Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 801 – 817 z celkového počtu 817 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

buran

buran [turkické jazyky > rus.] — miestny názov silného, zvyčajne sev. alebo severových. vetra na Sibíri a v Strednej Ázii. V zime fúka snehový buran (biely buran, purga), čo je víchrica sprevádzaná nízkou teplotou vzduchu (často pod -25 °C), ženúca sneh a častice ľadu a ohrozujúca životy ľudí a zvierat najmä v otvorených stepiach. Ruská obdoba blizardu. Letný pieskový buran víri a prenáša prach a piesok v púšťových oblastiach Strednej Ázie a v Mongolsku.

Buranský, Július

Buranský, Július, 8. 9. 1930 Černík, okres Nové Zámky – 29. 11. 1990 Nový Smokovec (miestna časť Vysokých Tatier), okres Poprad, pochovaný v Martine — slovenský lekár, mikrobiológ a imunológ. R. 1955 – 66 pôsobil na Katedre lekárskej mikrobiológie a imunológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1966 – 69 vedúci Ústavu mikrobiológie a imunológie, 1966 – 90 vedúci Katedry mikrobiológie, epidemiológie, hygieny a sociálneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine; 1987 DrSc., 1988 profesor.

Spočiatku sa zaoberal diagnostikou bakteriálnych, mykotických a parazitických ochorení, neskôr problematikou streptokokových nákaz a ich následkov (najmä reumatickou horúčkou a akútnou glomerulonefritídou), imunologickým významom Waldeyerovho lymfatického kruhu, osobitne podnebných tonzíl. Člen Európskej spoločnosti pre klinickú imunológiu a alergiológiu, 1969 – 75 člen výboru Československej spoločnosti mikrobiológie a epidemiológie, 1970 – 74 Mikrobiologickej spoločnosti ČSAV, 1970 – 75 koordinátor problémovej komisie rezortného výskumu ministerstva zdravotníctva pre bakteriálne a vírusové ochorenia dýchacieho ústrojenstva, riešiteľ a spoluriešiteľ 14 výskumných rezortných úloh. Autor a spoluautor viacerých učebníc, učebných textov a monografií, napr. Neviditeľný svet (1978), Mikrobiológia pre asistentov hygienickej služby (1980), Lekárska mykológia (1983), editor zborníka Pokroky v imunológii (1980), autor viac ako 150 štúdií publikovaných v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

Burgundsko-Franche-Comté

Burgundsko-Franche-Comté [franš konte], francúzsky Bourgogne-Franche-Comté — metropolitný región Francúzska vo vých. časti krajiny pri hranici so Švajčiarskom; rozloha 47 784 km2, 2,821 mil. obyv. (2014), administratívne stredisko Dijon. Vzniklo 2016 zlúčením pôvodných regiónov Burgundsko a Franche-Comté. Má 8 departementov.

Burian, Zdeněk

Burian, Zdeněk (Michael František), 11. 2. 1905 Kopřivnice, okres Nový Jičín – 1. 7. 1981 Praha — český ilustrátor a maliar. R. 1919 – 21 žiak M. Švabinského, Jakuba Obrovského a V. Bukovaca na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Okrem maliarstva (olej, gvaš, pastel) sa venoval predovšetkým vedeckej a didakticko popularizačnej ilustrácii najmä z odboru paleobotaniky, paleozoológie a paleoantropológie, pričom spolupracoval s českým paleontológom, profesorom Josefom Augustom (Augusta, *1903, †1968) a viacerými inými českými odborníkmi. Ilustroval o. i. knihy Lovci mamutov od E. Štorcha (1937), Divy prasvěta (1942), Zavátý život (1941), Ztracený svět (1948), Hlubinami pravěku (1956) od J. Augustu, Velká kniha o pravěku (1983) a Paleontologie obratlovců (1983) od Z. V. Špinara, z beletrie diela R. Kiplinga, J. Verna, K. Maya, B. Němcovej, J. Nerudu a i.

burina

burina — ľubovoľná rastlina rastúca na neželanom mieste, spravidla v kultúre pestovanej plodiny; rastlina alebo vegetácia (s výnimkou húb), ktorá prekáža cieľom a požiadavkám človeka. Na vyjadrenie škodlivého vplyvu buriny sa používa pojem zaburinenosť. Hranica prekročenia hospodárskej významnosti sa nazýva prah škodlivosti, ktorý môže byť biologický a ekonomický.

búrka

búrka

1. geofyz. → magnetická búrka;

2. meteorol. atmosférický jav vytvárajúci sa v atmosfére pri labilnom teplotnom zvrstvení ovzdušia vývojom mohutných kopovitých oblakov (kumulonimbus) a sprevádzaný elektrickými, optickými a akustickými javmi vznikajúcimi medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou. Súčasne je častý silný nárazový vietor, húľavy, intenzívne prehánky a zvýšená turbulencia, znižuje sa základňa oblakov a zhoršuje dohľadnosť; búrka je preto nebezpečná pre leteckú prevádzku.

Podľa príčin vzniku sa búrky rozdeľujú na frontálne a nefrontálne. Frontálne búrky vznikajú v oblasti atmosférického frontu, sú najčastejšie v oblasti studeného a zriedkavé v oblasti teplého frontu. Nefrontálne sú búrky vnútri jednej vzduchovej hmoty a nie sú spojené s atmosférickým frontom. Vznikajú pri advekcii studeného labilne zvrstveného vzduchu (advektívne búrky) alebo pri termickej konvekcii labilne zvrstvenej vzduchovej hmoty v miestach priaznivých na rýchle otepľovanie veľkých objemov vzduchu (konvekčné búrky), alebo pri zosilňovaní konvekcie orografickými pomermi (tvarom zemského povrchu), a to v horských oblastiach nad slnkom ožiarenými alebo náveternými svahmi (orografické búrky).

Bürkerova komôrka

Bürkerova komôrka — mikroskopické podložné sklíčko najčastejšie upravené na počítanie krvných elementov. Stredná časť sklíčka je zbrúsená o 0,1 mm viac ako okolie a rozdelená na dve časti (komôrky). V každej z nich je vybrúsená mriežka s presne určenými plochami. Do komôrky sa po prikrytí krycím sklíčkom nasáva pripravená zriedená krv a pod mikroskopom sa počítajú krvné elementy. Zistený počet sa prepočítava na jednotku nezriedenej krvi. V súčasnej klinickej praxi sa na počítanie krvných elementov používajú automatické počítače skonštruované na princípe merania rozptylu svetla spôsobeného suspenziou elementov alebo na princípe merania zmien vodivosti prostredia elektrolytu, do ktorého prechádzajú elementy kapilárou. Bürkerova komôrka sa využíva len pri klasickom počítaní krvných elementov tzv. baničkovou metódou.

Burroughs, William Seward

Burroughs [berez], William Seward, 28. 1. 1855 Auburn, New York – 15. 9. 1898 Citronelle, Alabama — americký priekopník v oblasti automatizácie výpočtového procesu. R. 1884 navrhol a vyvinul mechanický kalkulátor schopný nielen sčitovať, ale aj tlačiť na pásku zoznam vložených čísel spolu s celkovým súčtom. Založil spoločnosť American Arithmometer Company, v ktorej sa ním navrhnutý stroj úspešne vyrábal a ktorá sa postupne pretransformovala na dnešnú spoločnosť UNISYS.

Bursa, Andrzej

Bursa, Andrzej, 21. 3. 1932 Krakov – 15. 11. 1957 tamže — poľský spisovateľ. Do literatúry vstúpil ako príslušník Generácie 56, do ktorej vniesol alternatívny model literárneho výrazu. Na tomto základe ostro kritizoval normy a koncepcie angažovanej literatúry, odmietal falošný optimizmus a tradicionalizmus realistického umenia. V básňach, poviedkach, článkoch a divadelných hrách posilňoval priebojnosť alternatívnej literatúry. Takmer všetky jeho diela vyšli až posmrtne. Autor výberov diel Básne (Wiersze, 1958), Veršované a prozaické diela (Utwory wierszem i prozą, 1969), Vybrané básne (Poezje wybrane, 1977) a Lujza a ďalšie diela (Luiza i inne utwory, 1988). Od 1967 udeľujú krakovskí literárni kritici mladým básnikom Literárnu cenu Andrzeja Bursu (Nagroda Literacka im. Andrzeja Bursy).

Bush, Vannevar

Bush [buš], Vannevar, 11. 3. 1890 Everett, Massachusetts – 28. 6. 1974 Belmont, Massachusetts — americký elektrotechnik, jeden z priekopníkov počítačov. R. 1919 – 38 prof. na Massachusettskom technologickom inštitúte v Cambridgei, 1939 – 55 prezident Carnegie Institution vo Washingtone, od 1941 riaditeľ Úradu vedeckého výskumu a vývoja pre vojenské účely, súčasne vládny poradca, 1946 – 48 vo vedúcich funkciách vo vojenskom výskume. R. 1927 navrhol a skonštruoval analógový počítač na riešenie sústav diferenciálnych rovníc. Tento mechanický, tzv. diferenciálny analyzátor 1935 inovoval použitím papierových pások na zápis inštrukcií. Koncom 20. rokov vyvinul sieťový analyzátor na simuláciu správania sa veľkých rozsiahlych elektrických sietí. R. 1945 predvídal, že nastáva obdobie, v ktorom sa bude rýchlo zvyšovať množstvo poznatkov a informácií a problémom bude efektívne ich sprístupniť. Navrhol koncepciu stroja (nazval ho memex), ktorý dokáže uschovávať veľké množstvo informácií s asociatívnym spájaním súvisiacich textov alebo obrázkov. Spojenia sa dajú uschovať a použiť pri sprístupňovaní. Táto myšlienka je základom hypertextu.

butón

butón [fr.] — špecifické patologické zmeny (útvary) vznikajúce na sliznici žalúdka a hrubého čreva ošípaných; patognómický príznak chronickej formy klasického moru ošípaných.

Buzura, Augustin

Buzura, Augustin, 22. 9. 1938 Berinţa – 10. 7. 2017 Bukurešť — rumunský prozaik a publicista, pôvodným povolaním psychiater. V krátkej próze využíval techniku náznaku, metafory a symbolu. Psychologické analytické romány postavil na voľnom toku vedomia postáv. Ich hlavnou témou je objektívna pravda o vývine rumunskej spoločnosti po 2. svetovej vojne, ktorá vyplýva z protikladu morálnych postulátov a konania postáv.

Autor románov Neprítomní (Absenţii, 1970), Podoby mlčania (Feţele tăcerii, 1974), Hrdosti (Orgolii, 1977; sfilmovaný 1982, réžia Manole Marcus), Hlasy noci (Vocile nopţii, 1980), Útočiská (Refugii, 1984), Cesta popola (Drumul cenuşii, 1988), Správa o osamelosti (Raport asupra singurăţătii, 2009).

býk

býk — samec hovädzieho dobytka a ostatných zvierat z čeľade turovité. Označenie býk sa používa aj pre iné prežúvavce (napr. pre rod los, sob, zubor, jeleň).

Bykav, Vasil Uladzimiravič

Bykav, Vasiľ Uladzimiravič, 19. 6. 1924 Byčki – 22. 6. 2003 Borovľany pri Minsku, pochovaný v Minsku — bieloruský spisovateľ a politik. Počas 2. svetovej vojny prešiel viacerými bojiskami, zúčastnil sa na oslobodzovaní Rumunska. Od 1978 žil v Minsku, 1978 – 89 bol poslancom Najvyššieho sovietu Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky, 1988 jeden z hlavných zakladateľov a organizátorov Bieloruského helsinského výboru. Koncom 1997 odišiel ako oponent režimu prezidenta A. Lukašenka do emigrácie v zahraničí. Žil vo Fínsku, neskôr v Nemecku i v Česku.

V románoch Tretia raketa (Treciaja raketa, 1961) a Mŕtvych to nebolí (Miortvym ne balic, 1965), prózach Obelisk (Abelisk, 1971), Svorka vlkov (Vovčaja zhraja, 1974; slov. 1976), Dočkať sa rána (Dažyc da svitanňa, 1974), Kruhľanský most (1969), Jeho prápor (Jaho bataľjon, 1976), Ísť a nevrátiť sa (Isci i ne viarnucca, 1978) a v novele V hmle (V tumane, 1988) spracoval problematiku 2. svetovej vojny. Príbehy sa odohrávajú na malom priestore, v krátkych časových úsekoch, počet hrdinov je obmedzený na minimum. Bykav kládol hlavný dôraz na drámu odohrávajúcu sa v krajných situáciách vnútri človeka. V próze Prenasledovanie (Ablava, 1988) porušil dovtedajšiu monotematickosť diela, i keď nová téma (príbeh prenasledovaného utečenca z gulagu) nesie so sebou rovnakú tragiku. Autor knihy spomienok Dlhá cesta domov (Dovgaja dacroga dadomu, 2003). Na Slovensku boli vydané preklady Bykavových románov Tretia raketa (Treciaja raketa, 1961; slov. 1964) a Jeho prápor (Jaho bataľjon, 1975, slov. 1979).

bylbyl

bylbyl — slovenský názov 27 rodov z triedy vtáky (Aves), čeľaď bylbylovité (Pycnonotidae). Stredne veľké (s dĺžkou tela 13 – 29 cm) štíhle pestrofarebné vtáky žijúce prevažne v tropických pralesoch Afriky a Ázie a na tropických ostrovoch v Indickom oceáne. Majú krátky krk, predĺžený, na konci zahnutý zobák, krátke krídla a dlhší chvost. Živia sa prevažne ovocím, semenami, nektárom kvetov a hmyzom, menej napr. drobnými stavovcami.

Patrí sem okolo 150 druhov, napr. africký bylbyl bradatý (Pycnonotus barbatus) s čiernym zobákom, čiernymi nohami a tmavohnedými očami, bylbyl hnedosluchý (Hemixos flavala) s nízko zaobleným chocholom pochádzajúci z Indie a juhových. Ázie, žltohnedý bylbyl sivolíci (Alophoixus pallidus) s našuchorenou snehobielou bradou pochádzajúci z juhových. Ázie, čierny, na Madagaskare a niektorých ostrovoch Indického oceána endemický bylbyl horovana (Hypsipetes madagascarensis) s červenými nohami a červeným zobákom a hnedý bylbyl červenosluchý (Pycnonotus jocosus) s dlhým čiernym končistým chocholom a červenou škvrnou za okom pochádzajúci z tropickej Ázie.

Bylica, Martin

Bylica, Martin, aj M. Bylica z Olkusza, okolo 1434 Olkusz – po 1515 Krakov — poľský astronóm, matematik a kňaz. R. 1452 – 56 študoval teológiu a prírodné vedy na univerzite v Krakove, kde 1456 – 57 aj pôsobil, 1458 – 59 prednášal astrológiu na univerzite vo Viedni, 1460 – 65 astronómiu na univerzite v Bologni. Od 1465 pôsobil v Uhorsku: asi 1465 – 69 profesor na Academii Istropolitane v Bratislave (→ Univerzita Istropolitana), 1468 – 90 dvorný astrológ Mateja I. Korvína, od 1475 profesor na univerzite v Budíne, 1479 budínsky farár, potom sa vrátil do Krakova. V Taliansku sa zoznámil s J. Müllerom (Regiomontanom), s ktorým sa spriatelil.

Zaslúžil sa o rozvoj astronómie v Uhorsku. Na základe svojich astronomických pozorovaní vypracoval tabuľky zemepisných šírok mnohých uhorských miest (na Slovensku napr. Bratislavy, Košíc, Levoče, Liptovského Hrádku, ale aj Oravského hradu). Venoval sa zhotovovaniu astronomických prístrojov (veľký mosadzný glóbus hviezdnej oblohy, kvadrant, astroláb, slnečné hodiny). Spolu s J. Müllerom (Regiomontanom) zostavil tabuľky polôh nebeských telies, ako aj šesťmiestne tabuľky hodnôt funkcie tangens a i. trigonometrické tabuľky.