Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 37 z celkového počtu 37 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Blšany

Blšany — mesto v Česku v Úsťanskom kraji v okrese Louny v Jesenickej pahorkatine a Mosteckej panve, 280 m n. m.; 1-tis. obyvateľov (2019). Mestské práva 1843. Pestovanie chmeľu.

blýskavica

blýskavica — výskyt bleskov, pri ktorom nepočuť hrmenie. Zvyčajne sa pozoruje pri veľmi vzdialených búrkach. Pri dobrej dohľadnosti možno blýskavicu pozorovať v nížinách až do vzdialenosti 100 km, na horách až do 150 km.

Blžská tabuľa

Blžská tabuľa — geomorfologický pododdiel Slovenska v oddiele Železnícke predhorie v Revúckej vrchovine. Predstavuje zvyšok sopečnej úpätnej tabule budovanej andezitovými tufmi, výšky územia sa pohybujú medzi 300 – 500 m n. m. V reliéfe možno rozlíšiť vrcholovú zarovnanú plošinu ohraničenú strmými až bralnatými svahmi so sutinami; okraje tabule sú postihnuté kryhovými zosuvmi.

bôb

bôb, Faba — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité. Jednoročné byliny pochádzajúce zo severnej Afriky a Strednej Ázie. Patrí sem jediný 1,0 – 1,5 m vysoký druh bôb obyčajný (Faba vulgaris, synonymum Vicia faba) so vzpriamenou štvorhrannou byľou, s mäsitými sivozelenými nepárnoperovitými listami zloženými z 2 – 7 elipsovitých lístkov bez úponkov, s 3 – 11 bielymi kvetmi usporiadanými v strapci a vyrastajúcimi v pazuchách listov, plod struk (so 4 – 8 semenami).

Na Slovensku sú známe tri poddruhy: bôb obyčajný konský (Faba vulgaris subspecies equina) s hranatými semenami, ktorý sa pestuje pre produkciu semien a nadzemnej zelenej hmoty na skrmovanie hospodárskymi zvieratami, bôb obyčajný holubí (Faba vulgaris subspecies minor) s menšími guľatými semenami a bôb obyčajný svinský (Faba vulgaris subspecies major) s veľkými sploštenými semenami, ktoré sa v zelenej zrelosti používajú ako zelenina a obsahujú 30 – 34 % dusíkatých látok, 6 – 7 % vlákniny, 47 – 51 % bezdusíkatých látok a 3,3 – 3,7 % popolovín.

Bôb má vysokú predplodinovú hodnotu a fytosanitárne účinky.

Bobek, Władysław

Bobek, Władysław, 1. 6. 1902 Wrzawy – jeseň 1942 Osvienčim — poľský literárny historik, slovakista a slavista. R. 1929 – 39 lektor poľského jazyka a literatúry na UK v Bratislave. Prácami Mickiewicz v slovenskej literatúre (Mickiewicz w literaturze słowackiej, 1931), Sládkovičova Marína a Vrazove Djulabije: paralela (1932), Slovensko a Slovanstvo (1936), Rusizmy, polonizmy a juhoslavizmy v literárnom jazyku slovenskom (1937), Kapitoly o Slovanstve (1937) položil na Slovensku základy komparatívneho skúmania slovensko-poľských literárnych vzťahov. Vniesol do tejto výskumnej oblasti aspekt materiálovej interpretácie, ktorý zasadzoval do širšieho rámca slovanských medziliterárnych súvislostí. V historicko-literárnych prácach Dejiny slovenského jazyka v náčrte (1938), Náčrt dejín slovenskej kultúry (1939) a Prehľadné dejiny slovenskej literatúry (1939) sa ako prvý zaoberal metodológiou koncepcie dejín slovenskej literatúry.

Bobrownická, Maria

Bobrownická (Bobrownicka), Maria, 8. 6. 1920 Krakov – 29. 5. 2012 tamže — poľská literárna historička, slovakistka a slavistka. Zaoberala sa výskumom medziliterárnych súvislostí v južnoslovanských a západoslovanských literatúrach vrátane slovenskej, do ktorej vniesla aspekt typologickej komparácie slohových a žánrových súvislostí: Česká a slovenská dráma na poľských scénach (Dramat czeski i słowacki na scenach polskich, 1965), Mladé Poľsko a slovenská moderna (Młoda Polska a Slovenská moderna, 1972), Z problémov slovanských literatúr (Z problemów literatur słowiańskich, 1976).

bocage

bocage [-káž] — typ krajiny v severozápadnom a západnom Francúzsku a v oblasti jeho centrálnych stredohorí charakteristický krovinatými porastami ohraničujúcimi jednotlivé poľnohospodárske parcely. Porasty slúžili v minulosti ako vetrolamy, palivové drevo a mali právnu funkciu (tvorili hranice pozemkov už v stredoveku). Mechanizovaným obrábaním pôdy tento porast mizne.

Bocage

Bocage [-káž], plným menom Manuel Maria l’Hedoux de Barbosa du Bocage, 15. 9. 1765 Setúbal – 21. 12. 1805 Lisabon — portugalský neoklasicistický a preromantický básnik. R. 1781 odišiel z domu a vstúpil do armády, neskôr študoval na námornej akadémii v Lisabone, kde si získal obľubu medzi lisabonskou bohémou. R. 1786 odcestoval do porugalskej kolónie Goa (India), 1788 bol preložený do Damanu, odkiaľ ušiel do Macaa. R. 1790 sa vrátil do Lisabonu, kde mu vyšli zbierky básní Rýmy I – VI (Rimas I – VI, 1791). Z jeho metricky pestrej ľúbostnej a satirickej básnickej tvorby (epištoly, ódy, kantáty a i.) vynikajú sonety, ktoré patria k najkrajším v portugalskej literatúre. R. 1797 bol väznený za protikatolícku a protimonarchistickú poéziu. Prekladal diela Voltaira, J.-J. Rousseaua, J. Racina a Ossiana.

Bocianska dolina

Bocianska dolina — dolina na Slovensku v Nízkych Tatrách oddeľujúca dva geomorfologické podcelky – Kráľovohoľské Tatry na východe a Ďumbierske Tatry na západe; dĺžka 16 km. Začína sa pod sedlom Čertovica a vyúsťuje do Liptovskej kotliny do doliny Váhu pri Kráľovej Lehote. Preteká ňou potok Boca. Svahy doliny sú zalesnené, v nižších častiach porastené lúkami. Obce Vyšná Boca, Nižná Boca a Malužiná ležiace v doline sú východiskami turistických trás.

Dolinou vedie cesta I. triedy spájajúca Považie s Pohroním.

Bod, Péter

Bod, Péter, 22. 2. 1712 Felsőcsernáton (rum. Cernatu de Sus), dnes súčasť Cernatu, Rumunsko – 2. 3. 1769 Magyarigen, dnes Ighiu, Rumunsko — maďarský literárny a cirkevný historik, reformovaný kňaz. Po štúdiách v Holandsku dvorný kňaz grófky Katy Betlenovej (Betlen, *1700, †1759).

Priekopník maďarskej vedy, literárnej a cirkevnej histórie neskorého baroka v Sedmohradsku. Nadväzujúc na dielo D. Cvitingera, M. Rotaridesa a i., vydal slovník maďarských spisovateľov Maďarský Athenas (Magyar Athenas, 1766), ktorý obsahuje heslá vyše 500 maďarských autorov z celého Uhorska a je dôležitým prameňom literárnej histórie. Autor monografie o maďarských prekladoch Biblie Dejiny svätej Biblie (A’ szent bibliának historiája, 1748) a práce Maďarské cirkevné dejiny (Historia Hungarorum ecclesiastica, napísaná 1756, vydaná v 3 zväzkoch 1888 – 90). V diele Svätý Hilarius (Szent Hilarius, 1760) píše o svetských záležitostiach, o činoch mužov a žien, dobre a zle, bohatstve a chudobe, živote a smrti. Námet čerpal z nemeckej zbierky v štýle curiosa questio.

bodka

bodka1. interpunkčné znamienko, ktoré sa používa na členenie súvislých textov na vety, ale kladie sa aj za skratkami rodných mien (Ľ. Štúr) i celých mien (Ľ. Š.), za skráteniami akademických titulov a vedeckých hodností, napr. Bc. (bakalár), PhD. (philosophiae doctor), MUDr. (medicinae universae doctor), Ing. (inžinier), Dr. h. c. (doctor honoris causa) a i., ale aj za skratkami iného typu, napr. č. (číslo), str. (stredný), doc. (docent), prof. (profesor), ďalej za číslovkami, ktoré sa píšu namiesto radových čísloviek, napr. 1. (prvý), 22. (dvadsiaty druhý), Karol V. (Karol Piaty), v dátumoch za určením dňa a mesiaca pomocou číslic 17. 4. 1946 (sedemnásteho apríla 1946).

Bodka sa nepíše za nadpismi článkov a kníh, za podpismi, za názvami inštitúcií alebo budov či za označeniami výrobkov v inventároch;

2. diakritické znamienko, ktoré sa používa v niektorých cudzích jazykoch, ak sa vyskytujú v slovenskom texte, napr. v poľštine, kde sa bodka píše nad písmenom z a označuje sa ním hláska zodpovedajúca slovenskej spoluhláske ž. Bodka sa využíva aj v Medzinárodnej fonetickej abecede nad písmenami spoluhlások t, d, n, ale aj pod písmenami označujúcimi samohlásky, ktoré vyznačujúcu úzku výslovnosť, napr. e, o.

bodkočiarka

bodkočiarka — interpunkčné znamienko. Používa sa v rozsiahlejších textoch alebo v dlhých vetách (napr. v legislatívnych textoch, v definíciách) na členenie ich častí, na vyznačovanie obsahovo veľmi rozdielnych častí textu, ako aj na miestach, kde by sa mohla písať bodka alebo čiarka.

bod lámavosti

bod lámavosti — najvyššia teplota, pri ktorej ochladená vrstva asfaltu, nanesená na oceľový pliešok a prehýbaná, praskne. Stanovenie bodu lámavosti sa vykonáva podľa technických noriem a používa sa na charakterizovanie krehkosti asfaltov pri nízkych teplotách.

Bodo d’Ar

Bodo d’Ar [dár] — archeologické, paleontologické a paleoantropologické nálezisko na strednom toku rieky Awash v Etiópii. V roku 1976 tam bola nájdená robustná mozgovňa s hornou časťou tváre Homo erectus, ktorej vek sa odhaduje asi na 300- až 500-tisíc rokov. Na povrchu kostí sú stopy po kamennom noži dokazujúce násilné odstránenie mäkkých častí. V roku 1981 bola nájdená časť temennej kosti ďalšieho jedinca.

Bodrocká rovina

Bodrocká rovina — rovinné územie pozdĺž rieky Bodrog, geomorfologický oddiel Slovenska v južnej časti Východoslovenskej nížiny pri úpätí Zemplínskych vrchov, južný okraj územia vymedzuje štátna hranica s Maďarskom. Podložie tvoria nespevnené neogénne sedimenty prekryté riečnymi nánosmi Bodrogu, na západe sprašami a sprašovými hlinami. V katastri obce Klin nad Bodrogom, v mieste, kde Bodrog opúšťa územie Slovenska, sa nachádza najnižší bod štátu (94,3 m n. m.). Značná časť územia zasahuje do CHKO Latorica.

Väčšina územia je často zaplavovaná a nevhodná na poľnohospodárske využitie. Centrálnou časťou prechádza zo Slovenského Nového Mesta na hranicu s Ukrajinou cesta I. triedy, v blízkosti vedie významná železničná trať Košice – Čierna nad Tisou..

Bodva

Bodva, maďarsky Bódva — rieka na juhovýchodnom Slovensku a v severovýchodnom Maďarsku, ľavostranný prítok rieky Slaná; dĺžka 113 km, z toho na území Slovenska 48,4 km, rozloha povodia 1 730 km2, z toho na území Slovenska 890,4 km2, priemerný ročný prietok na hranici s Maďarskom 5,2 m3/s. Pramení na južných svahoch Volovských vrchov juhozápadne od obce Štós, z východnej strany obteká celú oblasť Slovenského krasu, preteká južnými výbežkami Košickej kotliny, pri Hosťovciach opúšťa Slovensko a pri obci Sajó na území Maďarska ústi do Slanej.

Najväčšie prítoky sú Ida (ľavostranný) a Turňa (pravostranný). Na rieke ležia mestá Moldava nad Bodvou na území Slovenska a Szendrő a Edelény na území Maďarska.

body rovnodennosti

body rovnodennosti, ekvinokciálne body — dva body (jarný a jesenný), v ktorých sa ekliptika pretína s rovníkom (→ rovnodennosť). Po prechode jarným bodom rovnodennosti okolo 21. marca (nie je to každý rok rovnaký dátum) sa Slnko začína vzďaľovať smerom na sever od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jar. Po prechode jesenným bodom rovnodennosti okolo 23. septembra sa Slnko začína vzďaľovať smerom na juh od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jeseň. V dôsledku precesie a nutácie sa body rovnodennosti posúvajú po ekliptike. R. 1997 bola veľkosť posunu 52,41 oblúkovej sekundy za rok a táto hodnota sa ročne zväčšuje o 0,0222 oblúkovej sekundy. Pohyb jarného bodu objavil už okolo 150 pred n. l. Hipparchos.

body slnovratu

body slnovratu, solsticiálne body — body na ekliptike, v ktorých je Slnko najďalej od rovníka (→ slnovrat). V letnom (okolo 21. júna) a zimnom bode slnovratu (21. alebo 22. decembra) sa Slnko začína vracať k rovníku a má deklináciu rovnajúcu sa hodnote sklonu ekliptiky k rovníku, t. j. +23° 27’ alebo -23° 27’.

Bogurodzica

Bogurodzica [-dži-], Bohorodička — poľská stredoveká náboženská pieseň; najstaršia poľská písomná pamiatka, ktorá sa zachovala v rukopisných odpisoch z 15. a 1. pol. 16. stor. Najstarší odpis je krakovský z 1407. Pôvod piesne sa odvodzuje z liturgickej situácie v 10. – 12. stor., ktorá sa v Poľsku vytvorila pod vplyvom misie sv. Vojtecha. Obsahuje jedenásť veršov v dvoch slohách: prvá sloha sa obracia na Pannu Máriu a druhá na Ježiša Krista. V stredoveku sa používala ako cirkevná a národná hymna.

Boháč, Jozef

Boháč, Jozef, 5. 11. 1921 Belá, okres Žilina – 23. 11. 2010 Nitra — slovenský poľnohospodársky odborník. V rokoch 1952 – 91 pôsobil na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (dnes SPU), 1959 – 72 vedúci Katedry genetiky a zošľachťovania rastlín, 1958 – 63 dekan fakulty; 1961 mimoriadny profesor, 1967 profesor.

Zaoberal sa šľachtením rastlín a semenárstvom poľnohospodárskych plodín. Je autorom originálnych šľachtiteľských metód (metódy šľachtenia koreninovej papriky, postupných zberov, výpočtu koeficientu hospodárskej skorosti, hydroponického pestovania rastlín na šľachtiteľské využitie, výpočtu koeficientu produktívnosti a metódy zonálnej analýzy), vyvinul zariadenia na kontinuálny test celkovej biomasy a zariadenie na individuálnu bonitáciu biologickej hodnoty semena. Zakladateľ slovenskej šľachtiteľskej školy, člen vedeckých rád viacerých vedeckých ústavov a redakčnej rady vedeckých časopisov.

Autor a spoluautor viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov, napr. Šľachtenie rastlín a semenárstvo (1964), Špeciálne šľachtenie rastlín (1974), Šľachtenie rastlín (1977) a Špeciálne šľachtenie poľnohospodárskych plodín (1986), autor viac ako 70 pôvodných vedeckých prác publikovaných vo vedeckých časopisoch a v zborníkoch.

bohemizmus

bohemizmus [lat.] — jazykový prvok prevzatý z češtiny (napr. ovšem) alebo utvorený podľa českého modelu (nosítka, k použitiu). Je historickým dôsledkom genetickej blízkosti slovenčiny a češtiny, kultúrnych stykov, ako aj spolužitia v jednom štátnom útvare. Boj proti bohemizmom mal v rôznych historických etapách rozličnú intenzitu, systematicky ho rozvinuli puristi.

bohemoslovacikum

bohemoslovacikum [lat.] — publikácie týkajúce sa bývalého Československa ako celku bez ohľadu na jazyk a miesto vydania.

Böhm, Corrado

Böhm [bőm], Corrado, 17. 1. 1923 Miláno – 23. 10. 2017 Rím — taliansky informatik. R. 1970 profesor počítačových vied na univerzite v Turíne (ako prvý v Taliansku). Vo vedeckej práci sa venoval matematike, významné výsledky dosiahol v oblasti teoretických i aplikovaných výpočtových techník. R. 1966 Böhm s G. Jacopinim dokázali, že na opis riadenia výpočtového procesu stačia 3 riadiace konštrukcie: postupnosť príkazov, vetvenie (binárne) a opakovanie príkazov. Týmto dôkazom podporili oponentov príkazu skoku a prispeli k formovaniu štruktúrovaného programovania.

Böhm, Karl

Böhm [bőm], Karl, 28. 8. 1894 Graz – 14. 8. 1981 Salzburg — rakúsky dirigent.

Hudbu študoval u Eusebia Mandyczewského (*1857, †1929) vo Viedni. V roku 1920 pôsobil ako dirigent v Grazi, od 1921 v Štátnej opere v Mníchove, 1927 sa stal generálnym hudobným riaditeľom v Darmstadte, 1931 v Hamburgu. V rokoch 1934 – 43 bol umeleckým riaditeľom Drážďanskej opery, 1943 – 45 a 1954 – 56 Štátnej opery vo Viedni, 1950 – 53 hlavným dirigentom Teatro Colón v Buenos Aires, súčasne pôsobil ako hosťujúci dirigent svetových operných scén a orchestrov.

Bol významným interpretom diel Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena, ale najmä Wolfganga Amadea Mozarta a Richarda Straussa (dirigoval svetové premiéry jeho opier Dafné a Mlčanlivá žena). V 40. rokoch 20. stor. sa stal ako dirigent stredobodom pozornosti celej hudobnej Európy. Bol každoročným hosťom a ústrednou interpretačnou osobnosťou Salzburského festivalu.

Bocheński, Jacek

Bocheński [-cheň-], Jacek, 29. 7. 1926 Ľvov, Ukrajina — poľský prozaik, prekladateľ a publicista. Pôvodne autor reportáží uverejňovaných v dennej tlači. Súčasné spoločenské problémy zobrazil v zbierkach poviedok Fialky prinášajú nešťastie (Fiołki przynoszą nieszczęście, 1949) a Podľa zákona (Zgodnie z prawem, 1952), ako aj v zbierke fejtónov Fakty a priznania (Fakty i zwierzenia, 1957).

Hlavným žánrom jeho literárnej tvorby bola literatúra faktu, ku ktorej si vyberal námety najmä z antických dejín: romány Božský Július. Zápisky antikvára (Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza, 1961; slov. 1965), Básnik Ovidius (Nazo poeta, 1969; slov. 1975) a Cisár Tiberius (Tyberiusz Cezar, 2009) tvoriace Rímsku trilógiu (Trylogia rzymska). V románe Stav po kolapse (Stan po zapaści, 1987) opisuje prvé dni po vyhlásení stanného práva v Poľsku 1981. Vplyv spoločenských noriem na ľudské vzťahy vyjadril v reportážnej próze Rozlúčka so slečnou Syngilu alebo Slon a poľská otázka (Pożegnanie z panną Syngilu albo Słoń a sprawa polska, 1960; slov. 1967) a v novele Tabu (1965; slov. 1971), v ktorej parafrázoval biblické motívy. Prekladal z anglickej (J. Swift) a nemeckej (G. Grass) literatúry.

Bochníček, Záviš

Bochníček, Záviš, 20. 4. 1920 Praha – 23. 2. 2002 Bratislava — český astronóm pôsobiaci na Slovensku. Od detstva sa zaujímal o astronómiu, ako 16-ročný objavil voľným okom novu CP Lacertae. Študoval astronómiu na Karlovej univerzite, počas 2. svet. vojny bol na nútených prácach v Nemecku. Od 1952 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1956 – 58 riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, 1960 – 85 opäť na Prírodovedeckej fakulte UK.

Zaoberal sa najmä fotografickým sledovaním umelých družíc Zeme a kozmických sond a výpočtom ich dráh. R. 1946 objavil ďalšiu novu. Autor mnohých populárno-vedeckých prác z astronómie a kozmonautiky. Je podľa neho nazvaný asteroid č. 15053 (Bochnicek).

Boito, Arrigo

Boito, Arrigo, 24. 2. 1842 Padova – 10. 6. 1918 Miláno — taliansky básnik, skladateľ, libretista a divadelný kritik; člen milánskej bohémy (Scapigliatura) bojujúcej proti konvenciám v umení.

Je autorom básnických zbierok Kráľ Medveď (Re Orso, 1865) a Kniha veršov (Il libro dei versi, 1877). Spolu s Emiliom Pragom napísal komédiu Galantné matky (Le madri galanti, 1863). Bol riaditeľom mesačníka Figaro (1864) známeho svojím polemickým postojom k Alessandrovi Manzonimu. Komponoval v eklektickom opernom štýle najmä pod vplyvom Richarda Wagnera. Ako libretista spolupracoval s Giuseppem Verdim (Otello, 1887; Falstaff, 1893) a Amilcare Ponchiellim (La Gioconda, 1876), napísal aj libretá k svojim operám Mefistofeles (1868, podľa Goetheho Fausta) a Nero (1901, dokončená a uvedená Arturom Toscaninim).

Bojer, Johan

Bojer [bujer], Johan, 6. 3. 1872 Orkdal – 3. 7. 1959 Oslo — nórsky spisovateľ. V románoch Hnutie ľudu (Et folketog, 1896), Večná vojna (Den evige krig, 1899) a Sila viery (Troens makt, 1903) realisticky stvárňoval politické a mravné problémy doby. Pozornosť vzbudil románmi z vidieckeho prostredia Posledný Viking (Den siste viking, 1921), Náš vlastný kmeň (Vår egen stamme, 1924) a Ľudia pri mori (Folk ved sjøen, 1929), ktorými vzdal hold boju človeka s prírodnými živlami. Písal aj divadelné hry s historickými námetmi: Brutus (1904), Mária Walewská (Maria Walewska, 1913, upravené vydanie 1932) a i.

Bojňanský, Vít

Bojňanský, Vít, 25. 5. 1921 Bojničky, okres Hlohovec – 28. 4. 2009 Bratislava — slovenský poľnohospodársky odborník, fytopatológ, jeden zo zakladateľov vedeckého výskumu ochrany rastlín na Slovensku. V rokoch 1959 – 90 pôsobil v Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji, súčasne od roku 1967 pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave; 1967 DrSc.

Zaoberal sa najmä vírusovými a hubovými ochoreniami rastlín a morfológiou semien. V roku 1957 založil prvé pokusné pole so žiaričom gama v ČSSR významné pre šľachtiteľskú prax. Inicioval využívanie genetiky v lesníctve, pričinil sa o výskum vírusových chorôb viniča a jeho ozdravovanie termoterapiou, realizoval výskum ekológie rakoviny zemiaka. Riešil epidemiológiu a ochranu proti vírusovým chorobám cukrovej repy, čo viedlo k zmene technológie pestovania semena a výrazne sa prejavilo pri znížení škodlivosti vírusových chorôb na technickej cukrovej repe. Na Kube študoval možnosti boja proti virózam na druhu papája melónová (Carica papaya), v USA otázky proteínového metabolizmu ovocných drevín napadnutých vírusovými chorobami. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave.

Autor a spoluautor 32 knižných publikácií a viac ako 500 odborných štúdií, napr. Vírusové choroby rastlín (1963), Periodiká z oblasti biologicko-poľnohospodárskych vied, ich citácia a skratky (1982) a Atlas semien a plodov flóry Karpát (Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora. The Carpathian Mountains Region, 2007).

Bojnická hradná jaskyňa

Bojnická hradná jaskyňa — jaskyňa na Slovensku v Bojniciach na východnom okraji Strážovských vrchov. Nachádza sa v strede pleistocénnej travertínovej kopy, na ktorej stojí Bojnický zámok. Má priemer 22 m, výšku v strede 6 m (smerom k okrajom klesá). Je to najväčšia sprístupnená travertínová jaskyňa na Slovensku, od roku 1967 prístupná ako súčasť zámockej expozície. V strede jaskyne je kráter niekdajšieho prameňa, ktorý bol neskôr upravený na hradnú studňu. Je hlboký 26 m, výška vodnej hladiny je 2 m. Výzdoba jaskyne má charakter hroznovitých a karfiolovitých útvarov a vznikla striedavým zaplavovaním priestorov silno nasýtenou krasovou vodou, ktorej zvyškom sú v súčasnosti už len dve malé jazierka. Nálezy z jaskyne, resp. z razenia prístupových chodieb, sú z paleolitu (uhlíky, ohnisko, fosílne kosti a nástroje z kremeňa a andezitového tufu); v travertínových kopách sú nálezy štvrtohornej fauny a flóry.

Boky

Boky — národná prírodná rezervácia vo východnej časti Kremnických vrchov na svahu nad dolinou Hrona vo výškach 280 – 589 m n. m. v katastroch obcí Budča a Tŕnie v okrese Zvolen; vyhlásená v roku 1964, rozloha 176,5 ha. Chránené územie predstavuje jednu z najsevernejších lokalít xerotermných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geologických výtvorov (napr. kývanec Čertova skala). Lesostepné a lesné cerové porasty patria medzi najstaršie na Slovensku, riedky lesný porast je prerušovaný skalnými útvarmi. Rastie tam aj dub zimný, hrab obyčajný a lipa malolistá.

bolometrická korekcia

bolometrická korekcia — hodnota, o ktorú sa líši vizuálna jasnosť (jasnosť vo viditeľnej oblasti spektra) hviezdy od jej bolometrickej jasnosti (jasnosti v celom spektre elektromagnetického žiarenia).

Bolometrická korekcia je veľká pri veľmi horúcich hviezdach, ktorých jasnosť je maximálna v ultrafialovej oblasti spektra, a pri veľmi chladných hviezdach, ktorých jasnosť je maximálna v infračervenej oblasti spektra.

Bölöni, György

Bölöni, György (Sámuel), 30. 10. 1882 Szilágysomlyó (rum. Şimleu Sălajului), dnes Şimleu Silvaniei, Rumunsko – 11. 9. 1959 Budapešť — maďarský spisovateľ, literárny historik, publicista a prekladateľ. Po skončení štúdií práva novinár v Paríži, kde sa zoznámil s E. Adym. Účastník revolúcie 1918 – 19. Po 1. svetovej vojne v diplomatických službách v Holandsku, po návrate predseda Maďarského PEN clubu, šéfredaktor časopisu Élet és irodalom (Život a literatúra). Účastník antifašistického hnutia.

Autor základných monografií o E. Adym Skutočný Ady (Az igazi Ady, 1934) a Novinár Ady (Ady az újságíró, 1956). Nositeľ Baumgartenovej ceny (1948) a Kossuthovej ceny (1955).

bolson

bolson [špan.] — forma georeliéfu, vnútrohorská uzavretá depresia v suchých a polosuchých oblastiach, spravidla priekopová prepadlina so slaným jazerom na plochom dne. Vypĺňa ju materiál prinášaný občasnými tokmi, najnižšiu časť dna tvorí playa, na ktorú nadväzujú mierne svahy bajada. Často sa vyskytuje na juhozápade USA a v severnom Mexiku.

Boltzmannovo rozdelenie

Boltzmannovo rozdelenie [bolc-] — zákon štatistickej fyziky vyjadrujúci rozdelenie molekúl ideálneho plynu podľa ich rýchlostí \(\mathbf v\) (resp. hybnosti \(\mathbf p = m\mathbf v\)) a podľa polohy vo vonkajšom silovom poli: \(f(\mathbf p, \mathbf r) = A \exp \{-[\mathbf p^2/2m + U(\mathbf r)]/kT\}\), kde \(\mathbf p^2/2m\) je kinetická energia molekuly s hmotnosťou \(m\), \(U(\mathbf r)\) jej potenciálna energia v mieste s polohovým vektorom \(\mathbf r\), \(T\) termodynamická (absolútna) teplota a \(k\) Boltzmannova konštanta. Mimo potenciálového poľa, t. j. keď \(U(\mathbf r) = 0\), Boltzmannovo rozdelenie prechádza do Maxwellovho rozdelenia molekúl podľa rýchlostí, preto sa Boltzmannovo rozdelenie často nazýva aj Maxwellovo-Boltzmannovo rozdelenie. Názov Boltzmannovo rozdelenie sa používa aj pre funkciu \(n(\mathbf r) = n_0 \exp[-U(\mathbf r)/kT]\) vyjadrujúcu závislosť objemovej hustoty častíc \(n(\mathbf r)\) od polohy vo vonkajšom silovom poli. Niekedy sa Boltzmannovo rozdelenie nazýva aj Boltzmannova štatistika.

bomharty

bomharty [lat. > fr.] — skupina väčších píšťalových dvojjazýčkových drevených dychových nástrojov (aj pommer, pumhart, bombarde), ktoré sa vyvinuli zo šalmají. Vyskytujú sa v Európe od konca 14. stor., tvorí ich niekoľko polohových členov (od basových po altové).