Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 16 z celkového počtu 16 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

duchovné príbuzenstvo

duchovné príbuzenstvo — tradičný príbuzenský vzťah vznikajúci podľa obyčajového práva na základe cirkevnoprávnych úkonov. Duchovné príbuzenstvo sa vytvára na základe krstu a birmovania medzi krstencom (resp. birmovancom) a jeho rodičmi a krstnými rodičmi (kmotrovstvo), na základe cirkevného sobáša aj medzi príbuznými manželov (švagrovstvo).

Vzťah duchovného príbuzenstva bol odvodený z tradície cirkevných mravných noriem, udržal sa najmä v katolíckom prostredí (považovaný aj za manželskú prekážku). V tradičných spoločenstvách pretrval ako vážený príbuzenský vzťah až do súčasnosti.

dum spiro, spero

dum spiro, spero [spíró spéró; lat.] — kým dýcham, dúfam. Myšlienka sformulovaná v novoveku, vyjadrujúca, že nádej zomiera posledná; v rôznych podobách sa objavuje už v antike, napr. aegroto dum anima est, spes esse dicitur – vraví sa, že kým má chorý v tele dušu, má aj nádej (Cicero, Listy Atticovi).

dum vivimus, vivamus

dum vivimus, vivamus [vívi- vívá-; lat.] — pokiaľ žijeme, žime naplno; myšlienku v inej verzii použil Petronius (Satirikon): ergo vivamus – dum licet esse bene (nuž žime, dokedy je nám dovolené dobre nažívať).

duna

duna [germánske jazyky], presyp — akumulačná forma georeliéfu vysoká spravidla do 50 m. Utvára sa ukladaním vetrom prenášaného jemného piesku (eolických pieskov) v okolí prekážok, ktoré znižujú rýchlosť vetra.

V závislosti od tvaru a polohy vzhľadom na prevládajúci smer vetra sa rozlišuje viacero typov dún: priečne duny utvárajú chrbty pretiahnuté kolmo na smer vetra, pozdĺžne duny sa tiahnu v smere vetra, barchany majú polmesiacovitý pôdorys s výbežkami v smere prevládajúceho vetra, parabolické duny majú rovnaký pôdorys ako barchany, ale výbežky orientované proti smeru vetra, pyramidálne duny formované premenlivými vetrami na pobrežiach sú najmohutnejšie, často vysoké viac ako 150 m. Spájaním rôznych typov dún vznikajú komplexné presypy (presypové polia).

Duny sú typické pre púšťové oblasti, vyskytujú sa však často aj na piesočnatých morských pobrežiach. Na nížinách Slovenska, najmä v Borskej nížine, vznikali v studených obdobiach (glaciáloch) vyvievaním piesku z riečnych terás. Tieto duny sú v súčasnosti stabilizované vegetáciou, aktívne duny sa však presúvajú previevaním piesku cez seba rýchlosťou až niekoľko desiatok metrov za rok.

duobus litigantibus tertius gaudet

duobus litigantibus tertius gaudet [duó- lí- -cijus; lat.] — keď sa dvaja hádajú, tretí sa raduje. Obdoba slovenského: Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

duo cum faciunt idem, non est saepe idem

duo cum faciunt idem, non est saepe idem [kum ídem, nón sé- ídem; lat.] — keď dvaja robia to isté, nie je to často to isté. Názor, že rovnaké konanie treba posudzovať odlišne podľa jeho pôvodcu, sa objavuje už u Terentia (Bratia, 823. verš): duo quom idem faciunt, saepe ut possis dicere – hoc licet inpune facere huic, illi non licet (keď dvaja robia to isté, mohol by si často povedať – jeden môže toto robiť beztrestne, druhý nemôže).

Durandova línia

Durandova línia [djurendo-] — demarkačná čiara vymedzujúca od roku 1893 hranicu medzi Afganistanom a Britskou Indiou, dodnes tvoriaca hranicu medzi Afganistanom a Pakistanom. Bola vytýčená pohraničnou komisiou vedenou britským diplomatom Henrym Mortimerom Durandom (*1850, †1924, podľa neho nazvaná). Dohodou o uznaní Durandovej línie ako južnej a juhovýchodnej hranice krajiny, ktorú bol v roku 1893 nútený podpísať afganský emir Abrurrahmán, stratil Afganistan na východe veľkú časť územia s veľkým počtom obyvateľov (rozdelenie územia Paštunistanu).

duranzia

duranzia — plod slivky guľatoplodej duranziovej (Prunus insititia convarieta praecox). Je modrej farby, veľmi sladký, stredne veľký, guľatý alebo oválny, so zlatistou až žltohnedou dužinou prirastenou ku kôstke. Dozrieva v 2. polovici septembra. Slivka guľatoplodá duranziová sa používala ako podpník pre marhule. Nazvaná podľa talianskeho názvu albánskeho mesta Drač (Durazzo).

Durgá

Durgá [sanskrit], Ťažko prístupná — hinduistická bohyňa, manželka boha Šivu, zabíjačka démonov a bohyňa vojny, súčasne však aj milosrdná matka, ktorá udržiava pri živote vesmír a zahŕňa ho materiálnym aj duchovným bohatstvom. Obyčajne býva zobrazovaná ako krásna žena s prísnym výrazom v tvári, s desiatimi rukami, v ktorých drží rozličné predmety a zbrane, jazdiaca na levovi. Jej sviatok Durgápúdža alebo Dusséhrá patrí v severnej Indii, najmä v Bengálsku, k hlavným sviatkom roka.

dusno

dusno — subjektívne nepríjemný pocit vyvolaný kombinovaným pôsobením vysokej teploty vzduchu, vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu a malej rýchlosti vetra na ľudský organizmus. So zvyšujúcou sa teplotou vzduchu sa znižuje hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu vyvolávajúca pocit dusna. Napr. pri 20 °C je na vyvolanie pocitu dusna potrebná viac ako 80 %, pri letných teplotách okolo 32 °C len okolo 40 % vlhkosť vzduchu. Dusno sa charakterizuje pomocou tlaku vodnej pary – za hranicu vzniku dusna sa považuje hodnota tlaku vodnej pary 18,8 hPa.

Dušičky

Dušičky — hovorový názov sviatku Pamiatka zosnulých (2. november).

dutina

dutina

1. bot. cavitas — väčší medzibunkový priestor, napr. mliečnica; lacuna – priestor v oplodí nesúvisiaci so spôsobom zrastu plodolistov, napr. pri tekvici (Cucurbita);

2. zool., lek. — prvotná telová dutina blastocel; druhotná telová dutina celóm; → ústna dutina.

duzén

duzén [fr.], Malus pumila varieta praecox — forma jablone používaná ako podpník najmä pre nižšie tvary jabloní (zákrpok, štvrťkmeň).

dvadsaťjeden požiadaviek

dvadsaťjeden požiadaviek — zoznam nárokov Japonska voči Číne predložený 18. januára 1915 prezidentovi Jüan Š’-kchajovi v snahe zaujať pozície porazeného Nemecka v Číne. Japonsko požadovalo provinciu Šan-tung odobratú v roku 1914 Nemecku, železničné a banícke koncesie v južnom Mandžusku a vo Vnútornom Mongolsku, odovzdanie uhoľného a hutného komplexu Chan-jie-pching, zákaz ďalších územných ústupkov iným veľmociam a kontrolu čínskej vnútornej politiky prijatím finančných, vojenských a politických poradcov, zriadením spoločnej polície a i. Na nátlak Spojeného kráľovstva a USA Jüan Š’-kchaj 9. mája 1915 väčšinu požiadaviek prijal, čo vyvolalo odpor čínskej verejnosti a konkurenčných veľmocí.

dvanástnik

dvanástnik, duodenum — prvý, najkratší a najširší úsek tenkého čreva medzi žalúdkom a lačníkom dlhý 25 – 30 cm (smerom k lačníku sa mierne zužuje). Delí sa na hornú, zostupnú, vodorovnú a výstupnú časť. Do zostupnej časti na väčšej bradavke dvanástnika ústi spoločne žlčovod a vývod podžalúdkovej žľazy, na menšej bradavke dvanástnika, ktorá je položená o niečo vyššie, prídatný vývod podžalúdkovej žľazy.