Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 234 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Bartošová, Zuzana

Bartošová, Zuzana, 30. 10. 1946 Bratislava — slovenská historička výtvarného umenia, sestra P. Bartoša a J. Bartoša, manželka L. Snopka. R. 1964 – 69 študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK. R. 1970 – 92 pôsobila v Slovenskej národnej galérii (1990 – 92 riaditeľka), 1992 – 98 pedagogicky na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, do 2003 externe na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. R. 1993 – 2000 bola prvou (zakladajúcou) prezidentkou slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (AICA). Od 1998 pôsobí na Ústave dejín umenia SAV. Od 1993 koncipuje zbierku slovenského výtvarného umenia 20. stor. Prvej slovenskej investičnej skupiny.

Zaoberá sa umením 20. stor. s dôrazom na domácu problematiku. Programovo sa venuje tvorbe autorov neoficiálnej slovenskej i českej výtvarnej scény 70. – 80. rokov 20. stor. Pred 1989 aktívne participovala na jej aktivitách, pripravila viacero kolekcií svojpomocne organizovaných výstav i textov pre samizdatové katalógy doma i v zahraničí. R. 1989 jedna zo zakladateľov združenia Gerulata. Autorka množstva odborných štúdií a článkov. Koncepčne pripravila množstvo výstav na Slovensku i v zahraničí, napr. Výzva – Od ideológie k ideám (pre pavilón umenia na EXPO 1992 v Seville), cyklus výstav Súčasné slovenské umenie 1960 – 2000 (predstavený doma i v zahraničí), Uncaptive Spirits: A Selection of Slovak Contemporary Art (Washington 2001), Košická moderna a jej presahy (2013) a i. Autorka monografií Sochár Rudolf Uher (2001), Napriek totalite – Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. stor. (2011), spoluautorka monografií Milan Paštéka (2001), Sochár Ján Koniarek (2007), Dotyky a spojenia (2002), ŠUR + ŠUP + ŠÚV 75 (2007), Umenie na Slovensku – Stručné dejiny obrazov (2007), Košická moderna (2013), editorka publikácií Očami X – Desať autorov o slovenskom výtvarnom umení (1996), Rezonancie ’98 (2001), Rezonancie 2001 (2003) a časopisu Ústavu dejín umenia SAV ARS (2008).

Bartuszová, Mária

Bartuszová, Mária, 24. 4. 1936 Praha – 22. 12. 1996 Košice — slovenská sochárka, manželka J. Bartusza. R. 1956 – 61 študovala keramiku na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (u O. Eckerta). Od 1963 žila v Košiciach.

R. 1968 – 70 vytvárala diela založené na geometrických abstraktných tvaroch, participovala na aktivitách Klubu konkretistov. Už približne v pol. 60. rokov 20. stor. objavila vo svojej tvorbe abstraktné biomorfné formy (Kvapka, 1966), ktoré v nasledujúcich desaťročiach programovo skúmala vo svojom vzácne jednotnom umeleckom programe. Rozvíjala aj problematiku individuálnych mytológií. V 70. rokoch 20. stor. skúmala proces dotýkania a hmatové kvality sochy (napr. cyklus haptických sôch určených pre nevidiacich), v 80. rokoch prostredníctvom skúmania fyzikálnych daností dospela k vyjadreniu mentálnych vlastností hmoty (Bez názvu, 1985 – 87). Vytvárala komorné sochy i monumentálne diela pre architektúru. Mnohé jej sochárske diela stoja na rozhraní sochy a inštalácie, zaznamenávajú procesy prenikania objemov (Perforovaná plastika, 1986; Bez názvu, 1987), ako aj vznikania a zanikania tvarov, konfrontujú umelo vytvorené tvary a prírodné prostredie (Topiaci sa sneh, 1983).

bantamka

bantamka — jedno z najstarších malých športovo–okrasných plemien kúr dovezené do Európy z Japonska. Hmotnosť kohúta 0,6 kg, sliepky 0,5 kg, farebne veľmi rôznorodé plemeno. Nazvané omylom podľa indonézskeho mesta Bantam.

Bandská priekopa

Bandská priekopa — oblúkovitá oceánska priekopa v Tichom oceáne vo vých. časti Bandského mora tiahnuca sa pozdĺž vých. časti Sundských ostrovov ; hĺbka 7 440 m, dĺžka 650 km (podľa iných údajov 430 km), priemerná šírka 80 km (podľa iných údajov 126 km), rozloha 52-tis. km2, objem 192 km3.

barometrická výška

barometrická výška — nadmorská alebo relatívna výška získaná z výškového rozdielu určeného barometricky, t. j. z nameraných rozdielov tlaku vzduchu na základe poznatku o ubúdaní tlaku vzduchu s rastúcou nadmorskou výškou.

Bartelsova rotácia

Bartelsova rotácia, Bartelsovo číslo — číslo zavedené J. Bartelsom na číslovanie rotácií Slnka so synodickou periódou 27 dní. Začiatok prvej Bartelsovej rotácie pripadá na 8. 2. 1832, Bartelsova rotácia 2 220 sa začala 21. 2. 1996.

banálny

banálny [fr.] — všedný; bezvýznamný.

Bandarra, Gonçalo Anes

Bandarra, Gonçalo Anes, aj Gonçalo Annes, 1500 Trancoso – asi 1556 tamže — portugalský ľudový spevák pravdepodobne židovského pôvodu. Mal dobré znalosti zo Starého zákona, ktorý interpretoval podľa seba, a preto sa stal jednou z prvých obetí inkvizície. Svojou poéziou vniesol do portugalskej literatúry mesianizmus. Jeho proroctvá vyšli po prvýkrát 1603 v Paríži pod názvom Parafráza a zhoda niektorých Bandarrových proroctiev (Paráfrase e concordância de algumas profecias de Bandarra), neskôr pod názvom Obuvník z Trancosa (Sapateiro de Trancoso, 1644).

Bandeira, Manuel Carneiro de Sousa

Bandeira, Manuel Carneiro de Sousa, 19. 4. 1886 Recife, Pernambuco – 13. 10. 1968 Rio de Janeiro — brazílsky spisovateľ, esejista, prekladateľ a kritik umenia.

V básnickej tvorbe sa sústreďoval na opis krásna. Debutoval symbolistickou básnickou zbierkou Popol hodín (A cinza das horas, 1917), v ktorej spracoval motív nehy. Po vydaní básnickej zbierky Karneval (Carnaval, 1919) sa stal jedným z najuznávanejších brazílskych modernistických básnikov. V básnickej zbierke Neviazaný rytmus (O ritmo dissoluto, 1924), ktorá vyšla ako súčasť Básní (Poesias, 1924), zachytil pocity vyplývajúce z jeho zákernej choroby (tuberkulóza). Podobná tematika je charakteristická aj pre zbierku Roztopašnosť (Libertinagem, 1930). Autor básnických zbierok Ranná hviezda (Estrela da manhã, 1936), v ktorej rozvíjal sociálne témy, a Zobrané básne (Poesias completas, 1940), súborného diela Celoživotná hviezda (Estrela da vida inteira, 1966), fejtónov Fejtóny z brazílskej provincie (Crônicas da provínica do Brasil, 1937) a próz Cesta po Pasargadách (Itinerário de Pasárgada, 1954).

banderola

banderola [tal.] —

1. pevná papierová páska, stuha určitej šírky a farebnosti používaná v pokladniciach bánk, peňažných ústavov, pôšt a i. na zviazanie bankoviek rovnakej menovitej hodnoty do úplného stokusového balíčka. Je na nej vytlačená hodnota jednotlivých bankoviek, ich počet a celková nominálna hodnota úplného balíčka, pričom údaje sú potvrdené pečiatkou a podpisom;

2. kontrolná páska, resp. kontrolná známka – nálepka či známka na tovare, napr. na obale vína alebo alkoholického nápoja, na tabaku a tabakovom výrobku, potvrdzujúca jeho pôvodnosť, použité technologické postupy, uzáver obalu, neporušenosť balenia, ako aj zdanenie, resp. spoplatnenie, a tým aj zákonnosť predaja; rozmery, vzory a ochranné prvky proti falšovaniu závisia od druhu tovaru a výšky zaplatenej dane;

3. v stredoveku rodová zástava so znakom upevnená na oštepe alebo na kopiji;

4. stuha so strapcami;

5. ozdoba v tvare listu; listový ornament; v renesancii pásik s nápisom.

banket

banket [fr.] — slávnostná, spravidla príležitostná hostina.

Bănulescu, Ştefan

Bănulescu [-sku], Ştefan, 8. 9. 1929 Făcăieni – 25. 5. 1998 Bukurešť — rumunský prozaik a novinár. R. 1954 – 61 pôsobil ako redaktor časopisov Gazeta literară (Literárne noviny) a Luceafărul (Zornička). Debutoval zbierkou umeleckých reportáží Cesta do nížiny (Drum în cîmpie, 1960). V zbierke noviel Zima mužov (Iarna bărbaţilor, 1965) zobrazil atmosféru Baraganskej stepi a Podunajska s nadčasovým spojením fantázie s realitou konca 2. svetovej vojny v oblasti, ako aj rozpad tradičných vzťahov na vidieku. Podobnú atmosféru zachytil aj v básnickej zbierke Spevy z nížin (Cintece de cîmpie, 1968). Autor zbierky literárnych čŕt a esejí Listy z provincie (Scrisori provinciale, 1976), románu Kniha mesta Metopolis (Cartea de la Metopolis, 1977; prvý diel zo zamýšľaného cyklu Milionárova kniha, Cartea milionarului), ktorého dej sa odohráva v imaginárnom balkánskom priestore.

bar

bar [angl.] —

1. zvýšený pult na podávanie nápojov;

2. podnik poskytujúci nápoje (pôvodne nočný zábavný podnik, dnes aj denný bar, mliečny bar);

3. skrinka na liehoviny a poháre.

Baradulin, Ryhor Ivanavič

Baradulin, Ryhor Ivanavič, 24. 2. 1935 Verasouka – 2. 3. 2014 Minsk — bieloruský básnik a prekladateľ. Vo svojej tvorbe, ktorá je charakteristická jednoduchým štýlom, zobrazoval najmä náboženské a duchovné témy, vychádzal z ľudových tradícií. Autor básnických zbierok Plnými dúškami (Nahbom, 1963), Adam a Eva (Adam i Jeva, 1968), Čiara premeny údajov (Linija perameny dat, 1969), Sviatok včely (Sviata pčaly, 1975), Amplitúda odvahy (Amplituda smelasci, 1983), Mlčanie Perúna (Maučanne Peruna, 1986), Osamelosť putovania (Samota palomnictva, 1990), Listy do Helsínk (Listy u Cheľsinki, 2000), Ksty (2005), Rímsky diptych (Rymski dypcich, 2006), Prečo (Navošta, 2009), Kamaráti (Siabry, 2013). Nositeľ viacerých ocenení.

barančeky

barančeky — ľudový názov oblakov druhov cirokumulus (malé barančeky) a altokumulus (veľké barančeky).

barbarstvo

barbarstvo [gr.] —

1. → barbari;

2. vývojové obdobie ľudskej spoločnosti. V historickej vede zaviedol pojem L. H. Morgan v diele Praveká spoločnosť, pričom rozlíšil tri historické etapy: divošstvo, barbarstvo a civilizáciu. Barbarstvo pokladal za obdobie pestovania plodín, hrnčiarstva, tavby rudy, objavenie písma, mágie a mýtu;

3. estet. prejav nevzdelaného vkusu na rozdiel od aristokratického vkusu;

4. surové, nekultúrne správanie alebo čin.

Barber, Bernard

Barber [bábr], Bernard, 29. 1. 1918 Boston – 20. 8. 2006 New York — americký sociológ, predstaviteľ školy T. Parsonsa. Od 1955 profesor na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Svojou knihou Veda a sociálny poriadok (Science and the Social Order, 1953) prispel k rozvoju funkcionalistickej sociológie vedy. V monografii Sociálna stratifikácia (Social Stratification, 1957) zastával stanovisko mnohorozmernej stratifikácie s dôrazom na dimenziu prestíže.

barbier

barbier [fr. > nem.] — zastarano holič.

Barbu, Ion

Barbu, Ion, vlastným menom Dan Barbilian, 19. 3. 1895 Câmpulung – 11. 8. 1961 Bukurešť — rumunský básnik. Od 1942 profesor matematiky na univerzite v Bukurešti. Významný predstaviteľ rumunského modernizmu. Nadviazal na parnasistickú tradíciu, neskôr sa inšpiroval ľudovou poéziou (lyrickoepická poéma Na slimáky, După melci, 1921). Jeho tvorba je charakteristická metafyzickým chápaním sveta, zameraná na poznanie. Barbu hľadal spojenie medzi mikro- a makrokozmom a pokúšal sa odkryť prapôvodné korene básnictva. Tvorca tzv. absolútnej poézie, ktorej vrcholom je básnická zbierka Druhá hra (Joc secund, 1930).

Bārda, Fricis

Bārda, Fricis, 25. 1. 1880 Pociems – 13. 3. 1919 Riga — lotyšský básnik a esejista, predstaviteľ novoromantického prúdu v lotyšskej literatúre. V tvorbe sa usiloval prepojiť makrokozmos s mikrokozmom a dosiahnuť kozmickú harmóniu. Jeho básne sú plné nehy, zázračnej poetickosti a farebnosti.

Autor básnickej zbierky Syn zeme (Zemes dēls, 1911), posmrtne vydanej zbierky Piesne a modlitby k stromu života (Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam, 1922), programovej eseje Romantizmus ako hlavný problém umenia a svetového názoru (Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēms, 1909, tlačou 1920) a kritických článov Umenie a estetika (Maksla un estetika, 1911), Umenie a kritika (Maksla un kritika, 1917), Umenie a život (Maksla un dzive, 1920) a i.

barický

barický [gr.] — týkajúci sa atmosférického tlaku; tlakový.

Barka, Vasyľ

Barka, Vasyľ, 16. 7. 1908 Solonycja, pri meste Lubny – 11. 4. 2003 Liberty, pri New Yorku — ukrajinský spisovateľ a literárny kritik žijúci v USA. Počas 2. svetovej vojny od 1943 bojoval v Nemecku, po jej skončení 1947 odišiel do Francúzska a 1950 do USA.

Autor básnických zbierok Cesty (Šľachy, 1930), Cechy (1932), Apoštoli (Apostoly, 1946) a Oceán (Okean, 1959), románov Raj (1953) a Žlté knieža (Žovtyj kňaz, 1963) o hladomore na Ukrajine 1933 – 34, 4-zväzkového veršovaného románu Svedok pre slnko šesťkrídlych (Svidok dľa soncia šestykrylych, 1981) a dvojdielneho románu Duše edemitov (Duši edemitiv, 1994 vyšiel 1. diel). Od 1993 vydával svoje diela aj na Ukrajine.

Barlowova šošovka

Barlowova šošovka — šošovka (rozptylka), ktorá predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu. Vkladá sa medzi objektív a okulár. Nazvaná podľa P. Barlowa.

baro-

baro- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom tlak, tlakový.

Barons, Krišjānis

Barons, Krišjānis, 31. 10. 1835 Strutele – 8. 3. 1923 Riga — lotyšský spisovateľ, folklorista a publicista. Počas štúdií v Derpte (dnes Tartu) sa stal spoluzakladateľom mladolotyškého hnutia, neskôr pôsobil ako novinár.

Popredná osobnosť lotyšského národného obrodenia, zakladateľ lotyšskej folkloristiky. Od 1878 zbieral ľudové piesne (dainy). Do svojho 6-zväzkového diela Lotyšské dainy (Latvju dainas, 1894 – 1915) zaradil 217 996 ľudových piesní predstavujúcich lyrické miniatúry zachytávajúce životy ľudí od ich narodenia až po smrť, k najrozsiahlejším súborom patria ľúbostné a svadobné piesne a piesne k ľudovým sviatkom. Z hľadiska vedeckého spracovania a umeleckej hodnoty patrí dielo k unikátnym súborom celosvetového významu.

Baranovyč, Lazar

Baranovyč, Lazar, asi 1620 – 13. 9. 1693 — ukrajinský politický, kultúrny a cirkevný dejateľ a spisovateľ. Od 1650 rektor Kyjevsko-mohyľanskej akadémie, od 1657 černihivský arcibiskup, od 1667 archiepiskop. Zástanca politickej únie Ukrajiny s Ruskom a nezávislosti ukrajinskej cirkvi od moskovského patriarchu. R. 1674 založil v Novhorode Sivers’kom kníhtlačiareň, v ktorej bolo vytlačených okolo 50 knižných titulov. Autor prác Meč duchovný (Meč duchovnyj, 1666), Hlásatelia kazateľských právd (Truby sloves propovidnych, 1674).

Bang, Herman

Bang, Herman, 20. 4. 1857 Als – 29. 1. 1912 Ogden, Utah — dánsky spisovateľ. Pôvodne herec, režisér a novinár. V tvorbe bol ovplyvnený francúzskou naturalistickou školou, ktorú propagoval v zborníku kritických štúdií a esejí Realizmus a realisti (Realisme og realister, 1879) a uplatnil aj v prvých románoch, napr. Beznádejné pokolenia (Håbløse slægter, 1880). Neskôr písal impresionisticky ladené poviedky (Tiché existencie, Stille eksistenser, 1886; zbierka poviedok Pod jarmom, Under åget, 1890) a romány (Štuka, Stuk,1887; Tina, Tine, 1889), v ktorých zobrazoval existenčné problémy a nerovné zápasy s nepriazňou osudu.

Barros, João de

Barros [-ruš], João de, asi 1496 asi Viseu – 20. 10. 1570 Pombal — portugalský kráľovský úradník, historik, prozaik, renesančný mysliteľ a pedagóg. Pôsobil v službách kráľov Manuela I. Veľkého a Jána III. Pobožného, bola mu zverená správa pevnosti São Jorge da Mina (dnes Elmina) na Zlatom pobreží v Afrike, neskôr správa koloniálnej centrály Casa da Índia, získal aj kapitanát v Brazílii.

Písal historické, geografické a jazykové štúdie, romány, kroniky vyznačujúce sa nezvyčajnou čistotou jazyka a polemické spisy. Vo svojom diele zhrnul poznatky z dejín Portugalska (Lusitánie), Ázie a práve objavenej Ameriky. Autor rytierskeho románu Kronika cisára Clarimunda (Crónica do imperador Clarimundo, okolo 1520), dialógov Duchovný tovar (Mercadoria espiritual, 1532) patriacich k najvýznamnejším dielam portugalskej renesančnej literatúry, Gramatiky portugalského jazyka (Gramática da língua portuguesa, 1540) určenej na výučbu portugalčiny v zámorí, ktorou položil základy portugalskej gramatiky, Dekády o Ázii I – III (Décadas da Ásia, 1552 – 63; malá časť nedokončeného encyklopedického diela Dekády, Décadas) oslavujúce činy portugalskej koruny v Oriente.

Barth, Paul

Barth [bart], Paul, 1. 8. 1858 Baruthe – 30. 9. 1922 Lipsko — nemecký filozof a pedagóg, od 1897 profesor na univerzite v Lipsku. Zakladateľ nemeckej sociológie a sociológie výchovy. Pedagogický výskum rozšíril o filozoficko-psychologický, ale najmä o sociologický rozmer. Usiloval sa aj o rozšírenie mravnej výchovy v školách. Podľa Bartha je výchova založená na sociálnom (spoločenskom) princípe podobne ako mravnosť, a vznikla v spoločenskom živote. Bez ľudského spoločenstva by výchova neexistovala, preto spoločnosť musí formovať deti a mládež, ktorých budúce úspechy budú závisieť od vzájomnej interakcie alebo od ich pôsobenia na iných ľudí. Výchova sa tak stáva nástrojom udržania a ďalšieho pokračovania spoločnosti. Barth zostavil nový pedagogický systém, ktorého zásady opísal v rozsiahlom syntetickom diele Základy náuky o výchove a vyučovaní (Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre, 1906). V práci Dejiny výchovy z pohľadu sociológie a humanitných vied (Die Geschichte der Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung, 1911) uplatnil sociálno-historický prístup k dejinám pedagogiky. Autor kritických dejín teórií o spoločnosti Filozofia dejín ako sociológia (Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1879) a práce Etické vedenie mládeže – základy systematickej výučby morálky (Ethische Jugendführung - Grundzüge zu einem systematischen Moralunterricht, 1919).

Barthes, Roland

Barthes [bart], Roland, 12. 11. 1915 Cherbourg – 26. 3. 1980 Paríž — francúzsky literárny kritik a esejista, semiológ. Profesor na Collège de France. Predstaviteľ štrukturalizmu v literárnej vede. Poznatky štrukturálnej lingvistiky a freudovskej psychoanalýzy využíval na sociálnu kritiku. Dielo: Nultý stupeň písania (Le Degré zéro de l’écriture, 1953), Mytológie (Mythologies, 1957), Ríša znakov (L’Empire des signes, 1970) a i.

bary-

bary- [gr.] — prvá časť zložených slov, zvyčajne odborných termínov, s významom ťažký, ťažiskový, hlboký (hĺbkový).

barycentrický

barycentrický [gr. + lat.] — vzťahujúci sa na ťažisko.

Barringerov kráter

Barringerov kráter, Canyon Diablo Crater, Meteor Crater, arizonský kráter — veľký meteoritový kráter v USA v štáte Arizona 60 km východne od Flagstaffu. Vznikol dopadom malého asteroidu s priemerom okolo 35 m pred 5-tis. až 50-tis. rokmi. Je 1 186 m široký a 170 m hlboký. Celkove bolo vyvrhnutých 0,3 km3 zeminy, čomu zodpovedá energia zrážky 7 ⋅ 1015 J. Ak sa predpokladá stretávacia rýchlosť 15 km/s a hustota 7 850 kg/m3 (podľa nájdených úlomkov išlo o meteorické železo), malo pôvodné teleso hmotnosť 62-tis. ton a priemer 25 m. Najväčším nájdeným úlomkom je meteorit Holsinger s hmotnosťou 639 kg, ktorý je vystavený pri vstupe do krátera. Prvú hypotézu o meteoritovom pôvode kráteru vyslovil na základe vlastného prieskumu 1909 americký geológ Daniel Moreau Barringer (*1860, †1929).

bambus

bambus [malajsky] — súhrnný názov rôznych subtropických a tropických rodov jednoklíčnolistových rastlín z čeľade lipnicovité, napr. Bambusa, Bashania, Fargesia, Phyllostachys, Sasa, Sasaella a Semiarundinaria. Z bylín najväčšie druhy, niektoré dorastajú až do výšky 30 m. Majú klásky kvetov so 6 tyčinkami usporiadané do metlín, plod zrno, kôstkovica alebo bobuľa. Duté článkované steblá sa používajú ako stavebný materiál. K najdôležitejším druhom patrí bambus trsteníkovitý (Bambusa arundinacea), ktorého steblá sa využívajú na výrobu nábytku a stavbu obydlí, tenké čiarkovité zospodu chlpaté listy na výrobu rohoží a športového náradia, lyko na výrobu papiera, bobule a mladé výhonky sa konzumujú ako zelenina. Bambus je dôležitou zložkou potravy pánd.

bambuštek

bambuštek [malajsky], Sasa — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Vždyzelené nižšie druhy bambusov so širšími listami vysoké 1,5 – 2 m. Pestujú sa Sasa palmata s purpurovopásikavou stonkou a tmavozelenými listami, Sasa veitchii s listami s bielym lemom, známe sú aj bambuštek nízky (Sasa pumila) a bambuštek trpasličí (Sasa pygmaea).

banániarovité

banániarovité — starší názov čeľade turakovité z triedy vtáky (Aves).

Barnardova hviezda

Barnardova hviezda [bánado-], aj Barnardova šípka — červený trpaslík zdanlivej jasnosti 9,51m patriaci do spektrálneho typu M4 V, vzdialený od Zeme 1,8 pc. Barnardova hviezda je zdanlivo najrýchlejšie sa pohybujúcou hviezdou na oblohe. Pôvodné podozrenia z prítomnosti neviditeľnej planéty s hmotnosťou 1,5-krát väčšou ako Jupiter vyplývajúce zo starších meraní polôh Barnardovej hviezdy sú v súčasnosti spochybňované presnejšími meraniami jej pohybu. Objavená 1916 americkým astronómom E. E. Barnardom.

Barnard, Edward Emerson

Barnard [bánad], Edward Emerson, 16. 12. 1857 Nashville, Tennessie – 6. 2. 1923 Williams Bay, Wisconsin — americký astronóm. Od 1887 pôsobil v Lick Observatory na vrchu Mount Hamilton (Kalifornia), od 1895 profesor na univerzite v Chicagu, svoje astronomické pozorovania uskutočňoval v Yerkes Observatory vo Williams Bay. Priekopník astrofotografie, objaviteľ mnohých hmlovín, premenných hviezd, dvojhviezd a komét. Objavil tretí mesiac Jupitera Amalteu (1892) a hviezdu s najväčším vlastným pohybom (1916), ktorá je podľa neho aj nazvaná (→ Barnardova hviezda).

Bangia

Bangia — rod červených rias, rad Bangiales. Vláknité riasy s bunkami bez cytoplazmatického spojenia. Rozmnožujú sa pohlavne, pričom karpogóniá (→ karpogón) a spermáciá vznikajú z ktorejkoľvek bunky jednoradového alebo viacradového vlákna. Druh Bangia atropurpurea žije na dreve v čistých studených vodách, morská Bangia fuscopurpurea má makroskopickú stielku a po dorastení sa suší a upravuje na gastronomické účely (vých. Ázia).

banksia

banksia, Banksia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď proteovité. Vždyzelené stromy a kry pochádzajúce z Austrálie. Majú tmavozelené kožovité listy a husté súkvetia rúrkovitých žltých alebo červených kvetov s vyčnievajúcimi čnelkami. Pestujú sa viaceré druhy, napr. Banksia coccinea a Banksia serrata, známe sú i banksia okrasná (Banksia speciosa) a banksia obrúbená (Banksia marginata). Nazvaná podľa J. Banksa.

banské drevo

banské drevo — sortiment dreva určený na výstuž podzemných chodieb najmä v baniach. Najčastejšie sa používa drevo stromov smrek (Picea), borovica (Pinus), buk (Fagus) a hrab (Carpinus).

banteng

banteng [malajsky] — hovorový názov domestikovaného tura z divožijúceho predka tura bantenga.

baobab

baobab [africké jazyky], Adansonia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď slezovité. Mohutné stromy (priemer kmeňa je okolo 10 m) rastúce v trópoch Afriky a Austrálie; dožívajú sa niekoľko sto rokov.

Patrí sem 9 druhov, najznámejším je baobab dlaňovitý (Adansonia digitata) s dlaňovito zloženými listami a s bielymi, žltými alebo červenými voňavými kvetmi s priemerom 12 cm, s piatimi korunnými lupienkami a s veľkým počtom tyčiniek; tvrdý hnedý plod (tobolka) s 1 m dlhými stopkami je jedlý, olej z jedlých semien sa používa napr. v kozmetike. Pórovité, veľmi ľahké a mäkké drevo sa používa na stavbu plavidiel, z lykových vláken sa pletú laná a tkaniny, vhodné sú i na výrobu papiera. V ľudovom liečiteľstve sa odvar z kôry používa proti zimnici, z listov sa pripravuje šalát a z plodov nealkoholický nápoj.

baptízia južná

baptízia južná, Baptisia australis — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité. Trvalka. Pestuje sa pre fialovomodré kvety v hustých klasoch, plodom sú tmavé dekoratívne struky.

barakuda

barakuda [špan.], Sphyraena — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), čeľaď barakudovité (Sphyraenidae). Dravé morské ryby žijúce v Atlantickom, Tichom a Indickom oceáne, ale napr. aj v Stredozemnom mori. Majú pretiahnuté striebristé telo pokryté nepravidelnými škvrnami a torpédovitú hlavu s veľkými očami a s ozubenou čeľusťou.

Patrí sem 27 druhov, napr. okolo 2 m dlhá barakuda šťukovitá (Sphyraena barracuda, v niektorých zoologických systémoch barakuda veľká) s hmotnosťou okolo 20 kg žijúca v Atlantickom oceáne, ktorej jedince mali ešte v 18. stor. dĺžku okolo 4,5 m a hmotnosť okolo 40 kg, a okolo 1,2 m dlhá barakuda striebristá (Sphyraena argentea) s hmotnosťou okolo 10 kg žijúca v Tichom oceáne, lovená komerčne aj športovými rybármi; mäso niektorých veľkých druhov je jedovaté.

barbet

barbet — vodný pes nejasného pôvodu, jedna z najstarších foriem duričov, ale i predok niektorých ovčiarskych psov. Vzhľadom pripomína i ovčiarske psy ázijskej vývojovej vetvy. Pokladá sa aj za priameho predka bišónika. Vyšľachtený vo Francúzsku, kde sa používa na lov vodných vtákov. Má bohato osrstenú tvárovú časť hlavy i dlhý chvost, môže byť čierneho, gaštanového i bieleho sfarbenia. Výška v kohútiku okolo 52 cm.

barborka obyčajná

barborka obyčajná, Barbarea vulgaris — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kapustovité. Dvojročná, pomerne vysoká rastlina s perovito strihanými listami a so žltými štvorpočetnými kvetmi v strapcoch. Vyskytuje sa od nížin po horské pásmo. Rastie na vlhších lúkach pozdĺž ciest a brehov potokov.