Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 12 z celkového počtu 12 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

jukebox

jukebox [džug-; angl.], džuboks —

1. automatizované zariadenie, ktoré po vhodení mince reprodukuje zvolenú hudobnú nahrávku zaznamenanú na hudobnom nosiči. Predchodcom jukeboxu bol tzv. nickelodeon, ktorý začal reprodukovať hudbu po vhodení päťcentovej mince, tzv. nikláku (odtiaľ názov Nickel in the Slot Machine, nickelodeon); zostrojil ho Louis T. Glass (*1845, †1924), ktorý ho 1889 nainštaloval v San Franciscu. Hudba bola zaznamenaná na fonografickom valčeku (→ fonograf) a spočiatku sa dala počúvať len pomocou štyroch načúvadiel (načúvacích trubíc). Fonografické valčeky boli neskôr nahradené gramofónovými platňami, výber skladby sa už realizoval automaticky (po zvolení príslušného kódu pomocou mechanického podávača zo zásobníka gramofónových platní). Počet skladieb bol limitovaný mechanikou zariadenia. Od 1927 sa k hracej skrinke pridával reproduktor (tzv. amplión) a hudbu mohli počúvať viacerí poslucháči. Jukeboxy vyrábali viaceré americké firmy, napr. Wurlitzer (založená 1856, Cincinnati), Rock-Ola (1927, Chicago), Automated Musical Instrument Company (AMI, 1909, Grand Rapids) a Seeburg (1907, Chicago). Najväčšiu popularitu dosiahol jukebox v 50. rokoch 20. stor. v USA, keď sa v celej krajine používalo okolo 750-tisíc kusov. Gramofónové platne boli neskôr nahradené novšími zvukovými nosičmi (kompaktné disky alebo súbory uložené v pamäti počítača s moderným softvérom vrátane spojenia s internetom). Moderné jukeboxy sú umiestnené v pestrých nástenných skrinkách a môžu obsahovať viac ako 30-tisíc skladieb (priemerná kapacita pamäte 200 – 400 GB);

2. hudobná knižnica, kolekcia hudby alebo vreckový audioprehrávač či softvérový prehrávač na počítači (audio software player) umožňujúci používateľovi pracovať s databázou skladieb a s ich opismi a obsahujúci prehliadač zložiek alebo skladieb so stromovou štruktúrou;

3. inform. magnetopáskový zálohovací automat na celoročné automatické zálohovanie údajov počítača (→ kazetovopásková pamäť).

júl

júl [lat.] — v poradí siedmy mesiac v roku; nazvaný podľa Gaia Iulia Caesara.

Július

Július — mužské meno; angl. Julius, fr. Jules, lat. Iulius, maď. Gyula, nem. Julius, port. Júlio, rum. Iuliu, špan. Julio, tal. Giulio.

jump

jump [džamp; angl.] — skok;

1. hud. spôsob hry v džezovej hudbe, keď sa v oblasti melodiky, harmónie alebo rytmu nepostupuje po malých krokoch, ale skokom. Ide o džezový prejav sprevádzaný rýchlym tempom a výrazným rovnomerným alebo ostro akcentovaným rytmom s jednoduchou riffovou melodikou (opakujúca sa melodická, príp. harmonická fráza alebo motív) a offbeatovým frázovaním (mimo pravidelnej rytmickej pulzácie);

2. inform. prechod z jedného miesta v programe na iné miesto realizovaný inštrukciou go to (→ príkaz skoku).

jún

jún [lat.] — v poradí šiesty mesiac v roku. Pôvodne (pred juliánskou reformou) v rímskom kalendári štvrtý mesiac. Zasvätený bohyni Junone (Juno). Názov súvisí pravdepodobne s komparatívom latinského prídavného mena iunior (mladší), t. j. mesiac rastu, keď je príroda v rozpuku.

junónsky

junónsky — majestátny, urastený, hrdý (podľa bohyne Junony; → Juno).

Juraj VII.

Juraj VII., gruz. Giorgi VII., ? — 1407 — kráľ zjednoteného Gruzínska (1393 – 1407) z dynastie Bagrationovcov. Za jeho vlády Gruzínsko zničili nájazdy Timúra, s ktorým 1403 uzavrel dohodu o prímerí, a tak uchránil obyvateľstvo pred totálnym vyhubením a poislamčením. Zahynul v boji s turkickými kmeňmi.

justičná stráž

justičná stráž — ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s ochranou poriadku a bezpečnosti súdnych objektov a objektov prokuratúry a zabezpečuje nerušené súdne konanie (→ Zbor väzenskej a justičnej stráže).

Jutsko

Jutsko — zaužívaný skrátený názov Jutského polostrova.

juvenílie

juvenílie [lat.] — diela z mladších rokov tvorby autora, jeho prvotiny.

juxta

juxta [lat.] — diel cenného papiera (šek, žreb) ostávajúci majiteľovi po odtrhnutí oddeliteľnej časti, slúžiaci na kontrolu jeho pravosti a na zaznamenávanie údajov o vydanom cennom papieri (napr. juxta šeku je diel, ktorý ostane majiteľovi v šekovej knižke po odtrhnutí šeku.

južník

južníkgeod. uhol, ktorý v projekčnej rovine udáva smer spojnice dvoch bodov vzhľadom na os pravouhlej súradnicovej sústavy smerujúcej na juh. Príkladom južníka je uhol orientovaný v súlade s pohybom hodinových ručičiek v rovine súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (JTSK), ktorého os x smeruje na juh.