hudobný nástrojár. Spolu s bratom Jeanom-Baptistom Érardom (*1745, †1826) založil v Paríži dielňu na výrobu klávesových nástrojov. Skonštruoval pedálový mechanizmus harfy a pomocou repetičnej mechaniky zdokonalil klavír.

Erdélyi, József

Erdélyi [-ji], József, vlastným menom József Árgyelán, 30. 12. 1896 Újbátorpuszta, dnes Batăr, Rumunsko – 4. 10. 1978 Budapešť — maďarský básnik. V roku 1915 sa zúčastnil na bojoch na východnom fronte, pod vplyvom fašistickej ideológie sa dostal do styku s extrémnymi pravicovými stranami, 1944 utiekol na Západ, potom sa skrýval v Rumunsku, 1947 sa dobrovoľne vrátil a bol odsúdený na 3 roky väzenia.

V básnických prvotinách, v ktorých odsudzoval útlak chudobného roľníctva, oživoval tradíciu ľudového verša. Jeho jednoduchosť však spájal s osobitným mytologickým pohľadom na svet, s novátorskými snahami výrazu, so zložitým vnútorným nepokojom človeka, s jeho spätosťou s prírodou a pod. Pre svoje básne sa často dostával do konfliktu s horthyovskou justíciou (→ M. Horthy). Svojou tvorbou ovplyvnil vývoj maďarskej lyriky, bol priekopníkom ľudového hnutia maďarských spisovateľov.

Je autorom básnických zbierok Fialkový lístok (Ibolyalevél, 1922), Na konci sveta (Világ végén, 1924), Posledný kráľovský orol (Az utolsó királysas, 1928), Pestré perá (Tarka toll, 1931), Vyšlo slnko (Felkelt a nap, 1933), Zimná rapsódia a tri rozprávky (Téli rapszódia és három mese, 1934), Večerná pieseň (Esti dal, 1969), Kostená fujara (Csontfurulya, 1979), Na ceste všetkých živých (Minden élők útján, 1982), esejí a i. Bol nositeľom Baumgartenovej ceny (1929, 1931, 1933).

erekcia

erekcia [gr.] — stvrdnutie pohlavného údu (alebo dráždca) pri pohlavnom vzrušení podmienené nahromadením krvi v dutinkovitých telesách a následným stlačením odvodných žíl (sťažený je spätný odtok krvi). Ochabnutie pohlavného údu nastáva až po opätovnom zvýšení tonusu hladkého svalstva tepien a následnom odtoku krvi z pohlavného údu. Erekcia môže nastať aj v noci počas spánku (→ polúcia).

ereutofóbia

ereutofóbia [gr.] — chorobný strach zo začervenania pri stretnutí s ľuďmi; jedna z mnohých foriem vtieravého strachu. Môže byť príznakom sociálnej fóbie.

er-forma

er-forma [nem. + lat.] — forma rozprávania príbehu v 3. osobe (nem. er = on), v ktorej rozprávač zaujíma postavenie objektívneho pozorovateľa a spravidla nemá výraznejší podiel na vlastnom vývine deja; zväčša ide o autorské rozprávanie. Protikladom k er-forme je ich-forma; vývoj románu 20. stor. však túto protikladnosť do veľkej miery stiera.

ergatív

ergatív [gr.] — zvláštny pád v niektorých jazykoch (najmä v severokaukazských) vyjadrujúci činiteľa (→ agens) deja, ktorý však nie je totožný s nominatívom indoeurópskych jazykov. Vo vete Lopta je nesená dieťaťom je sloveso v pasívnom tvare, substantívum lopta v nominatíve, substantívum dieťaťom v ergatíve.

ergosterol

ergosterol [gr.], (24R)-24-metylcholesta-5,7,22-trién-2b-ol, C28H44O — rastlinný sterol, mykosterol. Najdôležitejší provitamín vitamínu D, antirachitický vitamín. Získava sa zvyčajne z kvasníc, ktoré ho syntetizujú z jednoduchých cukrov. Tvorí súčasť membrán buniek a mycélií väčšiny nižších húb, vyskytuje sa vo väčšom množstve v rastlinných klíčkoch, droždí a vo vaječnom žĺtku. Po ožiarení ultrafialovým žiarením (v prírode slnečným) z neho vzniká vitamín D2.

Eriosyce ceratistes

Eriosyce ceratistes — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kaktusovité. Guľovitý kaktus pochádzajúci z Čile. Do 50 cm vysoká rastlina s vlnitým vrcholom, pevnými čiernymi okrajovými tŕňmi, rebrami na stonke a s červenými kvetmi. Vyskytuje sa v nížinách aj v nadmorskej výške do 2 tisíc metrov.

erotická mágia

erotická mágia — komplex úkonov, o ktorých sa verilo, že pomôžu vzbudiť záujem osoby opačného pohlavia, získať jej lásku alebo si zabezpečiť manželského partnera.

Na Slovensku napr. ak dievča chcelo mať veľa tanečníkov, muselo v stanovený deň pred východom slnka nasypať okolo domu zem z mraveniska so slovami koľko mravcov, toľko mládencov. Na získanie lásky určitej osoby jej čarujúca osoba primiešala do nápoja alebo do jedla niekoľko kvapiek krvi z malíčka, príp. menštruačnej krvi, vody, v ktorej sa umyla, potu alebo malé množstvo popola z vlasov a pod. (→ afrodiziakum). Na zabezpečenie manžela malo dievča napr. odlomiť triesočku z troch kostolov, troch krčiem a troch soľných skladov, v ich odvare sa umyť na chodníku a prvý mládenec, ktorý prešiel cez vyliatu vodu, jej potom ponúkol manželstvo.

Mnohé prostriedky erotickej mágie sú doložené už zo staroslovanského obdobia a väčšina pretrvala do 20. stor.

erotické piesne

erotické piesne — piesne zamerané na ľúbostné vzťahy muža a ženy. Na Slovensku sú vyjadrované prevažne humornou formou. Erotické piesne mali psychorelaxačnú funkciu, často sa viazali na špeciálne situácie a interpretov, vyvíjali sa ako obradové a zábavné piesne. Prevládali v nich krátke jednostrofové formy spievané na putovný nápev, ich symbolický jazyk bol široko a bohato prepracovaný, často sa vyskytovali dvojzmyselné pomenovania. Prvé záznamy sú v rukopisných zbierkach z 15. – 18. stor., najmä v starších obdobiach však boli z estetických a iných dôvodov cenzurované.

erotika

erotika [gr.] — v širšom význame telesná (zmyselná) príťažlivosť, psychická činnosť týkajúca sa pocitov vyvolaných pohlavnými zážitkami, vnemami podnetmi ap.; v tomto význame sa erotika niekedy považuje za synonymum sexuality (prejav pohlavného pudu). V užšom význame sa erotika chápe ako kultivovaný prejav ľudskej sexuality (pudových zážitkov) obohatenej o kultúrno-historické aspekty a oslobodenej od aspektu reprodukcie, ako psychická zložka sexuálneho vzťahu medzi ľuďmi.

erotizmus

erotizmus [gr.] — silný sklon k pohlavnému vzrušeniu, prílišná zmyselnosť. Môže byť namierený na inú osobu alebo na seba samého, pričom sa človek uspokojuje manuálnou stimuláciou erotogénnych zón (→ autoerotizmus, → masturbácia) alebo v kombinácii so sexuálnym vzrušením prameniacim z pohľadu na obnažené telo inej osoby.

erotogénne zóny

erotogénne zóny — miesta na tele, kde vznikajú a najsilnejšie sa prejavujú pocity pohlavného vzrušenia, ktoré môžu slúžiť na autoerotické alebo heteroerotické dráždenie (napr. prsia, pery, análna a genitálna oblasť). Stimulácia erotogénnych zón má väčší význam u žien, najmä pri dosiahnutí pohlavného vzrušenia.

erotománia

erotománia [gr.] — nadmerná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť. Prílišná alebo chorobná inklinácia k erotickým myšlienkam a správaniu.

Ertl, Milan

Ertl, Milan, 25. 4. 1930 Vrútky, okres Martin – 16. 6. 1986 Bratislava — slovenský zoológ; zakladateľ prvého hydrobiologického pracoviska na Slovensku. V rokoch 1953 – 64 pôsobil v Biologickom ústave SAV v Bratislave (1953 – 57 Faunistické laboratórium, 1957 premenované na oddelenie zoológie; 1963 – 64 vedúci oddelenia hydrobiológie), 1965 – 71 bol vedúci oddelenia hydrobiológie Ústavu biológie krajiny SAV, 1971 – 83 vedúci oddelenia hydrobiológie a zároveň zástupca riaditeľa Laboratória rybárstva a hydrobiológie v Bratislave. Pôsobil aj ako externý pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Zaoberal sa najmä vplyvom prietoku na ekosystém rybníkov, výskumom bioty a chemických vlastností vôd, hydrobiológiou slovenského úseku Dunaja, rieky Belá a vysokotatranských jazier, faunou a taxonómiou jednobunkových eukaryontných organizmov, najmä koreňonožcami. Opísal štyri nové druhy a ďalšie tri boli po ňom nazvané (napr. Nebela ertli). Zriadil terénnu hydrobiologickú základňu v Gabčíkove. Bol členom viacerých vedeckých spoločností, napr. Societas Internationalis Limnologiae, American Microscopical Society. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých prác, z toho piatich monografií, editorom (1983) a spolueditorom (1985) dvoch zväzkov zborníka Práce Laboratória rybárstva a hydrobiológie. Jeho najvýznamnejšie diela sú: K poznaniu vplyvu výmeny vody na biocenózu a chemizmus prietokových nádrží (1960), Rast abundancie mikrofauny perifytónu z Dunaja pri osídľovaní substrátov (Zunahme der Abundanz der Periphyton-Mikrofauna aus der Donau bei Besiedlung der Substrate, 1970), Primárna produkcia perifytónu v strednom toku Dunaja (1974).

Ertlovci

Ertlovci (Ertl) — rod bratislavských husliarov.

Významní predstavitelia:

Jakub, aj Jacob Erdtl, 1781/83 okolie Hraníc, okres Přerov – 8. 4. 1818 Bratislava — otec Karola; pracoval v husliarskej dielni Thirovcov v Bratislave pravdepodobne už u Ondreja Thira (*1765, †1803), manžela Apolónie Thirovej, neskôr u jej druhého manžela Johanna Martina Schmidta (*1773, †1809). V roku 1813 sa stal majiteľom dielne Thirovcov;

Karol, aj Carl, 8. 12. 1813 Bratislava – po 1868 (1870, 1876 alebo 1877) tamže — jeden z najvýznamnejších výrobcov hudobných nástrojov v Bratislave, syn Jakuba. Vyučil sa u Andreasa Taubera (*1794, †1833), ktorého dielňu (založená 1830) prevzal s matkou Barbarou, dedičkou Tauberovho majetku. Udržoval a opravoval nástroje Cirkevného hudobného spolku, zhotovoval husle podľa Stradivariho modelu, vyučil popredných uhorských husliarov.

erytrocytúria

erytrocytúria [gr.] — vylučovanie červených krviniek močom.

erytropoetín

erytropoetín [gr.] — glykoproteín s funkciou tkanivového hormónu, ktorý sa syntetizuje v obličkách. Reguluje dozrievanie erytroidných prekurzorov na zrelé červené krvinky.

escarpement

escarpement [-karpman; fr.] — dlhý strmý súvislý svah ohraničený menej sklonenými povrchmi. Štruktúrny escarpement vzniká najmä výzdvihom pozdĺž zlomov na rôzne odolných horninách, erózny escarpement pozdĺž brehov morí a jazier morskou či riečnou eróziou, v dolinách riek pri bočnej erózii tokov. Ako escarpement sa označuje i strmší svah na čelách vrstiev pri kvestových štruktúrach (→ kvesta).