Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 369 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Ca

Cachem. značka vápnika.

cabaza

cabaza [kabasa; port.], aj cabaça — brazílsky hudobný nástroj. Pôvodne sa zhotovoval z vrúbkovito vyrezanej a vysušenej tekvice (port. cabaço), s rúčkou a voľne opletenými retiazkami zo sušených bôbov navlečených na špagáte, v súčasnosti sa vyrába z dreva. Má vajcovitý tvar v strede s priemerom asi 15 cm, vydáva štrkotavý zvuk. Dodnes sa používa napr. pri sambe.

cabochon

cabochon [kabošon; fr.] — špeciálny druh výbrusu drahokamov bez faziet. Vrchná časť kameňa je vždy vybrúsená do vypuklého tvaru, napr. elipsoidu alebo polgule, základňa je rovná alebo vypuklá.

CAD

CAD, angl. Computer Aided Design, projektovanie pomocou počítača — programové systémy a počítače používané na projektovanie objektov najmä pre strojárstvo, architektúru, stavebníctvo, elektroniku, dopravu alebo pre špeciálne vedecké aplikácie. Programové systémy vzhľadom na rozsah a náročnosť realizovaných operácií vyžadujú výkonnú výpočtovú techniku a výkonné grafické prostriedky na zobrazovanie projektovaných objektov v dvoj- alebo trojrozmernom priestore. Okrem toho podporujú spoluprácu s databázami vytvárajúcimi kompletnú technickú a i. dokumentáciu a pre potreby rozhodovania môžu obsahovať expertné systémy. V CAD systémoch sa využíva interaktívny spôsob práce operátora so systémom. V CAD/CAM (→ CAM) systémoch sa údaje o navrhnutom výrobku prenášajú priamo do výrobného systému počítačovou sieťou.

caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

caelum non animum mutant, qui trans mare currunt [cé- nón mútant, kví tráns kur-; lat.] — tí, čo sa plavia cez more, menia iba podnebie, nie vlastnú myseľ. V zmysle: svojej povahy sa človek nezbaví. Horáciov hexameter (Listy, 1. kniha, 11. báseň, 27. verš) v slovenskom znení: podnebie menia len tí, čo sa cez more plavia, nie myseľ, preložil J. Špaňár, prebásnil Š. Moravčík.

Caernarfon

Caernarfon [kar- -von] — prístavné mesto v Spojenom kráľovstve v severozápadnom Walese na východnom pobreží morskej úžiny Menai, administratívne stredisko správnej oblasti Gwynedd; 9,9 tis. obyvateľov (2011). Mesto je významným turistickým strediskom. Má železničné spojenie s mestom Porthmadog a diaľnicou A487 je spojené s pobrežnými oblasťami západného Walesu. Prístav slúžil v minulosti na vývoz bridlice ťaženej koncom 18. a začiatkom 19. stor. v neďalekej doline Nantlle. Južne ležiace letisko je využívané najmä malými a ultraľahkými lietadlami a ponúka vyhliadkové lety.

V roku 75 bola na tomto území postavená rímska pevnosť Segontium, Rimanmi opustená koncom 4. stor. V rokoch 1282 – 1284 anglický kráľ Eduard I. dobyl Gwynedd a pričlenil ho k anglickej korune, z Caernarfonu urobil stredisko Walesu a začal s prestavbou mesta. V roku 1284 sa tam narodil jeho syn, následník trónu Eduard II. Ten udelil do léna Wales ako korunnú zem a v roku 1301 začal používať titul princ z Walesu (Prince of Wales). Počínajúc ním tento titul dodnes získavajú všetci následníci britského trónu.

Hrad Caernarfon bol vystavaný po roku 1283 na mieste staršej normanskej pevnosti z obdobia okolo roku 1090. Stavba hradu nepravidelného pôdorysu prebehla v niekoľkých fázach do roku 1323, postupne boli budované mohutné polygonálne veže. Jeho architektúra mala významný vplyv na vývin dekoratívneho štýlu (Decorated style). V roku 1986 bol hrad zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (spolu s ďalšími hradmi a hradbami kráľa Eduarda I. v Gwynedde).

Cagayan

Cagayan [kagajan], Rio Grande de Cagayan — rieka na Filipínach v severovýchodnej časti ostrova Luzon; dĺžka 505 km (najdlhšia rieka ostrova), rozloha povodia 27 280 km2. Pramení v pohorí Caraballo, ústi do Babuyanského prielivu. Hlavné prítoky: Chico, Magat (ľavostranné), Ilagan, Pinacanauan (pravostranné).

CAGD

CAGD, angl. Computer Aided Geometry Design, počítačom podporované geometrické modelovanie — navrhovanie geometrických tvarov pomocou počítača; súčasť počítačom podporovaného navrhovania CAD (v prípadoch, keď predmetom návrhu sú objekty so zložitou geometriou), počítačom podporovanej výroby CAM, integrovaných výrobných systémov CIM a počítačovej animácie. Tvary n-rozmerných objektov sú determinované topológiou (relácie medzi topologickými entitami, ako sú steny, hrany a vrcholy) a im zodpovedajúcimi geometrickými prvkami (telesá, plochy, krivky, body). Najfrekventovanejšie sú dvoj- a trojrozmerné objekty. Trojrozmerné možno v počítači reprezentovať (modelovať) rôznymi spôsobmi, napr.:

1. reprezentácia ohraničujúcimi stenami. Trojrozmerné teleso tvorí množina stien, ktorá ho uzatvára. Steny sú reprezentované ako zoznam elementárnych prvkov (napr. trojuholník) alebo analyticky. Sú planárne (rovina) alebo zakrivené plochy vyjadrené v explicitnej, implicitnej alebo parametrickej analytickej forme;

2. konštruktívna geometria telies (používa množinové operácie s geometrickými prvkami – zjednotenie, prienik, odčítanie dvoch prvkov);

3. volumetrický model (rekurzívne delí trojrozmerný priestor na osem rovnakých podpriestorov – kociek).

Kritériami na výber vhodného modelu sú presnosť priblíženia (aproximácie) modelovaného objektu ku skutočnému objektu, nároky na pamäť a rýchlosť výpočtov s modelom. Súčasťou systémov CAGD sú aj metrické úlohy (výpočty povrchu, objemu alebo ťažiska telies).

cache-nez

cache-nez [kašne; fr.] — pôvodne tvárová maska siahajúca od čela po nos, z čierneho alebo z tmavého zamatu, s podšívkou, ktorú v 16. – 18. stor. nosili dámy na ulici. V súčasnosti štvorcová šatka z prírodného hodvábu alebo z chemických vláken; nosí sa najčastejšie ako doplnok spoločenského oblečenia.

cache-pot

cache-pot [kašpo; fr.] — zdobená dekoratívna nádoba rôznych tvarov z fajansy, kovu, porcelánu, resp. z pálenej hliny, do ktorej sa vkladá kvetináč.

cajun

cajun [kejdžn] — folklórny hudobný prejav Kajunov, amerických osadníkov francúzskeho pôvodu (angl. Cajuns, fr. Cadiens), ktorí sa v roku 1755 po vyhnaní z kanadskej Acadie usadili v Louisiane. Vychádza zo starofrancúzskych tradícií, texty piesní sú interpretované vo francúzskom žargóne. Nástrojové obsadenie pôvodne tvorili husle, ústna harmonika a triangel, od začiatku 20. stor. aj gitara (dobro). Od druhej polovice 20. stor. súbory interpretujúce pôvodnú hudbu cajun strácajú svoju osobitosť a začínajú sa venovať aj ostatným štýlom hudby country and western.

callus

callus [ka-; lat.] — 1.kalus; 2. → mozoľ.

calmando

calmando [kal-; tal.], calmato — hud. utišujúco, utíšene, pokojne.

calor

calor [ka-; lat.] — teplo, jeden z piatich základných prejavov povrchového zápalu (sčervenanie, teplo, opuch, bolesť, porucha funkcie). Pri zápale sa zvyšuje prekrvenie postihnutej oblasti (napr. kože), čo sa navonok prejaví zreteľným zvýšením teploty v mieste zápalu.

calta

calta

1. ľudový názov koláča. Calta sa piekla najmä na Vianoce, Veľkú noc, krstiny a svadbu v oblasti západného Slovenska. Svadobná calta mala veľké rozmery a bola zdobená pletencami cesta;

2. ľudový názov ženského účesu v južných regiónoch stredného Slovenska.

calumniare audacter, semper aliquid haeret

calumniare audacter, semper aliquid haeret [kalumnijáre -dák- -kvid héret; lat.] — len poriadne ohováraj, niečo sa vždy nalepí. Výrok je známy od stredoveku, ale podobná myšlienka je obsiahnutá už v Plutarchových Etických spisoch a v rozprave Priateľ a pochlebník; ako príslovie ho v diele O dôstojnosti a pokroku vied uvádza F. Bacon.

Calzabigi, Ranieri

Calzabigi [kalcabidži], Ranieri, aj da Calsabigi, 23. 12. 1714 Livorno – júl 1795 Neapol — taliansky literát, libretista, tvorca reformného operného libreta s jednoduchým dramatickým dejom a so psychologickou motiváciou postáv. Bol libretistom prvých reformných opier Christopha Willibalda Glucka Orfeus a Eurydika (Orfeo ed Euridice, 1762), Alcesta (Alceste, 1767), Paris a Helena (Paride ed Elena, 1770) a i.

Camblak, Grigorij

Camblak, Grigorij, aj Camvlak, Semivlak, Zimblak, okolo 1364 Tărnovo, dnes Veliko Tărnovo – 1420 Kyjev — cirkevný spisovateľ a hodnostár bulharského pôvodu. Pôsobil v Bulharsku (žiak Evtimija Tărnovského), v Konštantínopole, v kláštore na hore Atos, od 1406 v Rusi a v Litovskom veľkokniežatstve (v Suceave), neskôr igumen srbského kláštora v Dečani (Kosovo). Ako kyjevský metropolita (1415 – 20; oddelený od Moskvy, s titulom metropolita litovský a celej Rusi) sa 1418 zúčastnil na kostnickom koncile, prívrženec zjednotenia katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Podľa niektorých zdrojov bol pre svoj prouniatský postoj prekliaty konštantínopolským patriarchom i moskovským metropolitom a usadil sa v Srbsku.

Významný predstaviteľ stredovekej literatúry 1. pol. 15. stor., jeho literárna činnosť je zemepisne a tematicko-motivicky spätá nielen s Bulharskom, ale aj s Byzantskou ríšou, Litvou, Rumunskom, Srbskom a Ruskom. Písal životopisy svätých, tzv. poučné a pochvalné slová, kázne a náboženské hymny. Jeho Pochvalné slovo o Evtimijovi (Pochvalno slovo za Evtimij, asi 1416) predstavuje jeden z najvýznamnejších textov bulharskej stredovekej literatúry. Významný je najmä tým, že popri obraze svojho učiteľa zidealizovanom v duchu dobového náboženského kánonu v ňom zachytil aj situáciu v Tărnove počas tureckej okupácie v roku 1393. Autor prác Život Stefana Uroša III., zvaného Dečanski (Žitie na Stefan Uroš III., narečen Dečanski, asi 1401), Pochvalné slovo o Cypriánovi (Pochvalno slovo za Kiprian, asi 1409), Pochvalné slovo o Demetrovi Solúnskom (Pochvalno slovo za Dimităr Solunski) a i. Celkove sa zachovalo asi 20 Camblakových náboženských textov.

Camel, Jiří

Camel [ka-], Jiří, aj Georgius Josephus Camellus, 21. 4. 1661 Brno – 2. 5. 1706 — český botanik a lekárnik. Pôvodne laický rehoľník, s jezuitmi odišiel do Mexika. V Manile na ostrove Luzon (Filipíny) založil prvú lekáreň. Je po ňom nazvaný rod kamélia (Camellia).

Camerata academica

Camerata academica [ka- akademika] — komorné orchestrálne združenie sformované v roku 1952 Bernhardom Paumgartnerom z členov orchestra hudobnej akadémie Mozarteum v Salzburgu. Venuje sa systematickému uvádzaniu diel Wolfganga Amadea Mozarta a jeho súčasníkov.

Camerata Bratislava

Camerata Bratislava [ka-] — komorný vokálny zbor, ktorý založil v roku 1993 hlavný zbormajster Slovenského filharmonického zboru Jan Rozehnal. Venuje sa štýlovej interpretácii renesančnej a barokovej hudby, ale aj hudby súčasných moderných autorov.

Campbellova plošina

Campbellova plošina [kemblova] — podmorská plošina v Tichom oceáne severne až severozápadne od Nového Zélandu. Má plochý povrch, dvíha sa do výšky viac ako 200 m nad okolité dno. Východný okraj plošiny je obmedzený zlomovými líniami, ktoré sú pokračovaním zlomov z Nového Zélandu. Predstavuje časť podmorského okraja tzv. novozélandského mikrokontinentu.

Camper, Pieter

Camper [cam-], Pieter, 11. 5. 1722 Leiden – 7. 4. 1789 Haag — nizozemský anatóm, chirurg, gynekológ, zverolekár a antropológ, jeden z priekopníkov kraniometrie.

Študoval medicínu a filozofiu na univerzite v Leidene. Od roku 1749 pôsobil ako profesor filozofie, anatómie a chirurgie na univerzite Franeker, 1755 – 63 v Amsterdame a 1763 – 73 v Groningene, kde v roku 1763 získal miesto profesora teoretickej medicíny, anatómie, chirurgie a botaniky. Venoval sa porovnávacej anatómii a paleontológii. Zaujímal sa o umenie, v roku 1770 poukázal na rozdiely v kreslení tvárí kaukazoidov, negroidov a mongoloidov; navrhol lícny uhol (tvárový uhol alebo Camperov uhol) vyjadrujúci rozdiely v profile tváre, ktorý bol neskôr zneužitý na tzv. meranie evolúcie a inteligencie medzi varietami (rasami). Študoval anatómiu veľkých cicavcov (slon, nosorožec, orangutan) a sluchové ústroje rýb, plazov a veľrýb. Zistil, že vtáky majú duté, tzv. pneumatizované kosti prispôsobené na let. Bol členom vedeckých spoločností v Londýne a Paríži.

Canal du Centre

Canal du Centre [ka- dü sántr], tiež Canal du Charolais — prieplav v strednom Francúzsku spájajúci Saônu s dolinou Loiry; dĺžka 112 km, vybudovaný 1784 – 91. Prvý prieplav, ktorý umožnil plavbu lodí zo severu na juh Francúzska. Začína sa v meste Chalon-sur-Saône na Saône, končí sa v obci Digoin na bočnom kanáli Loiry. Bol vybudovaný najmä na prepravu uhlia z banskej oblasti v blízkosti obce Montceau-les-Mines, ale i na prepravu stavebných materiálov (dlaždice, tehly, piesok, cement) a kovov. Jeho význam do konca 20. stor. postupne klesal, v súčasnosti má rekreačný význam.

Canal du Midi

Canal du Midi [ka- dü], pôvodne Canal Royal de Languedoc, Južný prieplav — prieplav v južnom Francúzsku spájajúci rieku Garonne (v blízkosti Toulouse) so Stredozemným morom (s prístavom Sète); dĺžka 241 km, vybudovaný 1666 – 81. Na celom úseku je 65 vzdúvadiel a jeden tunel. Iniciátorom a staviteľom projektu bol inžinier Pierre-Paul Riquet (*1609, †1680).

V súčasnosti má prieplav prevažne rekreačný význam; 1996 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Canal du Midi tvorí s prieplavom Canal de Garonne (Canal Latéral à la Garonne, dobudovaný 1856) začínajúcim sa v Toulouse a končiacim sa v Castets-en-Dorthe (v blízkosti Bordeaux) vodnú cestu Canal des Deux Mers (Prieplav dvoch morí) spájajúcu Atlantický oceán so Stredozemným morom.

cancelli

cancelli [kan-; lat.] — chórová prepážka; nízke mrežové zábradlie oddeľujúce v katolíckom kostole chór od lode.

canis caninam non est

canis caninam non est [ka- kaní- nón ést; lat.] — pes psa žrať nebude (Varro Reatinus: O latinskom jazyku, 7. kniha).

Cannabich, Johann Christian

Cannabich [ka-], Johann Christian, 28. 12. 1731 Mannheim – 20. 1. 1798 Frankfurt nad Mohanom — nemecký huslista, dirigent a skladateľ.

Študoval u svojho otca, u Jana Antonína Stamica v Mannheime a Niccola Jommelliho v Ríme. Od roku 1758 pôsobil ako hlavný kapelník mannheimského orchestra. Bol popredným predstaviteľom mladej skladateľskej generácie mannheimskej školy a vynikajúcim huslistom. Je považovaný za tvorcu nového spôsobu hry so sláčikom v hre tutti, ktorý mu umožnil dosiahnuť vyrovnaný zvuk.

Je autorom vyše 90 symfónií, 40 baletov, 2 opier, husľových a iných inštrumentálnych skladieb.

Caneri

Caneri, Tsaneri — dolinný ľadovec v Gruzínsku, jeden z najväčších na južnom svahu Veľkého Kaukazu; dĺžka 11,2 km, rozloha 28,8 km2. Vzniká spojením dvoch vetiev stekajúcich z vrcholov Salauinan a Tetnuldi. Vyteká z neho rieka Mulchra (pravostranný prítok Inguri). Od začiatku 20. stor. ustúpilo čelo ľadovca o 1,5 km.

Canterbury

Canterbury [kentebe-] — mesto v Spojenom kráľovstve v juhovýchodnom Anglicku v grófstve Kent na rieke Stour (tiež Great Stour) asi 89 km juhovýchodne od Londýna; 55-tis. obyvateľov (2011). Z priemyselných odvetví je zastúpené strojárstvo, kožiarstvo a polygrafický priemysel. Mesto je významným turistickým, vedeckým a obchodným strediskom. Nachádza sa tu univerzita (založená 1965). Canterbury má železničné spojenie s Londýnom (má 2 železničné stanice) a prechádza ním cesta z Ashfordu do miest Ramsgate a Margate, v blízkosti vedie cestná magistrála spájajúca Londýn a Dover.

Lokalita bola osídlená už od praveku. V 1. storočí tu vznikla rímska kolónia Durovernum, v 6. storočí sa stalo mesto (pod názvom Cantwaraburh) centrom anglosaského kráľovstva Kent. Jeho kráľ Ethelbert povolil kázať v Canterbury benediktínskemu mníchovi sv. Augustínovi z Canterbury, ktorého do Anglicka vyslal pápež Gregor I. na christianizačnú misiu . Augustín tu založil kláštor a kostol (neskôr katedrála) a 597 bol vysvätený za biskupa (mesto sa tak stalo sídlom prvého anglického biskupa), 601 za arcibiskupa a prímasa Anglicka. Po zavraždení canterburského arcibiskupa sv. T. Becketa v jednej z kaplniek katedrály (1170) a po jeho kanonizácii (→ význam 2b) sa Canterbury stalo najvýznamnejším pútnickým miestom Anglicka (do 16. stor.). Od 1534 sa tu nachádza sídlo arcibiskupa anglikánskej cirkvi (→ canterburský arcibiskup).

Katedrála, založená spolu s kláštorom v roku 597, je jednou z najvýznamnejších pamiatok stredovekej architektúry v Spojenom kráľovstve. Pôvodne bola anglosaská a zasvätená Kristovi Spasiteľovi (anglicky Christ Church). Postupne bola viackrát prestavaná, napr. začiatkom 9. stor. a okolo polovice 10. stor., 988 bola zväčšená krypta. V roku 1011 bola vydrancovaná Dánmi a 1067 vyhorela. Od 1070 bola prestavaná v normanskom štýle (stavba ukončená okolo 1075 – 77), začiatkom 12. stor. bola zväčšená a 1130 bol vysvätený nový chór (nazývaný Anselmov chór). V roku 1174 katedrála znovu vyhorela a následne bol vybudovaný nový chór (1175 – 84; práce na jeho výzdobe pokračovali do 1220), ktorý je považovaný za majstrovské dielo anglickej ranej gotiky (Early English). Na jeho návrhu sa podieľal francúzsky architekt William zo Sens (†1180) a William Angličan (William the Englishman, †okolo 1214; stavbu viedol od 1178). V rokoch 1180 – 84 bola na východnej strane v závere chórovej ochodzy vybudovaná trojloďová Kaplnka sv. Trojice (Trinity Chapel). Ku kaplnke je na východnej strane pristavaná centrálna stavba nazývaná Corona, v ktorej boli 1220 uložené pozostatky sv. T. Becketa (v 16. stor. odstránené). V rokoch 1377 – 1403 bolo v perpendikulárnom štýle vybudované trojlodie, počas 15. stor. prestavaný transept, 1424 – 34 vybudovaná južná veža západnej fasády a 1433 – 98 bola vybudovaná mohutná veža nad krížením (nazývaná Bell Harry). V katedrále sa nachádzajú významné príklady románskeho sochárstva i niekoľko z umeleckého hľadiska významných gotických náhrobkov arcibiskupov i anglických panovníkov (napr. Náhrobok čierneho princa, 1377 – 80). Významné sú aj stredoveké vitráže vytvorené v niekoľkých fázach v 12. – 15. stor. (jeden z najväčších zachovaných súborov stredovekých vitráží v Spojenom kráľovstve). Pri katedrále sa nachádzajú kláštorné budovy. Boli postupne budované od 6. stor., väčšina z nich však bola v neskoršom období zničená. Zachovala sa z nich napr. kapitulná sieň (1305), Veľký rajský dvor s ambitmi (okolo 1395 – 1414) a niekoľko brán (celý komplex bol v stredoveku opevnený hradbami), napr. brána Court Gate (okolo 1155) a neskorogotická bohato sochársky zdobená brána Christchurch Gate (1504 – 21).

V meste sa nachádzajú ruiny bývalého Kláštora sv. Augustína (zničený v 16. stor.), ako aj jeden z najstarších kostolov v Spojenom kráľovstve Kostol sv. Martina (Saint Martin’s Church, pôvodne rímska pohrebná kaplnka spred 400). Architektonický komplex katedrály, kláštora sv. Augustína a Kostol sv. Martina boli v roku 1988 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V starom meste, ktoré si zachovalo historický charakter, sa čiastočne zachovali mestské hradby (14. – 15. stor.), množstvo stredovekých domov, z ktorých viaceré sú hrazdené, a viaceré stredoveké kostoly.

cantiga

cantiga [kan-; špan.] — španielska jednohlasová pieseň z 13. stor. zvyčajne spievaná na oslavu Panny Márie (cantiga de Sancta Maria). Forma cantigy bola podobná francúzskemu virelai a talianskej laude. Zberateľom a tvorcom cantíg bol kastílsky kráľ Alfonz X. Múdry.

cantilenam eandem canis

cantilenam eandem canis [kantilé- ka-; lat.] — to je stará pesnička, t. j. opakuješ stále to isté, unavuješ stále rovnakými rečami, prosbami (Terentius: Formio, 495. verš).

cantus cygneus

cantus cygneus [kan- -néus; lat.] — labutia pieseň, t. j. posledný význačný čin, prejav pred zánikom. Tento obraz opisuje už Cicero (Tuskulské rozhovory, 1. kniha, 73. časť).

α² Canum Venaticorum

α2 Canum Venaticorum [ka- -ko-], α2 CVn — 1. premenná chemicky pekuliárna hviezda spektrálneho typu A0p v súhvezdí Poľovných psov vzdialená od Slnka 33,8 pc. Začiatkom 20. stor. boli objavené variácie jej jasnosti a periodické zmeny spektrálnych čiar v jej spektre, neskôr aj variácie jej magnetického poľa, všetky s periódou 5,47 dňa. Niektoré chemické prvky, napr. európium a gadolínium, vytvárajú rozsiahle oblasti zvýšenej koncentrácie v okolí magnetických pólov α2 Canum Venaticorum, iné, napr. titán, chróm a železo, sa koncentrujú v oblasti magnetického rovníka hviezdy;

2. typ premenných chemicky pekuliárnych hviezd hlavnej postupnosti (→ Hertzsprungov-Russellov diagram) spektrálnych typov B8p – A7p. Ich jasnosť sa mení v rozsahu 0,01m – 0,1m s cyklom 0,5 dňa až 160 dní. Majú silné magnetické polia a silné spektrálne čiary kremíka, stroncia alebo chrómu. Periodické zmeny intenzity a profilov spektrálnych čiar sú spôsobené rotáciou hviezd a nehomogénnou distribúciou kovov v ich atmosférach.

cap

cap — samec rodu koza (Capra).

cape

cape [kejp; angl.] — mys.

Capie pleso

Capie pleso — jazero ľadovcového pôvodu (karové) na Slovensku na južných svahoch Vysokých Tatier v Mlynickej doline, 2 075 m n. m.; rozloha 3,05 ha, hĺbka do 18 m. Bez povrchového prítoku a odtoku.

capite censi

capite censi [ka- cénzí; lat.] — v antickom Ríme občania počítaní iba podľa hláv, množstva, nie podľa majetku, t. j. najchudobnejšia vrstva občanov.

captatio benevolentiae

captatio benevolentiae [kaptácijó -cijé; lat.] — získavanie náklonnosti, zaisťovanie priazne. Obrat z rétorickej teórie: úspech reči závisí od toho, či si nakloníme poslucháča. Ako slovný zvrat znamená aj lichotenie či honbu za priazňou a náklonnosťou (Quintilianus: Základy rétoriky, 4. kniha).

caquetoire

caquetoire [kaktuár; fr.] — typ francúzskej renesančnej stoličky zo 16. stor. s lichobežníkovým, dozadu sa zbiehajúcim sedadlom, úzkym, rezbársky zdobeným operadlom a bočnými operadlami na ruky. Nohy stoličky a podpory bočných operadiel boli zvyčajne stĺpikovo tvarované.