Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 71 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

ceroplastika

ceroplastika [lat. + gr.] — voľná alebo reliéfna plastika z vosku. Prevažne menších rozmerov, spravidla kolorovaná, resp. polychrómovaná. Obľúbená v talianskej renesancii pri zhotovovaní portrétnych medailónov, v českom baroku, neskôr v empíre a v biedermeieri.

certa amittimus, dum incerta petimus

certa amittimus, dum incerta petimus [ámit-; lat.] — isté strácame, keď neisté nás vábi (Plautus: Pseudolus, 685. verš; prebásnil J. Buzássy); strácame isté, keď chceme neisté.

cervikokraniálny syndróm

cervikokraniálny syndróm — bolesti v šiji vyžarujúce do záhlavia, niekedy aj do spánkov, temena a čela, spôsobené degeneratívnymi zmenami hornej časti krčnej chrbtice (→ diskopatia). Objektívne sa zisťuje spazmus šijového svalstva, citlivosť (bolestivosť) tŕňovitých výbežkov na tlak, vynútené, protibolestivé držanie hlavy (pohyby vyvolávajú intenzívnu bolesť). Ak sú spondylartróznymi zmenami utláčané aj stavcové tepny, objavujú sa závraty závislé od polohy hlavy, resp. krčnej chrbtice.

cesta k súboru

cesta k súboruinform. spôsob špecifikácie súboru v hierarchickom adresári súborov (→ adresár) uvedením všetkých mien adresárov, ktoré treba prejsť z východiskového adresára až po adresár, v ktorom sa súbor vyskytuje. Mená adresárov aj meno súboru v ceste sa navzájom oddeľujú vyhradeným znakom (napr. / alebo \). Cesta k súboru, ktorá vychádza z koreňového adresára, sa nazýva absolútna a cesta k súboru začínajúca sa v pracovnom adresári sa nazýva relatívna.

cezalpíniovité

cezalpíniovité [lat.], Caesalpiniaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín v starších botanických systémoch, v súčasnosti zaradená do čeľade bôbovité, v rámci ktorej je ako samostatná podčeľaď Caesalpinioideae.

cézarovská šifra

cézarovská šifra — spôsob šifrovania (utajovania) informácie, ktorú pri niektorých príležitostiach používal G. I. Caesar: písmeno nahradil tým, ktoré je v abecednom poradí tri písmená za ním. Bola to obmena skoršieho hebrejského systému atbaš, v ktorom bolo prvé písmeno abecedy nahradené posledným, druhé predposledným atď. Na vtedajšiu dobu to boli nerozlúštiteľné šifry. Cézarovskú šifru prezradil Cicero. Dnes sa pod pojmom cézarovská šifra rozumie nielen posun o tri písmená, ale aj posun o ľubovoľný počet písmen. Takúto šifru je možné narušiť jednoduchým sledovaním frekvencie výskytu znakov a ich porovnaním s frekvenciou výskytu znakov v použitom jazyku. Inou metódou je prosté vyskúšanie všetkých možných posunov.

Cchao Pu-sing

Cchao Pu-sing, Cao Buxing, 4. – 5. stor. — čínsky maliar. Ako prvý v dejinách čínskeho výtvarného umenia signoval svoje dielo. Venoval sa maľovaniu najmä buddhistických nástenných malieb.

cibuľoviny

cibuľoviny — viaceré rastlinné druhy, ktoré pretrvávajú nepriaznivé obdobie cibuľou. Zastúpené prevažne jednoklíčnolistovými rastlinami z čeľade ľaliovité, amarylkovité, áronovité a iné.

ciciak

ciciak — prasiatko vyživované materským mliekom v období od narodenia po odstav.

Ciel, Igor

Ciel, Igor, 13. 4. 1931 Rožňava – 4. 7. 2010 Bratislava — slovenský divadelný a televízny režisér, scenárista a pedagóg. R. 1955 absolvoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, 1956 – 60 režisér Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, 1960 – 66 Krajového divadla (dnes Divadlo A. Bagara) v Nitre. Vo Zvolene režíroval o. i. hry Fiescovo sprisahanie (1956), Dom Bernardy Alby (1957), Romeo a Júlia (1958), v Nitre o. i. hry Nepriatelia (1961), Vec Makropulos (1963), Pohľad z mosta (1965). Od 1966 pracoval v Čs. televízii (dnes Rozhlas a televízia Slovenska) v Bratislave. Od 1975 vedúci Katedry filmových a televíznych odborov Divadelnej fakulty, 1989 profesor. Od 1990 vedúci Katedry filmovej réžie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, 1998 – 2003 vyučoval aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V televíznej tvorbe sa venoval adaptáciám slovenskej a svetovej literatúry: románov (P. Jilemnický: Zuniaci krok, 1965; A. Dumas: Parížski mohykáni, 1972; A. Chudoba: Syn človeka, 1982), divadelných hier (A. Casona: Sedem výkrikov na mori, 1970; J. Barč-Ivan: Dvaja, 1971; V. Hugo: Ruy Blas, 1980), poviedok (J. Papp: Podivné okolnosti, 1982) a i. Bol jedným z profilových tvorcov pôvodnej televíznej tvorby 60. a 80. rokov 20. stor.: Zhasnuté slnko (1967), Kolotoč (1968), Traja z 9. poschodia (1969), seriál Vivat Beňovský (1975), Počúvajme slnko (1977), Predohra v mol (1983), Snopy z piesku (1985), Modrá katedrála (1989) a i. V ďalších rokoch vytvoril kratšie televízne inscenácie Júlia (1990), Pokus (1992), Medzihra (1995), Večerná chvíľa neskorej jesene (1996) a i.

cieľový jazyk

cieľový jazykinform. jazyk, v ktorom je zapísaný výsledný text prekladu. Pri preklade programov spravidla ide o jazyk nižšej úrovne vzhľadom na počítač, t. j. o jazyk bližší strojovému jazyku.

cievovka

cievovka, choroidea — zadná časť strednej vaskulárnej vrstvy oka pozostávajúca z veľkého množstva krvných ciev, ktoré sú uložené podľa hrúbky v troch vrstvách. Hlavnou funkciou cievovky je vyživovať vonkajšiu časť sietnice (tyčinky a čapíky), kde prebieha fotochemický proces videnia. V cievovke sú aj tmavé pigmentové bunky melanínu, ktoré jej dávajú charakteristickú tmavú farbu.

cimbal

cimbal [gr. > lat.] — doskový strunový hudobný nástroj s chromatickým ladením. Struny napnuté v lichobežníkovej skrini sa rozozvučiavajú údermi dvoch paličiek, niekedy aj prstovým brnkaním. Cimbal sa pôvodne dostal do Európy z perzsko-arabského kultúrneho sveta približne v 12. stor. Jeho vývinovým predchodcom bolo stredoveké psaltérium, podobný mu je nemecký hackbrett. Na Slovensku známy od 17. stor. Dnešný cimbal profesionálnej výroby má 35 – 39 strunových sústav, na ktorom možno v chromatickom postupe od veľkého C po trojčiarkové g zahrať 50 – 56 tónov; máva aj pedálové tlmiace zariadenie. Má mäkký zvuk, pre hru sú charakteristické rýchle sledy rozložených akordov. Využíva sa najmä vo folklórnej hudbe a je neodmysliteľnou súčasťou rómskych kapiel.

cink

cink [nem.] — kónický nátrubkový dychový hudobný nástroj z dreva alebo zo slonoviny, s hmatovými dierkami, rovného (priamy, biely cink) alebo mierne ohnutého tvaru (krivý, čierny cink) s bohatým polohovým členením. Používal sa od stredoveku do 18. stor.

cirkumdukcia

cirkumdukcia [lat.] — krúživý pohyb v kĺbe (napr. dolnej končatiny).

cirkumstant

cirkumstant [lat.], fr. circonstance — v štruktúrnej syntaxi L. Tesnièra a neskôr aj v iných koncepciách okolnosť deja nezávislá od slovesa. Stojí v protiklade k aktantu, ktorý je riadený slovesom. Cirkumstant sa zvyčajne vyjadruje adverbiom alebo predložkovým substantívom.

čiarka

čiarka — interpunkčné znamienko, ktoré má vo významovej a gramatickej stavbe vety, resp. textu, vyčleňovaciu, pripájaciu a odčleňovaciu funkciu. V rámci vyčleňovacej funkcie sa v slovenčine čiarkami vyčleňujú častice, oslovenia, citoslovcia, vsuvky, voľné vetné členy a i., v podraďovacom súvetí vedľajšia veta z hlavnej. Pripájacia funkcia čiarky sa uplatňuje pri viacnásobných vetných členoch, rovnocenných hlavných a rovnocenných vedľajších vetách. V priraďovacom bezspojkovom súvetí čiarka odčleňuje vytýčený vetný člen, osamostatnený vetný člen a i.

činný rod

činný rod, aktívum — jeden zo slovesných rodov vyjadrujúci činnosť; opak: trpný rod.

Chaban-Delmas, Jacques

Chaban-Delmas [ša- -ma], Jacques, pôvodne Jacques Delmas, 7. 3. 1915 Paríž – 10. 11. 2000 tamže — francúzsky právnik a politik. V období 2. svetovej vojny pôsobil na ministerstve financií vichyjského režimu, pracoval vo francúzskom odbojovom hnutí pod krycím menom Chaban (po vojne si formálne zmenil meno na Chaban-Delmas). Podľa nariadení generála Ch. de Gaulla koordinoval vojenské akcie proti nemeckým okupantom, v auguste 1944 sa ako brigádny generál zúčastnil vedenia akcií počas parížskeho povstania. Od 1946 (s prerušeniami) poslanec Národného zhromaždenia, 1947 – 77 a 1983 – 95 starosta mesta Bordeaux. Patril k najpoprednejším gaullistom, od 1947 vedúci člen Združenia francúzskeho ľudu (RPF), ktorého pokračovateľkou sa od 1953 pod jeho vedením stala strana sociálnych republikánov. V období Štvrtej republiky viackrát minister, na jej sklonku 1957 – 58 minister obrany. Po návrate de Gaulla k moci a po vzniku Piatej republiky (1958) spoluzakladateľ Zväzu pre novú republiku (UNR) a po voľbách 1959 – 69 predseda Národného zhromaždenia. R. 1969 – 72 predseda vlády. R. 1974 bol v prezidentských voľbách ako kandidát gaullistov porazený V. Giscardom d’Estaingom. V období 1978 – 81 a 1986 – 88 opäť predseda Národného zhromaždenia.

Chabarov, Jerofej Pavlovič

Chabarov, Jerofej Pavlovič, okolo 1610 Dmitrijevo, Vologodská oblasť – po 1667, podľa niektorých prameňov začiatok februára 1671 — ruský cestovateľ. R. 1630 sa zúčastnil plavebnej výpravy do Toboľska, od 1632 sa plavil po rieke Lene, 1638 sa usadil v oblasti dnešného mesta Usť-Kut, kde sa pokúšal presadiť poľnohospodársky spôsob života domáceho obyvateľstva. R. 1649 sa vypravil ďalej na východ, plavil sa po rieke Oľokme (prítok Leny) a pokračoval až k hornému toku Amuru. R. 1651 – 53 sa plavil dolu Amurom späť až k ústiu rieky Ussuri. V tom čase musel čeliť početným útokom zo strany domáceho obyvateľstva podporovaného Mandžuami. Očakávajúc posily, usadil sa v ústí rieky Zeja, 1653 bol však odvolaný do Moskvy. Bol povýšený do bojarského stavu. R. 1667 prišiel znova do Toboľska, dobývania oblasti v povodí rieky Amur sa však už nezúčastnil. Autor mapy rieky Amur. Je podľa neho nazvané mesto Chabarovsk.

Chabarovsk

Chabarovsk, Habarovsk, 1858 – 93 Chabarovka — mesto v Rusku na Ďalekom východe na pravom brehu Amuru v blízkosti ústia rieky Ussuri 30 km od hranice s Čínou, administratívne stredisko Chabarovského kraja; 618-tis. obyvateľov (2018). Kultúrne a hospodárske stredisko Ďalekého východu, administratívne stredisko Ďalekovýchodného federálneho okruhu Ruskej federácie. Priemysel strojársky (energetické zariadenia, obrábacie stroje a i.), kovoobrábací, lodný, drevársky, elektrotechnický, chemický, stavebných materiálov, textilný, potravinársky, rafinéria ropy. Významná dopravná križovatka na Transsibírskej magistrále, riečny prístav, medzinárodné letisko. Založené 1858 ako vojenská pevnosť a nazvané Chabarovka podľa ruského cestovateľa J. P. Chabarova. Od 1880 mesto, 1884 sídlo generálnej gubernie; od 1893 súčasný názov.

Chadwick, John

Chadwick [čedvik], John, 21. 5. 1920 Londýn – 24. 11. 1998 Cambridge — britský klasický filológ a kryptológ. R. 1952 – 84 pôsobil na Cambridgeskej univerzite. Zaoberal sa starou gréčtinou. Spolu s M. Ventrisom rozlúštili 1952 – 58 lineárne písmo B, ktoré používala grécky hovoriaca mykénska civilizácia bronzovej doby, 1953 spolu vydali Dôkazy gréckeho nárečia v mykénskych archívoch (Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives) a Dokumenty v mykénskej gréčtine (Documents in Mycenaean Greek), v ktorej interpretovali vyše 300 tabuliek s lineárnym písmom B. Po Ventrisovej smrti (1956) Chadwick samostatne vydal prácu Rozlúštenie lineárneho písma B (The Decipherement of Linear B, 1958). Autor viacerých kníh o mykénskej kultúre a slovníkov gréckeho jazyka, publikoval viac ako 100 článkov. Získal niekoľko univerzitných ocenení, člen viacerých medzinárodných spoločností.

Chadži, Dimităr

Chadži, Dimităr, vlastným menom Dimităr Asenov, 10. 5. 1840 Sliven – 18. 7. 1868 pri vrchu Buzludža (v blízkosti priesmyku Šipka) — bulharský revolucionár, predstaviteľ protitureckého národnooslobodzovacieho boja. Od 1862 jeden z organizátorov partizánskych oddielov na Balkáne (tzv. čety; → četníci). Spolu so S. Karadžom veliteľ čety, ktorú sformovali v Rumunsku, a po prekročení Dunaja (5. 7. 1868) začali viesť protiturecké operácie. Ich jednotky však boli po krvavých zrážkach obkľúčené a pobité, posledné zvyšky čety na čele s Chadžim zlikvidovali turecké oddiely pri vrchu Buzludža. Činnosti Chadžiho ako četníckeho veliteľa je pripisovaný veľký morálny význam, jeho smrť ako burcujúce memento pre ďalšie generácie zvečnil Ch. Botev v básni, ktorej úryvok je vyrytý na podstavci pamätníka bulharských partizánov na brehu Dunaja v Bratislave.

Chaemwaset

Chaemwaset, 1. polovica 13. stor. pred n. l. — egyptský princ, syn faraóna Ramesseho II. a kráľovnej Esetnefret. Narodil sa ešte počas vlády Setchiho I. Reliéfy ho zobrazujú ako účastníka vojenských výprav svojho otca do Núbie a Sýrie. Stal sa veľkňazom boha Ptaha v Mennofere, kde dozeral na stavbu Ptahovho chrámu. Prispel k vybudovaniu Serapea, pohrebiska posvätných býkov v Sakkáre. Zaujímal sa o minulosť, najmä o stavebné pamiatky svojich predkov. Dal prestavať a zrekonštruovať viacero pamiatok, na ktorých zanechal svoje meno a pamätný nápis, príp. otcovo meno. V ľudovej tradícii známy ako veľký čarodejník, stal sa predmetom ľudových poviedok a rozprávok. Zomrel ešte počas otcovej vlády. Jeho hrobka nie je jednoznačne lokalizovaná.

Chachapoyas

Chachapoyas [čačapojas], San Juan de la Frontera de los Chachapoyas — mesto v severnom Peru na náhornej plošine vo výške 2 235 m n. m., administratívne stredisko departementu Amazonas a provincie Chachapoyas; 32-tis. obyvateľov (2017). Založené 1538. Potravinársky priemysel (spracovanie obilnín a kávy). Rozvoj cestovného ruchu (karneval, vodopády v okolí). Cestné spojenie s Limou, letisko.

chaláfska kultúra

chaláfska kultúra — neolitická kultúra rozšírená v 6. – 5. tisícročí pred n. l. v severnej Mezopotámii a severovýchodnej Sýrii od rieky Karche (Irán) až po Stredozemné more. Je nazvaná podľa eponymnej lokality Tell Chaláf v Sýrii. Jej pôvod je neznámy, predpokladajú sa vzťahy s Anatóliou. Významné náleziská sú Tell Chaláf, Tell Chassuna, Tell Arpáčije, Šagar Bazar, Jarim Tepe a Ninive.

Chaláfska kultúra je známa najmä tenkostennou keramikou s maľovanou výzdobou s červenými, čiernymi i s bielymi geometrickými, rastlinnými aj figurálnymi motívmi. Prvá kultúra v Mezopotámii používajúca kovy (meď a olovo), mala vyspelé poľnohospodárstvo s doloženým pestovaním pšenice, jačmeňa, hrachu, ľanu, viky i šošovice a s chovom oviec, kôz, hovädzieho dobytka i ošípaných. Obydlia sa budovali z hliny (zo surových tehál), väčšie okrúhle stavby (tholos) sa využívali ako hrobky.

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne [šalonanšampaň], 1850 – 1997 Châlons-sur-Marne — mesto v severovýchodnom Francúzsku na rieke Marna v metropolitnom regióne Grand Est a departementu Marne; 45-tis. obyvateľov (2017). Priemysel potravinársky, vinársky, kovoobrábací, elektrotechnický, presnej mechaniky, textilný. Stredisko vinárstva a obchodu so šampanským. Dopravná križovatka.

Rimanmi nazývané Catalaunorum. R. 451 sa v jeho blízkosti odohrala bitka na Katalaunských poliach, v ktorej Rimania porazili Hunov vedených Atilom. Od 10. stor. obchodné centrum. Od 13. stor. sa nazývalo Châlons, resp. Châlons-en-Champagne, až 1553 sa prvýkrát spomína ako Châlons-sur-Marne. V 18. a 19. stor. sa používali obidva názvy, od 1850 oficiálne Châlons-sur-Marne. R. 1870 miesto krvavých bojov počas prusko-francúzskej vojny, vážne poškodené počas 1. a 2. svetovej vojny. Od decembra 1997 Châlons-en-Champagne.

Stavebné pamiatky: ranogotický kostol Notre-Dame-en-Vaux (1157 – okolo 1210, na mieste staršieho z 9. stor., významné stredoveké pútnické miesto; 1998 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako súčasť Svätojakubskej pútnickej cesty), gotická katedrála Saint-Étienne (12. – 16. stor.; krypta z 11. stor.; baroková fasáda, 1628 – 34; vitráže z 13. – 16. stor.), ranogotický kostol Saint-Alpin (koniec 12. – začiatok 13. stor.), kostol Saint-Jean-Baptiste (11. – 17. stor.), gotický kostol Saint-Loup (14. stor.), gotický kostol Notre-Dame de l’Épine (15. – začiatok 16. stor.), slávnostná brána (Porte Sainte-Croix, 1770) postavená na počesť Márie Antoinetty, klasicistická radnica (18. stor.), mestské paláce (16. – 18. stor.), hrazdené meštianske domy, viaceré múzeá.

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône [šalonsürsón] — mesto vo východnom Francúzsku v metropolitnom regióne Burgundsko v departemente Saône-et-Loire pri ústí prieplavu Canal du Centre do Saôny; 46-tis. obyvateľov (2016). Priemysel strojársky (o. i. výroba zariadení pre jadrové elektrárne), sklársky, kovoobrábací, elektrotechnický, chemický. Stredisko obchodu s burgundským vínom, tradičné medzinárodné trhy s kožušinami. Dopravná križovatka, už od staroveku jeden z najvýznamnejších prístavov na Saône.

Rimanmi nazývané Cabillonum (od 1. stor. pred n. l.). R. 253 – 76 zničené germánskym kmeňom Alamanov. Od 6. stor. centrum Burgundska, 1256 získalo mestské práva. Od 19. stor. vzrástol jeho význam ako prístavného a obchodného centra.

Stavebné pamiatky: katedrála Saint-Vincent (12. – 15. stor., fasáda z 19. stor.), kostol Saint-Pierre (18. – 19. stor.), kaplnka La Chapelle de la Colombière (1928 – 29, A. Perret), nemocnica (založená 1529) s kaplnkou (16. stor.) a lekárňou (18. stor.), hodinová veža (začiatok 15. stor.), radnica (2. polovica 19. stor.), most Saint-Laurent (18. stor., novopostavený v 20. stor.), múzeá, napr. Musée Dominique Vivant Denon (zbierka výtvarného umenia a archeologických nálezov), fotografické múzeum J. N. Niépcea, ktorý sa v Chalon-sur-Saône narodil.

Chaloupecký, Václav

Chaloupecký, Václav, 12. 5. 1882 Dětenice, okres Jičín, ČR – 22. 11. 1951 tamže — český historik. Po štúdiu na Karlovej univerzite u J. Pekařa 1907 – 14 a 1918 – 19 archivár a knihovník v Roudnici nad Labem. R. 1919 – 38 štátny inšpektor archívov a knižníc na Slovensku, 1922 – 23 docent a 1923 – 38 profesor československých dejín na UK v Bratislave, od 1938 profesor českých dejín na Karlovej univerzite v Prahe. Venoval sa problematike starších i novších českých a slovenských dejín, stúpenec čechoslovakizmu. Hlavné diela: Jan IV. z Dražic, poslední biskup pražský (1908), Dvě úvahy o národním probuzení na Slovensku (1920), K nejstarším dějinám Bratislavy (1922), Československé dějiny (1922), Staré Slovensko (1923), Zápas o Slovensko 1918 (1930), Nitra a počátky křesťanství na Slovensku (1930), Počátky státu českého a polského (1937), Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile (1939), Svatováclavský sborník (1939), Středověké legendy prokopské (1953). Člen viacerých vedeckých spoločností a odborných komisií.

Chalupová, Zuzana

Chalupová, Zuzana, 15. 2. 1925 Kovačica, Srbsko – 1. 8. 2001 Belehrad, Srbsko — insitná maliarka slovenského pôvodu, spoluzakladateľka a popredná predstaviteľka kovačických insitných maliarov v Srbsku.

Maľovala žánrové scény z každodenného života slovenskej komunity v Kovačici (domáce práce, práce na poli, slávnosti, hry). V jej pestrofarebných maľbách dominujú deti a aj dospelí ľudia majú detské tváre s ružovými líčkami. Vystavovala v mnohých zahraničných galériách (Paríž, Bonn, Ženeva, New York, Londýn, Viedeň, Rím, Montreal, Tokio, Jeruzalem, Brusel, Bratislava, Sevilla). V 2. polovici 70. rokov 20. stor. začala spolupracovať aj s UNICEF-om. Nositeľka viacerých významných ocenení, napr. slovenského Radu bieleho dvojkríža III. triedy (2000).

Chamberlain, Arthur Neville

Chamberlain [čembrlejn], Arthur Neville, 18. 3. 1869 Edghbaston, dnes súčasť Birminghamu – 9. 11. 1940 Hechfield (pri Readingu) — britský politik, syn J. Chamberlaina, nevlastný brat (J.) A. Chamberlaina. Pôvodne podnikateľ v Birminghame a člen Konzervatívne strany, za ktorú bol od 1918 poslancom v Dolnej snemovni. R. 1922 – 23 generálny poštmajster, 1923 – 24 a 1924 – 29 minister zdravotníctva a súčasne 1923 – 24 a 1931 – 37 minister financií. Výrazné miesto na britskej politickej scéne dosiahol najmä prostredníctvom reforiem lokálnej správy (Local Government Act, 1929) a demagogickej starostlivosti o chudobných. Ako politik zaoberajúci sa problematikou hospodárstva a financií sa pokúšal (podobne ako jeho otec) posilniť obchod a priemysel pomocou ochranných ciel. R. 1937 bol v krízovom období svetovej politiky zvolený za predsedu vlády. V predvečer 2. svetovej vojny hľadal vzhľadom na zahraničnú politiku Nemecka, Talianska a Japonska možnosti mierového urovnania záujmov cestou dohody (→ appeasement), člen Clivedenskej kliky. Súčasne sa usiloval získať čas na vyzbrojenie svojej krajiny, ktorá nebola na vojnu pripravená, a to bez ohrozenia jej finančnej stability a bez zostrenia ťažkej hospodárskej situácie. R. 1938 jeden zo signatárov Mníchovskej dohody. Jeho politika však po jej podpise začala strácať podporu širokej britskej verejnosti a stala sa predmetom ostrej kritiky. Po rozbití Československa (marec 1939) poskytla jeho vláda garancie Poľsku, ktoré bolo považované za ďalší cieľ Hitlerovej agresie. Po vpáde nemeckého Wehrmachtu na územie Poľska 1. 9. 1939 vyhlásila 3. septembra Chamberlainova vláda Nemecku vojnu. Začiatok 2. svetovej vojny však znamenal pre Chamberlaina absolútnu stratu dôvery, a to aj v radoch väčšiny poslancov svojej strany. V máji 1940 odstúpil z funkcie premiéra a nový kabinet (vláda všetkých strán) vytvoril W. Churchill. Chamberlain prevzal úrad Lorda prezidenta, ktorý vykonával do smrti.

Chamberlain, Joseph

Chamberlain [čembrlejn], Joseph, nazývaný Joe, 8. 7. 1836 Londýn – 2. 7. 1914 tamže — britský politik, otec (J.) A. Chamberlaina a A. N. Chamberlaina. Ako úspešný podnikateľ sa 1873 stal starostom Birminghamu. Od 1876 poslanec Dolnej snemovne za Liberálnu stranu (Liberal Party). Po vnútrostraníckom rozkole 1886 spoluzakladateľ Liberálnej unionistickej strany (Liberal Unionist Party, aj Liberal Unionists) spolupracujúcej s konzervatívcami, ktorej 1891 – 1912 predsedal. R. 1880 – 85 sa ako minister obchodu pokúsil presadiť niektoré sociálne reformy. Ako unionista bol odporcom politického programu írskeho národného hnutia Home Rule požadujúceho pre Írsko samosprávu a podporovaného W. E. Gladstonom. R. 1886 prestúpil ku konzervatívcom, čo malo za následok rozkol v Liberálnej strane. R. 1895 – 1903 minister kolónií. Ako hlavný predstaviteľ britského imperializmu presadzoval podmanenie Búrov v Južnej Afrike (→ anglo-búrska vojna), zjednotenie austrálskych kolónií a podrobenie Sudánu. Jeho úsilie o vytvorenie nemecko-britského zväzku (1898 – 1901) i o zavedenie ochranných ciel (1902 – 06) stroskotalo.

Chambéry

Chambéry [šam-] — mesto vo východnom Francúzsku v metropolitnom regióne Auvergne-Rhône-Alpes na okraji Savojských Álp v blízkosti jazera Bourget, administratívne stredisko departementu Savoie; 60-tis. obyvateľov (2016). Priemysel cementársky, sklársky, textilný. Turistické stredisko. Dopravná križovatka, letisko.

Vyvinulo sa v 10. – 11. stor. na križovatke alpských ciest na mieste rímskej stanice Lemincum. R. 1232 ho získal rod savojských grófov (od 1417 vojvodov), 1295 – 1536 ich sídlo. R. 1536 – 59 obsadené Francúzskom a 1742 – 49 španielskou armádou počas vojen o rakúske dedičstvo. R. 1792 – 1815 v rukách Francúzska, 1815 – 60 znova patrilo savojským vojvodom. Počas 2. svetovej vojny (1944) bola zničená časť historického centra.

Stavebné pamiatky: katedrála (15. – 16. stor.), barokový kostol Notre-Dame (17. – 18. stor.), Slonia fontána (1838), zámok savojských vojvodov (13. stor., niekoľkokrát prestavovaný) s neskorogotickou kaplnkou Saint-Chapelle (1408, fasáda 17. stor., vitráže 16. stor.), meštianske domy v starom meste (14. – 18. stor.), divadlo (1824, dnes Divadlo Charla Dullina), Musée des beaux-arts, historické múzeum Musée savoisien v bývalom františkánskom kostole zo 17. stor. Univerzita.

Chambordska zmluva

Chambordska zmluva [šambór-] — spojenecká dohoda medzi ríšskymi protestantskými kniežatami a francúzskym kráľom Henrichom II. namierená proti rímsko-nemeckému cisárovi Karolovi V., podpísaná 15. 1. 1552 na zámku Chambord. Cieľom ríšskych kniežat v čase prebiehajúcej vojny medzi Francúzskom a Habsburgovcami bolo prostredníctvom spojených síl zabezpečiť odrezanie cisárskych vojsk od Nizozemska a dosiahnuť spojenie s Francúzskom na Rýne. Francúzi podľa dohody získali (za značné finančné subsídie) mestá Toul, Verdun a Cambrai s tým, že nebudú narúšať ríšske práva a slobody (napriek tomu však ťažili z náboženských rozporov medzi katolíkmi a protestantmi).

Champagne

Champagne [šampaň] — historické územie v severnom Francúzsku. Názov je odvodený z latinského Campaniae. V staroveku bola oblasť osídlená keltskými kmeňmi, 54 pred n. l. Caesarom pripojená ku Galii, v rámci správnych reforiem cisára Augusta sa severná časť stala súčasťou provincie Gallia Belgica a južná časť provincie Gallia Lugdunensis. V období sťahovania národov sa územie Champagne stalo predmetom mocenského záujmu Frankov a Burgundov, začiatkom 6. stor. súčasťou Franskej ríše ako vojvodstvo (Ducatus Campaniae). Od 10. stor. patrilo grófom z Troyes a Blois, ktorí sa považovali za priamych potomkov dynastie Karolovcov. Už od začiatku 11. stor. moc miestnych grófov, ktorí boli suverénnymi vládcami v celom severovýchodnom Francúzsku a ich vplyv sa posunul aj na východ (Bar-sur-Aube, Vitry), prevyšovala moc francúzskych kráľov. V 12. – 14. stor. bolo Champagne jedným z najvýznamnejších stredísk obchodu v západnej Európe. R. 1234 sa dynasticky spojilo s kráľovstvom Navarra. Sobášom jeho dedičky Johanny s neskorším francúzskym kráľom Filipom IV. Pekným (1284) sa stalo doménou francúzskych kráľov. Po vymretí Kapetovcov prešli dedičské nároky na vládnucu dynastiu Valoisovcov (vetva d’Evreux), 1361 sa územie Champagne stalo definitívne súčasťou francúzskej koruny. Administratívne patrí jeho väčšia časť do metropolitného regiónu Grand Est.

Champerico

Champerico [čam- -ko] — prístavné mesto v Guatemale v departemente Ratalhuleu na pobreží Tichého oceána asi 40 km juhovýchodne od hranice s Mexikom; 8,7 tis. obyvateľov (2012). Potravinársky a drevársky priemysel. Rybolov. Turistické stredisko. Významný obchodný prístav (export kávy, cukru a dreva), cestné spojenie s mestom Ratalhuleu (administratívne stredisko provincie). Založené 1872.

Champigny-sur-Marne

Champigny-sur-Marne [šampiňisürmarn], do 1897 Champigny — mesto vo Francúzsku v metropolitnom regióne Île-de-France v departemente Val-de-Marne na rieke Marne 12,5 km od centra Paríža, fakticky jeho juhovýchodné predmestie; 77-tis. obyvateľov (2016). Najmä obytná funkcia, potravinársky priemysel, výroba optických prístrojov. S Parížom spojené prímestskou železnicou. Rimanmi nazývané Campinus alebo Campanus. R. 1870 dejisko bojov prusko-francúzskej vojny.

Champollion, Jean-François

Champollion [šampoljon], Jean-François, 23. 12. 1790 Figeac (pri Aurillacu) – 4. 3. 1832 Paríž, pochovaný na cintoríne Père-Lachaise — francúzsky vedec, zakladateľ egyptológie. Už od detstva sa ako samouk venoval štúdiu orientálnych a starých jazykov. Od 1801 žil u brata v Grenobli. Na základe štúdia a porovnávania textu napísaného na Rosettskej doske v troch verziách (hieroglyfická, démotická a grécka) dospel k pochopeniu systému hieroglyfického písma, a tak zásadným spôsobom prispel k rozlúšteniu písma a jazyka starovekých Egypťanov. Princípy svojho objavu vyložil v pamätnom liste Lettre à Monsieur Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques z 27. 9. 1822 (rok 1822 sa preto pokladá za rok vzniku egyptológie ako vednej disciplíny) a upresnil ich v nasledujúcich publikáciách, napr. v práci Náčrt hieroglyfického systému... (Précis du système hiéroglyphique..., 1824). R. 1826 sa stal konzervátorom egyptských zbierok v Louvri. R. 1828 – 29 navštívil Egypt, kde skúmal pamiatky a priamo na mieste overoval svoju teóriu o čítaní hieroglyfov; výsledky z tejto výpravy však boli uverejnené až po jeho smrti v niekoľkozväzkovom diele Pamiatky Egypta a Núbie (Monuments de l’Égypte et de la Nubie, 1835 – 45). R. 1831 bol vymenovaný za prvého profesora egyptských dejín a archeológie na Collège de France. Autor Egyptskej gramatiky (Grammaire égyptienne, 1835 – 41) a Egyptského slovníka v hieroglyfickom písme (Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique, 1841 – 43), ktoré vyšli až po jeho smrti.

Chanava

Chanava, Hanva — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Rimavskej kotliny v doline rieky Slaná, 168 m n. m.; 720 obyvateľov, 7,2 % slovenskej, 88,3 % maďarskej národnosti (2018).

Písomne doložená 1266 ako Honua, 1295 Hanua, 1773 Hamva, 1786 Hamwa, 1808, 1863 – 82 Hamva, 1888 – 1913 Hanva, 1920 Hanava, 1927 – 38 Chanava, Hanva, 1938 – 45 Hanva, 1945 – 48 Chanava, Hanva, 1948 Chanava.

Vyvinula sa zo staršieho osídlenia pri kláštore, ktorý zanikol v 16. stor. Patrila rodu Hanvayovcov, neskôr Darvašovcom a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. R. 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezisko: sídlisko z 8. a 9. stor.

Stavebné pamiatky: kúria (koniec 18. stor., úplne prestavaná v 20. stor., dnes kultúrny dom), klasicistický kostol reformovanej cirkvi (1823 – 30), klasicistická kúria (2. polovica 19. stor.) s hospodárskymi budovami (2. polovica 19. stor. a 20. roky 20. stor.).

Pôsobisko básnika M. Tompu (je tam pochovaný).

Charles

Charles [fr. šarl, angl. čárls], genitív fr. Charla [šar-], angl. Charlesa [čárlsa] — francúzske a anglické mužské meno, slovenská podoba Karol.

Charlesbourg

Charlesbourg [šarlbúr], pôvodne Bourg Royal, Charles Borromée — severná časť mesta Quebec v Kanade v provincii Quebec; 81-tis. obyvateľov (2014). V minulosti poľnohospodárske stredisko, v súčasnosti najmä obytná funkcia. Do 2001 samostatné mesto, od 1. 1. 2002 súčasť Quebecu. Jedno z najstarších sídel provincie (založené 1659).

Charleston

Charleston [čárlston] — mesto v USA, hlavné mesto štátu Západná Virgínia, na sútoku riek Elk a Kanawha; 49-tis. obyvateľov, metropolitný areál (územie s priľahlými satelitnými mestami) okolo 223-tis. obyvateľov (2016). Stredisko regiónu ťažby čierneho uhlia, ropy a zemného plynu, rozvinutý chemický, polygrafický a sklársky priemysel, v blízkosti ťažba vápenca.

Založené 1787 Georgeom Clendeninom (*1746, †1797), ktorý tam 1788 vybudoval pevnosť Fort Lee, 1794 nazvané Charles Town podľa Clendeninovho otca Charlesa. V Charlestone sa odohrala jedna z bitiek občianskej vojny v USA, po ktorej ho 13. 9. 1862 obsadili vojská Konfederácie. Viacero univerzít, múzeá.

Charlestown

Charlestown [čárlstaun] — prístavné mesto ostrovného štátu Svätý Krištof a Nevis v Karibskom mori, najväčšie mesto ostrova Nevis (autonómnej časti štátu) na jeho juhozápadnom pobreží, jeho politické a administratívne stredisko; 1,5 tis. obyvateľov (2017). Rybársky prístav, lodné spojenie s hlavným mestom štátu Basseterre. Turistické a rekreačné stredisko vyhľadávané najmä vďaka horúcim prameňom.

Založené 1660. Koncom 18. stor. námorná základňa a kúpeľné centrum známe svojou minerálnou vodou. R. 1873 takmer úplne zničené požiarom. Múzeum A. Hamiltona.

Charleville

Charleville [čárlvil] — mesto v Austrálii v juhozápadnej časti štátu Queensland na rieke Warrego (prítok Darlingu); 3,3 tis. obyvateľov (2016). Stredisko pastierskeho regiónu. Dopravná križovatka, základňa leteckej zdravotnej služby. Založené 1868.

Charleville-Mézières

Charleville-Mézières [šarlvilmezjér] — mesto v severovýchodnom Francúzsku v regióne Grand Est na Máse severovýchodne od Reimsu 12 km od hranice s Belgickom, administratívne stredisko departementu Ardennes; 47-tis. obyvateľov (2016). Stredisko obchodu a služieb. Priemysel kovoobrábací, strojársky, potravinársky, odevný. Riečny prístav.

Mesto vzniklo 1966 zlúčením obcí Charleville (založené 1606 a nazvané po zakladateľovi Charlovi de Gonzague, *1580, †1637, guvernérovi Champagne) na ľavom brehu a Mézières (vzniklo v 9. stor. na mieste opevnenej osady Maceriae založenej v 1. stor. n. l., opevnené v 9. a 16. stor., vážne poškodené počas náboženských vojen vo Francúzsku v 16. stor. a počas 1. a 2. svetovej vojny) na pravom brehu Másy a ďalších troch obcí.

Stavebné pamiatky: hlavné námestie Place Ducale (začiatok 17. stor., vybudované v štýle raného francúzskeho klasicizmu podľa Place des Vosges v Paríži), bazilika Notre-Dame (od 1499, v štýle flamboyantnej gotiky), renesančný kostol Saint-Lié (začiatok 16. stor.), budova prefektúry (v Palais des Tournelles, 16. – 18. stor.), radnica (19. stor.). Múzeum A. Rimbauda (Musée Rimbaud; sídli v mlyne zo 17. stor.), ktorý sa v Charleville narodil; Ardenské múzeum (Musée de l’Ardenne).

Charlotte Amalie

Charlotte Amalie [šárlot -li] — hlavné mesto Amerických Panenských ostrovov, zámorského autonómneho územia USA, v južnej časti ostrova Saint Thomas na pobreží Karibského mora; 19-tis. obyvateľov (2012). Výroba rumu, umelecké remeslá (šperkárstvo). Prístav, letisko.

Založené 1672 Dánmi a nazvané podľa Charlotte Amalie, manželky dánskeho kráľa Kristiána V. (Amalienborg alebo Charlotte Amalie). Od 1917 hlavné mesto Panenských ostrovov, 1921 – 36 nazývané Saint Thomas (Svätý Tomáš).

Stavebné pamiatky: pevnosť Christian (17. – 19. stor., pôvodne vybudovaná Dánmi), Legislature Building (1874), evanjelický kostol (1793).

Turistické stredisko (v minulosti známe ako prístavisko pirátov), v súčasnosti kotvisko plavidiel ponúkajúcich výletné plavby.