Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 19 z celkového počtu 19 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

elaioplast

elaioplast [-jo-; gr.], oleoplast — plastid obsahujúci zásobné látky v podobe väčších alebo menších tukových globúl. Vyskytuje sa napr. v bunkách pečeňoviek, hnedých rias či jednoklíčnolistovitých rastlín.

elastáza

elastáza [gr.] — enzým, neutrálna proteináza nachádzajúca sa najmä v azurofilných granulách neutrofilov. Štiepi špecifický proteín elastických vláken elastín a iné proteíny, napr. fibrín, hemoglobín, albumín. Má antimikrobiálnu aktivitu, zúčastňuje sa aj patofyziologických reakcií, a to najmä pri poškodzujúcom zápale vyvolanom neutrofilmi, pretože môže priamo degradovať elastín, kolagén, fibrinogén a fibronektín a poškodzovať endotelové bunky.

elatinkovité

elatinkovité, Elatinaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Vodné a pobrežné byliny s protistojnými alebo v praslenoch usporiadanými listami a drobnými pravidelnými troj- až štvorpočetnými kvetmi, plod troj- alebo štvorpuzdrová mnohosemenná tobolka so semenami bez endospermu. Čeľaď zahŕňa dva rody, na Slovensku sa vyskytuje rod elatinka (Elatine).

elatív

elatív [lat.] — druhý alebo tretí stupeň prídavného mena alebo príslovky vyjadrujúci vysokú mieru vlastnosti bez porovnania (starší človek, s najväčšou pravdepodobnosťou). Elatív vzniká aj pridaním predpony (prekrásny, pramálo) alebo prípony (velikánsky); v ugrofínskych jazykoch jeden z pádov označujúci pohyb znútra von.

elekcia

elekcia [lat.] — výber, voľba.

elektrofyziológia

elektrofyziológia [gr.] —

1. časť fyziológie zaoberajúca sa elektrickými javmi v organizme, napr. podráždením a vedením vzruchu na nervových a svalových membránach vo forme potenciálových zmien;

2. súhrnné označenie elektrofyziologických metód na meranie a registráciu akčných potenciálov rôznych druhov vzrušivých buniek živého organizmu. Tieto metódy sa môžu realizovať v režime napäťového zámku (angl. voltage clamp) a prúdového zámku (angl. current clamp). Určovanie diagnózy meraním elektrickej aktivity tkanív a orgánov sa nazýva elektrodiagnostika. V medicíne sa využívajú napr. elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektrogastrografia, elektromyografia a elektroretinografia. Náuka o elektrických javoch v živých organizmoch sa nazýva elektrobiológia.

elektrogastrografia

elektrogastrografia [gr.], EGG — metóda registrácie bioelektrickej aktivity žalúdka a ostatných častí tráviaceho traktu. Bioelektrická aktivita predchádza kontrakcii (vzniku peristaltickej vlny) a je podmienkou správnej činnosti tráviaceho traktu. Využíva sa pri sledovaní motility žalúdka, napr. u nedonosených detí alebo u pacientov po resekcii.

elektrohysterografia

elektrohysterografia [gr.], EHG — metóda registrácie bioelektrickej aktivity maternice. Využíva sa pri monitorovaní kontrakcií maternice v predpôrodnom období.

elektronarkóza

elektronarkóza [gr.] — anestézia vyvolaná prechodom elektrického prúdu mozgom. Zastaraná metóda liečby duševných porúch.

elektronystagmografia

elektronystagmografia [gr.], ENG — vyšetrovacia metóda registrujúca zmeny elektrických potenciálov medzi rohovkou a sietnicou (→ nystagmus). Na vyšetrenie sa používa elektronystagmograf, ktorého elektródy sa kladú na spánky a registrujú sa pohyby obidvoch očí súčasne.

elektrotropizmus

elektrotropizmus [gr.], galvanotropizmus — vitálny pohyb pevne prisadnutej rastliny alebo mikroorganizmu v smere podráždenia elektrickým prúdom. Pri zavedení slabého jednosmerného elektrického prúdu do protiľahlých strán niektorého rastlinného orgánu alebo pri vložení týchto orgánov do elektrického poľa sa rastliny slabo ohýbajú podľa smeru pretekania elektrického prúdu, pričom korene sú pozitívne (smerujú k zdroju podráždenia) a stonky a koleoptila negatívne (smerujú od zdroja podráždenia) elektrotropické.

elementarizmus

elementarizmus [lat.] — umelecký štýl vytvorený v roku 1924 holandským maliarom T. van Doesburgom. Vznikol ako obmena neoplasticizmu skupiny De Stijl. V maľbe ostali dominantné pravé uhly a základné farby, ale nastal posun v kompozícii, a to z prísne vertikálnych a horizontálnych línií na diagonály. To predstavovalo novú dynamiku (inšpirovanú futurizmom), heterogénnosť, energiu, nestálosť a moment prekvapenia. T. van Doesburg nazýval svoje maľby kontrakompozíciami a chápal ich ako najčistejšie vyjadrenie vzbury ľudského ducha proti prírode.

elemi

elemi [arab.] — olejnatý balzam získavaný najmä z druhov Amyris elemifera (→ balzamovec) a kanárium (luzonské).

elénia

elénia, Elaenia — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď postriežkarovité. Malé až stredne veľké (s dĺžkou tela 14 – 17 cm, hmotnosť 12 – 24 g) druhy vyskytujúce sa v rôznych biotopoch (napr. na okrajoch lesov, v krovinách, záhradách a v okolí riek) Strednej a Južnej Ameriky. Majú hnedé, sivé alebo olivové telo s hlavou s výraznými bielymi alebo so žltkastými očnými krúžkami a s bielym až so svetložltým bruchom. Patrí sem 19 – 22 druhov, napr. v Brazílii žije elénia peničia (Elaenia spectabilis), v Bolívii, Peru a Ekvádore elénia mramorová (Elaenia gigas) a vo Venezuele elénia venezuelská (Elaenia olivina).

elevácia

elevácia [lat.] — pohyb nahor, dvíhanie, zdvih; geomorfol. vyvýšenina, vypuklá forma georeliéfu s väčšou nadmorskou výškou ako výšky okolia. Má tvar chrbta, hrebeňa, kužeľa, kopuly alebo klenby, v závislosti od amplitúdy reliéfu sa označuje ako pahorok, kopec, vrch a i. Vzniká tektonickými pohybmi (antiklinálne chrbty, tektonické klenby, hraste, klenbohraste ap.), vulkanickou činnosťou (sopky, vulkanické klenby, ihly a i.), pri eróznej činnosti odnosom okolitých hornín (rôzne tvrdoše, napr. bradlá a príkrovové trosky, obtočníky, nunataky a i.) alebo akumulačnou činnosťou vetra (duny), ľadovcov (morénové valy, sandre) alebo riek (štrkové ostrovy). Opakom je depresia.