Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 27 z celkového počtu 27 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

dvojak

dvojak — poľovná sklopná guľová zbraň s dvoma hlavňami (s drážkovým vývrtom) vedľa seba.

dvojbodka

dvojbodka

1. bot. → dvorčekovitá bodka;

2. jaz. interpunkčné znamienko, ktoré sa píše za vetou alebo za výrazmi uvádzajúcimi priamu reč, alebo pred výrazmi, ktoré vysvetľujú, prípadne dopĺňajú predchádzajúcu časť. V medzinárodnej fonetickej transkripcii sa dvojbodka používa na označenie dĺžky samohlások (a: = á).

dvojka

dvojka — poľovná sklopná broková zbraň s dvoma hlavňami (s hladkým vývrtom) vedľa seba.

dvojklíčnolistové rastliny

dvojklíčnolistové rastliny, Dicotyledonopsida, Magnoliopsida — stromy, kry, polokry alebo byliny, ktoré majú dva protistojné klíčne listy vyvinuté v zárodku (v embryu; uprostred neho je rastový vrchol, z ktorého sa vyvíjajú nadzemné orgány), vajíčka sú ukryté v semenníku uzatvárajúcom jedno- alebo viacsemenný plod. Dvojklíčnolistové rastliny majú vyvinutý hlavný koreň a bočné korene, stonku s druhotne hrubnúcim kambiálnym kruhom (→ eustéla), rôzne listy (jednoduché až zložené) väčšinou s perovitou alebo dlaňovitou žilnatinou a s chýbajúcou listovou pošvou a prevažne päťpočetné kvety s rozlíšeným kalichom a korunou. Vývojovo zrejme staršia trieda krytosemenných rastlín (→ jednoklíčnolistové rastliny) tvoriaca ich najväčšiu časť. Patrí sem asi 10-tisíc rodov s 210 tisícmi druhov.

dvojkový kód

dvojkový kód, binárny kód — zápis údajov pomocou dvojkových číslic 0 a 1 používaný v digitálnej výpočtovej technike. Na zápis alfanumerických znakov sa používajú štandardizované kódovania, v ktorých sú jednotlivé znaky reprezentované postupnosťou núl a jednotiek (→ kódovanie znakov v počítači). Na zápis čísel sa používajú viaceré postupy (→kódovanie celých čísel v počítači, →kódovanie reálnych čísel v počítači). V dvojkovom kóde sa reprezentujú aj inštrukcie počítača (→ strojový jazyk).

Dvonč, Ladislav

Dvonč, Ladislav, 24. 9. 1926 Humenné – 31. 8. 2003 Bratislava — slovenský jazykovedec. R. 1949 – 95 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave; 1986 DrSc. Pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka (ortoepia, pravopis, slovná zásoba, gramatická stavba), zaoberal sa aj jazykovou kultúrou, onomastickým výskumom, dejinami slovenskej jazykovedy i spracúvaním jej bibliografie. Autor diel Rytmický zákon v spisovnej slovenčine (1955), Bibliografia slovenskej jazykovedy rokov 1948 – 65, (4 zväzky, 1957, 1958, 1962, 1970), Dynamika slovenskej morfológie (1984), Slovenskí jazykovedci, súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov rokov 1925 – 2000, (4 zväzky, 1987, 1997, 1998, 2002). Spoluautor Morfológie slovenského jazyka (1966). Publikoval vyše 300 vedeckých štúdií. Člen a predseda viacerých názvoslovných a iných komisií.

dysfemizmus

dysfemizmus [gr.] — slovo alebo výraz so silným negatívnym citovým zafarbením, ktorý zhoršuje predstavu o danom jave, veci, osobe alebo obsahu výpovede. Používa sa namiesto neutrálneho výrazu, napr. líška (o prešibanom človeku); opak: eufemizmus.

dysfónia

dysfónia [gr.] — porucha hlasu prejavujúca sa chripotom až stratou hlasu. Môže byť organická (následkom poškodenia hrtana) alebo funkčná (napr. pri nadmernom zaťažovaní hlasu).

dysfória

dysfória [gr.] — porucha afektivity; pocit nepríjemnej, mrzutej, podráždenej nálady (rozladenosť). Môže sa prejaviť aj ako zlostná zapáravosť. Vyskytuje sa pri depresii, abstinenčných stavoch, organických psychopatologických stavoch, ako aj pri epilepsii.

dysgamaglobulinémia

dysgamaglobulinémia [dyz-; gr. + lat.] — starší, menej používaný termín na označenie selektívnej imunoglobulínovej deficiencie, t. j. nedostatočnej hladiny jednej triedy alebo podtriedy imunoglobulínov (→ imunodeficiencie).

dysgenitalizmus

dysgenitalizmus [dyz-; gr.] — chorobný stav spôsobený abnormálnym vývinom genitálií. Ak sa vývin pohlavných orgánov počas embryonálneho vývinu zastaví pred ich diferenciáciou, chýba u žien tkanivo vaječníkov, u mužov tkanivo semenníkov. Ak vznikne vývinová porucha po diferenciácii pohlavných orgánov, vzniká dysgenéza gonád (→ dysgenéza).

dyskrázia

dyskrázia [gr.] —

1. chorobné zloženie telových tekutín, najmä krvi;

2. znížená odolnosť organizmu.

dysmorfofóbia

dysmorfofóbia [dyz-; gr.] — chorobný strach (→ fóbia), obava zo zdeformovania niektorých častí tváre, ktorá nezodpovedá hodnoteniu iných osôb. Prejavuje sa obavami chorého, že sa mu mení, deformuje nos, ústa, brada, hlava ap.

dysplázia

dysplázia [gr.] — neúplný, nedostatočný alebo chybný vývin orgánu alebo tkaniva. Môže postihovať rôzne časti, ale aj celé orgány ľudského tela. S poškodením anatomickej stavby súvisí aj porucha funkcie, ktorá môže byť do určitej miery kompenzovaná inými (náhradnými) mechanizmami.

dysproteinémia

dysproteinémia [gr.] — súbor porúch v látkovej premene proteínov krvnej plazmy; kvantitatívna alebo kvalitatívna porucha ich zloženia podmienená chorobným procesom. Najčastejšími príčinami dysproteinémie sú nadmerné vylučovanie proteínov (obličkami, črevom, pri popáleninách), nedostatočná syntéza proteínov v pečeni (ochorenia pečene), akútne a chronické zápaly, nekrotické procesy a malígne nádory, ako aj vrodená alebo získaná nedostatočná syntéza špecifických proteínov.

dystopia

dystopia [gr.] — chybné uloženie orgánu alebo časti tkaniva na anatomicky nesprávnom, nezvyklom mieste; napr. dystopia obličky – vrodená abnormálna poloha obličky zvyčajne v malej panve; dystopia sliznice žalúdka – chybná poloha sliznice v Meckelovom výbežku – Meckelovom divertikule tenkého čreva.

dyzestézia

dyzestézia [gr.] — porucha citlivosti, pri ktorej vnem kvalitatívne nezodpovedá podnetu (napr. dotyk je pociťovaný ako mravčenie, pálenie alebo ako bolesť). Vyskytuje sa pri poškodení nervového systému, resp. pri regenerácii prerušeného periférneho nervu.

dyzosmia

dyzosmia [gr.] — porucha čuchu.

dyzostóza

dyzostóza [gr.] — vrodená porucha tvorby, vývoja a rastu tkanív tvoriacich kostru. Najčastejšie postihuje osifikáciu kosti, resp. jej plnohodnotnú prestavbu podľa fyziologických a biomechanických potrieb organizmu.

dyzúria

dyzúria [gr.] — sťažené a bolestivé močenie mnohokrát spojené s častým nutkaním na močenie, s pálením a rezaním (→ zápal močových ciest), pričom množstvo moču je malé. Dyzúria sa vyskytuje pri celom rade chorôb močových ciest, predstojnice, ale napr. aj pri poškodení miechy.

džamáhírija

džamáhírija [arab.], všeľudový štát — názov štátoprávneho usporiadania Líbye vychádzajúci z teoretického základu moderného islamu a islamského socializmu. Systém džamáhírije bol zavedený v marci 1977 po nástupe M. Kaddáfího k moci a sprevádzala ho zmena názvu Líbye na Líbyjskú arabskú ľudovú socialistickú džamáhíriju. Pojem vyjadroval snahu vedenia štátu o presadenie zväčšujúceho sa podielu verejnosti na riadení štátu. Džamáhírija bola charakterizovaná ako priama vláda ľudových más a odmietala stotožnenie s akoukoľvek doterajšou formou vlády. Jej základom bol systém ľudových kongresov na rôznych úrovniach, najvyšším zákonodarným a výkonným orgánom Všeobecný ľudový kongres s päťčlenným generálnym sekretariátom. V praktickej rovine bola však preniknutá autoritatívnymi a autokratickými formami a metódami vlády a nestotožňovala sa s proklamovanými teoretickými zásadami. V roku 2011 bol Kaddáfího režim zvrhnutý a džamáhírija zanikla.

Džamuna

Džamuna, Jamuna — rieka v Bangladéši v delte Gangy, Brahmaputry a Meghny; názov dolného toku (hlavného, západného ramena) Brahmaputry; dĺžka 245 km, rozloha povodia 552 000 km2, priemerný ročný prietok 20 100 m3/s. Spája sa s východným ramenom Gangy, s Padmou. Hlavným prítokom je Atrai (pravostranný). Väčším mestom na rieke je Sirádžgaňdž.

Džamuna predstavuje významnú vodnú cestu, je splavná po celý rok. Vzhľadom na svoje široké koryto ( 8 – 13 km v období dažďov, 3 – 5 km v období sucha) predstavovala v minulosti bariéru pre dopravné spojenie hlavného mesta Dháka so severnou časťou Bangladéša, preto bol vybudovaný viacúčelový most (v prevádzke od 1998, dĺžka 4,8 km)

Riečny systém Brahmaputra – Džamuna je dobrým príkladom divočenia rieky.

Džauhar as-Sikillí

Džauhar as-Sikillí, asi 911 – 992 — arabský vojvodca slovanského pôvodu. V roku 958 dobyl Maroko a 969 Egypt, kde založil jeho nové hlavné mesto Káhiru. Po vojenskom neúspechu v Sýrii však upadol do nemilosti kalifov.

džavotanie

džavotanie — predstupeň vývinu reči u detí medzi 5. a 9. mesiacom života, štádium, v ktorom dieťa získava hláskový materiál neskoršej reči. Pri džavotaní, ktoré nadväzuje bezprostredne na detský krik, dieťa vytvára rozmanité zvuky a zvukové spojenia veľmi podobné hláskam a hláskovým spojeniam ľudskej reči. Medzi nimi sa podľa polohy artikulačných orgánov môžu vyskytovať i hlásky menej obvyklé – mľaskavé, chrčivé, piskľavé a i. Tieto zvuky sú veľmi premenlivé, vo svojej rozmanitosti pripomínajú hlásky používané v najrozličnejších jazykoch sveta. Niekedy sa označujú ako prahlásky.