Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 8 z celkového počtu 8 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Čilský prah

Čilský prah — podmorská vyvýšenina vybiehajúca z Východného tichomorského chrbta, tvoriaca južné ohraničenie Čilskej panvy; dĺžka 2 300 km, maximálna šírka 500 km, hĺbka základne 4 000 m. Je budovaná bázickými sopečnými horninami.

činely

činely [tal.], cinelli — samozvučné kovové bicie hudobné nástroje kruhového (tanierového) tvaru s tónom neurčitej výšky. Vyrábajú sa najčastejšie z bronzu alebo z mosadze. Pochádzajú zo staroveku (→ cymbalum), na európskom území sú známe až od 9. stor., od 19. stor. sú súčasťou symfonických orchestrov. Sólo činely sa používajú samostatne (najčastejšie pripevnené na bubon), rozozvučiavajú sa paličkami s plstenou alebo drevenou hlavicou, duo činely sa rozozvučiavajú vzájomným úderom o seba. Obidva druhy majú veľké dynamické rozpätie s charakteristickým zvukovým zafarbením a používajú sa v klasickej, dychovej i tanečnej hudbe na podporenie rytmickej zložky. V džezovej hudbe sa používa aj high-hat (charlestonky) – pár činelov upevnených vodorovne na stojane, rozozvučiavaných ovládacím pedálom, drevenými paličkami alebo kovovými metličkami.

čipová karta

čipová karta — spravidla plastová karta so zabudovaným čipom slúžiacim ako pamäťové médium, príp. ako aktívny prvok. Používa sa v rôznych elektronických a komunikačných systémoch. K čipovým kartám patrí napr. banková platobná karta.

číselná rovina

číselná rovina, rovina komplexných čísel, Gaussova rovina (komplexných čísel) — reálna euklidovská rovina, ktorá je bijektívnym obrazom množiny všetkých komplexných čísel: každému komplexnému číslu \(x + y\mathrm{i}\) (kde \(x,\ y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) imaginárna jednotka) je priradený bod roviny, ktorý má v pevnej karteziánskej sústave súradníc súradnice \([x,\ y]\).

Znázorňovanie komplexných čísel do číselnej roviny zaviedol nemecký matematik Carl Friedrich Gauss.

číslovky

číslovky, numeráliá — plnovýznamový ohybný alebo neohybný slovný druh s číselným významom. Podľa toho, či číslovky vyjadrujú presné alebo relatívne množstvo, sa delia na určité, ktoré vyjadrujú presné množstvo (jeden, pätoro, dvakrát, prvý, dvojaký), a neurčité, ktoré vyjadrujú približné množstvo podľa subjektívneho odhadu (málo, viacero, veľakrát, niekoľký, mnohoraký). Podľa významu sa rozdeľujú na základné, ktoré vyjadrujú počet kusov (jeden, málo; patria k nim aj zlomky a zlomkové výrazy, napr. pol, štvrť), skupinové, ktoré vyjadrujú počet členov skupiny a používajú sa pri pomnožných podstatných menách namiesto základných čísloviek (pätoro, viacero), násobné, ktoré vyjadrujú znásobenosť deja alebo predmetov (dvakrát, veľakrát), radové, ktoré vyjadrujú miesto predmetu alebo deja v poradí (prvý, niekoľký), a druhové, ktoré pomenúvajú počet druhov veci (dvojaký, mnohoraký). Niektoré číslovky majú charakter substantív (milión), niektoré adjektív (tretí) i adverbií (dvojako). Pri počítaní vecí pomocou základných čísloviek sa číslovka jeden zhoduje s pomenúvanou vecou v rode, čísle i v páde (jedna hodina, jedny hodinky), pri počítaní od 5 vyššie stojí počítaný predmet v genitíve plurálu (od desiatich stoličiek), pri zlomkových výrazoch pol, štvrť, trištvrte v genitíve (štvrť hodiny, pol litra). Číslovky sto a tisíc v spojení s počítaným predmetom sa neskloňujú (pre sto občanov, o sto občanoch), číslovky milión, miliarda a zlomkové podstatné mená (polovica, tretina) sa skloňujú ako podstatné mená. Radové číslovky od 21. do 99. sa píšu ako dve slová (päťdesiaty ôsmy). Za radovými číslovkami písanými číslicou sa vždy píše bodka.