Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 88 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

in pace Domini

in pace Domini [pá- -ní; lat.], skratka I. P. D. — v pokoji Pánovom.

in puncto

in puncto [púnktó; lat.] — v tomto bode, vzhľadom na.

in re

in re [ré; lat.] — vo veci, v záležitosti.

in regula

in regula [régulá; lat.] — vzhľadom na pravidlo, v súlade s pravidlom.

in rerum natura

in rerum natura [ré- nátúrá; lat.] — v (prirodzenej) povahe vecí.

in residuo

in residuo [-ziduó; lat.] — v zásobe.

insektárium

insektárium [lat.] — akékoľvek zariadenie na chov hmyzu, napr. budova s účelovým zariadením na hromadný chov rôznych druhov hmyzu s možnosťou regulácie jednotlivých faktorov (napr. teploty a svetla).

in silvam ne ligna feras

in silvam ne ligna feras [né -rás; lat.] — nenos drevo do lesa (Horácius: Satiry, 1. kniha, 10. báseň, 34. verš); obdoba Aristofanovho výroku glauk’ Athénadze – nosiť sovy do Atén (→ noctuas Athenas).

insitný

insitný [lat.] —

1. vrodený, prirodzený;

2. tvoriaci alebo tvorený na základe prirodzeného talentu, neškolený, laický, naivný (→ naivné umenie).

in spe

in spe [spé; lat.] — nádejný, perspektívny; v nádeji, v budúcnosti.

inspirácia

inspirácia [lat.] — vdych, aktívny prívod vzduchu do dýchacích orgánov.

instar

instar [lat.] — obdobie (vzrastový stupeň) larválneho vývinového štádia hmyzu ohraničené zvyčajne dvoma zvliekaniami pokožky (kutikuly; napr. húsenice motýľov). Počet instarov, ktorý môže byť ovplyvnený ekologickými podmienkami prostredia (napr. dostatkom potravy), nie je rovnaký pri rôznych druhoch hmyzu a dokonca ani pri tom istom druhu (napr. samička môže mať viac instarov ako samček); väčšina hmyzích lariev však prejde pri svojom vývine 4 – 5 instarmi.

in statu quo

in statu quo [-tú kvó; lat.] — v terajšom stave.

inšá’alláh

inšá’alláh [arab.] — formula (inšá’alláh = ak dá Boh) používaná v islame v súvislosti s pozitívnym (želaným) očakávaním, resp. výsledkom. Moslimom pripomína, že sa vždy stane iba to, čo Boh chce.

inšpekčná izba

inšpekčná izba — izba, v ktorej sa uskutočňuje vyšetrovanie pacienta, vyšetrovňa.

inšpektor

inšpektor [lat.] —

1. oprávnená osoba poverená výkonom úradného dozoru, dohľadu, kontroly, inšpekcie;

2. v niektorých krajinách vyšší policajný alebo aj štátny úradník.

inštalovaný výkon

inštalovaný výkon — súčet menovitých (štítkových) činných výkonov všetkých agregátov (motorov, generátorov) zabudovaných v určitom zariadení alebo v dopravnom prostriedku.

inštitút

inštitút [lat.] —

1. ústav;

2. súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený normami; → inštitúcia (význam 2), → právny inštitút.

inštrukcia

inštrukcia [lat.] — slovný alebo názorný pokyn (predpis, smernica, návod, poučenie) na správne riešenie úlohy alebo problému, prípadne na vykonávanie určitej činnosti;

inform. angl. instruction — postupnosť symbolov, ktorá predpisuje procesoru počítača vykonať elementárnu činnosť (jeden krok). Inštrukcia má obyčajne dve časti: adresovú časť obsahujúcu adresy operandov a adresu na uloženie výsledku operácie a operačnú časť určujúcu typ elementárnej operácie. Strojovými inštrukciami, ktoré sú zapísané v tzv. strojovom jazyku, sa riadi procesor a musia byť zrozumiteľné dekodéru jeho inštrukcií. Typickými sú napr. inštrukcie prenosu údajov medzi procesorom a operačnou pamäťou, inštrukcie pre aritmetické a logické operácie a inštrukcie riadenia toku programu (napr. inštrukcia skoku). Postupnosť za sebou idúcich inštrukcií vytvára program (uložený v operačnej pamäti počítača) vykonávaný procesorom.

inštrukčný cyklus

inštrukčný cyklusinform. postupnosť činností riadiacej jednotky počítača, ktorá sa pri spracovaní inštrukcií neustále opakuje. Inštrukčný cyklus pozostáva z prenosu inštrukcie z operačnej pamäte počítača (→ hlavná pamäť) do procesora, z dekódovania inštrukcie a z jej následného spracovania. Čas trvania jedného inštrukčného cyklu sa nazýva doba cyklu, ktorá je jedným z kritérií pri hodnotení pracovnej rýchlosti procesora.

inštruktor

inštruktor [lat.] — odborník, ktorý sprostredkúva inštrukcie (pokyny), riadi a organizuje teoretickú a praktickú prípravu v určitej oblasti, napr. vedúci výcviku, cvičiteľ, poradca alebo úradný dozorca.

inštrumentárium

inštrumentárium [lat.] — súbor všetkých prostriedkov potrebných na určitú činnosť alebo na dosiahnutie nejakého cieľa, napr. súbor nástrojov potrebných na určitý lekársky výkon (operácia, zubné ošetrenie a i.).

Inšušinak

Inšušinak

1. v elamskej mytológii (→ Elamci) jeden z najvýznamnejších bohov, patrón hlavného mesta Súzy, vládca ríše mŕtvych. Zvyšky jeho zikkuratu sa nachádzajú v archeologickej lokalite Džoga Zanbíl (dnes Irán);

2. meno niektorých elamských vládcov.

intaktný

intaktný [lat.] — nedotknutý, neporušený, zachovaný v pôvodnom stave, celistvý; fungujúci bez porúch (napr. stroj); existujúci bez znevýhodnenia, hendikepu (intaktný jedinec).

integer

integer [lat. > angl.] — inform. údajový typ v programovacích jazykoch označujúci podmnožinu celých čísel, ktoré sa dajú reprezentovať v počítači. Rozsah reprezentovateľných čísel je obvykle určený dĺžkou slova procesora. V prípade 32-bitových procesorov integer umožňuje reprezentáciu 32-bitových čísel v rozsahu 0 až 4 294 967 295 (232 − 1) pre čísla bez znamienka a v rozsahu −2 147 483 648 (−231) až 2 147 483 647 (231 − 1) pre čísla so znamienkom. Programovacie jazyky na reprezentáciu celých čísel obvykle podporujú viac údajových typov, a to v rozsahu 8 až 128 bitov. V prípade softvérových nástrojov, ktoré umožňujú spracovanie celých čísel s ľubovoľnou presnosťou, je rozsah reprezentovateľných celých čísel obmedzený len pamäťovou kapacitou počítača.

integrálna nádrž

integrálna nádrž — nádrž vytvorená priamo nosnou konštrukciou trupu alebo krídla lietadla (pri stavbe lodí sa bežne používa termín tank).

integrant

integrant [lat.] — prostriedok, prvok integrácie.

integrita

integrita [lat.] — spojenie jednotlivých častí do celku, celistvosť, ktorá sa nedá narušiť;

1. inform. integrita databázy — celistvosť údajov v databáze. Dosahuje sa vopred definovanými pravidlami, tzv. integritnými obmedzeniami, ktoré sú súčasťou definície databázy. Za ich dodržanie zodpovedá systém riadenia bázy údajov. Integritné obmedzenia zabránia vloženiu nesprávnych údajov, strate údajov alebo ich poškodeniu počas práce s databázou a zabezpečia správnosť údajov pri akýchkoľvek jej zmenách. Rozlišujú sa tieto základné druhy integritných obmedzení: doménová integrita (napr. určenie typu údajov), stĺpcová integrita (napr. určenie, či je stĺpec povinný alebo či záznamy v ňom musia byť jedinečné), integrita entít (zabezpečuje úplnosť primárneho kľúča v tabuľke databázy) a referenčná integrita (definuje činnosti, ktoré sa vykonajú, ak sú porušené niektoré pravidlá). Kontroly integritných obmedzení sa spravidla vykonávajú po každej operácii v databáze;

2. psychol. integrita osobnosti — celistvé ustrojenie človeka základnými psychickými potenciálmi, jednota medzi motívmi, črtami osobnosti a vzorcami správania, ktorá zabezpečuje efektívne fungovanie jednotlivcov s minimálnym úsilím a bez konfliktov. V psychológii zdravia súlad biokomponentov a psychokomponentov jednotlivca.

integument

integument [lat.] —

1. bot. → vajíčkový obal;

2. zool. vonkajší pokryv živočíšneho tela, napr. hmyzu, ktorého hlavnú časť tvorí pokožka.

intelektuál

intelektuál [lat.] — jedinec s vyšším vzdelaním, duševne pracujúci človek, príslušník inteligencie v zmysle sociálnej vrstvy; psychol. osobnosť vyznačujúca sa hlbším poznávaním vecí a javov a vyvodzujúca z nich teoretické závery, prípadne aj hypotézy.

intelektuálna intuícia

intelektuálna intuíciafiloz. proces bezprostredného videnia pravdivosti; aj nadzmyslová skúsenosť, najvyššia forma ľudského poznania, u M. Kuzánskeho nevedomosť, ktorá vystupuje ako výsledok procesu poznania, u R. Descarta prirodzené svetlo rozumu.

intelligenti pauca

intelligenti pauca [-tí -ka; lat.] — bystrému málo, t. j. stačí mu zopár slov, aby všetko pochopil; → sapienti sat dictum.

intencionálne akty

intencionálne akty [lat.] — termín Husserlovej fenomenológie, ktorý vyjadruje väzbu vzťahu medzi reálnym predmetom poznania a intencionálnym predmetom poznania, t. j. akty, ktoré prezentujú intenciu smerujúcu k tomuto predmetu.

intencionálny

intencionálny [lat.] — zámerný, úmyselný, vzťahujúci sa na nejaký cieľ alebo predmet.

intenzia

intenzia [lat.] —

1. lek. napätie, sila;

2. log. a) intenzia výrazu — zmysel, význam výrazu; opak → extenzia (→ denotát) výrazu; intenzia a extenzia výrazu sú modernizované paralely k obsahu a rozsahu (mena) pojmu (napr. intenzia výroku je propozícia, extenzia výroku je pravdivostná hodnota, intenzia indivíduovej deskripcie je indivíduový pojem či rola a jej extenziou je indivíduum); b) pojem (v intenzionálnych logikách ako metóda vyčlenenia objektov), ktorého hodnota vo všeobecnosti závisí od stavu vecí (od možného sveta a časového okamihu); typickými intenziami sú veličiny (rýchlosť, výška, hmotnosť objektu ap.) alebo indivíduové roly (prezident SR). Od intenzií sa odlišujú extenzie ako pojmy, ktorých hodnota nezávisí od stavu vecí. Môžu byť vyjadrené napr. jednoduchými alebo zloženými vlastnými menami (Juro Jánošík, sedem hlavných hriechov ap.), konštantami (rýchlosť svetla vo vákuu ap.), názvami fyzikálnych jednotiek (meter ap.).

intenzita dopravného prúdu

intenzita dopravného prúdu — počet dopravných prostriedkov alebo chodcov, ktorí prejdú daným rezom (alebo jeho časťou) dopravného prúdu za jednotku času v jednom smere.

intenzita dopravy

intenzita dopravy — množstvo dopravných prostriedkov alebo chodcov prechádzajúcich za jednotku času daným rezom dopravnej cesty. Intenzita dopravy môže byť jednosmerná alebo obojsmerná.

intenzívny

intenzívny [lat.] — majúci veľkú intenzitu, silný, veľký, mohutný, účinný; usilovný, mimoriadne aktívny, horlivý.

inter-

inter- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom existujúci medzi dvoma alebo viacerými vecami, javmi; vnútri, medzi, počas.

interceluláry

interceluláry [lat.], medzibunkové priestory — bot. priestory medzi jednotlivými bunkami v rastlinných pletivách, ktoré sú zvyčajne vyplnené vzduchom, čím vytvárajú prevzdušňovací systém pletiva; niekedy môžu vytvárať kanáliky vyplnené napr. živicou alebo latexom.

Inter City

Inter City [si-], InterCity, IC — druh expresných vlakov vyššej kvality najmä na diaľkovú vnútroštátnu prepravu cestujúcich a na zabezpečenie spojenia medzi významnými hospodárskymi, kultúrnymi a turistickými centrami. Poskytujú podobne kvalitatívne podmienky ako vlaky Euro City.

interdisciplinárny

interdisciplinárny [lat. > fr.] — medziodborový, medziodvetvový, napr. interdisciplinárna spolupráca medzi odborníkmi, ktorá predpokladá vzájomné využívanie a koordinovanie informácií z jednotlivých vedných odborov a plnenie úloh podľa profesijných schopností jednotlivých členov tímu.

interesantný

interesantný [lat. > fr.] — vzbudzujúci záujem, zaujímavý, pozoruhodný, príťažlivý.

interfáza

interfáza [lat. + gr.] — obdobie rastu bunky medzi koncom jednej a začiatkom druhej mitózy; → bunkový cyklus.