Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 19 z celkového počtu 19 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

diferenciačné antigény

diferenciačné antigény — molekuly vyskytujúce sa na povrchu buniek. Sú typické pre určitú populáciu alebo subpopuláciu buniek imunitného systému. Označujú sa znakom CD (z angl. cluster of differentiation) a poradovým číslom, napr. CD3 (diferenciačný znak všetkých T lymfocytov), CD4 (diferenciačný znak pomocných T lymfocytov), CD8 (diferenciačný znak cytotoxických T lymfocytov), CD19 (diferenciačný znak všetkých B lymfocytov), CD56 (diferenciačný znak NK buniek), atď. (viac ako 300).

diferenciálne skúšky

diferenciálne skúšky, aj diferenčné skúšky — rozdielové skúšky, ktoré absolvuje študent pri prestupe na iný druh strednej alebo vysokej školy alebo na príbuzný študijný odbor. Predpisuje ich škola, na ktorú študent prestupuje.

diftéria

diftéria [gr. > lat.] —

1. lek. → záškrt;

2. veter. diftéria hydinykiahne (vtáčie).

difuzionizmus

difuzionizmus [lat.] — smer v etnológii vychádzajúci z predstavy, že vývoj kultúr a spoločností je podmienený migráciou kultúrnych prvkov a etník. Jeho základným východiskom je predpoklad, že nové myšlienky a vynálezy vznikajú len vzácne, preto majú pre všetky kultúry a spoločnosti veľký význam výpožičky a preberanie prvkov z iných kultúr. Pritom nejde iba o difúziu konkrétnych javov (napr. znalosť tavby železa), ale aj všeobecných princípov (písomníctvo, štátnosť a pod.).

Difuzionizmus vznikol koncom 19. stor. v európskej (rakúskej, nemeckej, anglickej) etnológii a v americkej kultúrnej antropológii ako reakcia na evolucionistické prístupy. Jeho slabou stránkou bolo preceňovanie kultúrnych a sociálnych vplyvov, problematické datovanie kultúrnych výpožičiek a podcenenie možnosti nezávislého paralelného vývoja. Z podobnej predstavy ako difuzionizmus vychádzala aj teória kultúrnych okruhov.

digraf

digraf [gr.] — skupina dvoch písmenových znakov, ktoré spolu tvoria jednu fonému, napr. v slovenčine ch, dz, , v angličtine th, v poľštine sz (š), v nemčine sch (š), v maďarčine gy (ď), v taliančine gn (ň) a i.

dihydroxyacetón

dihydroxyacetón [gr. + lat. + gr.], 1,3-dihydroxypropán-2-ón, HOCH2C(O)CH2OH — trojuhlíkatý monosacharid (ketotrióza); najjednoduchšia ketóza, ktorá nie je opticky aktívna. Biela kryštalická látka existujúca ako dimér, ktorý v roztoku ľahko prechádza na monomér rozpustný vo vode, v etanole, dietyléteri a v acetóne; teplota topenia 75 – 80 °C. Vyrába sa aeróbnou oxidáciou glycerolu baktériami rodu Acetobacter. Používa sa ako účinná látka do kozmetických samoopaľovacích prostriedkov – chemickou reakciou s keratínom obsiahnutým v koži vytvára jej žltohnedé sfarbenie trvajúce niekoľko dní, ktoré však na rozdiel od melanínového zhnednutia pokožky nemá ochranný účinok proti ultrafialovému žiareniu.

dikcia

dikcia [lat.] —

1. jaz. individuálny spôsob ústneho vyjadrovania, vyslovovania (ušľachtilá dikcia, nedbalá dikcia); technika hovoreného slova, reči (básnická dikcia, žurnalistická dikcia); spôsob opísania určitého javu ap. Úlohou dikcie je podávať zrozumiteľné informácie o konaní, myslení, citoch a pocitoch človeka, a tým zabezpečovať jeho kontakt nielen s inými ľuďmi, ale aj s okolitým prostredím. Dobrú dikciu možno definovať nielen ako dokonalé ovládanie rečových orgánov a správne a bezpečné zaobchádzanie so zvukovými prvkami a zložkami reči (fonetická realizácia), ale aj ako ich vhodné a účinné využívanie pri verejných jazykových prejavoch akéhokoľvek druhu;

2. práv. dikcia zákona — jazyk zákona, čiže jazyk všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý sa v teórii práva označuje ako právny jazyk. Požiadavkami na právny jazyk a právnu terminológiu, ako aj na jazykovú čistotu sa zaoberá teória legislatívy a legislatívna technika. Zákon musí byť terminologicky presný a jednotný. Možno v ňom používať len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy i právnu terminológiu. Účelom týchto a ďalších požiadaviek je, aby zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy boli jasné, správne chápané a v praxi rešpektované a správne uplatňované. Odvolávať sa na dikciu zákona znamená klásť dôraz na to, čo ustanovuje zákon, pretože nie je možné požadovať to a domáhať sa toho, čo dikcia zákona nepripúšťa alebo neurčuje, a realizovať práva a právne povinnosti, ktoré nie sú obsahom zákona alebo iného právneho predpisu vyjadreného pomocou slovenského zákona.

diktát

diktát [lat.] —

1. autoritatívne vydávanie príkazov, vnútený príkaz;

2. predčítavanie textu, ktorý sa doslovne zapisuje, aj text, ktorý vznikol napísaním predčítaného. V školskej praxi je diktát využívaný ako jedna z foriem pravopisného cvičenia žiakov alebo študentov na overovanie úrovne osvojenia si pravopisu, prípadne cudzojazyčných jazykových kompetencií.

dimeter

dimeter [gr.], dvojmer — v antickej metrike verš rozčlenený na dve rovnaké metrické jednotky, napr. jambický dimeter: ◡ — / ◡ — // ◡ — / ◡ — .

Dimitrovová, Blaga

Dimitrovová (Dimitrova), Blaga, plné meno Blaga Nikolova Dimitrova, 2. 1. 1922 Biala Slatina – 2. 5. 2003 Sofia — bulharská spisovateľka, literárna kritička, esejistka a politička. V 80. rokoch 20. stor. patrila k bulharským intelektuálom tvoriacim opozíciu proti komunistickému režimu (napr. protestovala proti uväzneniu V. Havla). V roku 1989 a začiatkom 90. rokov 20. stor. sa podieľala na odstránení komunistickej totality a na budovaní základov demokratických princípov v Bulharsku. Od roku 1991 pôsobila ako poslankyňa národného zhromaždenia, v rokoch 1992 – 93 ako viceprezidentka.

Časopisecky publikovala už pred 2. svetovou vojnou. Začiatky jej povojnovej básnickej tvorby boli poznačené zjednodušeným videním reality a patetizmom socialistického realizmu: Verše o vodcovi (Stichove za vožda, 1950). Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. stor. sa zaradila medzi tvorcov usilujúcich sa vyslobodiť poéziu z prisluhovania ideológii. Významnú úlohu vo vývine bulharskej poézie zohrala Dimitrovovej ľúbostná a intímna lyrika, napr. básnické zbierky Dovidenia zajtra (Do utre, 1959), Svet v hrsti (Svetăt v šepa, 1962) a i. Pohľad do vnútorného sveta ženy, na jej údel a podstatu ženstva zobrazila v básňach, ktoré sama označovala ako lyrické poémy (Opačný čas, Obratno vreme, 1965; Okamihy, Migove, 1968; Ako, Kak, 1974). Ako prozaička debutovala v roku 1965 románom Cesta k sebe (Pătuvane kăm sebe si), ktorý nemá klasickú románovú fabulu, dominuje v ňom však reflexívna zložka, preto je označovaný ako román-esej, podobne ako román Obchádzka (Otklonenie, 1967; slov. 1973). V období americko-vietnamskej vojny Dimitrovová viackrát navštívila Vietnam a angažovala sa v hnutí za ukončenie konfliktu. Výsledkom ciest boli román Posledný súd (Strašnija săd, 1969) a reportážny denník Podzemné nebo (Podzemno nebo, 1972).

Dimitrovovej najúspešnejšným dielom je poetický román Lavína (Lavina, 1971; slov. 1973), v ktorom sa tragický osud skupiny horolezcov stal východiskom filozofického uvažovania o existenciálnych otázkach ľudského bytia. Je tiež autorkou divadelných hier Dr. Faustína (D-r Faustina, 1972; slov. 1983) a Bogomilka (1974, z politických príčin vyšiel až 1990) a esejí (z 80. rokov, keď žila v ústraní, ale aj z 90. rokov 20. stor.). Prekladala z poľskej, ruskej, škandinávskej a starogréckej literatúry.

dingo

dingo [austr. jazyky], Canis dingo — divožijúci pes primitívneho pôvodu, čomu nasvedčuje aj jeho neschopnosť brechať (iba vyje); v staršej kynologickej literatúre aj ako Canis familiaris dingo alebo Canis lupus dingo. Vo voľnej prírode sa vyskytuje najmä vo vnútrozemí Austrálie, kde bol privezený pravdepodobne prvými praobyvateľmi z vých. Ázie v paleolite. V minulosti bol považovaný za významného škodcu pri chove dobytka a oviec, preto sa na ochranu stád stavali ploty dlhé tisícky kilometrov (na niektorých miestach to platí dodnes). Prvé typy dingov mali červenkastozlatú krátku srsť s bielymi znakmi na hrudi, labách a konci chvosta, dnes známe aj s červenogrošovanou, tmavohnedou a čiernou srsťou (dôsledok kríženia s domácimi psami). Podieľal sa na vyšľachtení viacerých austrálskych plemien psov, napr. austrálskeho dobytkárskeho psa. Dingo má typicky huňatý chvost a veľké špicaté vzpriamené uši. Výška v kohútiku okolo 45 cm. Žije v skupinách, sučka dinga má ruju iba raz do roka, pri skrížení s európskymi psami sa pri potomstve prejaví rozklad pohlavného cyklu (pri krížencoch sa intervaly ruje skracujú, čo sa považuje za znak kríženca s európskymi črtami). Silno viazaný na prostredie, kde žije, miesto, ktoré si vybral, opúšťa najviac do vzdialenosti 8 km; nevhodný na chov v domácnosti.

dioptria

dioptria [gr.], zn. D — jednotka optickej mohutnosti. Optickú mohutnosť 1 D má optická sústava (šošovka, guľové zrkadlo) s ohniskovou vzdialenosťou 1 meter. Keďže optická mohutnosť je nepriamo úmerná ohniskovej vzdialenosti (je jej prevrátenou hodnotou), optickú mohutnosť 2 D má optická sústava s ohniskovou vzdialenosťou 0,5 m, 4 D optická sústava s ohniskovou vzdialenosťou 0,25 metra atď.

Dioskuridés Pedanios

Dioskuridés Pedanios, okolo 40 Anazarbus (dnes Anavarza pri Ceyhane, Turecko) – asi 90 tamže — grécky lekár, farmakológ a botanik. Ako vojenský lekár prešiel s rímskymi légiami mnohými krajinami, v ktorých zbieral rastliny a opisoval ich. V 5-zväzkovej po grécky písanej encyklopédii liečiv O liečivých látkach (Peri hylés iatrikés), známejšej pod latinským názvom De materia medica, opísal viac ako 600 druhov rastlín, ktoré usporiadal podľa systému Theofrasta z Eresu, ale aj podľa jednotlivých znakov častí rastlín, napr. podľa plodov. Dielo bolo preložené aj do arabčiny. Významné je najmä z hľadiska poznávania rastlín ako liečiv, uvedené sú aj liečivé účinky napr. medu, mlieka, vína a pod.

Dípavamsa

Dípavamsa, aj Dípavansa, Ostrovná kronika, Ostrovný letopis — najstaršia cejlónska kronika napísaná neznámym autorom vo 4. stor. n. l. v jazyku páli. Zachytáva dejiny Cejlónu až do obdobia panovania kráľa Mahásénu (274 – 301). Pre nejednotný štýl a nedostatočnú organizáciu textu sa považuje za dielo viacerých autorov. Poslúžila pravdepodobne ako hlavný prameň informácií autorovi neskoršej cejlónskej kroniky Mahávansa.

diplomant

diplomant [gr. > lat.] — študent v poslednom ročníku vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa (magisterské, inžinierske, doktorské štúdium) pripravujúci záverečnú písomnú, tzv. diplomovú prácu a chystajúci sa na záverečné skúšky.

diplopia

diplopia [gr.] — dvojité videnie (zdvojené videnie jedného predmetu) vznikajúce pri rôznych ochoreniach (napr. pri poruche optického systému, nervov, štítnej žľazy, obrne okohybných svalov), pri ktorom nastáva zmena polohy, postavenia a pohyblivosti očnej gule. Videné obrazy sa zobrazujú na nekorešpondujúcich, neidentických miestach sietnice, preto z nich nemôže v mozgu vzniknúť jeden obraz.

dipsománia

dipsománia [gr.] — občasná impulzívna konzumácia alkoholu, často v mimoriadnych množstvách a spôsobom, ktorý sa vymyká zvykom a úrovni osoby, pričom nejde o alkoholovú závislosť, ale o nekontrolovateľnú túžbu po alkohole. Dipsománia trvá niekoľko dní, niekedy dlhšie (kvartálne pijanstvo) a spomienky na toto obdobie môžu byť znepresnené a zneistené.