Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 39 z celkového počtu 39 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

cyklický kvet

cyklický kvet, flos cyclicus — kvet so všetkými kvetnými orgánmi v kruhoch okolo jeho vertikálnej osi. Orgány jedného kruhu sú rovnako vzdialené od stredu kvetu (napr. čeľaď kapustovité). Opak: acyklický kvet.

crux philologorum

crux philologorum [kruks fi- -gó-; lat.] — kríž filológov. V textových vydaniach krížikom označené sporné miesto v texte ponechané bez opravy. Toto slovné spojenie sa bežne používa aj na označenie ťažkého problému súvisiaceho s edičnou prácou či s interpretáciou textu.

cum grano salis

cum grano salis [kum gránó; lat.] — so zrnkom soli (Plínius St.: O prírode); s trochou vtipu, irónie, t. j. chápať niečo mierne upravené, nie doslovne.

cum infamia

cum infamia [kum ínfámijá; lat.] — s hanbou, bez cti.

cum privilegio

cum privilegio [kum prívilégijó; lat.] — s výsadou, s privilégiom.

cum venia

cum venia [kum venijá; lat.] — s prepáčením, s odpustením, s dovolením.

currente calamo

currente calamo [kur- kalamó; lat.] — bežiacim perom, t. j. rýchlo, povrchne.

curriculum vitae

curriculum vitae [kurriku- víté; lat.] — beh života, t. j. životopis.

currus bovem trahit

currus bovem trahit [kur-; lat.] — voz ťahá vola, t. j. všetko je naopak. Slovné spojenie používané na charakterizovanie obrátených pomerov.

cyklický epos

cyklický epos, kyklický epos —

1. súbor na seba nadväzujúcich eposov (gr. kyklos = kruh, cyklus) súvislo zahŕňajúcich grécke mýty od vzniku bohov po jednotlivých héroov;

2. v užšom význame eposy z okruhu trójskych a tébskych povestí. Vznikali v 7. – 6. stor. pred n. l. a ich úlohou bolo doplniť látku, ktorú nezachytávajú Homérove Ilias a Odysseia. Vynikali dejovosťou, zaostávali však umelecky (ucelenosť, dramatické napätie). Pôvodné texty v klasickom období zanikli, sú známe iba ich názvy. Do trójskeho cyklu patrili eposy O pôvode bohov (Theogonia) – o svadbe Urana (Neba) a Gaie (Zeme), z ktorých spojenia vzniklo ľudstvo; Boj Titanov (Titanomachia) – o boji Titanov s Diom a o ich porážke; Cyperské rozprávanie (Kypria) – o udalostiach pred trójskou vojnou (narodenie Heleny, objavenie Eridy na svadbe Pélea a Tetidy, Paridov súd, únos Heleny) cez začiatok trójskej vojny až po spor Achilla s Agamemnónom, ktorým sa začína Homérova Ilias; Etiópske príbehy (Aithiopis) – epos, ktorý bezprostredne nadväzoval na Iliadu; Malá Ilias, resp. Malá Iliada (Mikra Ilias) – o udalostiach od Hektorovej smrti po dobytie Tróje; Zničenie Tróje (Iliu persis, resp. Iliú persis) – o páde Tróje; Návraty (Nostoi) – o osudoch gréckych veliteľov po skončení trójskej vojny; Pieseň o Télegonovi (Télegoneia) – pokračovanie Odysseie; Príbehy z Thesprótie (Thesprótis) – o Odyseových dobrodružstvách na ceste k Thesprótom. Do tébskeho cyklu patrili eposy Oidipovo putovanie (Oidipodeia), Tébania (Thébais) a Potomkovia (Epigonoi).

cudzie slová

cudzie slová — slová preberané do slovnej zásoby príslušného jazyka z iných jazykov priamo alebo prostredníctvom ďalšieho jazyka. Preberanie slov je bežný spôsob obohacovania a rozširovania slovnej zásoby. Hoci cudzie slová majú niektoré znaky odlišné od domácich slov, nenarúša sa tým stabilita ani norma jazyka; preberajúci jazyk je vždy aktívnejší a má svoje ustálené mechanizmy. V priebehu stáročného vývoja boli do slovenčiny prevzaté slová napr. z gréčtiny (demokracia) a z latinčiny (advokát), počas valašskej kolonizácie z rumunčiny (bryndza, fujara, bača), počas nemeckej kolonizácie z germánskych jazykov (cech, farba, jarmok), počas existencie Uhorska, resp. Rakúsko-Uhorska, z maďarčiny (čižma, koč, vankúš), v 19. stor. najmä z ruštiny (čaj, úspech, vzduch), v 20. stor. z angličtiny (futbal, softvér). Rozlišujú sa zdomácnené slová (úplne sa prispôsobili štruktúre domácich slov a nepociťujú sa ako cudzie, napr. palác, bryndza, vankúš), internacionalizmy (napr. filológ), citátové výrazy (de facto, happy end, c’est la vie) a kalky.

Cunín

Cunín — mestská časť Gbiel.

Cvikov

Cvikov — mesto v Česku v Libereckom kraji v okrese Česká Lípa v blízkosti hranice s Nemeckom v Cvikovskej pahorkatine na južnom okraji CHKO Lužické hory, 357 m n. m.; 4,5 tis. obyvateľov (2014). Priemysel drevospracujúci, potravinársky (pivovar). Detské sanatórium na liečbu pľúcnych chorôb.

Vzniklo pri významnej stredovekej ceste zo Žitavy, 1757 získalo mestské práva.

Cunene

Cunene [ku-], Kunene — rieka v južnej Afrike; dĺžka 975 km, rozloha povodia 106 560 km2, priemerný ročný prietok v ústí 174 m3/s. Pramení v Angole na plošine Bié, na hornom toku preteká skalnými tiesňavami, vytvára pereje a vodopády, na strednom toku tečie širokou dolinou, na dolnom toku vytvára ďalšiu sériu perejí a vodopádov, ústi ako hraničná rieka s Namíbiou do Atlantického oceána. Využívaná energeticky (elektráreň Ruacana v Namíbii, výkon 330 MW, a i.) a na závlahy; nesplavná.

Cuquenán

Cuquenán [kuke-], špan. Salto Cuquenán, aj Salto Kukenaan, Salto Kukenan — vodopád vo Venezuele na rieke Cuquenán (povodie Orinoca) v blízkosti stolového vrchu Roraima; výška 674 m.

Cuyuni

Cuyuni [kuju-] — rieka vo Venezuele a v Guyane, dĺžka 618 km, rozloha povodia 50 347 km2. Pramení v Guyanskej vysočine, tečie smerom na východ, v blízkosti mesta Bartica sa spája s riekou Mazaruni a ústi do estuáru rieky Essequibo (Atlantický oceán). Početné prahy a vodopády; premenlivý vodný stav. V doline rieky ryžovanie zlata a diamantov z jej usadenín.

Cuanza

Cuanza [kuan-], Kuanza, Kwanza — rieka v Angole; dĺžka 966 km, rozloha povodia 148 000 km2. Pramení v južnej časti krajiny na náhornej plošine Bié, v hlboko zarezanej doline tečie na sever, následne na severozápad a západ, vytvára viacero perejí a vodopádov. Na dolnom toku tečie prímorskou nížinou a južne od Luandy ústi do Atlantického oceána. Prítoky: Kukema, Cunhinga, Ngango, Cutato (ľavostranné), Cuiva, Luanda, Lucala (pravostranné). Splavná 258 km od ústia, na strednom toku tri vodné elektrárne. Podľa rieky je pomenovaná mena Angoly – kwanza.

Cubango

Cubango [ku-], Kubango — názov horného toku rieky Okavango v Angole.

Cuíto

Cuíto [kuí-] — rieka v juhovýchodnej Angole, ľavostranný prítok rieky Cubango (horný tok rieky Okavango); dĺžka 760 km. Pramení na náhornej plošine Bié, tečie smerom na juhovýchod, na hranici s Namíbiou v blízkosti mesta Dirico ústi do Okavanga.

Culgoa

Culgoa [kalgeau], angl. Culgoa River — periodická rieka vo východnej Austrálii, ľavostranný prítok rieky Darling; dĺžka výrazne kolíše (priemerne 490 km). Vzniká zo zdrojníc Maramoa a Balonne stekajúcich zo svahov Veľkých predelových vrchov.

Cumberland

Cumberland [kambelend], angl. Cumberland River — rieka v USA v štátoch Kentucky a Tennessee, ľavostranný prítok Ohia; dĺžka 1 107 km, rozloha povodia okolo 45 920 km2. Vzniká sútokom riek Poor Fork a Clover Fork vytekajúcich z náhornej plošiny Cumberland Plateau. Hlavné prítoky: Little, Red (pravostranné), South Fork, Obey, Caney Fork (ľavostranné). Preteká chráneným územím Cumberland Falls State Resort Park (vyhlásené 1931, rozloha 671 ha). V doline rieky sú viaceré retenčné nádrže a početné hydroelektrárne. Splavná od jazera Cumberland. Najvýznamnejším mestom na rieke je Nashville.

Cuango

Cuango [kuan-], Kuango, Kwango — rieka v strednej Afrike v Angole a Konžskej demokratickej republike, najväčší ľavostranný prítok rieky Kasai; dĺžka 1 700 km, rozloha povodia 263 500 km2. Pramení v Angole na náhornej plošine Lunda, v širokej hlbokej doline tečie na sever, vytvára viacero perejí a vodopádov, na strednom toku tvorí hranicu medzi Angolou a Konžskou demokratickou republikou, na ktorej území ústi do rieky Kasai v blízkosti mesta Bandundu . Najväčšie prítoky: Wamba a Kwilu (pravostranné). Splavná na dolnom toku 307 km od ústia a čiastočne na strednom toku. Rozvinutý rybolov. V povodí ťažba diamantov.

cyklický kód

cyklický kód, CRC kód — inform. sériový detekčný alebo samoopravný kód. Jeho kódové slová majú tú vlastnosť, že každé vznikne cyklickým posuvom iného kódového slova a sú generované posúvacím registrom so spätnou väzbou. Obvod spätnej väzby je daný tzv. generujúcim polynómom, napr. pre Hammingov (7,4) kód má generujúci polynóm G(x) tvar G(x) = x3 + x + 1. Tento kód má slová s dĺžkou 7, z čoho 3 bity zabezpečujú detekciu a opravu chýb.

cuba

cuba [jap.] — japonský názov chrániacej plochy rukoväti meča. Často býva umelecky zdobená. Vyhľadávaný zberateľský artikel.

cudzoložstvo

cudzoložstvo — mimomanželský pohlavný styk partnerov, z ktorého aspoň jeden žije v platnom manželstve. V niektorých právnych poriadkoch trestný čin, často veľmi prísne trestaný, najmä ak sa ho dopustia ženy (podľa islamského práva i smrťou), napr. v Saudskej Arábii, v Iráne a i.

cukry

cukry, glycidy — súborný názov monosacharidov a nižších oligosacharidov; → sacharidy.

Culex

Culex [ku-; lat.] — rod z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce (Diptera), podrad komáre (Nematocera), čeľaď komárovité.

cunnilingus

cunnilingus [ku-; lat.] — sexuálna aktivita (erotická hra), pri ktorej sa na stimuláciu ženských pohlavných orgánov používajú ústa a jazyk.

curtis

curtis [kur-; lat.] — dvorec; obvykle vyvýšená a opevnená časť → hradiska.

Cvengrošová, Viktória

Cvengrošová, Viktória, 4. 7. 1941 Radošina, okr. Topoľčany — slovenská architektka, sestra Ľudmily Cvengrošovej. Spolupracuje s V. Droppom, najmä pri projektovaní interiérov. Medzi ich najznámejšie práce patrí interiér Štúdia S v Bratislave (1980 – 82) a projekt prestavby a obnovy Starej tržnice v Bratislave (1993 – 99).

cvičná dielňa

cvičná dielňa — dielňa, odborná učebňa, v ktorej prebiehajú praktické cvičenia, resp. praktická časť prípravy žiakov na povolanie pod vedením odborníkov. Zriaďuje sa buď v školách, alebo priamo v prevádzkach výrobných podnikov.

cvik

cvikpoľov. dvojica letiacich slúk pri večernom prelete.

cyklofrénia

cyklofrénia [gr.] — psychická porucha zaraďovaná medzi endogénne psychózy. Vyznačuje sa striedaním depresívnych a manických fáz; v súčasnej klasifikácii duševných porúch a chorôb sa neuvádza. Cyklofrénii zodpovedá skupina bipolárnych afektívnych porúch, pričom pólmi sa rozumejú epizódy depresívnych a manických výkyvov nálady.

cyklofilín

cyklofilín [gr. ] — proteín s proteínkinázovou aktivitou vyskytujúci sa v cytoplazme lymfocytov. Katalyzuje fosforyláciu proteínov, ktorú aktivujú príslušné gény na transkripciu cytokínov, osobitne v pomocných T lymfocytoch. Cyklofilín má vysokú afinitu na cyklosporín A, ktorý je významnou imunosupresívnou látkou.

cyklotýmia

cyklotýmia [gr.] — psychická porucha patriaca do skupiny trvalých afektívnych porúch. Ide o chronickú nestálosť nálady s obdobiami miernej depresie a miernej elácie, pričom jednotlivé fázy výkyvu nie sú také ťažké a netrvajú tak dlho ako pri bipolárnej afektívnej poruche. Cyklotýmiu možno považovať aj za poruchu osobnosti, t. j. za trvalú charakteristiku osoby.

cukrová repa

cukrová repa, Beta vulgaris subspecies vulgaris convarieta crassa provarieta altissima, repa cukrová, repa obyčajná cukrová — dvojklíčnolistová rastlina, čeľaď láskavcovité. Názory na jej botanické zaradenie, vznik i pôvod sa líšia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je kultúrnou odrodou rodu repa (Beta).

Má veľké nedelené stopkaté striedavé listy, plod nažka, koreň (biela až žltastá kužeľovitá buľva) vyčnieva z pôdy len hornou desatinou. Na povrchu je bradavičnatá, jej biela dužina je pre vysoký obsah cukru (14 – 22 %) sladká.

V cukrovarníckom priemysle sa spracúva na konzumný cukor alebo sa používa pri výrobe alkoholu. Jej cukornatosť závisí od typu odrody, pôdy a počasia.

cvikla

cvikla [lat.], Beta vulgaris subspecies vulgaris varieta conditiva, repa obyčajná cviklová, červená šalátová repa — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď láskavcovité. Dvojročná rastlina so zelenými až s červenofialovými listami a stopkami dorastajúca do výšky asi 15 cm. Pod zemou sa tvorí okrúhla, valcovitá alebo sploštená buľva s červenou, žltou alebo špinavobielou pokožkou a s tmavofialovočervenou dužinou (prítomnosť farbiva antokyánu). Obsahuje málo vitamínov, je však cenná pre vysoký obsah organických kyselín, pektínov a betalaínov, ktoré sú účinné najmä proti kôrnateniu ciev a napomáhajú pri liečbe chorôb pečene a pri tvorbe krvi.

Cvikla ako zelenina bola známa už v stredoveku. Pestuje sa ako jednoročná plodina. Spracúva sa najmä v konzervárňach, v domácnostiach sa používa napr. na prípravu boršču, šalátov a i.