Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 21 z celkového počtu 21 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

de visu

de visu [dé vízú; lat.] — nahliadnutím, prezretím; z videnia.

dextrokardia

dextrokardia [lat. + gr.] — vrodená anomália charakteristická uložením srdca v pravej časti hrudníkovej dutiny, pričom jeho dlhá os i hrot smerujú doprava. Môže sa vyskytovať ako izolovaná anomália uloženia srdca (situs solitus) alebo aj ostatných vnútorných orgánov (situs viscerum inversus totalis). Dextrokardia sa často spája s inými vrodenými chybami srdca. Ak nie je združená s inými chybami, nespôsobuje zdravotné problémy, a preto nevyžaduje liečbu.

dezorganizácia

dezorganizácia [fr. + gr.] — rozpad, hrubé narušenie organizácie, neporiadok v organizácii; zmätok, chaos.

diabetický

diabetický [gr.] — vzťahujúci sa na cukrovku; určený pre chorých na cukrovku.

diáda

diáda [gr.] — dvojica; jaz. dvojica slov (zvyčajne spojených spojkou) s rovnakou slovnodruhovou platnosťou, ktorá má podobu viacnásobného vetného člena. Diáda sa používa najmä v umeleckom štýle na zvýšenie expresivity: Všetko je tu nádherné, hora aj dolina, kostolík so zámkom, jeleň so sokolom.

diafýza

diafýza [gr.] — telo dlhej kosti (→ kosť), ktoré prechádza na koncoch do hrubších zakončení, epifýz.

diakritický pravopis

diakritický pravopis — pravopis, v ktorom sa na odlíšenie písmen používajú diakritické znamienka. Je zastúpený vo veľkej miere v slovenčine, češtine, poľštine, lužickej srbčine (hornej i dolnej), portugalčine, francúzštine, lotyštine, litovčine, vietnamčine a v severoamerickom indiánskom jazyku navaho. V ďalších jazykoch sa používajú v menšej alebo v malej miere (napr. v chorvátčine, slovinčine, rumunčine, nemčine, španielčine, nórčine, švédčine). Niektoré jazyky ho nemajú (latinčina, angličtina). Diakritický pravopis sa uplatňuje aj v pravopisných sústavách odvodených z cyrilskej azbuky, v arabskom písme a v písmach z neho odvodených, ako aj v indických systémoch písma. V mnohých jazykoch sa používa zložkový pravopis často v kombinácii s diakritickým (napr. v poľštine, maďarčine a v severoamerickom indiánskom jazyku navaho).

diaľkový prenos znečisťujúcich látok

diaľkový prenos znečisťujúcich látok — prenos látok znečisťujúcich ovzdušie na veľké vzdialenosti a cez hranice štátov. Prenos prebieha najmä v hraničnej vrstve atmosféry a znečisťujúce látky sa môžu presunúť na vzdialenosť niekoľko sto až niekoľko tisíc kilometrov počas niekoľkých dní. Typickým príkladom bol diaľkový prenos oxidu siričitého (SO2) zo spaľovania tuhých palív, ktorého dôsledkom bol vznik kyslého dažďa v celej strednej a severozápadnej Európe vrcholiaci začiatkom 80. rokov 20. storočia. Ročná emisia oxidu siričitého v Európe sa v tom čase pohybovala okolo 55 mil. ton. Prijatie Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom prenose znečistenia ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (1979 v Ženeve, v platnosti od 1983) viedlo v Európe do 1993 k poklesu emisie oxidu siričitého o 30 %. Tento pokles neskôr pokračoval vďaka dôslednému uplatňovaniu politiky Európskej únie zameranej na zníženie emisií znečisťujúcich látok. Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 2001 stanovila pre členské štáty od 2010 stropy celkových ročných emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín a amoniaku. V rokoch 1990 – 2010 došlo v EÚ k zníženiu emisií oxidu siričitého o 80 %, oxidov dusíka o 47 %, nemetánových prchavých organických zlúčenín o 56 % a amoniaku o 28 %. R. 2016 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorou sa sprísňujú národné limity emisií vybraných antropogénnych emisií so zreteľom na dosiahnutie strategických cieľov EÚ v kvalite ovzdušia do 2030 a po 2030 (program Čisté ovzdušie pre Európu z 2013).

diamantovanie

diamantovanie [gr. > fr.] — dekoratívna úprava čiel kamenných kvádrov obkladu do štvorbokých ihlanov predstupujúcich pred líce muriva. Diamantovanie sa používalo najmä v renesančnej a barokovej palácovej architektúre. Podľa tvaru úpravy sa rozoznáva ihlanovité, valbové, zrkadlové, príp. pozitívne a negatívne diamantovanie (vystupujúci a zapustený ihlan). Diamantovanie sa môže robiť v plastickej rustike (→ bosáž) alebo výtvarnou technikou sgrafita, kedy je dvojrozmerné (stvárnené v ploche).

diamóniumfosfát

diamóniumfosfát [gr.] — dvojzložkové priemyselné hnojivo s vysokým obsahom dusíka a fosforu (18 % N, 46 % P2O5) vhodné na hnojenie všetkých poľnohospodárskych plodín. Vyrába sa neutralizáciou kyseliny fosforečnej amoniakom; brečka sa granuluje. Používa sa aj na výrobu komplexných NPK hnojív ako nositeľ vodorozpustnej fosforečnej zložky.

diapedéza

diapedéza [gr.] — prestup krvných elementov, najmä leukocytov, z krvného riečiska (osobitne z mikrocirkulácie) neporušenou cievnou stenou do okolitého prostredia (tkaniva). Uskutočňuje sa na začiatku zápalovej reakcie za účasti leukoadhezívnych molekúl na povrchu cirkulujúcich leukocytov a cievnych endotelových buniek. Regulačne ju ovplyvňujú rôzne cytokíny a mediátory zápalu.

diatermia

diatermia [gr.] — liečebná metóda využívajúca teplo, ktoré vzniká prechodom vysokofrekvenčných prúdov tkanivami.

dictum, factum

dictum, factum [dik- fak-; lat.] — povedané, vykonané (Terentius: Dievča z Andru, 381. verš).

didaktická technológia

didaktická technológia — náuka o spôsoboch (prostriedkoch, procese, štruktúre) vedúcich k dosahovaniu cieľov vo vyučovaní, ktorými sa rozvíja aj samoučenie jedinca.

didaktické princípy

didaktické princípy — zovšeobecnené požiadavky na obsah a proces vyučovania. Ich dodržiavanie ovplyvňuje dosahovanie vzdelávacích cieľov a celkovú efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

didaktické testy

didaktické testy — zisťovanie učebných výsledkov pomocou štandardizovaných alebo neštandardizovaných súborov otázok a úloh.

Didyma

Didyma — archeologická lokalita na maloázijskom pobreží neďaleko mesta Söke v dnešnom Turecku asi 15 km južne od gréckeho antického mesta Milét, v staroveku preslávená Apolónovým chrámom.

Pôvodne posvätné miesto Károv, ktorí už pred gréckou kolonizáciou (11. – 10. stor. pred n. l.) uctievali tamojší vodný prameň. Mýtickým zakladateľom veštiarne bol pastier Branchos, ktorý dostal dar veštenia od Apolóna, po výstavbe druhého Apolónovho chrámu pôsobili v chráme a vo veštiarni veštci odvodzujúci od neho svoj pôvod (veštiareň nazývaná podľa rodu veštcov aj Branchidai). Ako významná veštiareň vých. gréckeho sveta zažila vrchol svojho rozkvetu a vplyvu v archaickom období. Posvätný okrsok, ktorého centrom bol chrám, bol spojený s mestom Milét (resp. s jeho prístavom Panormos) svätou cestou, ktorá bola v blízkosti vstupu do chrámu pôvodne lemovaná votívnymi sochami.

Približne v období 700 – pol. 6. stor. pred n. l. bol pri prameni postavený prvý chrám Apolóna Didymaia (Didymaios; označovaný ako archaický chrám I), spolu s Apolónom tam boli uctievané aj bohyne Létó, Artemida a Hekata. V pol. 6. – zač. 5. stor. pred n. l. vznikol na jeho mieste druhý, väčší chrám v iónskom štýle (archaický chrám II). Jeho súčasťou bol rozsiahly vnútorný otvorený (nekrytý) dvor obkolesený peristylom, v ktorého strede bol malý antový chrám s pôvodným prameňom (označovaný ako Naiskos I, vybudovaný okolo 574 – okolo 550 pred n. l.). Chrám zničil 494 pred n. l. perzský kráľ Dareios I. Veľký alebo 479 pred n. l. Xerxés I.

Okolo 300 pred n. l. sa začala výstavba tretieho chrámu, ktorý nebol nikdy dostavaný (stavba pokračovala až do rímskeho obdobia) a ktorý patril k najväčším chrámom gréckeho antického sveta (→ grécky antický chrám). Navrhli ho architekti Dafnis z Miléta (†okolo 300 pred n. l.) a Paiónios z Efezu (*okolo 350 pred n. l., †okolo 310 pred n. l.). Bol koncipovaný ako pendant Artemidinho chrámu v Efeze (Apolón a Artemida boli dvojčatá, gr. didymos = dvojča, pravdepodobne odtiaľ názov), mal podobu hypaithra. Počas dlhého obdobia jeho výstavby bola vztýčená približne polovica z plánovaných 120 stĺpov a vzhľadom na obrovské rozmery nebol nikdy zastrešený. Vnútorný otvorený dvor bol obkolesený okolo 25 m vysokým múrom s pilastrami. V záp. časti dvora sa nachádzal antový chrám s prameňom (Naiskos II; 1. pol. 3. stor. pred n. l.), vo vých. strane dvora fasáda s monumentálnym schodiskom vedúcim k trom portálom, ktoré ústili do predsiene vysokej okolo 20 m s dvoma voľne stojacimi korintskými stĺpmi. Chrámový okrsok bol od 6. stor. pred n. l. opevnený a prístupný bránou. Okrem chrámu sa v ňom nachádzali aj dalšie stavby a menšie svätyne (zasvätené Artemide a Afrodite). V období antiky sa na štadióne nachádzajúcom sa južne od chrámu každoročne konali hry (atletické a umelecké súťaže). Okolo 100 – 101 n. l. dal cisár Traján vydláždiť svätú cestu, v 2. stor. tam vznikli bazilika a trh. Okolo roku 250 bol peristyl Apolónovho chrámu premenený na pevnosť (pravdepodobne proti Gótom), vo 4. stor. bol komplex čiastočne deštruovaný zemetrasením. V 5. – 6. stor. bola v chrámovom dvore vybudovaná kresťanská bazilika. V stredoveku bol chrám využívaný ako pevnosť (rozšírená v 10. – 13. stor.), 1453 zničený zemetrasením. Archeologické výskumy a rekonštrukčné práce uskutočnila 1906 – 13 nemecká expedícia na čele s Theodorom Wiegandom (*1864, †1936), obnovené boli 1975.

dies

dies [dijés; lat.] — deň; dies ad quem — končiaca lehota, do dňa; dies a quo — začiatočná lehota, odo dňa; dies ater — čierny, nešťastný deň; dies natalis — deň narodenia; dies nefasti — v rímskom kalendári dni, v ktorých sa nesmeli konať žiadne štátne úkony (zhromaždenia ľudu, schôdze senátu) ani závažné právne (obchody) alebo náboženské úkony; dies officiosus — úradný deň.

dietetická liečba

dietetická liečba, dietoterapia — liečba niektorých chorôb pomocou diéty, súčasť liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorá významne ovplyvňuje liečebný proces – napomáha navrátiť a upevniť zdravie; liečebná výživa. Odborné usmernenie a zabezpečenie liečebnej výživy chorých (→ výživa) sa realizuje podľa diétneho systému pre nemocnice (→ diéta).