Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 209 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Ariane

Ariane [arian] — séria civilných dvoj- alebo trojstupňových nosných rakiet na vynášanie umelých družíc Zeme na jej obežnú dráhu. Rakety boli vyvinuté pod záštitou Európskej kozmickej agentúry (ESA) z iniciatívy Francúzska (po konzultácii s Nemeckom a so Spojeným kráľovstvom), ktoré 1973 predložilo projekt s cieľom vytvoriť kozmickú raketu ESA ako protiváhu raketám kozmických veľmocí bývalého Sovietskeho zväzu a USA. Od vyvinutia (prvý štart 1979) prešla raketa Ariane mnohými konštrukčnými zmenami: Ariane 4 používaná 1988 – 2003 mala 6 obmien (na tuhé i na kvapalné palivo), Ariane 5 používaná od 1999 je vybavená kryogénnym motorom, s ktorým môže na obežnú dráhu okolo Zeme vyniesť náklad až 10 t. Rakety Ariane štartujú z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane (→ Centre Spatial Guyanais). Marketing a prevádzka rakiet prešli 1997 do pôsobnosti súkromnej spoločnosti Arianespace.

arianizmus

arianizmus, ariánstvo — učenie alexandrijského kňaza Aria, ktorého chápanie Svätej Trojice, najmä vzťahu medzi Otcom a Synom, predstavuje jeden z významných teologických pokusov o novoplatónsku interpretáciu tajomstva Trojice. Podľa Ariovej náuky Boh Otec je jediný, nekonečný a nezrodený začiatok všetkého, kým Syn je zrodený a predstavuje univerzálneho sprostredkovateľa medzi Bohom a živými bytosťami. Ariovo učenie vnieslo do náboženského života nepokoj, preto cisár Konštantín I. Veľký zvolal 325 do mesta Nicaea (dnes İznik) prvý ekumenický koncil (→ nicejské koncily), ktorý rozhodol o súpodstatnosti, totožnosti Otca a Syna. Arius bol uvrhnutý do kliatby a vykázaný do exilu. Prvý konštantínopolský (2. ekumenický) koncil konaný 381 potvrdil tézu kapadóckej školy, podľa ktorej Trojicu tvorí jediná podstata prejavujúca sa v troch osobách. Táto téza ovplyvnila aj edikty cisára Theodosia, ktoré arianizmus zakazovali. Vo 4. stor. mal arianizmus na Západe, najmä v Itálii, značný vplyv, no v dôsledku priklonenia sa k biblizmu stratil svoj východný novoplatónsky charakter.

Arias Madrid, Arnulfo

Arias Madrid [ari- -rid], Arnulfo, 15. 8. 1901 Penonomé – 10. 8. 1988 Maiami, Florida — panamský politik a prezident (1940 – 41, 1949 – 51, 1968), mladší brat prezidenta A. Harmodia (1932 – 36). R. 1930 minister poľnohospodárstva a verejných prác, v období 2. svetovej vojny sympatizoval s fašistickým Talianskom, odporca amerických základní v Paname. R. 1968 zosadený vojenským prevratom 11 dní po nástupe do úradu.

Arias Navarro, Carlos

Arias Navarro, Carlos, 11. 12. 1908 Madrid – 27. 11. 1989 tamže — španielsky politik a právnik. R. 1944 – 49 poradca ministra spravodlivosti a prokurátor. R. 1950 – 57 guvernér v provinciách León a Navarra, 1957 – 65 generálny riaditeľ bezpečnostných služieb. R. 1965 – 73 starosta Madridu, 1973 minister vnútra, 1974 – 76 ministerský predseda.

Aribau, Bonaventura Carles

Aribau, Bonaventura Carles, 4. 11. 1798 Barcelona – 27. 9. 1862 tamže — katalánsky básnik a národný buditeľ. R. 1833 uverejnil v časopise El Vapor (Para) príležitostnú báseň Vlasť (La Pàtria), neskôr nazvanú Óda na vlasť (Oda a la Pàtria), skladajúcu sa zo 48 alexandrínskych veršov rozdelených do 6 strof, v ktorej vyjadruje túžbu básnika žijúceho v Madride po Katalánsku, pripomína jeho slávnu minulosť a bráni opovrhovanú katalánčinu. Báseň mala veľký ohlas a znamenala začiatok katalánskeho literárneho obrodenia. S Manuelom Rivadeneyrom (*1805, †1872) založil v Madride známu edíciu Knižnica španielskych autorov (Biblioteca de autores españoles).

Ariccia

Ariccia [-ča], lat. Aricia — obec v Taliansku v kraji Lazio v metropolitnej oblasti Ríma na úpätí Albanských vrchov; 20-tis. obyvateľov (2015). Pôvodne starobylé latinské mesto Aricia v Latiu južne od Ríma ležiace na rímskej ceste Via Appia, v 6. – 4. stor. pred n. l. bolo jedným z centier Latinského spolku. Pri Nemorenskom jazere (lat. lacus Nemorensis) ležiacom v blízkosti mesta sa nachádzal chrám, ktorý bol kultovým strediskom bohyne Diany, ochrankyne latinských miest. Keď Rimania začiatkom 5. stor. pred n. l. ovládli územie Latinov, zaviedli jej obdobný kult i v Ríme. Zvyšky mestských múrov zo 6. – 1. stor. pred n. l., stanice cesty Via Appia a Dianinho chrámu (dnes múzeum rímskych lodí).

aridisol

aridisol [lat.] — pedol. v Americkej pôdnej taxonómii (US Soil Taxonomy) pôdna jednotka najvyššej klasifikačnej úrovne (Order) zahŕňajúca púšťové pôdy.

aridita

aridita [lat.] — suchosť prostredia ako dôsledok prevahy výparu vody nad množstvom dažďových zrážok (step, púšť ap.). Na základe ustálenia kolobehu vody v danom území sa vytvára nepremývací alebo výparový typ vodného režimu pôdy, keď odtok zrážkovej vody do spodín neexistuje.

aridné podnebie

aridné podnebie, suché podnebie — podnebie s menším priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok, ako je ročný potenciálny výpar, alebo rovnajúcim sa mu, alebo s priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok nižším ako 200 mm. Malé zrážky sú nedostatočné z hľadiska vegetácie (prevládajú suchomilné rastliny) a neumožňujú vytváranie pravidelných vodných tokov (voda sa v korytách potokov a riek objavuje len v určitej časti roka). Aridné podnebie je typické pre oblasti tropických púští a niektoré oblasti subtropickej klímy: napr. pre púšte Sahara, Namib (južná Afrika) a Atacama (Južná Amerika), Arabskú púšť a austrálske púšte, ďalej pre Mexiko, juh a východ Kalifornie, Arizonu, Nevadu, veľkú časť Strednej Ázie a vysoké náhorné plošiny Ázie (Tibetská náhorná plošina). Na hodnotenie suchosti podnebia sa používajú klimatologické indexy.

aridný

aridný [lat.] — veľmi suchý;

1. označenie územia alebo podnebia (→ aridné podnebie);

2. na základe ekologickej klasifikácie označenie typu vodného režimu pôdy, pri ktorom vlhkosť klesá pod bod vädnutia rastlín.

Ariège

Ariège [arjéž] — departement vo Francúzsku.

Ariège

Ariège [arjéž] — rieka v sev. Francúzsku, pravostranný prítok rieky Garonne; dĺžka 170 km. Pramení v Pyrenejach v blízkosti hraníc s Andorrou, ústi neďaleko Toulouse. Početné vodné elektrárne.

Ariel

Ariel — mesiac Uránu; priemer 1 160 km, vzdialenosť od stredu planéty 191-tis. km. Ako prvý ho pozoroval 1794 objaviteľ Uránu W. Herschel a definitívne potvrdil 1851 britský astronóm William Lassell (*1799, †1880). Spolu s ďalším mesiacom Uránu Umbrielom nazvaný podľa postáv drámy W. Shakespeara Búrka.

Ariel

Ariel — meno vyskytujúce sa v rôznych významoch na viacerých miestach Starého zákona (osobné meno, Ezd 8,16; symbolické pomenovanie Jeruzalema, Iz 29,1 – 7), v neskoršej židovskej démonológii meno anjela. V magických spisoch neskorého stredoveku a raného novoveku duch, neskôr vládca prírodných živlov.

Ariel

Ariel — séria 6 britských vedeckovýskumných družíc používaných 1962 – 79 a určených na výskum ionosféry a vysokej atmosféry Zeme (Ariel 1 – Ariel 4), ako aj kozmického žiarenia a vesmíru v röntgenovej oblasti spektra (Ariel 5 a Ariel 6). Ariel 1, prvá družica inej krajiny ako bývalého Sovietskeho zväzu a USA, bola vyrobená v USA a vynesená do vesmíru 26. 4. 1962 pomocou rakety Delta zo základne Cape Canaveral. Aj ostatné družice Ariel boli vypustené z územia USA.

arieta

arieta [tal.] — krátka, technicky menej náročná ária.

Árijci

Árijci, Árjovia — súhrnné označenie kočovných eurázijských kmeňov indoeurópskeho pôvodu; príslušníci indoiránskej jazykovej vetvy (Indoiránci) alebo príslušníci niektorého indoeurópskeho kmeňa všeobecne (Indoeurópania). Koncom 2. tisícročia pred naším letopočtom prišli z oblasti medzi Volgou a Kaspickým morom do Iránu a Indie. V Indii si podmanili pôvodné obyvateľstvo tohto subkontinentu, Drávidov, ktorých postupne zatlačili do horských oblastí. Príchod Árijcov sa stal začiatkom novej fázy indickej kultúry a náboženstva, ktorých jadrom bol rituál obete založený na posvätných textoch (védach), k najdôležitejším bohom patril Agni. Objavilo sa členenie spoločnosti na štyri hlavné skupiny: brahmanov, kšatrijov, vaišjov a šúdrov. Árijci v súčasnosti tvoria majoritnú zložku obyvateľstva Indie.

V 1. pol. 19. stor. sa pomenovanie árijci (pôvodný význam vznešení) začalo na základe rasistických teórií používať na označenie ľudí takzvanej vyššej (nadradenej árijskej) rasy stotožnenej s nordickým typom, čo vyvrcholilo najmä v Nemecku v antisemitizme. Teóriu o árijskej rase aj solárny symbol svastiku zneužili nacisti počas 2. svetovej vojny na zdôvodnenie likvidácie najmä Židov a Rómov.

ariloid

ariloid [lat. + gr.] — dužinatý útvar, ktorý vzniká z buniek vonkajšieho integumentu vajíčka semenných rastlín a má význam pri rozširovaní semien živočíchmi.

Ariminum

Ariminum — latinský názov dnešného mesta Rimini.

arioso

arioso [-ózo; tal.] — hud. úsek kantilénového charakteru, ktorý nemá uzavretú formu piesne (→ ária).

Aripuanã

Aripuanã — rieka v Brazílii, pravostranný prítok Madeiry. Pramení na sev. svahoch Brazílskej vysočiny, vteká do Amazonskej nížiny, ústi do Madeiry 250 km pred jej ústím do Amazonky.

Aristagoras

Aristagoras, genitív Aristagora, ? – 497 pred n. l. — tyran (samovládca) v maloázijskom Miléte. V službách perzského panovníka viedol vojenskú výpravu na pomoc aristokratom na ostrove Naxos. Keď sa výprava skončila neúspešne, vyprovokoval 500 pred n. l. povstanie gréckych miest na maloázijskom pobreží proti perzskej nadvláde (→ iónske povstanie). Po prvých úspechoch (vypálené Sardy) boli 499 pred n. l. Gréci porazení, Aristagoras ušiel do Trácie a zahynul pri obliehaní mesta Ennea Hodoi (neskorší názov Amfipolis).

Aristarchos zo Samu

Aristarchos zo Samu, okolo 320 pred n. l. Samos – okolo 250 (alebo 230) pred n. l. — grécky antický astronóm a matematik. Zo zatmení a fáz Mesiaca určil relatívne rozmery Zeme, Slnka a Mesiaca a pokúsil sa vypočítať vzdialenosti medzi nimi. Na základe svojich pozorovaní a meraní dospel k názoru, že nebeské telesá obiehajú okolo Slnka (→ Aristarchova sústava). Jeho výpočty sa pre nesprávne východiskové údaje ukázali byť nepresné. Závery Aristarcha zo Samu sú známe len od Archimeda a Plutarcha. Jediným zachovaným spisom je krátky traktát O veľkostiach a vzdialenostiach Slnka a Mesiaca. Proti jeho názorom vystúpil Ptolemaios a väčšina antických autorov, ktorých kanonizoval aj stredovek.

Aristarchova sústava

Aristarchova sústava — prvá predstava o heliocentrickom usporiadaní planetárnej sústavy. Tvrdenie, že Zem sa pohybuje okolo nehybného Slnka, odvodil zo svojich pozorovaní Aristarchos zo Samu. Meraniami totiž dokázal, že Slnko je oveľa väčšie a Mesiac menší ako Zem a Slnko je oveľa vzdialenejšie od Zeme ako Mesiac. Jeho predstavy však nedokázali zmeniť všeobecne prijímaný Aristotelov názor o geocentrickom usporiadaní planét (→ Aristotelova sústava), ktorý mal veľkú autoritu.

Aristotelova sústava

Aristotelova sústava — geocentrická predstava usporiadania planetárnej sústavy vypracovaná Aristotelom, ktorý odvodil guľový tvar Zeme z pozorovania tieňa Zeme počas zatmenia Mesiaca a z toho usudzoval aj tvar ďalších nebeských telies. Kombináciou všetkých dovtedy známych astronomických poznatkov a vlastných filozofických záverov dospel k vytvoreniu geocentrického systému, podľa ktorého stredom celého vesmíru je nehybná Zem. Okolo nej po kruhových dráhach umiestnených na pevných koncentrických (sústredných) sférach obiehajú všetky vtedy známe nebeské telesá v poradí Mesiac, Slnko, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Nehybné hviezdy umiestnil na poslednú sféru. Kométy považoval rovnako ako jeho predchodcovia za dočasné javy v atmosfére Zeme, Mliečnu cestu za výpary éteru spôsobené rýchlym pohybom hviezd okolo Zeme. Nemenná štruktúra kozmu sa podľa neho skladá zo sublunárnej (nečistej) a supralunárnej (čistej) oblasti. V sublunárnej oblasti (od Zeme po sféru Mesiaca), ktorá je zložená zo štyroch živlov (oheň, voda, vzduch, zem), jestvuje vznik aj zánik. Supralunárne sféry (za sférou Mesiaca, je ich 56) sú zložené z piateho živlu – éteru. Aristotelove názory na vesmír (po doplnení K. Ptolemaiom) dominovali vo vede takmer dve tisícročia a zabránili rozšíreniu mnohých správnych predstáv.

Aristotelov lampáš

Aristotelov lampáš — žuvací aparát ježoviek zložený z 5 trojhranných zubov a zostavený do kruhovej pyramídy, ktorá je vrcholom obrátená nadol. Môže sa z úst vysúvať a späť do nich vťahovať.

Ari Thorgilsson

Ari Thorgilsson [ári], Þorgilsson, fróði (Učený), okolo 1067 – 9. 11. 1148 — islandský kňaz, historik a kronikár. Historickou prácou Kniha o Islanďanoch (Íslendingabók) napísanou v miestnom jazyku zachytil chronologické začiatky osídľovania Islandu až do 1120, ako aj vývin zákonodarstva a cirkvi na ostrove, čím položil základy islandskej historiografie. Niekedy sa mu pripisuje autorstvo časti kroniky Kniha o osídľovaní (Landnámabók).

aritmeticko-logická jednotka

aritmeticko-logická jednotka, ALJ, angl. Arithmetic Logic Unit, ALU — inform. integrálna súčasť procesora číslicového počítača určená na vykonávanie operácií nad údajmi zúčastňujúcimi sa na procese spracovania informácie. Obsahuje dvojkovú sčítačku, obvody na tvorbu doplnkového kódu a vykonávanie logických operácií, posúvací obvod a ďalšie funkčné bloky na realizáciu operácií (násobenie, delenie, odmocňovanie ap.) s údajmi zobrazenými s pevnou a (alebo) pohyblivou rádovou čiarkou. Jej činnosť je riadená mikroprogramom alebo obvodom s pevnou funkciou. Môže byť realizovaná aj ako osobitný integrovaný obvod mikroprocesorovej stavebnice najčastejšie formou 2- alebo 4-bitových rezov (→ bitový rez), pričom systém s potrebnou dĺžkou slova sa vytvára ich kaskádovým zapojením.

aritmománia

aritmománia [gr.] — vtieravá potreba zapodievať sa objektívne zbytočnými počítacími úkonmi. Býva príznakom neuróz a porúch osobnosti.

Arius

Arius, gr. Areios, okolo 280 Líbya – 336 Konštantínopol — alexandrijský presbyter. Študoval v Alexandrii, v Antiochii patril k žiakom Luciána Mučeníka (*240 – 250, †312). Pre svoje teologické postoje, ktoré hlásal asi od 318 (→ arianizmus), odsúdený ako heretik a na nicejskom koncile 325 exkomunikovaný; 335 ho cisár Konštantín I. Veľký rehabilitoval.

ariválny obchod

ariválny obchod, angl. arrival contract — osobitný druh obchodnej zmluvy, pri ktorej predávajúci hradí až do prebratia a zaplatenia kúpnej ceny tovaru kupujúcim na dohovorenom mieste na nábreží vyloďovacieho prístavu všetky dopravné a i. náklady a nesie všetky riziká tohto obchodu.

Arizona

Arizona, skratka Ariz. — štát na západe USA hraničiaci s Mexikom. Z väčšej časti hornatý. Centrálnu a sev. časť zaberá Coloradska plošina, juž. a juhovýchod. časť plošina rieky Gila (obidve výrazne rozčlenené riekou Colorado s prítokmi Little Colorado, Gila). Suché subtropické kontinentálne podnebie. Na juhu horská púšť so stromovými kaktusmi, na svahoch horských chrbtov suché borovicové lesy, v medzihorských bezodtokových panvách (bolsony) občasné slané jazerá a piesočné presypy. Rieky s energetickým potenciálom, najväčšie priehrady a hydroelektrárne na rieke Colorado (Hoover Dam, Glen Canyon Dam).

Početné národné parky a prírodné rezervácie: Grand Canyon National Park (→ Veľký kaňon), Petrified Forest National Park, Canyon de Chelly National Monument (všetky na území Coloradskej plošiny), národný park Saguaro National Park a biosférická rezervácia Organ Pipe Cactus National Monument (na hraniciach s Mexikom).

Značné nerastné bohatstvo, najmä zásoby farebných kovov. Ťažba rúd medi (1. miesto v USA, zabezpečuje dve tretiny produkcie USA), striebra, zlata, mangánu, sľudy, azbestu. Priemysel hutnícky (spracovanie farebných kovov, najmä medi a hliníka vo Phoenixe), kovospracujúci, potravinársky, elektronický. Pestovanie bavlníka (tretina plôch), krmovín, ovocia (citrusy). Chov dobytka a oviec, najmä na mäso. Riedko osídlené územie, obyvateľstvo sústredené v mestách Flagstaff, Phoenix, Tucson a Nogales. Veľké indiánske rezervácie na ľavom brehu rieky Colorado (najmä kmene Navahov a Hopiov).

Najstaršími indiánskymi kultúrami na území Arizony boli hohokamská a anasazská, neskôr príchod kočovných Apačov a Navahov. V 16. stor. tam začali prenikať z Mexika Španieli, najmä misionári. Od 17. stor. patrila Arizona do miestokráľovstva Nové Španielsko. Po získaní nezávislosti Mexika (1821) sa stala jeho súčasťou, po skončení americko-mexickej vojny sa oblasť nazývaná Nové Mexiko, ktorej súčasťou bola aj Arizona, dostala pod správu USA. R. 1853 boli kúpou územia medzi riekami Colorado a Rio Grande del Norte dotvorené súčasné hranice Arizony. Po vypuknutí občianskej vojny v USA sa pridala na stranu Konfederácie (1862), ale už v apríli 1862 bola obsadená vojskami Únie. R. 1863 na základe zákona podpísaného prezidentom A. Lincolnom dostala štatút teritória, 1912 dosiahla štátnosť ako 48. členský štát USA.

Árjabhata

Árjabhata — prvá indická umelá družica Zeme vypustená z kozmodrómu Kapustin Jar sovietskou raketou Kozmos-3M 19. 4. 1975 na obežnú dráhu okolo Zeme vo výške 600 km s obežnou dobou 94,46 minút. Mala skúmať parametre ionosféry Zeme, korpuskulárne žiarenie a žiarenie gama Slnka, ako aj vesmír v röntgenovej oblasti spektra. Zanikla v zemskej atmosfére 11. 2. 1992. Nazvaná podľa staroindického astronóma a matematika Árjabhatu.

Árjasamádž

Árjasamádž [sanskrit], spoločnosť svätých — indická hinduistická náboženská spoločnosť založená 1875 Dajánandom Sarasvatím (*1824, †1883). Usilovala sa o očistenie hinduizmu od neskorších nánosov a o návrat k učeniu véd, ktoré vyhlásila za jediný prameň poznania. Odmietala polyteizmus, vieru v idoly, ľudové rituály, dedičné privilégiá brahmanov a sociálne prežitky. Nábožensko-reformistické úsilie spájala s bojovým vlastenectvom, čím si v období národnooslobodzovacieho hnutia získala popularitu najmä v sev. Indii.

Arkádia

Arkádia, tal. Accademia dell'Arcadia — literárna akadémia založená 5. 10. 1690 v Ríme skupinou literátov (G. V. Gravina, G. M. Crescimbeni a i.). Ich programom bola reakcia na vkus barokového marinizmu a návrat k hodnotám jednoduchosti a čistoty, ktoré stotožňovali s literárnym modelom bukolickej poézie. Prvá tohto druhu na národnej úrovni; predstavovala národnú literárnu verziu širšieho európskeho hnutia charakterizovaného descartovským racionalizmom a ideálom antickej klasickosti.

Arkadios

Arkadios, lat. Arcadius, okolo 377 – 1. 5. 408 — prvý východorímsky cisár (od 395), syn Theodosia I. Veľkého, brat Honoria (západorímsky cisár). Slabý a neschopný panovník, skutočnú moc mali v rukách úradníci a vojvodcovia, do 404 jeho manželka Eudokia.

arkanista

arkanista [lat.] — výrobca majoliky, porcelánu a skla, ktorý pozná tajné recepty ich výroby a výzdoby. Pojem používaný najmä v 18. stor.

Arkansas

Arkansas, Arkansas River — rieka v USA, pravostranný prítok Mississippi; dĺžka 2 334 km, rozloha povodia 470-tis. km2. Pramení v Skalnatých vrchoch, cez ktoré preteká hlboko zarezanou dolinou. Pri meste Pueblo vyteká do prérií. Hlavné prítoky: Cimarron, Canadian. Splavná 800 km, energeticky využívaná.

Arkansas

Arkansas, skr. Ark. — štát na juhu USA na pravom brehu Mississippi. Povrch vypĺňa na juhu a východe Mississippská nížina, v severozáp. časti vrchoviny Boston a Ouachita (výšky nad 800 m n. m.) navzájom oddelené riekou Arkansas. Vlhké mierne až subtropické podnebie. Prevládajú žltozeme, černozeme a aluviálne pôdy. V nížinách a dolinách subtropické lesy, vo vyšších polohách borovice a duby. Veľké zásoby tvrdého dreva. Prevažne poľnohospodársky štát s farmami na juhovýchode. Pri Mississippi hlavné oblasti pestovania bavlníka. Ďalej pestovanie sóje, ryže, obilia. Chov hydiny a dobytka. Priemysel potravinársky (spracovanie hydiny, konzervovanie ovocia), drevársky, elektronický, chemický, ťažobný (ťažba ropy, bauxitu, stavebných materiálov). Pre Arkansas sú charakteristické malé až stredne veľké mestá.

Územie Arkansasu bolo objavené v 16. stor. Španielmi pod vedením Hernanda de Soto (*1500, †1542). R. 1686 tam Francúzi založili pevnosť Arkansas Post a územie bolo vyhlásené za francúzske (Louisiana). Francúzi tam vykonávali misionársku činnosť a obchodovali s Indiánmi až do 1762, keď postúpili územie na západ od Mississippi Španielsku. R. 1800 Španielsko tajne vrátilo územie Francúzsku, od ktorého ho 1803 odkúpili USA. Od 1812 samostatná oblasť v rámci teritória Missouri, 1819 samostatné teritórium, 1836 25. štát USA. Počas občianskej vojny v USA patril k 11 juž. štátom, ktoré sa odtrhli od Únie a vytvorili Konfederáciu. Načas existovali dve vlády, jedna lojálna Severu v Little Rocku a druhá konfederačná vo Washingtone (na juhozápade Arkansasu). R. 1868 bol Arkansas začlenený späť do Únie, 1874 bola prijatá súčasná ústava. Po skončení obdobia Rekonštrukcie Juhu USA (1863 – 77) boli vo vláde skoro nepretržite demokrati s výnimkou 1967 – 71, keď stál na čele vlády republikán Winthrop Rockefeller (*1912, †1973).

Arkesilaos

Arkesilaos, 316 alebo 315 pred n. l. – 241 pred n. l. — grécky antický filozof pôvodom z Pitany, jeden zo zakladateľov strednej platónskej Akadémie. V jeho filozofii prevláda skepsa, ktorá bola dôsledkom oslabenia jednak platónskych predstáv, jednak odporu k stoikom a epikurejcom. Od Platóna prevzal iba logické koncepcie, inak sa prikláňal k názoru, že ani zmyslami, ani rozumom nemožno nič poznať.

arkosólium

arkosólium [lat.] — väčší výklenok nad hrobom, v ktorom bola pochovaná významná osobnosť. Arkosóliá boli vyhĺbené napr. v stenách katakomb.

arktické podnebie

arktické podnebie — podnebie najsevernejšieho pásma podľa Alisovovej klasifikácie podnebia (→ klíma), v ktorom po celý rok prevláda arktický vzduch. Juž. hranicu tejto oblasti tvorí letná hranica arktického frontu (→ atmosférický front). Rozlišuje sa kontinentálny a oceánsky typ arktického podnebia. Priemerná teplota vzduchu najchladnejšieho mesiaca sa v oblastiach s kontinentálnym typom (východosibírska a kanadská oblasť Arktídy) pohybuje väčšinou od -30 do -40 °C, minimum môže klesnúť pod -65 °C. Osobitne drsnou kontinentálnou klímou sa vyznačuje Grónsko pre veľkú nadmorskú výšku a prevládajúci anticyklonálny režim počasia. Oblasti s oceánskym typom (atlanticko-európska časť Arktídy) majú miernejšiu zimu s mesačným priemerom najchladnejšieho mesiaca -15 až -5 °C. Letné teploty oblastí s kontinentálnym i oceánskym typom arktického podnebia sú približne rovnaké.

arkticko-alpínsky druh

arkticko-alpínsky druh — chladnomilný druh rastlín rastúci v Arktíde (arktis) a v alpínskom vegetačnom stupni južnejších hôr (napr. lomikameň protistojnolistý a vŕba bylinná); takéto rozšírenie druhu je dôsledkom rozčlenenia areálu v postglaciáli.

arktický druh

arktický druh — druh rastlín rastúci výlučne alebo aspoň prevažne v Arktíde za severnou polárnou kružnicou; prispôsobený nízkym teplotám a krátkemu vegetačnému obdobiu.