Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 23 z celkového počtu 23 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

cave canem

cave canem [ka- ka-; lat.] — pozor na psa! (obdoba slovenského Pozor zlý pes!). Varovanie umiestňované na podlahách vo vestibuloch rímskych domov (napr. mozaika v Pompejach) alebo na stenách blízko vchodov (zmienka v Petroniovom románe Satiricon). Používa sa aj všeobecne (Dávaj si pozor na zlých ľudí!).

cave, ne cadas

cave, ne cadas [ka- né kadás; lat.] — daj pozor, aby si nespadol! (vystríhanie pred pýchou). Týmito slovami upozorňoval v Ríme štátny otrok vojvodcu sláviaceho triumf, aby vo chvíli vrcholnej slávy a úspechu nezabúdal na premenlivosť osudu.

cavum

cavum [ka-; lat.], cavitas — anat. dutina; napr. cavum trigeminale – dutina trojklaného nervu, cavitas abdominis → brušná dutina; cavitas cranii → lebková dutina; cavitas oris → ústna dutina; cavitas thoracis → hrudníková dutina; cavitas tympani → bubienková dutina.

CD ROM

CD ROM, angl. Compact Disc Read Only Memory — typ veľkokapacitnej externej pamäte počítača založený na využívaní laserovej technológie pri čítaní zaznamenaných údajov. Umožňuje len čítanie, nie zápis nových údajov. Uložené údaje sú tesne pod povrchom disku kódované vo forme jemných tzv. bublín veľkosti 1 μm a tvoria jednu kontinuálnu špirálovitú stopu, ktorá sa číta od stredu smerom k okraju disku. Vyrába sa lisovaním, má štandardný priemer 12 cm, šírku stopy okolo 600 nm a priemernú údajovú kapacitu 600 – 700 MB. CD ROM sa obvykle používal na distribúciu a inštaláciu veľkých programových produktov (softvér, encyklopédie ap.), v súčasnosti (2018) je takéto jeho použitie zriedkavé.

Cecilienhof

Cecilienhof — zámok v Postupime v Nemecku postavený 1913 – 17 pre korunnú princeznú Cecíliu (podľa nej nazvaný). R. 1945 miesto konania Postupimskej konferencie. R. 1990 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Paláce a parky Postupimu a Berlína).

cedant arma togae

cedant arma togae [cé- -gé; lat.] — nech zbrane ustúpia mieru. Doslovne: Nech zbrane ustúpia tóge – tóga bola vrchný odev, ktorý si rímsky občan obliekal v čase mieru, t. j. bola symbolom pokoja (Cicero: Reč proti Pisonovi, 30. kapitola; v upravenej verzii aj v diele O povinnostiach, 1. kniha, 77. časť).

cedo maiori

cedo maiori [cédó majórí; lat.] — ustupujem silnejšiemu. Myšlienku v latinskom hexametri (cedere maiori virtutis fama secunda est – ustúpiť mocnejšiemu je cnosti druhá sláva) vyjadril už v 1. stor. rímsky epigramatik Martialis v Knihe predstavení (Liber spectaculorum, 1. kniha, 32. epigram), ktorá predchádzala jeho hlavnej zbierke epigramov (slov. Epigramy, lat. Epigrammata). Obdoba slovenského: Múdrejší ustúpi.

cefalizácia

cefalizácia [gr.], kefalizácia — z vývinového hľadiska sústredenie najdôležitejších riadiacich a regulačných funkcií nervového systému v mozgu. Každé delenie nervového systému je len pomocné, umelé, pretože nervový systém je nedeliteľný komplexný funkčný celok.

cefalometer

cefalometer [gr.], kefalometer, kraniometer — prístroj na meranie rozmerov hlavy, resp. lebky. Skladá sa z dvoch ohnutých roztvárateľných ramien, ktorých konce sa prikladajú na cefalometrické, resp. kraniometrické body, a na pripojenej stupnici sa odčíta vzdialenosť.

cefalotovité

cefalotovité [gr.], Cephalotaceae — monotypická čeľaď dvojklíčnolistových mäsožravých rastlín s jediným rodom; pochádzajú z močaristých oblastí juhu Západnej Austrálie. Byliny s listami usporiadanými do listovej ružice, po obvode ružice sa tvoria zelené alebo červenohnedé tzv. krčiažteky s priemerom 7 cm, z ktorých stredu vyrastá byľ s hustou metlinou belavých alebo zelenkastých šesťpočetných kvetov, plod mechúrik s drobnými semenami. Známy je druh cefalot mechúrikovitý (Cephalotus folicularis).

cekotrofia

cekotrofia [gr.] — poľov. požieranie vlastného tzv. mäkkého trusu bohatého na vitamíny a mikroorganizmy potrebné pri trávení rastlinnej potravy. Ide o fyziologickú zvláštnosť, ktorá sa vyskytuje pri druhoch z čeľade zajacovité (Leporidae).

Celera Genomics

Celera Genomics — americká súkromná spoločnosť zaoberajúca sa výskumom ľudského genómu. Založená v máji 1998 Johnom Craigom Venterom (*1946) a spol. PE Corporation so sídlom v Rockville (Maryland). R. 2000 sa výskumnému tímu spoločnosti podarilo ukončiť sekvenčnú analýzu (sekvencovanie) ľudského genómu a určiť počet génov a nekódujúcich sekvencií v jednotlivých chromozómoch, ako aj poradie nukleotidov v DNA niekoľkých druhov mikroorganizmov.

celibátnik

celibátnik

1. kto žije v celibáte;

2. poľov. nespárikovaný kohút jarabice poľnej, ktorý sa pri umelom odchove jarabíčat používa ako pestún. K jarabíčatám sa pridáva v adopčnej klietke.

celina

celina [rus.] — neobrábaná panenská pôda porastená trvácimi trávami, kríkmi alebo stromami vhodná na rozoranie a trvalé poľnohospodárske využívanie.

cementové anuly

cementové anulypoľov. ročné prírastky vrstiev zubného cementu pri poľovnej zveri, ktoré slúžia na presné určenie veku ulovenej zveri.

centralizované riadenie systému

centralizované riadenie systému — sústredenie riadiacich a kontrolných funkcií programových prostriedkov do jedného miesta (centra); spôsob riadenia systému, pri ktorom pôsobnosť a právomoci riadiť daný systém sú odovzdané z lokálnych (často hierarchicky rozložených) miest riadenia jednému, centrálnemu riadiacemu systému. Výhodou centralizovaného riadenia systému v porovnaní s decentralizovaným riadením systému je relatívna jednoduchosť algoritmu riadenia. V prípade zložitých systémov, keď je nevyhnutné preniesť veľké množstvo informácií do centrálneho riadiaceho systému, sa spravidla znižuje spoľahlivosť a rýchlosť riadenia a často sa neúnosne zvyšuje požiadavka na pamäťovú kapacitu systému; v tom prípade je výhodnejšie použiť decentralizované riadenie systému.

centralizovaný systém

centralizovaný systém — sústava technických a programových prostriedkov, v ktorých sú najmä riadiace a kontrolné funkcie sústredené do jedného miesta (centra).

centrálny procesor

centrálny procesor, centrálna procesorová jednotka, angl. Central Processor Unit, CPU — hlavná a najzložitejšia časť digitálneho (číslicového) počítača, ktorá riadi jeho činnosť tým, že samočinne po inštrukciách vykonáva program. Centrálny procesor vyberá inštrukcie z príslušnej pamäte, dekóduje ich a vykonáva. Pri vykonávaní inštrukcie môže centrálny procesor prenášať informácie do pamäte alebo z pamäte, alebo na vstupné zariadenie alebo výstupné zariadenie. Skladá sa z riadiacej časti, ktorá zabezpečuje automatické riadenie tohto spracovania podľa zadaných algoritmov výkonnej fázy inštrukcie, a operačnej časti, kde prebieha proces spracovania informácie. Každý centrálny procesor obsahuje dva špecializované registre (programové počítadlo a register inštrukcie) a jeden alebo viac údajových registrov na dočasné uchovanie spracúvaných informácií.

centroméra

centroméra [lat. + gr.] — špecializovaná oblasť chromozómu, na ktorú sa pripája proteínový útvar – kinetochor, má dôležitú úlohu pri pohybe (rozchádzaní) chromozómov (chromatíd) pri delení bunky. Jeden chromozóm má obyčajne jednu centroméru. Na kinetochor sa pripájajú vlákna deliaceho vretienka. Pod mikroskopom sa javí ako zúžené miesto na chromozóme.