Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 8 z celkového počtu 8 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Jer

Jer — skr. Knihy proroka Jeremiáša; → Jeremiáš, → Biblia.

Jerneho plaková technika

Jerneho plaková technika — imunochemická analytická metóda. Umožňuje priamy dôkaz produkcie protilátok B lymfocytmi v gélovom prostredí agaru alebo agarózy. Uskutočňuje sa vo dvoch hlavných modifikáciách: pri priamej technike sa dokazuje produkcia protilátok schopných viazať komplement (zvyčajne triedy IgM), pri nepriamej technike sa určuje tvorba protilátok izotypu (triedy) IgG. Nazvaná podľa dánskeho imunológa N. K. Jerneho.

ježkovanie

ježkovanie — obrábanie pôdy klincovými valcami, ktorého cieľom je drobenie hrúd po orbe alebo rozrušovanie pôdneho prísušku pri ošetrovaní porastov; → valcovanie pôdy.

João

João [žuau] — portugalské mužské meno, slovenská podoba → Ján.

job

job [džob; angl.] —

1. → džob;

2. inform. — pracovná úloha určená pre počítač, sformulovaná ako žiadosť o vykonanie činnosti (súvisiacej so spracovaním údajov) vo forme množiny príkazov pre operačný systém počítača. Príkazy obsahujú údaje o veľkosti jobu, o prostriedkoch potrebných na ich vykonanie a o konečnej postupnosti krokov (anglicky job step) vykonávaných postupne za sebou tak, že každý z nich iniciuje vykonanie nejakého programu. Job predstavuje celistvú jednotku činnosti počítača (napr. tlačová úloha). Prvé počítače nemali operačný systém, preto do nich musel programátor sám nainštalovať program s údajmi, zadať job výpočtovému pracovisku a po istom čase získať výsledky zaznamenané na diernych štítkoch alebo na výstupe z tlačiarne. Neskôr sa kvôli zrýchleniu práce počítača začali programy spájať do skupín, čím sa ušetril čas potrebný na neustálu výmenu pások s programami. Vznik prvého operačného systému umožnil efektívnejšie využívať výkon počítača, a to vďaka technike spracovania údajov spooling (Simultaneous Peripheral Operation On-Line, → spúlovanie), ktorá zabezpečuje zdieľanie vstupno-výstupných zariadení počítača. Ďalší vývoj operačných systémov vytvoril podmienky na multiprogramovanie, ktorého hlavnou myšlienkou bolo udržať v pamäti niekoľko rozpracovaných jobov a činnosť procesora prepínať medzi nimi, t. j. určitý čas pracoval na jednom a určitý čas na inom jobe. Takéto prepínanie medzi jobmi sa nazýva zdieľanie počítačového (strojového) času. Podobným spôsobom v súčasnosti pracujú všetky operačné systémy s paralelným spracovaním úloh (anglicky multitasking).

jobber

jobber [džo-; angl.], stock jobber — slang. obchodník na burze, niekedy nazývaný aj díler.

Jobs, Steven Paul

Jobs [džops], Steven Paul, 24. 2. 1955 San Francisco, Kalifornia – 5. 10. 2011 Palo Alto, Kalifornia — americký vynálezca a podnikateľ, spoluzakladateľ a jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu. R. 1972 absolvoval strednú školu Homestead v Cupertine (Kalifornia). R. 1976 spolu s S. Wozniakom založili v Palo Alte v Kremíkovom údolí (Silicon Valley) tzv. garážovú firmu Apple Computer na výrobu osobných počítačov, v tom istom roku predstavili svoj prvý osobný počítač Apple I, po ktorom nasledovali Apple II (1977) a Apple III (1980). R. 1984 spoločnosť uviedla na trh osobný počítač Macintosh ovládaný pomocou menu a myši. R. 1985 pre nezhody so spolupracovníkmi Jobs zo spoločnosti Apple odišiel a 1988 založil spoločnosť NeXT Computer. R. 1986 kúpil spoločnosť Graphics Group (založená 1976) zaoberajúcu sa počítačovou animáciou a premenoval ju na Pixar (Pixar Animations Studios; viaceré z tam vzniknutých animovaných dlhometrážnych filmov získali Oscara); 2006 ju predal spoločnosti Walt Disney Company. R. 1996 sa Jobs vrátil do stagnujúcej spoločnosti Apple (ktorá odkúpila jeho spoločnosť NeXT), 1997 sa stal jej dočasným a 2000 oficiálnym výkonným riaditeľom. R. 2001 spoločnosť vyvinula operačný systém Mac OS X a prenosný prehrávač iPod, 2007 mobilný telefón s dotykovým displejom iPhone a 2010 tablet iPad. Po úspechoch týchto výrobkov na svetových trhoch sa spoločnosť Apple stala jednou z najväčších svetových firiem. R. 2011 sa Jobs vedenia spoločnosti Apple zo zdravotných dôvodov vzdal. Úspech jeho obchodnej stratégie bol založený na schopnosti vycítiť aktuálne potreby trhu a ponúkať výrobky s výborným dizajnom a jednoduchou obsluhou. Je označovaný za vizionára v oblasti podnikania, inovácií a produktového dizajnu. Nositeľ viacerých ocenení, napr. národnej medaily za technológiu (National Medal of Technology and Innovation; 1985). R. 2007 bol v Kalifornii uvedený do siene slávy pri Kalifornskom múzeu (California Hall of Fame).

jodo-

jodo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom jód.