Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 34 z celkového počtu 34 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

enfant terrible

enfant terrible [anfan teribl; fr.] — doslovne strašné (nezvládnuteľné) dieťa; aj jedinec konajúci bez ohľadu na spoločenské zvyklosti a často proti nim, usilujúci sa vo svojej sfére presadiť a upútať za každú cenu, čo často hraničí s extrémizmom (najčastejšie v oblasti umenia a športu).

enchondróm

enchondróm [gr.] — nezhubný nádor chrupkovitého tkaniva. Rastie pomaly vnútri kosti a napriek tomu, že ju deformuje (najmä drobné kosti rúk a nôh), nespôsobuje výrazné ťažkosti. Niekedy býva len náhodným nálezom pri röntgenologickom vyšetrení. Ak sa enchondróm vyskytne v dlhých kostiach končatín, môže (zriedka) byť príčinou patologickej zlomeniny.

enkulturácia

enkulturácia [gr. + lat.] — proces, počas ktorého si človek osvojuje reč národa, v ktorom sa narodil, jeho zvyky, tradície a kultúru. Prebieha počas biologického dozrievania indivídua– začína sa narodením a končí sa jeho smrťou; najintenzívnejšia je v detstve a dospievaní, pretrváva však i v dospelosti.

enoftalmus

enoftalmus [gr.] — oko vpadnuté do očnice, jeho zmenená poloha, pri ktorej je posunuté smerom dozadu. Enoftalmus sa môže vyskytovať na jednom alebo na obidvoch očiach. Jednostranný enoftalmus je najčastejšie zapríčinený zlomeninou očnice, obojstranný vzniká pri strate tuku v očnici, napr. u starších podvyživených ľudí.

enterokináza

enterokináza [gr.], enteropeptidáza — enzým tvoriaci sa v črevnej sliznici, meniaci neúčinné proenzýmy vylučované do čreva podžalúdkovou žľazou na aktívne formy (aktivuje trypsinogén na trypsín).

entomóza

entomóza [gr.] — všeobecné označenie chorôb vyvolaných parazitickým hmyzom a roztočmi; → ektoparazitózy.

entrefilet

entrefilet [antrfile; fr.] — staršie označenie aktuálneho krátkeho vtipného novinového článku umiestneného na začiatku denného spravodajstva zvyčajne medzi dvoma väčšími článkami. Tematicky sa viaže na denné udalosti, často sú to postrehy zo spoločenského života a rôzne kuriozity. Je anonymný, od ostatného textu oddelený linkou s cieľom upútať pozornosť. Voľnejší publicistický žáner na rozmedzí medzi analytickým a beletristickým; je zdôraznený osobitným typom písma.

enukleácia

enukleácia [lat.] — operačné vybratie, vylúpnutie drobnej cysty alebo malého ohraničeného guľovitého útvaru (najmä ak má dostatočne pevný obal) bez toho, aby sa súčasne odstraňovala časť okolitého tkaniva. Enucleatio bulbi (oculi) – vylúpnutie, odstránenie oka.

enumerácia

enumerácia [lat.] — vyratúvanie; štylistický postup založený na vypočítavaní, vymenúvaní javov, vecí, predmetov, vlastností, dejov ap. Enumerácia je základná vlastnosť informačného a opisného slohového postupu. Vďaka informatívnosti a prehľadnosti je najfrekventovanejšia v žánroch publicistického i administratívneho štýlu a typická aj pre náučný opis. V umeleckom štýle dynamizuje opis a charakteristiku postáv alebo stupňuje estetickú účinnosť prejavu.

enzootia

enzootia [gr.] — hromadné ochorenie zvierat, ktoré sa vyskytuje na určitom vymedzenom území a nešíri sa do okolia (infekcie s prírodnou ohniskovosťou, napr. červienka).

eobiont

eobiont [gr.] — najprimitívnejší živý systém schopný metabolizmu a reprodukcie, ktorý vznikol v procese vývoja života na Zemi. Eobionty existovali pravdepodne už pred vyše 3,5 miliardami rokov.

eo ipso

eo ipso [eó ipsó; lat.] — tým istým, práve preto, na základe toho.

eolické procesy a formy

eolické procesy a formy, veterné procesy a formy — geomorfologické procesy podmienené činnosťou vetra a nimi utvorené formy georeliéfu. Vplyvom tlaku prúdiaceho vzduchu (→ deflácia) a nárazmi už unášaných častíc piesku a prachu (→ korázia) spôsobuje vietor oddeľovanie častíc zo zemského povrchu. Oddelené častice sú premiestňované vlečením po zemskom povrchu (materiál najhrubšej štruktúry), saltáciou po náraze vetra či inej unášanej častice alebo vznášaním (najjemnejší piesok a prach). Výraznejšie zmeny georeliéfu spôsobuje vietor len v miestach málo chránených alebo nechránených vegetáciou (púšte, pláže, orná pôda ap.). V miestach prevažujúceho odnosu sa utvárajú kamenné (hamady) a štrkové púšte (serir) i rôzne odnosové eolické formy (kamenná púšťová dlažba, deflačné ryhy a vane, jardangy, skalné hríby a kývance, skalné okná a brány, hrance). Pri poklese unášacej schopnosti vetra dochádza k veternej sedimentácii a vznikajú eolické sedimenty. Ukladaním piesku utvára vietor pieskové púšte (erg) s rôznymi typmi dún, čeriny a pieskové pokrovy, uložením prachových častíc (spraše a sprašové hliny) vznikajú sprašové tabule, sklonovo asymetrické doliny a úvaliny.

V slovenských nížinách je množstvo eolických foriem (najmä duny a sprašové tabule) utvorených v chladnejších klimatických obdobiach (glaciáloch).

eotaxín

eotaxín [gr.] — člen podrodiny chemokínov CC, ktorý je osobitne silným chemotaktickým faktorom pre eozinofily. Tvorí sa najmä v pľúcach ľudí chorých na bronchiálnu astmu a v tkanivách, v ktorých sa zhromažďujú eozinofily.

eozinofília

eozinofília [gr.] —

1. zvýšenie počtu eozinofilov v periférnej krvi (→ leukogram) nad 5 % typické pre choroby alergického pôvodu a pre parazitárne ochorenia;

2. schopnosť buniek alebo tkanív farbiť sa eozínom dočervena.

eozinopénia

eozinopénia [gr.] — zníženie počtu až chýbanie eozinofilov v periférnej krvi, najčastejšie pri celkovom poklese bielych krviniek (pod 4 · 109/l krvi), a to najmä pri ťažkých infekčných ochoreniach, pri akútnom strese, popáleninách, infarkte srdca a pri podchladení organizmu i ako nežiaduci účinok pri liečbe glukokortikoidmi. Eozinopénia sa vyskytuje veľmi zriedka, pričom nemá väčší klinický význam.

epanastrofa

epanastrofa [gr.], palilógia — rečnícka alebo poetická figúra spočívajúca v opakovaní toho istého slova (alebo skupiny slov) na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša, vety, prípadne na konci a na začiatku susedných strof; → anadiplóza.

epentéza

epentéza [gr.] — vsúvanie, vkladanie hlások kvôli uľahčeniu výslovnosti (napr. plachta – plachiet).

epidurálny

epidurálny [gr.] — nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou blanou (dura mater). Odtlačením tvrdej mozgovej blany od kosti vzniká epidurálny priestor (napr. pri epidurálnom krvácaní), v ktorom môže vzniknúť napr. epidurálny absces, epidurálny hematóm ap.

epiglotis

epiglotis [gr.] — hrtanová príchlopka z elastickej chrupky, ktorá pri prehĺtaní uzatvára pod tlakom koreňa jazyka vchod do hltana, aby sa súčasti potravy nedostali do dýchacích ciest. Opuch a zápal epiglotis (akútna epiglotitída) sťažujú dýchanie a môžu mať za následok udusenie predovšetkým u malých detí.

epikríza

epikríza [gr.] — zhrnutie priebehu choroby a zdravotného stavu pacienta, súčasť dekurzných záznamov v chorobopisoch (píše sa zvyčajne raz za týždeň), záverov prepúšťacích správ z nemocníc a informácií o pacientovi. Obsahuje aj diagnostické a terapeutické ciele ošetrujúceho lekára spolu s odporúčaním ďalšieho postupu lekárskej starostlivosti.

epinikion

epinikion [gr.], epinikos — antická zborová pieseň na oslavu víťaza pretekov prednášaná obyčajne v domovine víťaza.

Najvýznamnejší autori: Simónidés z Keu, Bakchylidés, Pindaros.

epištolárny text

epištolárny text — text písomnej komunikácie tvorený na základe výberu a organizácie špecifických jazykových prvkov uplatňovaných v korešpondencii. Medzi epištolárne texty patria listy súkromného charakteru, listy predstaviteľov politického a kultúrneho diania minulosti i súčasnosti, stredoveké listy poddaných vrchnosti ap. Charakteristické znaky a vlastnosti: písomnosť, súkromnosť, subjektívnosť, personálnosť, simplexnosť, singulárnosť. Pre epištolárne texty sú typické paralely s hovorovým štýlom, ako aj originálne postupy ozvláštňujúce text. Textový systém je stabilizovaný konštantnými prvkami: oslovenie, záverečné formulácie, signatúrne znaky, formulácia post scriptum a i.

epitomé

epitomé [gr.] — výťah z obsiahlejšieho vedeckého diela; súbor výťahov, zhrnutí, tematický výber. Termín epitomé sa používal najmä na označenie výťahu zo starších historických, právnických a gramatických prác, neskôr kompilačnej práce poskytujúcej prehľad dosiahnutého poznania v istom odbore.

epitrit

epitrit [gr.] — v antickom časomernom veršovom systéme 4-slabičná a 7-mórová stopa realizovaná 3 dlhými a 1 krátkou slabikou. Podľa postavenia krátkej slabiky (◡) v stope sa rozlišuje prvý (◡ — — —), druhý (– ◡ – –), tretí (— — ◡ —) a štvrtý epitrit (— — — ◡).