Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 69 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Koons, Jeff

Koons [kúns], Jeff (Jeffrey), 21. 1. 1955 York, Pensylvánia — americký výtvarný umelec, jeden z najznámejších a komerčne najúspešnejších súčasných umelcov. Je známy najmä tvorbou veľkorozmerných objektov, ktoré realizuje s pomocou desiatok profesionálnych asistentov. Inšpiroval sa pop-artom a dielom M. Duchampa (ready-made), pre jeho tvorbu je charakteristická práca s námetmi a so symbolmi prevzatými z masovej kultúry (Balónový kvet, 1995). Banálne objekty hraničiace s gýčom upravuje do monumentálnych rozmerov (Šteniatko, 1992). Svoje diela radí do sérií, medzi najznámejšie patrí napr. séria Vyrobené v raji (1989 – 91) s kontroverznými pornografickými námetmi.

koordinačné zlúčeniny

koordinačné zlúčeniny, komplexné zlúčeniny — elektricky neutrálne komplexy (napr. [PtCl2(NH3)2], [Fe(CO)5]) alebo zlúčeniny, ktorých aspoň jednou zložkou je komplex (napr. Ba[Au(SCN)2]2, [Al(H2O)6]I3 · 9H2O).

Kopa, Raymond

Kopa, Raymond, vlastným menom R. Kopaszewski, 13. 10. 1931 Nœux-les-Mines, departement Pas-de-Calais – 3. 3. 2017 Angers — francúzsky futbalista. Pochádzal z rodiny poľských emigrantov. Hráč klubov Angers SCO (1949 – 51), Stade de Reims (1951 – 56, 1959 – 67) a Real Madrid (1956 – 59), s ktorým trikrát (1957, 1958, 1959) vyhral Pohár európskych majstrov (dnes Liga majstrov UEFA). R. 1952 – 62 reprezentant Francúzska (45 štartov, 18 gólov), člen reprezentačného mužstva, ktoré na MS 1958 získalo bronzovú medailu. Je pokladaný za jedného z najlepších záložníkov svojej generácie, preslávil sa predovšetkým rýchlosťou a driblingom. Nositeľ viacerých ocenení, napr. Zlatej lopty (Ballon d’or, 1958) pre najlepšieho futbalistu Európy udeľovanej časopisom France Football, ako aj francúzskeho štátneho vyznamenania rad Čestnej légie (1970 rytier, 2007 dôstojník; prvýkrát udelené futbalistovi). V roku 2017 bol podľa neho nazvaný futbalový štadión v Angers (Stade Raymond-Kopa).

kopal

kopal [indiánske jazyky > špan.] — tvrdá lesklá bledožltá až hnedá prírodná živica získavaná z výlučkov stromov. Existuje asi 70 druhov kopalu, ktoré sa líšia pôvodom a vlastnosťami (najmä teplotou mäknutia, tvrdosťou a číslom kyslosti). Rozdeľujú sa na mäkké (sú čiastočne rozpustné v alkohole) a tvrdé (nerozpustné v bežných rozpúšťadlách) a na recentné (získavajú sa narezaním kôry živých stromov) a fosílne (vykopávajú sa z pôdy na miestach svojho niekdajšieho výskytu, majú podobný pôvod ako jantár).

Pochádzajú zo stromov (príp. z krov) rastúcich v subtropických a tropických oblastiach Afriky, Ázie a Strednej a Južnej Ameriky, ďalej na Filipínach, Novom Zélande, v Austrálii a i. Majú miestne názvy alebo názvy odvodené od území, na ktorých sa získavajú. Napr. zo stromov rodu damarovník pochádzajú manilský kopal (aj manila; Indonézia, Filipíny) a kauri-kopal (recentný aj fosílny; Nový Zéland), zo stromov alebo krov rodu kopainovník fosílny konžský kopal (záp. časť str. Afriky), kopal sierra leone (od Sierry Leone až po Nigériu), kopal mopane (juhových. Afrika) a kopal inhambane (Mozambik), zo stromov rodu hymenea recentný americký kopal (Stredná Amerika, Južná Amerika) a fosílny zanzibarský kopal (aj zanzibar; pobrežie Tanzánie a Mozambiku).

Kopal sa používa v Strednej a Južnej Amerike ako kadidlo pri tradičných náboženských rituáloch. Oddávna sa používa na prípravu kvalitných orientálnych lakov (damarový lak) a fermeží (do Európy sa začal dovážať v 17. stor.). Vo výtvarnom umení v minulosti býval významnou surovinou pri výrobe olejových obrazových a izolačných, tzv. kopalových lakov (roztoky kopalu v liehu alebo oleji) a farieb emailového charakteru, príp. sa používal ako prísada k olejovým farbám na palete; z tvrdých kopalových lakov, ktoré sa dajú z obrazu len ťažko odstrániť, vynikol lak pripravovaný zo zanzibarského kopalu. Tvrdé kopalové laky mimoriadne odolné proti poveternostným vplyvom sa používali aj na náter kočov (preto nazývané aj kočové laky). V súčasnosti sa kopal používa na výrobu fermeží, na spevnenie linolea, na výplňové zubné tmely a i.

kopernícium

kopernícium [vl. m.], copernicium, zn. Cn — chemický prvok 12. skupiny periodickej sústavy prvkov, protónové č. 112, relatívna atómová hmotnosť 285. Extrémne rádioaktívny kovový prvok pripravovaný v cyklotróne alebo v urýchľovači častíc, ktorý nebol dosiaľ izolovaný v dostatočnom množstve na určenie všetkých fyzikálnych vlastností. Podľa chemických vlastností zistených na základe teoretických výpočtov je analógom ortuti. Vypočítaná konfigurácia elektrónového obalu atómu je [Rn]7s25f146d10. Známe sú izotopy \(\mathrm{^{277}Cn}\) a \(\mathrm{^{281}Cn}\)\(\mathrm{^{285}Cn}\), z ktorých žiadny nie je stabilný. Najstabilnejší izotop \(\mathrm{^{285}_{112}\!Cn}\) má dobu polpremeny \(30^{+30}_{-10}\) s. Izotopy \(\mathrm{^{282}Cn}\) a \(\mathrm{^{284}Cn}\) podliehajú spontánnemu štiepeniu, ostatné izotopy premene alfa. Prvok bol prvýkrát pozorovaný v roku 1996 v Darmstadte kolektívom vedcov (vedúci Sigurd Hofmann, *1944, členmi boli aj slovenskí vedci Š. Šáro a Rudolf Janík, *1938) pri reakcii \(\mathrm{^{208}_{\,\,82}\!Pb+^{70}_{30}\!Zn\longrightarrow ^{277}_{112}\!Cn+^{1}_{0}\!n}\). Nazvané podľa M. Kopernika.

kópia

kópia [lat.] — vo všeobecnosti ďalší exemplár, duplikát predlohy, resp. originálu. Najbežnejšie sú kópie textových a obrazových predlôh (dvojrozmerné kópie), ktoré sa v súčasnosti získavajú pomocou kopírovacej (rozmnožovacej) techniky (→ kopírovací stroj), vytvárajú sa však aj kópie predmetov (trojrozmerné, objemové kópie). Kópia môže mať rovnaké rozmery ako originál, ako aj menšie (zmenšená kópia) alebo väčšie rozmery (zväčšená kópia). V technickej praxi sa pri trojrozmerných (objemových) kópiách často používa zmenšená kópia (napr. ako model na vývoj tvaru vozidiel, lodí, lietadiel). Zväčšená kópia sa používa na vytvorenie predmetu na základe zmenšenej predlohy (napr. sochy na základe malého sadrového modelu). Pri objemových kópiách sa rozlišuje negatívna kópia a pozitívna kópia, negatívnej kópii zodpovedá dutina v bloku materiálu, ktorá je zhodná s rozmermi originálu a môže slúžiť ako pomôcka na vytváranie ďalších kópií (→ forma, → zápustka);

1. fotogr. obraz získaný kopírovaním predlohy (originálu) na fotografický papier, fotografický film alebo na kinematografický film (→ filmová kópia). Podľa spôsobu kopírovania sa rozlišuje kontaktná kópia a projekčná kópia (vzniká projekciou odrazovej predlohy na fotografický materiál). Kópia môže mať pozitívne zobrazenie (pozitív; vzniká pri kopírovaní filmového negatívu na fotografický papier), ktoré verne reprodukuje fotografovaný objekt s takmer nezmenenou gradáciou svetelných tónov, a negatívne zobrazenie (negatív; vzniká pri kopírovaní filmového pozitívu na fotografický film), ktoré reprodukuje fotografovaný objekt s inverznou gradáciou svetelných tónov (svetlé časti kópie zodpovedajú tmavým častiam predlohy a naopak). Z farebnej predlohy môže vzniknúť farebná kópia, ktorá verne reprodukuje farebné odtiene predlohy, alebo čiernobiela kópia, ktorá farebné odtiene predlohy zobrazuje bielou, čiernou a odtieňmi sivej farby. Zmenšená, voľným okom nečitateľná kópia písaných alebo tlačených textov sa nazýva mikrografická kópia (→ mikrokópia, → mikrografia);

2. hist., práv. → odpis (listiny);

3. výtv. presná napodobnenina alebo duplikát originálu (pôvodného umeleckého diela). Zhotovuje sa na zberateľské alebo na výstavné účely, ak je originál nedostupný (nahrádza alebo zastupuje originál, ktorý je ohrozený), alebo na študijné účely (na demonštráciu, na oboznámenie sa študentov s rôznymi výtvarnými technikami; kopírovanie majstrovských umeleckých diel je súčasťou konzervatívnej umeleckej výučby). Kopista (autor kópie) sa spravidla na kópiu podpisuje a uvádza autora predlohy. Na vylúčenie zámeny s originálom sa kópia vyhotovuje vo formáte o niečo väčšom alebo menšom ako originál. Kopírovanie umeleckých diel bolo rozšírené už v antike (napr. rímske kópie gréckych sochárskych diel), časté bolo aj v renesancii a baroku, keď aj slávni maliari kopírovali diela svojich predchodcov či súčasníkov. V dielenskej výtvarnej praxi boli kópie majstrovských originálov bežným spôsobom rozširovania diela (napr. reprezentačné portréty). Kópie sa rozdeľujú na technologické (vytvárané kvalifikovane so znalosťou autentických technických postupov), optické (zameriavajú sa najmä na vzhľad kopírovaného diela, pri ich tvorbe môžu byť použité i dobovo neautentické materiály) a tzv. inšpiratívne (voľné alebo autorské; parafrázujú originál, ktorý je inšpiráciou; rozšírené najmä od 20. stor.). K technologickým kópiám patrí tzv. rekonštrukčná kópia, ktorá rekonštruuje technologické postupy a usiluje sa aj o rekonštrukciu zaniknutých detailov alebo častí umeleckého diela (pri poškodenom origináli). Pojmom replika sa označuje voľná alebo presná kópia umeleckého diela zhotovená samotným umelcom podľa jeho vlastného diela (niekedy môže byť pôvodný námet mierne obmenený). Ako dielenská replika sa označuje kópia zhotovená v umelcovej dielni (tam, kde vznikol aj originál). V zlatníctve sa od antiky zhotovovali kópie starších prác odlievaním z modelov. Zo šperkov a z nádob sa zhotovujú tzv. elektrolytické kópie (→ galvanoplastika). Zmenšenina originálu sa nazýva redukcia. Kópia vytvorená s cieľom vydávať ju za originál je falzifikát.

kopírovací papier

kopírovací papier

1. multifunkčný kancelársky papier primárne určený na kopírovanie a na tlač v kopírovacích strojoch. Je nenatieraný, jeho plošná hmotnosť je 80 – 90 g/m2 a obsah plniva na báze zrážaného alebo mikromletého uhličitanu vápenatého okolo 25 %. Vyrába sa z primárnych vláken vyprodukovaných sulfátovým varným postupom z lignocelulózových surovín a (alebo) zo sekundárnych (recyklovaných) vláken zo zberového papiera, a to vo forme hárkov (používa sa v kanceláriách) a kotúčov (na digitálnu tlač variabilných údajov, úpravu úradných a obchodných listov, personifikáciu obchodných listov z dodanej databázy a pod.). Vyznačuje sa výbornou formáciou (rovnomerným rozložením hmoty v papieri) a tuhosťou, ako aj zvýšenou elektrickou vodivosťou zamedzujúcou vznik statickej energie pri obojstrannej tlači v kopírovacích strojoch pracujúcich na princípe elektrofotografie. Zvýšená kvalita obrazu tlačeného na kopírovací papier v laserových kopírovacích strojoch sa dosahuje zlepšením hladkosti papiera a použitím tonerov s menšími časticami;

2. uhľový kopírovací papier, uhľový papier — jednostranne natieraný papier, ktorého povrch je pokrytý vrstvou suchého atramentu alebo vrstvou pigmentového náteru na báze sadzí viazaných voskom. Používa sa na zhotovenie jednej alebo viacerých kópií dokumentu zároveň s vytvorením jeho originálu pri použití písacieho stroja, ceruzky alebo guľôčkového pera; vkladá sa medzi listy kancelárskeho papiera, pričom na vrchný list sa píše a týmto tlakom sa náterová vrstva prenáša (odtláča) na podložený list papiera. S rozvojom počítačovej a tlačovej techniky došlo k poklesu využívania písacích strojov i zhotovovania kópií pomocou uhľového kopírovacieho papiera. Vynašiel ho začiatkom 19. stor. taliansky vynálezca Pellegrino Turri, prvý patent na jeho výrobu získal v roku 1806 anglický vynálezca Ralph Wedgwood (*1766, †1837). V súčasnosti sa jeho výrobe venuje iba niekoľko malých spoločností v Kanade, USA a Spojenom kráľovstve.

kopolymér

kopolymér [lat. + gr.] — produkt kopolymerizácie; polymér zložený z makromolekúl pripravených polymerizáciou zmesi dvoch alebo viacerých druhov monomérov, ktoré predstavujú stavebné jednotky (méry) usporiadané v rozličnom poradí. Polymér zložený z troch mérov sa nazýva terpolymér. Vyššie syntetické kopolyméry sú zriedkavé, výnimku tvoria biopolyméry, napr. proteíny a nukleové kyseliny, ktoré sú zložené z rôznych stavebných jednotiek. Podľa usporiadania mérov v makromolekule sa rozlišujú štatistické (náhodné, -A-B-A-A-B-), alternujúce (striedavé, -A-B-A-B-), sledové (blokové, -A-A-A-B-B-B-; → blokový kopolymér) a očkované (-A-A-A-(-B-B-B-)-A-A-A-) kopolyméry. Vlastnosti kopolymérov závisia od vlastností monomérov, od ich zastúpenia v reťazci a od priestorovej štruktúry polymérov. Najväčšie uplatnenie dosiahli butadiénové kopolyméry, najmä akrylonitrilovo-butadiénovo-styrénový kopolymér (→ ABS).

kopolymerizácia

kopolymerizácia [lat. + gr.] — chemická reakcia, pri ktorej polymerizáciou zmesi dvoch (zriedkavejšie viacerých) rôznych monomérov vznikajú polymérne reťazce kopolyméry zložené z rôznych mérov (stavebných jednotiek); opak: homopolymerizácia. Kopolymerizácia najčastejšie prebieha ako reťazová radikálová adícia. Zastúpenie jednotlivých mérov v kopolyméroch závisí od reaktivity (→ kopolymerizačné parametre) a koncentrácie monomérov v reakčnom prostredí a od mechanizmu syntézy kopolymérov. Kopolymerizáciu ovplyvňujú aj teplota, polarita rozpúšťadla, pridaný katalyzátor a pod.

V závislosti od rozmiestňovania mérov vo vytvorených kopolymérnych reťazcoch sa rozlišuje štatistická kopolymerizácia (v závislosti od koncentrácie a relatívnej reaktivity monomérov vznikajú kopolyméry s náhodnou distribúciou jednotlivých mérov v reťazci), azeotropická kopolymerizácia (vznikajú kopolyméry s rovnakým zastúpením mérov ako zodpovedajúca zmes monomérov, z ktorej vznikli) a alternujúca kopolymerizácia (homopolymerizácia je potlačená a preferuje sa reakcia s nerovnakým monomérom, tzv. cross reakcia, pri ktorej monomér A reaguje s monomérom B a B reaguje s A, pričom výsledkom je kopolymér s pravidelne sa striedajúcimi mérmi). Pri kopolymerizácii spolu najčastejšie reagujú monoméry s rôznou polaritou (elektrónoakceptorový a elektrónodonorový monomér, napr. styrén a akrylonitril). Ak sa v procese kopolymerizácie použijú rôzne monoméry v časovej následnosti, výsledným produktom je blokový kopolymér. Dodatočná polymerizácia bočných vetiev odlišných mérov vo východiskových makromolekulách sa používa na prípravu očkovaných kopolymérov. Doplňujúcim postupom pri príprave kopolymérov sú transformačné chemické reakcie na polyméroch. Kopolymerizáciou možno účelne kombinovať vlastnosti rôznych polymérov, preto patrí k užitočným a často využívaným metódam syntézy makromolekúl.

kopolymerizačné parametre

kopolymerizačné parametre — parametre vyjadrujúce mieru reaktivity zvolenej dvojice monomérov vstupujúcich do kopolymerizácie. Ak sa kopolymerizácia uskutočňuje reťazovou radikálovou adíciou, miera reaktivity je daná pomermi rýchlostných konštánt \(k\) adície na rastúce radikály \(R\). Pri dvoch druhoch monomérov \(M_1\)a \(M_2\) možno predlžovanie kopolymérneho reťazca znázorniť štyrmi adičnými reakciami rastúceho radikálu \(R\) s nespáreným elektrónom radikálového centra v mére (stavebnej jednotke) 1 alebo 2:

\({R_1}^{.}+{M_1}\overset{k_{11}}{\longrightarrow}{R_1}{M_1}^{.}\,({R_1}^{.})\)

\({R_1}^{.}+{M_2}\overset{k_{12}}{\longrightarrow}{R_1}{M_2}^{.}\,({R_2}^{.})\)

\({R_2}^{.}+{M_1}\overset{k_{21}}{\longrightarrow}{R_2}{M_1}^{.}\,({R_1}^{.})\)

\({R_2}^{.}+{M_2}\overset{k_{22}}{\longrightarrow}{R_2}{M_2}^{.}\,({R_2}^{.})\)

Kopolymerizačné parametre \(r_1\) a \(r_2\) dané zlomkami \(r_1=\frac{k_{11}}{k_{12}}\) a \(r_2=\frac{k_{22}}{k_{21}}\) sa experimentálne stanovujú zo zloženia kopolyméru vytvoreného pri známej, fakticky sa nemeniacej koncentrácii monomérov v reakčnom systéme. Používajú sa na výpočet priebehu reťazovej kopolymerizácie a na riadenie výroby homogénnych materiálov s programovaným zastúpením mérov.

kopov

kopov [maď.] — historický názov poľovných psov v súčasnosti nazývaných duriče; zachoval sa v názve domáceho slovenského plemena duričov slovenský kopov.

koprecipitácia

koprecipitácia [lat.] — spoluzrážanie; → zrážanie.

koprofilné organizmy

koprofilné organizmy — organizmy žijúce na výkaloch, napr. koprofilné huby (hnojník chlpatý, Coprinopsis lagopus; lajnovec obyčajný, Cheilymenia stercorea).

koprolit

koprolit [gr.] —

1. geol. fosílny exkrement vyhynutých živočíchov (stavovcov). Má pretiahnutý valcovitý, na obidvoch koncoch stenčený tvar a rôzne sfarbenie (žlté, hnedé, čierne), spravidla dosahuje veľkosť nad 1 cm. Často sa v ňom dá rozoznať zložka potravy (kostičky, zuby, rybie šupiny). V horninách sa vyskytuje pomerne zriedkavo;

2. pedol. stvrdnutý exkrement dážďoviek, typ pôdneho novotvaru. Na pôde aj v nej sa hromadí v podobe kôpok drobných guľôčok podobných ulitám. Obsahuje veľa minerálnych živín, humusových látok a uhličitan vápenatý.

kopula

kopula [tal.] — archit., stav. → kupola.

kôra

kôra — vrchná tvrdšia alebo hrubšia vrstva pokrývajúca niečo (kôra rastlín, plodov, zemská kôra, mozgová kôra, ľadová kôra a pod.);

1. bot. cortex — všeobecný termín na označenie vonkajších pletív stonky alebo koreňa rastlín nachádzajúcich sa medzi povrchom rastliny a cievnymi zväzkami. Kôra má predovšetkým ochrannú funkciu. Rozlišuje sa prvotná, primárna kôra a druhotná kôra periderm. Prvotná kôra vzniká činnosťou prvotného delivého pletiva, periblému (→ meristematické pletivá). Tvorí ju parenchymatické pletivo (→ parenchým) bohaté na chlorofyl, vypĺňajúce priestor medzi pokožkou a cievnymi zväzkami. Druhotná kôra vzniká pri druhotnom (sekundárnom) hrubnutí stonky a nahrádza odumretú pokožku. Vzniká činnosťou druhotného delivého pletiva, felogénu, ktoré sa zakladá v primárnej kôre a produkuje smerom dovnútra stonky zelenú kôru (feloderm) a smerom von ochranné pletivo felém, ktoré býva často skorkovatené (→ korok). Činnosť prvotného felogénu časom zaniká a felogén odumiera, pri viacročných rastlinách sa však vytvorí vždy nový, následný felogén, ktorého činnosťou sa tvoria ďalšie vrstvy druhotnej kôry. Druhotná kôra je spolu s odumretými vrstvami lyka (floému) súčasťou borky;

2. drev. povrchová vrstva stonky drevín (borka) predstavujúca 10 – 20 % objemu kmeňa a až 35 % objemu celého stromu. Má ochrannú funkciu a pri jednotlivých drevinách charakteristickú štruktúru (vzhľad). Kôra má v porovnaní s drevom vyšší obsah extraktívnych látok (20 – 35 %) a lignínu (45 – 53 %). Získava sa ako vedľajší odpadový produkt pri spracovaní dreva (pri odkôrňovaní). Využíva sa ako zdroj tepla (na spaľovanie) a je dôležitou surovinou na výrobu lepidiel na báze kondenzovaných tanínov, ktoré sa používajú pri výrobe preglejok a drevovláknitých dosiek, kde môžu nahradiť až 70 % fenolformaldehydových lepidiel. Extrakty z kôry s vysokým obsahom kondenzovaných tanínov sa aplikujú pri ochrane stromov ako inhibítory hubových ochorení. Niektoré taníny z kôry majú dezinfekčné a protirakovinové vlastnosti, inhibujú tvorbu adrenalínu, a preto sa využívajú vo farmácii a v medicíne. Pre vysoký obsah trieslovín sa kôra v minulosti využívala na výrobu triesla na činenie koží. V súčasnosti sa hojne využíva na dekoračné účely a na mulčovanie.

kóra

kóra [gr.], aj koré — socha stojaceho, výnimočne aj sediaceho oblečeného dievčaťa (gr. koré = dievčina, dievča, dcéra). Zvyčajne votívna socha rozšírená v gréckom archaickom sochárstve v 6. – 5. stor. pred n. l. Špeciálne sa tak nazývali votívne sochy panien z urodzených aténskych rodín, ktoré pre bohyňu Aténu tkali slávnostné rúcho peplos používané pri Panathénajach. Bolo zvykom obetovať tieto sochy s menom dievčat bohyni Aténe na Akropole v Aténach ako votívny dar. Koncom 5. stor. pred n. l. názvom kóra nazývali Aténčania aj karyatídy v chráme Erechtheion na Akropole. Mužským náprotivkom kóry je kúros.

koralové ryby

koralové ryby — malé, do 20 cm dlhé, nápadne sfarbené ryby z rôznych čeľadí žijúce v moriach s výskytom koralových útesov.

Korax zo Syrakúz

Korax zo Syrakúz, genitív Koraka, 5. stor. pred n. l. Syrakúzy — grécky antický rečník, pravdepodobne spoluautor (s Teisiom) prvej učebnice rečníctva. Uznanie získal na Sicílii počas vlády Hieróna I. (478 – 466 pred n. l.). Po páde tyranie v Syrakúzach sa uplatnil pri početných sporoch o majetok. Množstvo skúseností využil na vytvorenie teórie súdnej reči, ktorú rozšíril a spísal jeho žiak Teisias. Korax, Thrasymachos a Teisias sú pokladaní za prvých teoretikov rečníctva (Teisiovu náuku neskôr uplatnili jeho žiaci Lysias a Isokratés). Podľa Koraka je rétorika činiteľkou prejavu (gr. peithús démiúrgos). Rozlišoval tri časti reči: úvod (gr. prooimion), strednú, hlavnú časť (gr. agónes) a záver (gr. epilogos); podľa niektorých bádateľov delil reč na 5 častí: za úvodom nasledoval výklad (gr. diégésis) a medzi strednou časťou a záverom bolo odbočenie (gr. parekbasis). Dôraz kládol na poskytovanie dôkazu vychádzajúceho z pravdepodobnosti (gr. eikos). Podľa Aristotelovej Rétoriky (lat. Rhetorica) Korax rozlišoval absolútnu (gr. eikos haplós) a relatívnu (gr. eikos ti) pravdepodobnosť, napr. keď je slabý človek obžalovaný, že zbil silného, môže sa obhájiť, lebo je nepravdepodobné, aby slabý mohol zbiť silného; keď je však z rovnakého dôvodu obvinený silný človek slabým, môže sa odvolať iba na relatívnu nepravdepodobnosť. Korax skladal súdne reči na praktické účely, po ich prednese neboli vydávané ako literárne pamiatky. Sofistický ráz rétoriky Koraka i jeho žiaka Teisia vystihuje anekdota (zaznamenaná v anonymnom antickom diele Grécki rétori, Rhetores Graeci) o súdnom spore medzi nimi, keď argumentácia obidvoch pred súdom dosiahla takú dialektickú obratnosť, že súd skončil spor nerozhodne výrokom zo zlého krkavca (t. j. z Koraka) zlé vajce (t. j. Teisias) – gr. ek kakú korakos kakon óon.

Korbutová, Oľga

Korbutová (Korbut), Oľga (Valentinovna), 16. 5. 1955 Hrodna — bieloruská gymnastka, reprezentantka ZSSR. Štvornásobná olympijská víťazka. Na OH 1972 v Mníchove získala (ako 17-ročná) 3 zlaté (súťaž družstiev, kladina, prostné) a 1 striebornú (bradlá) medailu, na OH 1976 v Montreale 1 zlatú (súťaž družstiev) a 1 striebornú (kladina) medailu, na MS 1974 vo Varne 2 zlaté (súťaž družstiev, preskok) a 4 strieborné (viacboj, bradlá, kladina, prostné) medaily. Do športovej gymnastiky vniesla náročné cviky a prvky akrobacie (prezývaná Vrabec z Minska, pretože nad gymnastickým náradím sa vznášala veľmi ľahko), ktoré nikto pred ňou nepredviedol, napr. salto vzad na kladine a tzv. Korbutovej salto na bradlách (salto vzad zo stoja na vyššej žrdi a znovuuchopenie tej istej žrde; neskôr bolo na súťažiach zakázané postaviť sa na vyššiu žrď ako príliš nebezpečný prvok). Od roku 1991 žije v USA.

Korda, Alexander

Korda, Alexander, sir, vlastným menom Sándor László Kellner, 16. 9. 1893 Pusztatúrpásztó, dnes súčasť Túrkeve, Maďarsko – 23. 1. 1956 Londýn — anglický filmový režisér a producent maďarského pôvodu, jeden zo zakladateľov britskej kinematografie a prvý britský filmový tvorca, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu (1942).

Po štúdiách na univerzite v Budapešti pracoval ako novinár, 1912 založil filmový časopis Pesti Mozi (Peštianske kino). V roku 1914 nakrútil svoj prvý nemý film Strážnica v Karpatoch (Őrház a Kárpátokban), 1916 vznikol film Biele noci (Fehér éjszakák), ktorý sa ako jeden z prvých maďarských filmov uvádzal aj v zahraničí. V roku 1917 prevzal filmové štúdio Corvin, v ktorom vzniklo asi 20 celovečerných filmov, 1919 natrvalo opustil Maďarsko.

V období 1920 – 27 režíroval filmy v Rakúsku a Nemecku (napr. Samson a Dalila, Samson und Delila, 1922), 1927 – 30 pôsobil v Hollywoode a špecializoval sa najmä na historické a kostýmové filmy; pozornosť amerického filmového priemyslu vzbudil filmom Helena Trójska (The Private Life of Helen of Troy, 1927), ako aj svojím prvým zvukovým filmom Deti vášne (The Squall, 1929). Zvukové filmy Jej minulosť (Her Private Life, 1929) a Poľné ľalie (Lilies of the Field, 1930) vznikli ako remaky starších nemých filmov.

Po návrate do Európy nakrútil v Nemecku a vo Francúzsku niekoľko filmov, napr. komédiu Marius (1931, filmová adaptácia divadelnej hry Marcela Pagnola), 1931 sa natrvalo usadil v Spojenom kráľovstve. V roku 1932 založil vlastnú produkčnú spoločnosť London Film Productions, ktorá mala kľúčový podiel na rozvoji britského filmu; produkoval v nej o. i. aj filmy svojho brata Zoltána (*1895, †1961) a ako výtvarník tam určitý čas pôsobil aj jeho najmladší brat Vincent (*1897, †1979). Korda tu nakrútil svoje najlepšie filmy, napr. historický veľkofilm Šesť žien Henricha VIII. (The Private Life of Henry VIII, 1933), ktorý bol ako prvý britský film ocenený Oscarom (Charles Laughton za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe), sa stal prelomovým dielom britskej kinematografie a priniesol do britského filmu nového tvorivého ducha a nápadité experimenty so strihom a s montážou.

V roku 1936 vybudoval rozsiahle štúdiá Denham Films Studios (zanikli 1952), čím sa snažil čeliť americkej konkurencii. Vznikol v nich úspešný životopisný film Rembrandt (1936) a filmy Zlodej z Bagdadu (The Thief of Bagdad, 1940), v ktorom bolo použitých viacero filmových trikov, a Lady Hamiltonová (That Hamilton Woman, 1941).

Z jeho ďalších filmov: Zlatý človek (Az aranyember, 1919), Princ a žobrák (Prinz und Bettelknabe, 1920), Vládcovia mora (Herren der Meere, 1922), Tanečník mojej ženy (Der Tänzer meiner Frau, 1925), Žltá ľalia (Yellow Lily, 1928), Ľavý breh (Rive gauche, 1931), Súkromný život Dona Juana (The Private Life Of Don Juan, 1934), Dokonalí cudzinci (Perfect Strangers, 1945), Ideálny manžel (An Ideal Husband, 1947) a i.

kordieritová keramika

kordieritová keramika — typ tradičnej technickej žiaruvzdornej keramiky. Vyznačuje sa výbornými tepelnými vlastnosťami, má nízky koeficient teplotnej rozťažnosti (1,5 – 3,5 · 10-6 K-1), vysokú pevnosť v žiari (teplota tavenia 1 465 °C) i za studena, vysokú tvrdosť a stabilitu. Kordieritová keramika je syntetickou alternatívou v prírode sa vyskytujúceho minerálu kordieritu, od ktorého sa líši kryštálovou štruktúrou. Hlavnou fázou kordieritovej keramiky je syntetická vysokoteplotná modifikácia kordieritu – indialit so sumárnym vzorcom 2 MgO · 2 Al2O3 · 5 SiO2 (ak je horečnatý katión Mg2+ nahradený železnatým katiónom Fe2+, ide o tzv. Fe-kordierit). Vyrába sa výpalom práškovej zmesi mastenca (3 MgO · 4 SiO2 · H2O) a vysokopercentného kaolínu (hlavnou zložkou je kaolinit Si2Al2O5(OH4), až 80 % objemu) v teplotnom intervale 1 350 – 1 410 °C. Na výrobu sa dajú použiť aj iné suroviny, ktoré obsahujú oxid horečnatý MgO, napr. chlorit, magnezit, olivín alebo spinel. Zmes sa najčastejšie pripravuje mletím zamokra. Nežiaducimi prímesami, ktoré znižujú vysokoteplotné vlastnosti kordieritovej keramiky, sú oxidy alkalických kovov (oxid sodný Na2O, oxid draselný K2O), prípadne oxid titaničitý TiO2, oxid vápenatý CaO, oxid železitý Fe2O3 a i. Kordieritová keramika sa vďaka svojim vlastnostiam používa v mnohých odvetviach priemyslu, napr. ako nosič výhrevných špirál, na výrobu žiaruvzdorných platní do vysokoteplotných pecí i pecných vozov používaných pri výpale keramických tvárnic, je súčasťou keramických horákov, reaktorov na katalytické odstraňovanie škodlivín z výfukových plynov a pod.

korealita

korealita [lat.] — práv. solidárne záväzky, na ktorých sa zúčastňuje niekoľko osôb na strane dlžníka alebo na strane veriteľa, pričom všetci dlžníci zodpovedajú spoločne a nerozdielne za celý dlh, resp. všetci veritelia sú na základe spoločnej pohľadávky oprávnení spoločne a nerozdielne požadovať plnenie dlhu od dlžníka. Pri korealite na strane dlžníka (pasívna solidarita) má viac dlžníkov povinnosť plniť spoločný dlh veriteľovi, pričom veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich a v prípade splnenia dlhu jedným dlžníkom povinnosť ostatných dlžníkov voči veriteľovi zanikne. Dlžník, ktorý dlh splnil, je následne oprávnený požadovať náhradu od ostatných dlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu. Pri korealite na strane veriteľa (aktívna solidarita) prislúcha viacerým veriteľom tá istá pohľadávka, pričom ktorýkoľvek z veriteľov môže od dlžníka žiadať celé plnenie a dlžník je povinný splniť dlh v celom rozsahu tomu, kto o plnenie požiada ako prvý.

korenie

korenie

1. upravené a usušené celé alebo pomleté plody tropického kra piepor čierny (Piper nigrum) dodávajúce jedlu ostrú, štipľavú chuť; → čierne korenie, → biele korenie, červené korenie;

2. → koreniny;

3. zmes korenín často zaužívaného zloženia, niekedy s priamym vyjadrením pôvodu alebo účelu použitia v názve, napr. kajenské korenie (→ čili), provensalské korenie, grilovacie korenie, polievkové korenie.

koreniny

koreniny, aj korenie — čerstvé alebo sušené a inak konzervované časti alebo plody niektorých rastlín s výraznou vôňou a chuťou používané (vcelku alebo upravené krájaním, drvením, mletím) ako prísady do jedál, nápojov a cukrárskych i cukrovinkárskych výrobkov na zlepšenie ich chuti a vône, prípadne aj farby a celkového vzhľadu; patria medzi pochutiny. Sú cenené najmä pre svoje organoleptické vlastnosti. Patria medzi ne aj sušené huby (pomleté, rozdrvené alebo ich úlomky), niekedy sa k nim zaraďujú aj ocot, horčica, kečup a iné pochutiny. Niektoré koreniny povzbudzujú chuť do jedla, zlepšujú trávenie, urýchľujú črevnú peristaltiku, zvyšujú odolnosť potravín proti kazeniu a pod. Mnohé koreninové rastliny sú súčasne liečivými rastlinami a majú významné farmakologické účinky; obsahujú dôležité výživové a dietetické zložky (vitamíny, flavonoidy, alkaloidy a i.), ktoré majú nezastupiteľné miesto v prevencii mnohých chorôb a fyziologických zmien v ľudskom organizme.

Koreniny sa podľa používanej časti rastliny rozdeľujú na koreniny z podzemnej časti – podzemku, cibule a pod. (napr. ďumbier – zázvor, kurkuma; cesnak, cibuľa), z kôry (škorica), z listov a z nadzemnej časti – vňate (majorán, oregano, tymian, bazalka, bobkový list, kôpor, ligurček, rozmarín, saturejka, šalvia, palina dračia – estragón), z kvetov a ich častí (klinčeky, kapary, šafran) a z plodov a zo semien (aníz, badián, borievka, čierne a biele korenie, nové korenie, fenikel, kardamóm, koriander, koreninová paprika, kurkuma, muškátový kvet, muškátový orech, rasca, vanilka, citrónová a pomarančová kôra); podľa pôvodu na domáce (paprika, majorán, kôpor, petržlen, pažítka) a dovážané (exotické; škorica, vanilka, čierne a biele korenie, nové korenie). Často sa používajú vo forme zmesí, pričom v potravinárskej legislatíve sa rozlišujú koreninové zmesi (pozostávajú len zo zmesi korenín, napr. karí), koreninové prípravky (zmes jednej alebo viacerých korenín minimálne v množstve 60 % s aromatickými látkami a inými technologicky nevyhnutnými zložkami) a iné koreninové výrobky. Kvalita korenín v obchodnej sieti musí spĺňať legislatívne požiadavky. Na Slovensku kvalitu a zloženie korenín upravuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách z roku 2015. Koreniny nesmú byť stuchnuté, vlhké, napadnuté plesňou alebo kontaminované mikroorganizmami a nesmú obsahovať cudzorodé látky.

koreňový vrchol

koreňový vrchol — vegetačný vrchol koreňa, na ktorom sú uložené meristematické bunky, ktorých činnosťou koreň rastie. Rozlišujú sa na ňom 3 zóny: meristematická (embryonálna zóna delivého rastu; → apikálny meristém), v ktorej prebieha intenzívne delenie buniek a ktorá je chránená koreňovou čiapočkou, predlžovacia, v ktorej sa bunky zväčšujú a rastú v smere pozdĺžnej osi (rast koreňa), a diferenciačná (zóna dozrievania; → diferenciačné pásmo), v ktorej sa bunky postupne diferencujú a špecializujú na vykonávanie rôznych funkcií.

koreňový výtlak

koreňový výtlak, koreňový vztlak — tlak vody, ktorý sa tvorí v xyléme cievnatých rastlín v prípade, ak pôda obsahuje dostatočné množstvo vody (najmä v noci) alebo ak je veľmi malá denná transpirácia. Je spôsobený osmotickým transportom vody a jej akumuláciou v xyléme vyvolávajúcou tlak na pevné bunky xylému a stúpanie vodného stĺpca z xylému koreňa do nadzemnej časti rastliny. V skorom jarnom období spôsobuje začiatok prúdenia miazgy.

korepresor

korepresor [lat.] — molekula pôsobiaca ako inhibítor expresie génu. V dôsledku vytvorenia väzby medzi korepresorom a regulačným proteínom – represorom, nastáva konformačná zmena represora (alostéria); takto modifikovaný represor sa viaže na špecifickú sekvenciu DNA (→ operátor), následkom čoho nemôže dôjsť k naviazaniu RNA-polymerázy na promótor transkribovaného génu, a transkripcia je preto v iniciačnej fáze prerušená.

korešpondent

korešpondent [lat.] —

1. novin. → spravodajca;

2. osoba alebo inštitúcia zabezpečujúca výmenu informácií alebo odborné konzultácie medzi inštitúciami spravidla príbuzného zamerania;

3. člen korešpondent, aj korešpondujúci člen — forma členstva v niektorých organizáciách alebo vedeckovýskumných inštitúciách (učených spoločnostiach, akadémiách vied). Historicky bol ako člen korešpondent (angl. Corresponding Member, fr. membre correspondant, nem. korrespondierendes Mitglied, rus. člen-korrespondent) označovaný jednotlivec, ktorý pôsobil mimo centra inštitúcie (nemohol sa preto pravidelne zúčastňovať na jej stretnutiach) a komunikoval s ňou len písomne (prostredníctvom korešpondencie). Táto forma členstva existuje v niektorých organizáciách a inštitúciách dodnes. V ZSSR a iných krajinách východného bloku predstavoval člen korešpondent (nebol to akademický titul) nižší stupeň členstva vo vedeckej akadémii, vyšším stupňom členstva bol akademik (riadny člen akadémie). V bývalom Československu bol člen korešpondent ČSAV vymenúvaný vládou ČSSR a člen korešpondent SAV vládou SSR na základe jeho zvolenia valným zhromaždením členov akadémie alebo na návrh prezídia akadémie (ČSAV), resp. predsedníctva akadémie (SAV). Na Slovensku boli obidve formy členstva zrušené 2002, keď vstúpil do platnosti nový zákon o SAV. V Rusku a v niektorých ďalších krajinách bývalého ZSSR člen korešpondent ako nižší stupeň členstva v akadémii existuje dodnes.

koretra

koretra [gr.], Chaoborus — rod z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce (Diptera), podrad komáre (Nematocera), čeľaď koretrovité (Chaoboridae). Dvojkrídlovce vyskytujúce sa takmer na celom svete. Majú 1,4 – 10 mm dlhé, zvyčajne svetložlté, sivé alebo hnedé priehľadné telo s tracheálnymi mechúrikmi a s dobre vyvinutou hlavou s uchopovacím orgánom. Dravé larvy sú súčasťou planktónu stojatých vôd, dospelé jedince niekedy tvoria niekoľko metrov vysoké stĺpovité roje v blízkosti vôd.

Na Slovensku žije 6 druhov, napr. koretra obyčajná (Chaoborus crystallinus), ktorej dospelé jedince majú krátke, čiastočne redukované ústne orgány, tmavé bruško a telo pokryté štetinkami; dravé, 5 – 7 mm dlhé larvy sa vodorovne vznášajú v stojatých vodách.

korfbal

korfbal [hol.] — kolektívna športová loptová hra, pri ktorej sa body dosahujú vhodením lopty do koša súpera. Hrajú ju 2 osemčlenné zmiešané družstvá (4 muži, 4 ženy) zložené zo 4 obrancov a 4 útočníkov na ihrisku s rozmermi 40 x 20 m (rovná palubová podlaha z drevených parkiet alebo s umelým povrchom) rozdelenom stredovou čiarou na 2 časti (útočnú a obrannú zónu družstiev), v ktorých sú okolo košov (syntetické obruče valcového tvaru s priemerom 39 – 42 cm a s výškou 23,5 – 25 cm, bez dna, umiestnené na vrchole žrde bez odrazovej dosky vo výške 350 cm v obidvoch poloviciach ihriska vo vzdialenosti 667 cm od koncovej čiary) farebne vyznačené pokutové územia (kruhy s priemerom 250 cm). Hrá sa s dvoj- a viacfarebnou guľatou loptou (obvod 68 – 70,5 cm, hmotnosť 445 – 475 g), ktorú možno prihrávať a hádzať, nie je však možné s ňou behať ani kráčať (povolené je urobiť najviac dva súvislé kroky), zakázané sú aj dribling, odbíjanie päsťou a hra nohami. Zápas je rozdelený na dva polčasy (spravidla 2 x 30 minút) s prestávkou (5 – 15 min).

Korfbal je bezkontaktný šport, brániť sa navzájom môžu iba hráči rovnakého pohlavia, a to zachytením prihrávanej či odrazenej lopty alebo zabránením hodiť ju na kôš (obranca so zdvihnutou rukou s pohľadom upriameným na útočníka pristúpi k nemu na dĺžku paže alebo bližšie). Hádzať na kôš môže len nebránený útočník, vhodený kôš má hodnotu jedného bodu. Po dosiahnutí dvoch bodov si útočníci a obrancovia jednotlivých družstiev vymenia zóny. Zvíťazí družstvo, ktoré dosiahlo viac bodov. Existujú aj varianty korfbalu, ktoré sa hrajú vonku (plážový, vodný, ľadový), s mierne odlišnými pravidlami.

Korfbal vznikol v roku 1902 v Holandsku (hol. korf = kôš) úpravou pôvodnej švédskej hry ringboll amsterdamským učiteľom Nicom Broekhuysenom (*1876, †1958). V roku 1924 bol založený Medzinárodný korfbalový výbor (International Korfball Bureau), ktorý v roku 1933 nahradila Medzinárodná korfbalová federácia (International Korfball Federation, IKF) so sídlom v Zeiste (Holandsko) združujúca 67 národných zväzov (2020). Korfbal nie je olympijský šport, na OH 1920 a 1928 bol ukážkovým športom, od 1978 sa konajú majstrovstvá sveta (MS), od 1998 majstrovstvá Európy (ME). Najúspešnejšími krajinami (2020) sú Holandsko (10 titulov z MS, 7 titulov z ME) a Belgicko (1 titul z MS). Najlepšími umiestneniami Slovenska sú 10. miesto na MS (1995) a 8. miesto na ME (1998). Riadiacim orgánom korfbalu na Slovensku je Slovenská asociácia korfbalu (SAK, založená 1993; riadny člen IKF) so sídlom v Prievidzi, ktorá sa okrem organizovania Slovenskej národnej korfbalovej ligy (SNKL) zameriava aj na športovú prípravu mládeže (približne 160-členná základňa). Najúspešnejším slovenským klubom je SKK Dolphins Prievidza (založený 1991), nositeľ 21 titulov v SNKL (2019).

Korfská deklarácia

Korfská deklarácia — dohoda o vytvorení spoločného juhoslovanského štátu podpísaná 20. 7. 1917 na ostrove Korfu medzi zástupcami srbskej vlády (N. Pašić) a Juhoslovanského výboru (A. Trumbić). Po rozpade Rakúsko-Uhorska deklarovala vytvorenie nezávislého štátu Chorvátov, Slovincov a Srbov na územiach obývaných juhoslovanskými národmi. Boli v nej vymedzené základné body fungovania budúceho spoločného štátu na čele s vládnucou srbskou dynastiou Karadjordjevićovcov (→ Kráľovstvo SHS). Dňa 11. 8. 1917 sa k nej pripojil aj Čiernohorský výbor národného zjednotenia.

koriander

koriander [gr. > lat.], Coriandrum — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď mrkvovité. Jednoročné alebo dvojročné byliny pochádzajúce z oblasti okolo Stredozemného mora. Majú jednoducho až dvojito perovito laločnaté spodné listy (jednotlivé lístky sú širokovajcovité), dva- až trikrát perovito strihané byľové listy (jednotlivé lístky sú úzkočiarkovité) a biele alebo červenkasté kvety so srdcovitými korunnými lupienkami usporiadané v zložených okolíkoch, plod guľovitá nerozpadavá dvojnažka s dvoma semenami (dvojnažky sú tvrdé a ťažko oddeliteľné).

Patrí sem napr. do 50 cm vysoký jednoročný koriander siaty (Coriandrum sativum) s bielymi až ružovkastými, okolo 8 mm veľkými kvetmi v okolíku zloženom z 3 – 5 okolíčkov, ktorý sa pestuje ako korenina a liečivá rastlina. Plody koriandra povzbudzujú tvorbu slín a vylučovanie tráviacich štiav, uvoľňujú kŕče a zmierňujú plynatosť, sušené zrelé plody sa používajú v potravinárstve (do koreniacich zmesí, napr. do karí a medovníkového korenia, pri výrobe likérov) a vo farmaceutickom priemysle (do čajových zmesí, preháňadiel, mastí), čerstvé listy a zrelé plody ako korenina pri kuchynskej úprave pokrmov.

korida

korida [špan.], aj býčie zápasy — tradičný obradný zápas s býkmi, v ktorom zápasníci s býkmi – toreadori (torerovia, špan. toreros; aj matadori), obradným spôsobom pred publikom zabodávajú do býka kopije a na záver ho mečom usmrtia. Korida je rozšírená najmä v Španielsku, ale aj v Portugalsku, južnom Francúzsku a v niekoľkých štátoch Latinskej Ameriky. O jej vzniku v Španielsku existuje viacero hypotéz. Podľa hypotézy o rímskom pôvode (16. – 17. stor.) Španieli iba napodobnili gladiátorské súboje s divými zvieratami v antickom Ríme, podľa hypotézy o arabskom pôvode (18. stor.) tento rituál vznikol na španielskom území v období nadvlády Maurov na Pyrenejskom polostrove, keď prvé býčie zápasy boli prejavom loveckej zručnosti a zároveň rytierskej cti; v období → reconquisty slúžili súboje s býkmi ako tréning na boj s Maurmi. Hypotéza o autochtónnom vzniku býčích zápasov na území Španielska, ktorých korene siahajú do praveku, sa opiera o veľký počet nástenných jaskynných malieb a zobrazení býkov poukazujúcich na existenciu kultu býka na území Španielska ešte pred vznikom najstarších civilizácií. Býčie zápasy majú v Španielsku stáročnú tradíciu a väčšinou sú spojené s oslavou kresťanských sviatkov a s miestnymi tradičnými slávnosťami. Najstaršie záznamy o koride na území Španielska (1080 v Ávile, 1107 vo Varei) sa vzťahujú na svadobné rituály. Okrem svadieb bol beh býkov (correr a los toros) súčasťou korunovácií, krstov, osláv víťazstiev v bitkách, pohrebných obradov, obradov kanonizácie svätých a i. Tento rituál vykonávali šľachtici na koňoch, ktorí na býka útočili, prenasledovali ho a zabodávali doň oštepy. Od začiatku 18. stor. sa šľachta prestala o býčie zápasy zaujímať a novými aktérmi koridy sa stali predstavitelia nižších spoločenských vrstiev. Proti býkom už nebojovali na koňoch, ale ako peší zápasníci, čím sa korida v 18. stor. sformovala do dnešnej podoby. Za vlády Karola III. sa rozšírila výstavba arén na býčie zápasy podľa vzoru rímskych amfiteátrov, začalo sa aj s chovom špeciálnych plemien býkov (toros bravos = bojové býky). Prvá moderná korida sa konala v roku 1726 v Madride. Zakladateľom prvej dynastie zápasníkov s býkmi bol Francisco Romero (*1700, †1763), za tvorcov súčasnej podoby koridy sú pokladaní Joaquín Rodríguez, prezývaný Costillares (*1743, †1800), a v 30. rokoch 19. stor. Francisco Montes Reina, prezývaný Paquiro (*1805, †1851), ktorí zápas s býkom premenili skôr na umenie, v ktorom sa spája riziko s krásou súboja.

Býčie arény (plaza de toros) – miesta konania býčích zápasov, sa delia na permanentné (určené špeciálne na býčie zápasy), nepermanentné (určené nielen na ne) a prenosné. Každá aréna je otvoreným amfiteátrom s kruhovým pôdorysom, ktorý sa skladá z troch hlavných priestorov. Kruhový priestor uprostred amfiteátra určený na zápas (ruedo) je plocha pokrytá pieskom, po ktorej obvode stojí drevená červená bariéra (barrera). Za ňou je po celom obvode úzky pruh (tzv. ulička, callejón), ktorý oddeľuje bariéru od prvého radu sedadiel v hľadisku, je zákulisím koridy a nachádzajú sa tam matadori čakajúci na svoje vystúpenie, ich pomocníci, lekári, veterinári a ďalší účastníci zápasu. Tretím priestorom je hľadisko so stupňovito usporiadanými radmi sedadiel.

Počas jedného predstavenia klasickej formy koridy zvyčajne účinkujú traja matadori, ktorí zabíjajú šesť býkov (každý dvoch). Na zápase s jedným býkom, ktorý trvá asi 20 minút a má 3 časti (tercios), sa zúčastňuje 6 torerov (torero je akýkoľvek profesionálny zápasník s býkmi): dvaja pikadori (picadores) na koňoch vyzbrojení pikami (varas), traja peší banderiléri (banderilleros) s banderilami (asi 70 cm dlhými oštepmi s harpúnovitým hrotom so spätnými háčikmi) ozdobenými zvinutými farebnými papierovými stuhami (bandera = vlajka, odtiaľ názov) a jeden matador (matador de toros) vybavený muletou (červená plachta, ktorá slúži na vyprovokovanie býka na útok) a mečom. Po vpustení vydráždeného býka do arény v úvodnej časti (tercio de varas) matador najskôr pozoruje reakcie býka a testuje jeho vlastnosti pomocou dráždenia plášťom fuksiovo-žltej farby (capote de brega), pričom mu môžu asistovať jeho pomocníci (peones). Vzápätí nastúpia dvaja pikadori na koňoch, ktorých úlohou je pikou zasadiť býkovi niekoľko rán do oblasti chrbtového hrbu, aby vyskúšali jeho bojovnosť a vysilili ho tým, že začne krvácať. V druhej časti (tercio de banderillas) sa peší banderiléri obradným spôsobom priblížia k býkovi a zabodávajú doň banderily (celkove 6), ktorých sa býk pre spätné háčiky nedokáže striasť; bolesť a hluk do seba narážajúcich banderíl zabodnutých na jeho chrbte privádzajú býka do zúrivosti a zároveň ho oslabujú. V tretej, najdôležitejšej časti (tercio de muerte) prichádza matador v typickom kostýme bohato ozdobenom flitrami a prešívanom zlatými, striebornými alebo čiernymi gagátovými niťami (traje de luces = oblek leskov, žiarivý oblek), ktorý je popri býkovi hlavným aktérom koridy a v aréne s ním zostane nakoniec sám. Muletou ho provokuje na útok a zároveň útok pomocou mulety nasmerúva mimo svojho tela, pričom predvádza rôzne pohybové, takmer tanečné figúry a manévre. Postupne muletou prinúti býka čo najväčšmi znížiť polohu hlavy, aby mu mohol vraziť meč do priestoru medzi lopatkami, a pretnúť tak aortu alebo priamo zasiahnuť srdce. Ak sa mu to nepodarí na prvýkrát a bodnutie nie je smrteľné, matador si vyslúži piskot publika a nasledujú ďalšie bodnutia mečom. V prípade neúspechu matador donúti býka skloniť hlavu až po zem a spredu mu vrazí špeciálny meč (s ostrím v tvare kríža) do krku v mieste medzi lebkou a prvým stavcom (descabello). Finálnu ranu z milosti zasadí pomocník (puntillero) špeciálnou dýkou (puntilla). Prezident koridy môže výnimočne dlho odolávajúcemu býkovi ešte pred smrteľnou ranou udeliť milosť (indulto), čím ho ušetrí od smrti a vráti na pastviny. Ak býk matadora zraní, ihneď nastúpi ďalší matador (býk teda nemôže zvíťaziť). Publikum oceňuje predstavenie spontánnymi prejavmi (súhlasné mávanie vreckovkami alebo nesúhlasný piskot, najvyšším ocenením je vynesenie matadora z arény na pleciach divákov).

V Španielsku existujú aj iné formy býčích predstavení, ktoré sa uskutočňujú napríklad v uliciach miest. V meste Tordesillas prebiehali do 2016 slávnosti nazývané toro de la vega, počas ktorých bol býk prenasledovaný jazdcami, ktorí sa ho kopijami snažili oslabiť a dohnať na otvorenú lúku, kde bol usmrtený kopijníkmi na koňoch. Známou formou amatérskych býčích predstavení sú behy pred býkmi (encierros), z ktorých najslávnejšie sa konajú v Pamplone na sviatok sv. Fermína. Počas týchto behov je na vytýčenej trase historickým centrom mesta v dĺžke 850 m vypustených 6 býkov, ktorých provokujú bežci oblečení v bielom tričku s červenou šatkou na krku a s červeným opaskom (faja roja). Rôzne druhy býčích zápasov sa konajú aj v iných častiach sveta, okrem Portugalska, južného Francúzska a štátov Latinskej Ameriky aj v južnej Indii a v Afrike (ostrov Pemba). Súboje dvoch býkov sa konajú vo Vietname, v Thajsku, Ománe či na japonskom ostrove Okinava, tieto býčie predstavenia však majú iný pôvod a tradíciu ako španielska korida, podobne aj zápasy kráv vo Švajčiarsku. V niektorých krajinách, resp. v oblastiach, je korida pokladaná za týranie zvierat, a preto je zakázaná. Korida inšpirovala viacero umelcov a bolo vytvorených viacero výtvarných, literárnych a hudobných diel s touto tematikou, býčí zápas symbolicky znázorňuje aj tanec pasodoble.

koridor

koridor [tal.] —

1. dlhá široká priebežná chodba vo veľkých budovách; aj priechod v podobe chodby, uličky (napr. únikový koridor); vymedzený pás územia alebo priestoru umožňujúci prechod (napr. vzdušný koridor, humanitárny koridor, ekologický koridor);

2. dôležitá dopravná spojnica (napr. medzinárodný dopravný koridor).

korienok

korienok, radikula — embryonálny základ koreňa, ktorý počas prvej fázy klíčenia prerastá jazvičkou semena a vyvíja sa z neho koreňová sústava.

Kořinková, Zuzana

Kořínková, Zuzana, 25. 1. 1963 Žilina — slovenská športovkyňa, priekopníčka ženskej kulturistiky na Slovensku. R. 1983 – 88 študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Pôvodne sa venovala rôznym športovým disciplínam (predovšetkým ľahkej atletike), od 1985 kulturistike. Ako amatérka dosiahla úspechy spočiatku na domácich (1987 – 89 trikrát majsterka Československa v kategórii do 52 kg), neskôr na medzinárodných (1989 v Osle majsterka Európy, 1990 v Mexiku majsterka sveta – prvá zo Slovenska) súťažiach. Od 1990 prvá profesionálna kulturistka na Slovensku. Účastníčka súťaží organizovaných Medzinárodnou federáciou kulturistiky a fitnesu (International Federation of Bodybuilding and Fitness, IFBB): 1991 (ako prvá Slovenka) a 1993 najvýznamnejšej svetovej ženskej kulturistickej súťaže Miss Olympia, 1992, 1993 a 1995 Jan Tana Pro Classic, 1993 Miss International, 1993 získala 2. miesto a 1995 1. miesto v súťaži Extravaganza (o najsilnejšiu kulturistku na svete). Najväčší úspech dosiahla 1996 v Bratislave víťazstvom v súťaži Grand Prix IFBB European Womens Pro Invitational. R. 1998 ukončila súťažnú kariéru a stala sa trénerkou. Jej športové úspechy zachytáva životopisná kniha Famózna Zuzana (1998) od Vladimíra Hagaru a Drahomíra Krásnohorského. Nositeľka Ceny za celoživotné dielo a prínos v kulturistike (1996) udelenej Kanceláriou predsedu vlády SR.

korintská prilba

korintská prilba — najčastejší typ bronzovej prilby používanej v starovekom Grécku asi od 8. stor. pred n. l. Pokrývala celú hlavu, vpredu mala mohutné ohybné lícnice a otvory na oči a nos, často mala aj pevný chochol. V priebehu dejín sa vyvinulo niekoľko jej foriem. Z Grécka, kde sa používala asi do začiatku 5. stor. pred n. l., sa dostala aj do ďalších stredomorských krajín, nosili ju napr. Etruskovia či Rimania (až do 1. stor. n. l.). Bola častým námetom antického vázového maliarstva, mozaík a sochárskych diel (napr. busta aténskeho štátnika Perikla s korintskou prilbou zachovaná v rímskych kópiách gréckeho originálu, napr. v kópii zo zač. 2. stor. n. l., dnes vo Vatikánskych múzeách). Nazvaná bola podľa mesta Korint, významného centra remeselnej výroby.

koristné právo

koristné právo — súhrn zásad vnútroštátneho a medzinárodného verejného práva, ktoré v prípade ozbrojeného konfliktu (v námornej vojne) určujú, kedy je možné konfiškovať súkromný majetok (lode a tovar) príslušníkov nepriateľského štátu a ktorý majetok sa pokladá za vojnovú korisť. Predmetom koristného práva môžu byť aj lode a tovar (vojnový kontraband) neutrálnych štátov, ktoré porušili povinnosť vyplývajúcu z neutrality. Prameňom koristného práva sú medzinárodné dohovory, napr. Dohovor o niektorých obmedzeniach koristného práva v námornej vojne (1907). K výkonu koristného práva sú oprávnené počas námornej vojny iba posádky vojnových lodí (v minulosti i korzárske lode; → korzárstvo). O zhabanom majetku rozhodujú koristné súdy, ktorými sú vnútroštátne súdy vojnovej strany rozhodujúce podľa vnútroštátnych noriem, musia však rešpektovať pravidlá vojnového práva. K prevodu vlastníctva zhabanej lode a jej nákladu dochádza až po vydaní rozhodnutia koristného súdu o tom, že loď a jej náklad právoplatne podľahli konfiškácii.

Korka Murt

Korka Murt, Korkamurt — v mytológii Udmurtov postava zdomácneného škriatka. Má podobu malého starčeka s dlhými fúzmi, ktorý žije v skrytosti v dome a pomáha jeho obyvateľom. Človeku, ktorý mu ublíži, sa však mstí. Ak sa rodina sťahuje, je potrebné usporiadať obrad Korka Murt sektan, aby škriatok nasledoval ľudí do nového domu. Takto presídlený škriatok sa nazýva Vuž Murt (Vužmurt). Pomocníkom Korku Murta je škriatok Gondyr (Medvedík), ktorý je opisovaný ako malý medveď žijúci v pivnici či v sýpke a chráni najmä zásoby. Jeho obdobou je napr. v nemeckej mytológii Kobold, v českej mytológii skřítek hospodáříček.

korková príchuť

korková príchuť, korková pachuť — jedna z najzávažnejších chýb vína spôsobená zátkou (uzáverom) z nekvalitného korku. Pred výrobou zátok sa korok opracúva a dezinfikuje horúcim chlórovým kúpeľom, v jeho otvorených póroch však napriek tomu zostávajú spóry vláknitých húb, ktoré po nafľašovaní vína metabolizujú chlór za vzniku 2,4,6-trichlóranizolu (TCA). Ten sa postupne eluuje do vína a v dôsledku nízkej prahovej citlivosti ho znehodnocuje. Podobné príchute môžu spôsobovať i ďalšie metabolity vláknitých húb (metylizoborneol, geozmín). Pre korkovú príchuť je charakteristický aromatický (komplexný čuchový a chuťový) vnem zatuchnutosti, strúchnivenosti a plesnivosti; chyba sčasti alebo v plnom rozsahu prekrýva odrodový buket vína. Napadnutie korkového uzáveru TCA môže viesť k úplnému znehodnoteniu vína.

korkovitosť

korkovitosť — výskyt pletív podobných korku, tvoriacich na rastlinných orgánoch (napr. na listoch, plodoch) spevnené miesta či výplne prasklín.

korkovkovité

korkovkovité, Bankeraceae — čeľaď z kmeňa (v staršej systematike z oddelenia) bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, rad plesňovkotvaré (Thelephorales). Huby rastúce v lesoch takmer na celom svete v mykoríze s ihličnatými aj s listnatými drevinami. Majú jednoročné mäsité alebo tuhé korkovité plodnice so zvyčajne šupinatým, v strede plytko až zreteľne preliačeným, na okraji zvlneným, sústredne zvrásneným a súčasne pásikavým plstnatým klobúkom a s hlúbikom, ktorý môže byť skrátený na minimum, ostnatú výtrusorodú vrstvu a drobné výtrusy s ostnatým alebo s bradavičnatým povrchom; plodnice často zrastajú.

Patrí sem asi 5 rodov, napr. vzácne a ohrozené rody korkovec (Phellodon) a korkovka (Bankera), ktoré sa vyskytujú najmä v ihličnatých lesoch. Do rodu korkovec patrí 15 druhov, na Slovensku rastú štyri, napr. korkovec čierny (Phellodon niger) s plstnatým, nepravidelne okrúhlym hrboľatým klobúkom, ktorý má priemer okolo 2,5 – 7 cm, biely okraj a čiernu dužinu (v dospelosti je celá plodnica čierna), a s 1 – 2 cm dlhým čiernym hlúbikom s plstnatou bázou, korkovec čiaškovitý (Phellodon tomentosus) s okrovým alebo s hnedým, v mladom veku hladkým, neskôr hrboľatým klobúkom, ktorý má priemer 2 – 6 cm a biely okraj, a s holým svetlo- alebo tmavohnedým hlúbikom s dĺžkou do 1 cm a častejšie v listnatých lesoch sa vyskytujúci korkovec zrastený (Phellodon confluens) s nepravidelným žltohnedým alebo sivohnedým, na okraji bielym hrboľatým klobúkom s priemerom 3 – 10 cm a s kratším plstnatým hlúbikom, ktorého zaschýnajúca dužina má výraznú vôňu. Do rodu korkovka patria dva druhy, na Slovensku sa vyskytuje veľmi vzácne korkovka pleťová (Bankera violascens) so šupinatým, zvyčajne sivohnedým klobúkom, ktorý má priemer 5 – 12 cm a biely okraj, a s hnedosivým alebo s tmavohnedým jemne plstnatým hlúbikom.

korkovník

korkovník, Phellodendron — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď rutovité. Opadavé dvojdomé stromy pochádzajúce z vlhkých oblastí vých. Ázie. Majú protistojné nepárnoperovité tmavozelené, na jeseň žltkasté listy zložené z 5 – 13 vrúbkovaných lístkov, malé zelené čiaškovité kvety usporiadané vo zväzočkoch alebo v chocholíkoch a korkovitú borku (odtiaľ názov), plod malá čierna guľovitá kôstkovica.

Patrí sem 10 druhov, na Slovensku sa v parkoch ako solitérna drevina pestuje do 14 m vysoký korkovník amurský (Phellodendron amurense) s rozložitou korunou a s listami dlhými do 35 cm, zloženými z 13 vajcovitých alebo kopijovitých lístkov.

Korlátka

Korlátka, aj Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov Kameň — zrúcaniny hradu v katastri obce Cerová (okres Senica, asi 1 km západne od miestnej časti Rozbehy) vybudovaného na vápencovej skale vystupujúcej zo severného okraja plošiny vysunutého bočného hrebeňa v západnej časti Malých Karpát. Vznikol v 2. polovici 13. stor. ako kamenný strážny (pravdepodobne kráľovský) hrad, ktorého úlohou bolo strážiť vstup do priesmyku, ktorým prechádzala Česká cesta. Jadro hradu vybudované v 2. polovici 13. stor. pôvodne tvorili bergfried valcového pôdorysu (na Slovensku výnimočný, pravdepodobne inšpirovaný moravskými hradmi) a obytné stavby. Na prelome 14. a 15. stor. dal Štibor I. zo Štiboríc hrad rozšíriť o tzv. dolný hrad opevnený hradbou zosilnenou trojbokými piliermi vytiahnutými do britu. V 15. – 16. stor. bol prestavaný (murované predhradie pravdepodobne z 1. polovice 16. stor.). Od 16. stor. strácal sídelnú funkciu, v 2. polovici 17. stor. využívaný len na hospodárske účely. Po roku 1740 opustený, postupne sa zmenil na ruinu.

kormčaja kniga

kormčaja kniga [rus.], skrátene kormčaja — zbierka cirkevného a civilného práva (zákonník) obsahujúca väčšinou preklady gréckych právnych textov do cirkevnoslovanského jazyka. Termín kormčaja kniga sa zvyčajne vzťahuje na zbierky ruského pôvodu (resp. ruskej redakcie; bulharské a srbské zbierky sa tak ako byzantské zákonníky označujú termínom Nomokánon). Kormčije knigy vznikali zvyčajne na základe byzantských Nomokánonov, na konci 13. stor. boli niektoré doplnené normami ruského práva, ktoré odrážalo tamojšie sociálno-ekonomické podmienky. K najznámejším patria Jefremovskaja kormčaja (12. stor., na základe bulharského Nomokánonu), Riazanskaja kormčaja (1284, na základe srbského Nomokánonu), Novgorodskaja kormčaja (medzi 1285 a 1291, obsahuje viacero častí ruského pôvodu), Usťužskaja kormčaja (13./14. stor., na základe veľkomoravského Metodovho Nomokánonu z 9. stor.) a i. Kormčije knigy sa používali pri vedení (rus. kormčij = kormidelník, vodca; odtiaľ názov) Ruskej pravoslávnej cirkvi a v cirkevnom súdnictve až do 19. stor., poslednou bola tzv. Pečatnaja kormčaja (vydaná v oficiálnej ruskej tlačiarni Pečatnyj dvor v Moskve, odtiaľ názov), ktorá vyšla tlačou 1653 a sa stala záväznou zbierkou kánonického práva Ruskej pravoslávnej cirkvi; 1839 bola nahradená novou edíciou zbierky kánonického práva – Knihou pravidiel (Kniga pravil).