Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 101 – 150 z celkového počtu 215 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

astronomická orientácia

astronomická orientácia — určenie smeru pozemného cieľa vzhľadom na astronomický sever (priesečník sev. vetvy miestneho meridiánu s horizontom) pomocou nebeských a kozmických telies (Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy, družice).

Astronomická ročenka

Astronomická ročenka — slovenská ročenka prinášajúca súhrn najdôležitejších astronomických úkazov v danom roku. Vychádza od 1982, prvý ročník pod názvom Astronomický kalendár. Jej vydavateľom bolo do 1991 vydavateľstvo Obzor, v súčasnosti Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Obsahuje údaje o čase, oblohe v jednotlivých obdobiach roka, východoch a západoch Slnka, Mesiaca a planét, o kométach, asteroidoch a premenných hviezdach, ako aj príspevky o najzaujímavejších astronomických úkazoch uplynulého roka a novinky z rôznych oblastí astronómie a kozmonautiky.

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre — astronomické observatórium Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave budované 1988 – 94 pod vedením P. Paľuša v Modre-Piesku (535 m n. m.). Je vybavené zrekonštruovaným 60 cm ďalekohľadom, ktorý bol predtým umiestnený v observatóriu v Starej Ďale, dnešné Hurbanovo (1926 – 38), a v observatóriu na Skalnatom plese (1943 – 78), a 2 refraktormi (0,2 m s ohniskovou vzdialenosťou 3,04 m a 0,1 m s ohniskovou vzdialenosťou 1 m). V areáli observatória sa nachádza stanica Slovenskej siete na detekciu meteorov videotechnikou, seizmografy a magnetometre. Okrem vedeckého výskumu komét, asteroidov, hviezd a Slnka slúži aj na praktický výcvik poslucháčov astronómie.

astronomické súradnice

astronomické súradnice — spôsob opisu polohy nebeského telesa na sfére, pričom sa neberie do úvahy vzdialenosť v priestore, ale len smer k objektu. Podľa zvolenej základnej roviny sa rozoznávajú obzorníkové súradnice (horizontálne), rovníkové súradnice, ekliptikálne súradnice a galaktické súradnice; podľa polohy začiatku súradnicovej sústavy heliocentrické súradnice, geocentrické súradnice a topocentrické súradnice.

Na orientáciu na povrchu bližších a väčších telies (Slnko, planéty a ich mesiace) sa používajú súradnicové sústavy analogické zemepisným súradniciam, t. j. odvodené od rovníka telesa a zvoleného význačného bodu: Slnko – heliografické súradnice, Mesiac – selenografické súradnice, Mars – areografické súradnice, Jupiter – jovigrafické súradnice.

astronomicko-geodetická nivelácia

astronomicko-geodetická nivelácia — metóda, ktorou sa určujú relatívne výšky geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, a to v ťahu, v ktorého vrcholoch boli určené zvislicové odchýlky z astronomických a geodetických meraní.

astronomicko-geodetická sieť

astronomicko-geodetická sieť — trigonometrická sieť s meranými uhlami, geodetickými základnicami, astronomickými zemepisnými súradnicami a astronomickým azimutom.

astronomicko-gravimetrická nivelácia

astronomicko-gravimetrická nivelácia — relatívna metóda určenia výšok geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, ktorá využíva výsledky astronomických a geodetických meraní a meraní tiažového zrýchlenia (na rozdiel od astronomicko-geodetickej nivelácie, ktorá využíva len astronomické a geodetické merania).

astronomický ďalekohľad

astronomický ďalekohľad1. najdôležitejší astronomický prístroj (→ ďalekohľad). Zväčšuje zorný uhol pozorovaného vesmírneho objektu a skoncentrovaním elektromagnetického žiarenia na malú plochu zvyšuje jasnosť objektu a rozlišovaciu schopnosť ďalekohľadu. Základnou časťou astronomického ďalekohľadu je objektív, ktorým žiarenie prechádza (→ refraktor) alebo sa od neho odráža (→ reflektor). Obraz objektu vytvorený objektívom v ohniskovej rovine sa pozoruje okulárom alebo sa sníma fotograficky, fotometrom, fotonásobičom alebo CCD snímačmi. Čím je zberná plocha objektívu väčšia a ohnisková vzdialenosť okulára kratšia, tým lepšie možno vidieť menej jasné objekty. Zväčšenie zorného uhla rastie s veľkosťou pomeru ohniskových vzdialeností objektívu a okulára, rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu rastie s priemerom objektívu. Technické problémy spojené s výrobou objektívov (objektív nemôže byť ľubovoľne veľký), s montážou ďalekohľadu a s jeho pohybom i s chvením atmosféry (seeing) sú limitujúcimi faktormi výroby ďalekohľadov. Niektoré nedostatky (deformácie zrkadla, atmosférické vplyvy) odstraňuje aktívna optika a adaptívna optika.

Prvý ďalekohľad zostrojil 1608 Holanďan Hans Lippershey (aj Johann; 1570 – 1619). Podobný šošovkový ďalekohľad skonštruoval 1609 aj G. Galilei → Galileiho ďalekohľad). Jeho najväčší ďalekohľad mal priemer objektívu 4,4 cm a 33-násobné zväčšenie. Pomocou ďalekohľadov objavil Galilei pohoria a krátery na povrchu Mesiaca, mesiace Jupitera, hviezdnu povahu Mliečnej cesty a fázy Venuše. I. Newton je autorom prvého zrkadlového ďalekohľadu (1671), ktorý značne zdokonalil W. Herschel považovaný za otca stelárnej astronómie (1781 pomocou svojho reflektora s priemerom objektívu 16 cm objavil planétu Urán).

Najrozšírenejšie sú zrkadlové ďalekohľady (najmä veľké s priemerom objektívu nad 1 m), pretože ich výroba je technicky menej náročná, a tým aj lacnejšia ako výroba refraktorov (najväčší refraktor na svete s priemerom objektívu 102 cm vybudovaný 1897 je v Yerkes Observatory, Wisconsin, USA). Reflektory sa navzájom konštrukčne odlišujú spôsobom, akým sa svetelný zväzok dostáva z objektívu do detektora, na fotografickú platňu, na fotoelektrické médium, do CCD kamery alebo do spektrometra. K základným typom reflektorov patria Newtonov ďalekohľad, Cassegrainov ďalekohľad, coudé ďalekohľad, Ritcheyho-Chrétienov ďalekohľad, Schmidtov ďalekohľad , Maksutovov ďalekohľad, Bakerova-Schmidtova komora a i. Na rovnakom princípe ako optické zrkadlové ďalekohľady pracujú rádiové ďalekohľady (→ rádioteleskop). Infračervené ďalekohľady skúmajú objekty v infračervenej oblasti spektra (ich súčasťou je citlivý prijímač infračerveného žiarenia), röntgenové ďalekohľady zdroje röntgenového žiarenia.

Vplyv atmosféry Zeme pohlcujúcej značnú časť elektromagnetického žiarenia sa odstraňuje umiestnením astronomických ďalekohľadov na umelých družiciach Zeme a na kozmických sondách. Z týchto ďalekohľadov je najväčší Hubblov vesmírny ďalekohľad, ktorý má priemer objektívu 2,4 m.

Najväčšie ďalekohľady na svete sú v súčasnosti Keckove ďalekohľady (Keck I, Keck II) v observatóriu na vrchole sopky Mauna Kea na Havaji, ktoré majú priemer zrkadla 10 m (→ havajské observatóriá). Výhodné je aj budovanie viacerých menších astronomických ďalekohľadov spojených počítačom, pričom rozlišovacia schopnosť takéhoto zariadenia, ktorého výsledný signál (obraz) vytvárajú signály z jednotlivých ďalekohľadov, je taká, akú by mal jediný ďalekohľad vytvorený súčtom plôch zrkadiel jednotlivých ďalekohľadov tvoriacich daný systém. Napr. 4 ďalekohľady s priemerom zrkadla 8,2 m na Cerro Paranal v Chile, spravované Európskym južným observatóriom, majú výslednú rozlišovaciu schopnosť ďalekohľadu s priemerom zrkadla 16 m (VLT, Very Large Telescope; spolu v prevádzke od 2001).

Najväčšími astronomickými ďalekohľadmi na Slovensku sú reflektor s priemerom objektívu 1,3 m umiestnený v observatóriu na Skalnatom plese a reflektor s priemerom na 1,0 m umiestnený v observatóriu na Kolonickom sedle.

2. synonymum Keplerovho ďalekohľadu.

astronomický súmrak

astronomický súmrak — časový interval pred východom alebo po západe Slnka, počas ktorého je Slnko menej ako 18°pod horizontom. Jav súmraku vzniká osvetlením vyšších vrstiev atmosféry Slnkom, ktoré je pod horizontom. V období okolo letného slnovratu (jún a prvá dekáda júla) trvá v našich zemepisných šírkach astronomický súmrak celú noc.

astronomický telegram

astronomický telegram — špeciálny kódovaný typ telegramu slúžiaci na oznamovanie objavov astronomických objektov. Pomocou číselných kódov si pozorovatelia a ústredie navzájom oznamovali objavy a prvé pozorovania komét, asteroidov na zvláštnych dráhach, nov a supernov, ako aj nezvyčajné správanie premenných hviezd. Číselný kód, ktorý zlacňoval spojenie a pomocou kontrolných skupín vylučoval možnosť vzniku chyby, sa používal 1935 – 93. V súčasnosti astronomický telegram nahradila elektronická pošta.

Astronomičeskij ježegodnik

Astronomičeskij ježegodnik — astronomická ročenka vydávaná od 1921 Ústavom teoretickej astronómie, od 1998 Ústavom aplikovanej astronómie Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Obsahuje údaje týkajúce sa Mesiaca, Slnka, planét a jasnejších hviezd v danom roku a rôznych astronomických úkazov (východy a západy, zatmenia Slnka a Mesiaca, zákryty hviezd Mesiacom, zdanlivé polohy hviezd, pohyb Mesiaca, efemeridy pre fyzikálne pozorovania Slnka, Mesiaca a planét atď.), ako aj údaje o precesii a nutácii Zeme, hviezdny čas a i. Uvádza aj viaceré tabuľky, napr. prevody časov, juliánsky dátum a koeficienty zemského sféroidu.

Astronomischer Gesellschaft Katalog

Astronomischer Gesellschaft Katalog [-šer -zelšaft], AGK — najznámejší pozičný katalóg hviezd vydávaný Nemeckou astrononomickou spoločnosťou. Doteraz vyšli 3 vydania zostavené v rámci medzinárodnej spolupráce. AGK 1 obsahuje presné polohy asi 190-tis. hviezd pre epochu 1880,0, AGK 2 pre epochu 1930,0 a AGK 3 pre epochu 1950,0.

Astronomischer Jahresbericht

Astronomischer Jahresbericht [-šer járes-] — periodická publikácia určená na zaznamenávanie a indexovanie astronomických prác z celého sveta. R. 1899 – 1968 ju v nemeckom jazyku vydával Astronomisches Recheninstitut v Heidelbergu (vyšlo 68 zväzkov), 1969 – 2000 vychádzal astronomický index pod názvom Astronomy and Astrophysics Abstracts.

astrosféra

astrosféra [gr.] — biol. lúčovito vybiehajúce vlákna z centrosféry, štruktúrnej zóny okolo centriolu, tvorené proteínom a diferencované zo základnej cytoplazmy bunky.

astrosklereida

astrosklereida [gr.], asterosklereida — sklereida (súbor buniek so zhrubnutými blanami), ktorá má hviezdicovitý tvar a mnoho na konci väčšinou končistých výbežkov. Vyskytuje sa ako samostatná bunka v kôre stromov (jedľa biela, smrekovec opadavý) alebo v kožovitých listoch čajovníka (Thea sinensis L.) i v niektorých ďalších druhoch rastlín.

Asturias, Miguel Ángel

Asturias, Miguel Ángel, 19. 10. 1899 Guatemala – 9. 6. 1974 Madrid — guatemalský spisovateľ. R. 1905 sa presťahoval k starým rodičom do mesta Salamá, kde jeho budúcu tvorbu ovplyvnila indiánska vychovávateľka. Do Guatemaly sa vrátil 1908 a na univerzite absolvoval 1923 právo. R. 1924 – 33 žil v Paríži, kde na Sorbone študoval antropológiu a zoznámil sa so surrealistami združenými okolo A. Bretona. Prekladal tam mýty a indiánske legendy (napr. posvätnú mayskú knihu Popol Vuh), ich výklad podal v Guatemalských legendách (Leyendas de Guatemala, 1930). Staré mýty sa v nich spájajú so surrealistickými prvkami a poetickou mágiou slova. Po návrate do Guatemaly novinár, poslanec parlamentu a 1946 – 54 diplomat v Mexiku, San Salvadore, Argentíne a vo Francúzsku. Od nástupu režimu Carlosa Castilla Armasa (*1914, †1957) žil 1954 – 66 v exile v Buenos Aires, od 1966 diplomat vo Francúzsku, posledné roky života strávil v Španielsku.

V románe Pán prezident (El señor Presidente, 1946; sfilmovaný 1970, réžia Marcos Madanes), inšpirovanom diktatúrou Manuela Estradu Cabreru (*1857, †1924), sugestívne vykreslil hrôzu, utrpenie a degradáciu hodnôt v bližšie neurčenej latinskoamerickej krajine za vlády despotického diktátora. Vytvoril univerzálny obraz neľudskosti sveta ovládaného tyraniou. Nadviazal naň tzv. banánovou trilógiou o vykorisťovaní karibských krajín severoamerickými monopolmi Silný vietor (Viento fuerte, 1950), Zelený pápež (El papa verde, 1954; slov. 1968), Oči pochovaných (Los ojos de los enterrados, 1960; slov. 1979) a politicky radikálnou zbierkou poviedok Víkend v Guatemale (Week-end en Guatemala, 1956; slov. 1975 vo výbere Vikend v Guatemale a i. prózy). V románe Ľudia kukurice (Hombres de maíz, 1949), považovanom za jeden z prvých prejavov magického realizmu, využil prvky mayskej mytológie. Indiánska tematika dominuje aj v románoch Nazdobený (El alhajadito, 1961), Taká mulatka (Mulata de tal, 1963), Maladrón (1969) a v zbierke poviedok Zrkadlo Lida Sal (El espejo de Lida Sal, 1967). Autor zbierky esejí Latinská Amerika a i. eseje (Latinoamérica y otros ensayos, 1968). Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1967).

astylos

astylos [gr.] — bez stĺpov.

Asuán

Asuán, arab. Aswán — mesto v juhových. Egypte na pravom brehu Nílu, administratívne stredisko guvernorátu Asuán; 290-tis. obyvateľov (2012). Najväčšie hospodárske stredisko juž. Egypta. Priemysel textilný, energetický, výroba hnojív. Konečná stanica železničnej trate vedúcej údolím Nílu, riečny prístav.

Kontinuálne osídlenie od egyptského staroveku, keď bol Asuán strediskom 1. hornoegyptského kraja, egypt. Sunu, gr. Syene. Za Rimanov, Turkov a Britov pohraničné posádkové mesto. V súčasnosti významná archeologická lokalita: chrám bohyne Eset datovaný až do vlády Ptolemaia III. a Ptolemaia IV., južne od mesta známe lomy, v ktorých sa ťažila žula na stavbu pyramíd. V Severných lomoch sa nachádza najväčší obelisk (nedokončený), v Južných lomoch napr. nedokončená socha niektorého egyptského panovníka. V okolí sú ďalšie významné archeologické lokality, napr. Kubbet el-Hawa, Elefantína, Sahel. Pamiatky z ostrovčeka Fílé (zaplavený vodami Asuánskej priehrady) boli 1972 – 80 premiestnené na ostrovček Agilkia. Zachované ruiny bývalého koptského Kláštora sv. Simeona (9. – 11. stor.), mešita. Turistický ruch. Južne od Asuánu priehradné nádrže (Asuánska priehrada).

Asuánska priehrada

Asuánska priehrada

1. priehrada s hydroelektrárňou (inštalovaný výkon 592 MW) na rieke Níl (nad kataraktmi) v juž. Egypte (5 km juž. od Asuánu). Postavená Britmi 1898 – 1902, 1912 a 1933 zvýšená (výška hrádze 54 m, dĺžka koruny hrádze 2,14 km, objem vodnej nádrže 5,4 mld. m3). Využíva sa ako ochrana pred povodňami, na zavlažovanie a na zásobovanie elektrickou energiou;

2. aj as-Sadd al-Álí — priehrada s hydroelektrárňou (inštalovaný výkon 2 100 MW) na rieke Níl vybudovaná 1960 – 70 (za pomoci bývalého Sovietskeho zväzu) 7 km na juh od staršej. Výška hrádze 111 m, dĺžka koruny hrádze 5 km. Vodná nádrž nazvaná Násirovo jazero (Birkat an Naşr; podľa egyptského prezidenta G. A. an-Násira), ktorú Asuánska priehrada vytvára, patrí medzi najväčšie v Afrike (objem 160 mld. m3, plocha 5 250 km2) a zasahuje až do Sudánu (tam nazývaná Núbijské jazero, Birkat an Núbia). Priehrada sa využíva ako ochrana pred povodňami, na zavlažovanie, plavbu a na zásobovanie elektrickou energiou. Vyhľadávaná turistami. Počas výstavby prebiehala pod patronátom UNESCO záchranná akcia, pri ktorej boli premiestnené niektoré staroegyptské pamiatky na záchranu pred zatopením (→ Abú Simbel).

Asunción

Asunción [-si-] — hlavné mesto Paraguaja rozprestierajúce sa oproti ústiu rieky Pilcomayo do rieky Paraguaj (prítok rieky Parana) v blízkosti hranice s Argentínou; 525-tis. obyvateľov (2016). Asunción predstavuje samostatný dištrikt a je centrom aglomerácie Gran Asunción (okolo 2 mil. obyvateľov). Sídlo vlády, hospodárske, kultúrne a vedecké stredisko krajiny. Najdôležitejšie priemyselné centrum štátu, priemysel potravinársky, drevospracujúci, strojársky (lodné doky), výroba stavebných materiálov. Významné medzinárodné letisko a riečny prístav (zabezpečuje 75 % vývozu štátu), ktorý spája Paraguaj nielen s Argentínou, ale aj s námonými prístavmi zálivu Río de La Plata.

Jedna z najstarších európskych osád v Južnej Amerike založená 1537. Od 1541 (po vysídlení Buenos Aires) až do 80. rokov 16. stor. sídlo španielskej koloniálnej vlády v juhových. oblasti Južnej Ameriky (Río de La Plata). Hlavné mesto Paraguaja od 1811. Vážne zničené počas paraguajskej vojny 1864 – 70, v 1. pol. 19. stor. zbúrané a znovu vybudované podľa jednotných plánov. Univerzity, múzeá, niekoľko príkladov pôvodnej španielskej koloniálnej architektúry. V širšom zázemí Asunciónu sa rozvíjajú satelitné mestečká s rozmanitými funkciami (San Bernardino, Tobati, Eusebio Ayala, Villeta, Caacupé a i.).

asymetria hviezdnych pohybov

asymetria hviezdnych pohybov, Strömbergova asymetria — pohyb sústav rýchlych hviezd, guľových hviezdokôp a extragalaktických hmlovín vzhľadom na Slnko a normálne hviezdy rýchlosťou asi 230 km/s v smere, ktorý je kolmý na smer k stredu Galaxie. Asymetria hviezdnych pohybov sa vysvetľuje ako odraz rýchleho pohybu normálnych hviezd a Slnka okolo stredu Galaxie vzhľadom na tieto sústavy, ktoré sú v skutočnosti akousi nepohyblivou kostrou Galaxie. Skúmaním asymetrie hviezdnych pohybov sa 1924 – 25 zaoberal Gustaf Benjamin Strömberg (*1882, †1962).

asymetrická syntéza

asymetrická syntéza, stereoselektívna syntéza — metóda organickej syntézy, ktorou sa dá pripraviť jeden enantiomér alebo diastereomér danej chemickej zlúčeniny namiesto zmesi obidvoch možných enantiomérov, resp. diastereomérov. Takýchto metód je viac, pre všetky je však spoločné, že priebeh reakcie je ovplyvnený prítomnosťou chirálneho faktora (asymetrická indukcia), t. j. jedna z reakčných zložiek (substrát alebo činidlo) je chirálna, alebo sa modifikuje dočasným zavedením chirálnej pomocnej skupiny (chiral auxiliary). Induktorom môže byť aj chirálny katalyzátor, chirálne rozpúšťadlo alebo (v prípade fotochemických reakcií) kruhovo polarizované svetlo. Tzv. absolútna asymetrická syntéza, uskutočnená bez chirálneho induktora, nie je možná. Výnimkou sú „absolútne“ asymetrické fotochemické syntézy, ktoré prebiehajú v tuhom stave. Vtedy je však chirálnym induktorom asymetrické usporiadanie molekúl v kryštálovej mriežke látky.

asymetrický atóm

asymetrický atóm — starší, v súčasnosti nepoužívaný názov stereogénneho centra.

asymptotický odhad zložitosti

asymptotický odhad zložitosti — metóda približného odhadu výpočtovej zložitosti algoritmov alebo úloh, ktorý sa tým viac približuje ku skutočnej hodnote, čím viac sa nejaký parameter priblíži k limitnej hodnote.

Predpokladajme, že funkcie \(f\) a \(g\) sú nezáporné. Horným ohraničením funkcie \(f\) je funkcia \(g\) práve vtedy, ak existujú také dve kladné konštanty \(c\) a \(n_0\), že \(f(n) \le c\cdot g(n)\) pre všetky \(n\), \(n \ge n_0,\) čo sa zapisuje ako

\(f(n) = O(g(n)).\)

Dolným ohraničením funkcie \(f\) je funkcia \(g\) práve vtedy, ak existujú také dve kladné konštanty \(c\) a \(n_0\), že \(f(n) \ge c\cdot g(n)\) pre všetky \(n\), \(n\ge n_0\), čo sa zapisuje ako

\(f(n) = \mathrm{\Omega}(g(n)).\)

Okrem zápisov \(O\) a \(\mathrm{\Omega }\) sa zavádza aj zápis \(\Theta\) ako ich kombinácia. Ohraničením funkcie \(f\) je funkcia \(g\) práve vtedy, ak existujú také tri kladné konštanty \(c_1\), \(c_2\) a \(n_0\), že \(c_1\cdot g(n) \le f(n) \le c_2\cdot g(n)\) pre všetky \(n\), \(n\ge n_0\), čo sa zapisuje ako

\(f(n) = \Theta(g(n)).\)

Uvedené zápisy sa používajú na vyjadrenie asymptotického odhadu zložitosti algoritmov. Metóda ich určenia je jednoduchšia, než by bolo presné zisťovanie zložitosti. Ak je napr. asymptotický odhad zložitosti nejakého algoritmu \(O(n)\), znamená to, že pre dostatočne veľké \(n\) presná hodnota zložitosti (napr. času výpočtu alebo množstva pamäte) nie je väčšia než \(c\cdot n\) pre nejaké \(c\). Ak je asymptotický odhad zložitosti nejakého algoritmu \(\mathrm{\Omega }(n^2)\), znamená to, že pre dostatočne veľké \(n\) presná hodnota zložitosti (napr. času výpočtu alebo množstva pamäte) nie je menšia než \(c\cdot n^2\) pre nejaké \(c\). Pomocou asymptotického odhadu zložitosti možno algoritmy aj porovnávať z hľadiska zložitosti. Napr. algoritmus so zložitosťou \(O(n)\) je lepší než algoritmus so zložitosťou \(O(n\cdot \log n)\), ten je lepší než \(O(n^2)\) atď.

asynergia

asynergia [gr.], asynergia — porucha koordinácie činnosti svalových skupín rôznych častí tela v dôsledku poškodenia mozočka. Pohyb končatín stráca plynulosť, je viacfázový, v stoji a pri chôdzi sa trup zakláňa dozadu (môže dôjsť až k pádu).

asynchrón

asynchrón [gr.] — vo filmovej technike nedodržiavanie súladu zvukovej a obrazovej zložky záberu. Vzniká posunutím zvukového pásu pri snímaní na dvojpás (jeden pás optické javy, druhý zvukové) a hodnotí sa ako chybné. Funkčne sa môže využiť napr. v dokumentárnej tvorbe, keď ide o autentickú výpoveď človeka realizovanú samostatne, bez priameho kontaktu s obrazovou zložkou.

asynchrónna komunikácia

asynchrónna komunikáciainform. spôsob komunikácie, keď odosielateľ pri odosielaní ukladá správu do komunikačného kanála (→ medziprocesová komunikácia) a pokračuje v činnosti. Pri vyčerpaní kapacity kanála odosielateľ čaká, kým sa nevytvorí priestor vybratím. Správy sa prijímajú vyberaním z kanála v poradí ich príchodu (→ front, FIFO). Ak sa v kanáli správy nenachádzajú, prijímateľ čaká, kým odosielateľ uloží správu do kanála. Použitie dátovodu je príkladom asynchrónnej komunikácie procesov.

asynchrónny

asynchrónny [gr.] — časovo nesúladný, nesúbežný; opak: synchrónny.

asyntský geotektonický cyklus

asyntský geotektonický cyklus, assyntský geotektonický cyklus, kadomský geotektonický cyklus, asyntská orogenéza, asyntské vrásnenie, assyntská orogenéza, assyntské vrásnenie, kadomská orogenéza, kadomské vrásnenie — prekambrický geotektonický cyklus, ktorý prebehol vo vrchnom proterozoiku (prahory) asi pred 1 000 až 600 mil. rokov. Podmienil konsolidáciu viacerých častí zemskej kôry (→ Fennoskandia, → Fennosarmatia), sprevádzali ho mohutný hlbinný vulkanizmus a hlbinná metamorfóza hornín. Postupne sa začal vytvárať mechanizmus doskovej tektoniky. Rozsiahle ľadovce prikrývali najmä sev. pologuľu (eokambrické zaľadnenie), ale aj Austráliu, vyvíjala sa ediakarská fauna. Nazvaný podľa škótskeho regiónu Assynt, resp. podľa latinského názvu severofrancúzskeho mesta Caen (Cadomus).

asýrska cirkev

asýrska cirkev, aj Asýrska cirkev Východu, oficiálne Svätá apoštolská katolícka asýrska cirkev Východu — autokefálna východná cirkev pôsobiaca najmä v dnešnom Iraku, ale aj v Iráne, Sýrii, Turecku, ako aj v USA (a ďalších krajinách, kam emigrovali jej členovia), spolu asi 400-tis. veriacich. Patrí k cirkvám východosýrskeho (chaldejského) obradu, liturgickým jazykom je sýrčina alebo aramejčina, na jej čele stojí katolikos-patriarcha so sídlom v meste Erbil v Iraku, v súčasnosti je ním Gewargis III. (*1941).

Jedna z najstarších kresťanských cirkví, svoj vznik odvodzuje od pôsobenia apoštola Júdu (nazývaného aj Tadeáš), ktorý (spolu s apoštolom Šimonom, nazývaným aj Zelóta-Horlivec) hlásal evanjelium (o. i.) v Perzii a zomrel tam mučeníckou smrťou; preto sa nazýva aj apoštolská cirkev; termín katolícka v jej názve znamená všeobecná (→ katolícky, význam 1). Pôvodne sa nazývala Cirkev Východu. Najneskôr od zač. 4. stor. stál na jej čele katolikos so sídlom v Seleukii-Ktésifónte (neskôr za arabskej nadvlády v Bagdade), ktorému boli podriadené kresťanské spoločenstvá nielen na území sásánovskej ríše (→ Sásánovci), ale aj v Indii, Strednej Ázii a Číne. Po 3. ekumenickom (efezskom) koncile (431), ktorý odsúdil Nestoria a jeho učenie (→ nestorianizmus), sa tamojší kresťania postavili na stranu Nestoria a 484 bolo na synode v Gondéšápúre (sýrsky Beth-Lapath; neďaleko dnešného mesta Dezfúl v Iráne) prijaté Nestoriovo učenie (do značnej miery z politických príčin v súvislosti s nepriateľstvom Perzie a Byzantskej ríše) ako záväzné pre všetkých kresťanov v Perzii. Preto sú tradične označovaní ako nestoriáni, hoci v súčasnosti Asýrska cirkev Východu toto označenie odmieta, lebo nevystihuje jej teológiu. Asýrska cirkev Východu za ekumenické považuje len prvé dva koncily (1. nicejský, konaný 325, a 1. konštatínopolský, konaný 381). Ježišovu matku Máriu neoznačuje titulom Matka Božia (Bohorodička, → Theotokos), ale Matka Kristova (Christotokos, doslovne Rodička Krista). V 16. stor. sa z nej vyčlenila Chaldejská katolícka cirkev, ktorá je súčasťou katolíckej cirkvi ako jedna z východných katolíckych cirkví (→ chaldejská cirkev, význam 2), a zvyšná časť (nezjednotená s katolíckou cirkvou) sa začala postupne označovať prívlastkom asýrska (Asýrska cirkev Východu). R. 1964 sa od Asýrskej cirkvi Východu (o. i. pre nesúhlas s prijatím gregoriánskeho kalendára) odčlenila Starobylá cirkev Východu.

asystólia

asystólia [gr.], asystolia — zlyhávanie srdcovej činnosti, neprítomnosť pulzových vĺn na periférnych cievach. Je alarmujúcim prejavom závažných ochorení srdca (zlyhanie srdca, kardiomyopatia, blokáda činnosti srdca, infarkt myokardu, šok a i.). Pri zistení asystólie je nevyhnutné postihnutému okamžite poskytnúť prvú pomoc.

— najzápadnejšie mesto v Česku v Karlovarskom kraji v okrese Cheb na znížených častiach Ašskej vrchoviny v Smrčinách; 13-tis. obyvateľov (2015). Bývalé stredisko textilného priemyslu s dlhoročnou tradíciou. Novšie odvetvia: strojársky, potravinársky a keramický priemysel.

Územie osídľované v priebehu 12. stor., 1270 písomne doložený kostol pod správou Rádu nemeckých rytierov, 1281 trhová osada. V 30. a 40. rokoch 16. stor. prebehla reformácia a aj po násilnej rekatolizácii tam bol po skonční tridsaťročnej vojny obnovený protestantizmus. V 18. stor. rozvoj remesiel, a najmä textilného priemyslu, od 1872 mesto. V októbri 1938 obsadené nemeckou, 20. 4. 1945 oslobodené americkou armádou. Po 2. svet. vojne bola väčšina nemeckého obyvateľstva vysídlená a čiastočne nahradená obyvateľmi z iných oblastí ČSR, ako aj z Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Nastal úpadok mesta aj v dôsledku vyhlásenia pohraničnej zóny so zvláštnym režimom, do ktorej patril aj Aš, väčšina historického jadra bola zdemolovaná. Po 1989 bol pri Aši zriadený hraničný prechod s Nemeckom, väčšina textilných fabrík v meste zanikla.

Stavebné pamiatky: radnica (1733, 1814 zničená pri požiari, 1815 – 16 postavená podľa pôvodných plánov, 1885 prestavaná), Kostol sv. Mikuláša (1867 – 71), pomník M. Luthera (1883). Múzeum Ašska (založené 1892). Na vrchu Háj nad mestom rozhľadňa (výška 36 m; 1902 – 03).

Ašantiovia

Ašantiovia, Ašantovia, vlastným menom Asantefo — národnosť v str. Ghane (región Ashanti). Spolu s menšími etnikami tvoria skupinu Akanov. Počet Ašantiov je zahrnutý v celkovom počte Akanov. Ašantiovia sú roľníci a chovatelia domácich zvierat, dôležitou súčasťou ich ekonomiky je obchod. V minulosti boli známi ako obchodníci s otrokmi a so zlatom. V súčasnosti je hlavným zdrojom ich príjmov pestovanie a predaj kakaových bôbov. Ašantiovia majú vyspelé remeslá, zaoberajú sa spracovaním zlata a liatím mosadzných závaží, tkaním z importovanej bavlny alebo z hodvábu. Všetky remeslá okrem hrnčiarstva vykonávajú muži, ktorí pripravujú aj novú poľnohospodársku pôdu. Výrobu keramiky a všetky domáce a poľnohospodárske práce majú na starosti ženy.

Ašantská ríša

Ašantská ríša — stará africká ríša (kráľovstvo) na území dnešnej Ghany vytvorená po 1680 Oseiom Kofim Tutuom I. (* asi 1660, †1712 alebo 1717), ktorý spojil ašantské kmene do federácie. Na jej čele stál panovník (asantehene) sídliaci v meste Kumasi v dnešnej Ghane. Po rozsiahlych výbojoch zaberala okolo 1800 územie dnešnej str. Ghany, časti Pobrežia Slonoviny a Burkiny Faso (→ Burkina). Základom jej hospodárskej moci bol obchod s otrokmi. Po ašantských, resp. anglo-ašantských vojnách (1823 – 24, 1823 – 31, 1873 - 74, 1895 - 96, 1900) podrobená Spojeným kráľovstvom, od 1900 súčasť britskej kolónie Zlaté pobrežie (aj Zlatonosné pobrežie), pričom si zachovala vnútorný politický systém. Asantehene má i v súčasnosti v Ghane určitú politickú úlohu.

Ašdod

Ašdod, Ashdod — prístavné mesto v juhozáp. Izraeli v Južnom dištrikte na pobreží Stredozemného mora; 222-tis. obyvateľov (6. najväčšie mesto Izraela, 2015). Priemysel potravinársky (mrazené potraviny), chemický (výroba syntetických vláken), petrochemický (rafinéria ropy), automobilový, energetický. Najvýznamnejší obchodný prístav krajiny (prechádza ním 60 % importu).

Antický Ašdod od 12. stor. pred n. l. súčasť filištínskej pentapolis (zoskupenia 5 mestských štátov), podľa Biblie dobytej izraelským kmeňom Júda, v 4. – 6. stor. sídlo biskupov. Moderný Ašdod bol postavený po 1956 7 km severových. od pôvodného sídla. Múzeum umenia (založené 2003), múzeum filištínskej kultúry (1990).

Ašéra

Ašéra — v kanaánskom náboženstve bohyňa plodnosti. Jej symbolom je zelený strom alebo vztýčený drevený stĺp. V Ugarite uctievaná ako Atirat, manželka najvyššieho boha Éla, v Kanaáne po boku Baala.

ašgil

ašgil, ashgil, ashgilien — najmladší stupeň (vek) ordoviku (v prvohorách) vymedzený 1873 anglickým geológom a paleontológom Johnom Williamom Salterom (*1820, †1869). Klasický ašgil sa vyvinul na ostrove Veľká Británia. Významnými skamenelinami sú druhy graptolitov patriace do rodu Dicellograptus, detailnejšie sa člení na základe vývoja spoločenstiev ramenonožcov a trilobitov. Nazvaný podľa obce Ashgill v severových. Anglicku.

aškenázski Židia

aškenázski Židia, Aškenazim — označenie Židov v nemecko-francúzskej oblasti, neskôr aj v str. a vých. Európe. Väčšinou hovorili jazykom jidiš, liturgiou a rítom sa odlišovali od sefardských Židov v Španielsku a juž. Európe.

Aššur

Aššur, Assur, pôvodne Anšar — asýrsky boh sídelného mesta Aššur (→ babylonsko–asýrske náboženstvo). Po sformovaní sa expanzívnej Asýrskej ríše (→ Asýria) boli na Aššura prenesené niektoré pocty patriace iným bohom regiónu, najmä Enlilovi a Mardukovi. Preto napr. v asýrskej verzii babylonského kozmogenického eposu Enuma eliš vystupuje Aššur (namiesto Marduka) ako víťaz nad silami chaosu a ako stvoriteľ sveta. Aššur (Pán nebies) rozhodoval o osudoch, bol bohom spravodlivosti a vojenstva. Stvárňovaný v okrídlenom slnečnom kotúči s lukom. Jeho kult zostal v obmedzenej miere zachovaný aj po rozpade Asýrskej ríše (asi do 3. stor. n. l.).

Aššurbanipalova knižnica

Aššurbanipalova knižnica — súbor vyše 25-tis. hlinených klinopisných tabuliek objavený 1849 – 54 pri archeologických vykopávkach v paláci kráľa Aššurbanipala v Ninive. Bola na nich zaznamenaná asýrsko-babylonská, čiastočne aj sumerská literatúra zapísaná klinovým písmom na hlinených tabuľkách (našli sa tam aj zlomky Eposu o Gilgamešovi) a archív. Tabuľky sa označovali názvom a poradovým číslom, a vytvárali tak jednotlivé série a knihy, čo zjednodušovalo ich používanie. Väčšina zbierok bola zničená 612 pred n. l. po dobytí Ninive. V súčasnosti je vyše 20-tis. tabuliek a ich fragmentov pochádzajúcich z vykopávok realizovaných 1850 Angličanom A. H. Layardom v Britskom múzeu v Londýne.

atak

atak [fr.] —

1. útok, nápor, napadnutie (vojenské a i.);

2. lek. prudký záchvat choroby.

atacamit

atacamit, atakamit, \(\ce{Cu2^{2+}Cl(OH)3}\) — minerál, zásaditý chlorid meďnatý. Kryštalizuje v rombickej kryštalografickej sústave. Tvorí stĺpcovité kryštály, zrnité i sypké agregáty, je trávovo- až tmavozelený. Vzniká pri rozklade malachitu alebo kupritu, je druhotnou rudou medi, ktorá sa miestne ťaží. Hlavné náleziská sú v Rusku (na Urale), v Čile, Peru, Bolívii, Austrálii a Namíbii. Nazvaný podľa púšte Atacama v Čile.

Atanasoff, John Vincent

Atanasoff, John Vincent, 4. 10. 1903 Hamilton, New York – 15. 6. 1995 Monrovia, Maryland — americký vývojár a konštruktér prvých počítačov. R. 1942 spoluautor návrhu špecializovaného elektrónkového počítača ABC (Atanasoff-Berry Computer) určeného na riešenie veľkých systémov lineárnych rovníc (až 29 rovníc), ktorý používal binárnu aritmetiku, bubnovú magnetickú pamäť (60 čísel po 50 bitov), modulárne jednotky a diernoštítkovú vstupno-výstupnú jednotku.