Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 113 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

in pace Domini

in pace Domini [pá- -ní; lat.], skratka I. P. D. — v pokoji Pánovom.

in puncto

in puncto [púnktó; lat.] — v tomto bode, vzhľadom na.

in re

in re [ré; lat.] — vo veci, v záležitosti.

in rebus

in rebus [ré-; lat.] — vo veciach, v záležitostiach.

in regula

in regula [régulá; lat.] — vzhľadom na pravidlo, v súlade s pravidlom.

in rerum natura

in rerum natura [ré- nátúrá; lat.] — v (prirodzenej) povahe vecí.

in residuo

in residuo [-ziduó; lat.] — v zásobe.

insektárium

insektárium [lat.] — akékoľvek zariadenie na chov hmyzu, napr. budova s účelovým zariadením na hromadný chov rôznych druhov hmyzu s možnosťou regulácie jednotlivých faktorov (napr. teploty a svetla).

insekticídy

insekticídy [lat.] — chemické látky (prípravky) na hubenie škodlivého hmyzu. Používajú sa najmä v poľnohospodárstve, ovocinárstve a lesnom hospodárstve, v zdravotníctve, hygiene a zoohygiene; druh pesticídov. Podľa pôvodu sa delia na prírodné (v ekológii sa označujú ako bioinsekticídy) a syntetické, pričom prevažná väčšina súčasne používaných insekticídov je syntetických. Podľa toho, na ktoré vývinové štádium hmyzu pôsobia, sa rozdeľujú na ovicídy (pôsobia na vajíčka hmyzu), larvicídy (na larvy hmyzu) a imagocídy (na dospelý hmyz), podľa fyziologického účinku na vdychové (blokujú dýchací systém), plazmatické (spôsobujú rozklad buniek), nervové (blokujú centrálny nervový systém) a hormonálne (ovplyvňujú rozmnožovanie), podľa spôsobu vniknutia do tela hmyzu na dotykové (povrchom tela hmyzu), požerové (potravou) a vdychové (nádychom), ako aj na kontaktné (účinná látka ostáva na ošetrenom povrchu, kde prichádza priamo do kontaktu s hmyzom a chráni iba tie miesta, ktoré boli priamo ošetrené insekticídmi) a systémové (účinná látka preniká do rastlinných pletív a živočíšnych tkanív). Používajú sa vo forme postrekov, aerosólov, plynov, fumigantov a popraškov.

Z chemického hľadiska sa insekticídy delia na anorganické (v súčasnosti sa nepoužívajú) a organické, ktoré sa podľa chemického zloženia rozdeľujú na organochlórové a organofosforové insekticídy, insekticídne karbamáty, neonikotinoidy, pyretroidy ap. (známe sú aj vírusové a bakteriálne insekticídy). Spočiatku sa na ochranu rastlín pred škodcami využívali prírodné látky s insekticídnym účinkom (napr. nikotín a pyretrum) a niektoré anorganické zlúčeniny, v 30. – 40. rokoch 20. stor. sa začal rozvoj výroby syntetických organických insekticídov: 1939 boli objavené insekticídne vlastnosti DDT, 1942 hexachlórcyklohexánu, ktoré patria do skupiny organochlórových insekticídov (k nim sa zaraďujú aj aldrín, dieldrín ap.), ktoré sú veľmi toxické nielen pre hmyz, ale i pre človeka (chronická toxicita) a majú schopnosť hromadiť sa a pretrvávať v tukovom tkanive. V prírode sú veľmi stále, preto je v súčasnosti ich použitie vo väčšine krajín zakázané. Organochlórové insekticídy boli postupne nahradené organofosforovými insekticídmi, ktorých vývoj sa začal počas 2. svetovej vojny v Nemecku. Sú to estery kyseliny trihydrogenfosforečnej (dichlórvos, mevinfos, fosfamidon), tiofosforečnej (→ Actellic, → fenitrotion, bromofos, chlórpyrifos, paration-metyl ap.) a ditiofosforečnej (dimetoat ap.), fosforamidy a fosfonáty. Organofosforové insekticídy sa v prírode rozkladajú za vzniku menej toxických zlúčenín, nekumulujú sa v ľudskom organizme, a preto sú menej nebezpečné než organochlórové. Mechanizmus ich účinku spočíva v blokovaní enzýmu cholínesterázy, ktorý reguluje rozklad acetylcholínu v živom organizme. Podobne pôsobia aj neonikotinoidy (deriváty pyridínu, imidazolu, tiazolu a iných heterocyklických zlúčenín) a insekticídne karbamáty (estery kyseliny N-metyl- a N,N-dimetylkarbamovej a aromatických alebo heterocyklických hydroxyzlúčenín a aldoxímov; karbaryl, aldikarb, dioxakarb, karbofurán ap.). Aktívnou zložkou prírodných pyretroidov je kontaktný insekticíd pyretrum (získaval sa ako zmes účinných látok z kvetov druhu rimbaba starčekolistá (Tanacetum cinerariifolium, v starších botanických systémoch Chrysanthemum cinerariifolium alebo Pyrethrum cinerariifolium), ktorý má na hmyz rýchly omračujúci účinok (súčasť pôvodných prípravkov Biolit); bolo však vyvinutých viacero syntetických pyretroidov, ktoré sa v súčasnosti používajú (cypermetrín, dekametrín a i.).

Insekticídy sú stále dôležitou zložkou boja proti škodlivému hmyzu v záujme ochrany poľnohospodárskych a lesných porastov ap., hoci sa do značnej miery (ak je to možné) uprednostňujú aj iné, z hľadiska ochrany životného prostredia menej škodlivé postupy (→ feromóny, → chemosterilizácia, → chemická ekológia ap.). Veľká účinnosť prípravkov na ničenie škodlivého hmyzu po ich masovom rozšírení (najmä DDT v 50. a 60. rokoch 20. stor.) viedla k presvedčeniu, že problém škodlivého hmyzu je vyriešený. Ukázalo sa však, že v dôsledku nekontrolovaného používania insekticídov hmyz rýchlo nadobudol proti nim odolnosť, pričom nízka selektívnosť prípravkov spôsobila aj ničenie užitočného hmyzu (včiel) a porušila sa prírodná rovnováha (veľký výskyt druhotných škodcov). Stále sa preto hľadajú nové spôsoby boja so škodlivým hmyzom a vyvíjajú sa vysokoúčinné a selektívne pôsobiace látky a metódy, ktoré sú toxické pre škodlivý hmyz, ale málo toxické pre ostatné organizmy a v prírode nezanechávajú toxické rezíduá.

inseminácia

inseminácia [lat.] —

1. lek. → umelé oplodnenie;

2. veter., zootech. — najstaršia biotechnologická metóda používaná pri reprodukcii zvierat, spočívajúca v získavaní, konzervovaní a prenesení samčích pohlavných buniek (spermií) do pohlavných orgánov samíc iným ako prirodzeným spôsobom. Umelé osemeňovanie rastlín a zvierat poznali už 800 rokov pred n. l. Asýrčania, okolo 1300 bola inseminácia použitá pri arabských kobylách. Na Slovensku zohrala významnú úlohu po 1945 pri tlmení žrebčej nákazy a neskôr aj pri ozdravovaní chovov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných od mnohých prenosných chorôb, napr. od tuberkulózy a brucelózy. Okrem zdravotného významu má inseminácia význam aj v plemenitbe zvierat, kde vďaka konzervovaniu ejakulátu v konzervačných médiách (napr. kvapalný dusík) pri teplote hlboko pod bodom mrazu umožňuje uchovávať semeno i niekoľko rokov, a využiť tak genetický potenciál najkvalitnejších plemenníkov. Pri inseminácii sa využíva menší počet plemenníkov, pretože riedením ejakulátu je možné pripraviť mnoho inseminačných dávok na osemenenie veľkého počtu zvierat, čím sa rýchlejšie a efektívnejšie rozširuje populácia kvalitných výkonných plemien. Inseminácia sa využíva pri všetkých druhoch hospodárskych zvierat, ako aj pri záchrane ohrozených druhov (chovaných často už iba v zajatí) usmernením ich reprodukcie a introdukciou potomstva do príslušného ekotopu vo voľnej prírode.

in silvam ne ligna feras

in silvam ne ligna feras [né -rás; lat.] — nenos drevo do lesa (Horácius: Satiry, 1. kniha, 10. báseň, 34. verš); obdoba Aristofanovho výroku glauk’ Athénadze – nosiť sovy do Atén (→ noctuas Athenas).

insitný

insitný [lat.] —

1. vrodený, prirodzený;

2. tvoriaci alebo tvorený na základe prirodzeného talentu, neškolený, laický, naivný (→ naivné umenie).

in spe

in spe [spé; lat.] — nádejný, perspektívny; v nádeji, v budúcnosti.

inspirácia

inspirácia [lat.] — vdych, aktívny prívod vzduchu do dýchacích orgánov.

instar

instar [lat.] — obdobie (vzrastový stupeň) larválneho vývinového štádia hmyzu ohraničené zvyčajne dvoma zvliekaniami pokožky (kutikuly; napr. húsenice motýľov). Počet instarov, ktorý môže byť ovplyvnený ekologickými podmienkami prostredia (napr. dostatkom potravy), nie je rovnaký pri rôznych druhoch hmyzu a dokonca ani pri tom istom druhu (napr. samička môže mať viac instarov ako samček); väčšina hmyzích lariev však prejde pri svojom vývine 4 – 5 instarmi.

in statu quo

in statu quo [-tú kvó; lat.] — v terajšom stave.

inšá’alláh

inšá’alláh [arab.] — formula (inšá’alláh = ak dá Boh) používaná v islame v súvislosti s pozitívnym (želaným) očakávaním, resp. výsledkom. Moslimom pripomína, že sa vždy stane iba to, čo Boh chce.

inšpekčná izba

inšpekčná izba — izba, v ktorej sa uskutočňuje vyšetrovanie pacienta, vyšetrovňa.

inšpektor

inšpektor [lat.] —

1. oprávnená osoba poverená výkonom úradného dozoru, dohľadu, kontroly, inšpekcie;

2. v niektorých krajinách vyšší policajný alebo aj štátny úradník.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Inšpektorát kúpeľov a žriediel — dozorný orgán Ministerstva zdravotníctva SR. Zriadený v roku 1967 pri bývalom Povereníctve SNR pre zdravotníctvo. K jeho hlavným úlohám patria vykonávanie dozoru na diaľku a dozoru na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a u vlastníkov nehnuteľností, prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, správa monitorovacieho systému prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, vedenie registra a databázy minerálnych vôd v SR, ako aj evidencia a kontrola úhrad za odbery z prírodných liečivých zdrojov a z prírodných minerálnych zdrojov.

inštalovaný výkon

inštalovaný výkon — súčet menovitých (štítkových) činných výkonov všetkých agregátov (motorov, generátorov) zabudovaných v určitom zariadení alebo v dopravnom prostriedku.

inštitút

inštitút [lat.] —

1. ústav;

2. súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený normami; → inštitúcia (význam 2), → právny inštitút.

Inštitút Spojených národov pre vzdelávanie a výskum

Inštitút Spojených národov pre vzdelávanie a výskum, angl. United Nations Institute for Training and Research, UNITAR — autonómna inštitúcia v rámci systému OSN so sídlom v Ženeve a s kanceláriami v New Yorku a Hirošime. Bola založená v roku 1965 s cieľom zlepšiť efektívnosť fungovania systému OSN prostredníctvom vzdelávacích programov a výskumu. UNITAR riadi správna rada, na čele stojí výkonný riaditeľ. Je financovaný z dobrovoľných príspevkov od vládnych i medzivládnych organizácií a nadácií, ako aj z iných neštátnych zdrojov. V oblasti multikultúrnej diplomacie a medzinárodnej spolupráce poskytuje diplomatom akreditovaným v OSN a národným pracovníkom zapojeným do činnosti súvisiacej s OSN vzdelávacie programy zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj, ako aj na výskum a prípravu pedagogických materiálov vrátane balíka programov dištančného vzdelávania, pracovných zošitov a balíkov softvérových a audiovizuálnych vzdelávacích programov. Zabezpečuje a posilňuje spoluprácu s ďalšími medzivládnymi organizáciami, fakultnými a akademickými inštitúciami, a to najmä v oblasti rozvoja výskumnej a vzdelávacej činnosti.

inštrukcia

inštrukcia [lat.] — slovný alebo názorný pokyn (predpis, smernica, návod, poučenie) na správne riešenie úlohy alebo problému, prípadne na vykonávanie určitej činnosti;

inform. angl. instruction — postupnosť symbolov, ktorá predpisuje procesoru počítača vykonať elementárnu činnosť (jeden krok). Inštrukcia má obyčajne dve časti: adresovú časť obsahujúcu adresy operandov a adresu na uloženie výsledku operácie a operačnú časť určujúcu typ elementárnej operácie. Strojovými inštrukciami, ktoré sú zapísané v tzv. strojovom jazyku, sa riadi procesor a musia byť zrozumiteľné dekodéru jeho inštrukcií. Typickými sú napr. inštrukcie prenosu údajov medzi procesorom a operačnou pamäťou, inštrukcie pre aritmetické a logické operácie a inštrukcie riadenia toku programu (napr. inštrukcia skoku). Postupnosť za sebou idúcich inštrukcií vytvára program (uložený v operačnej pamäti počítača) vykonávaný procesorom.

inštrukčný cyklus

inštrukčný cyklusinform. postupnosť činností riadiacej jednotky počítača, ktorá sa pri spracovaní inštrukcií neustále opakuje. Inštrukčný cyklus pozostáva z prenosu inštrukcie z operačnej pamäte počítača (→ hlavná pamäť) do procesora, z dekódovania inštrukcie a z jej následného spracovania. Čas trvania jedného inštrukčného cyklu sa nazýva doba cyklu, ktorá je jedným z kritérií pri hodnotení pracovnej rýchlosti procesora.

inštruktor

inštruktor [lat.] — odborník, ktorý sprostredkúva inštrukcie (pokyny), riadi a organizuje teoretickú a praktickú prípravu v určitej oblasti, napr. vedúci výcviku, cvičiteľ, poradca alebo úradný dozorca.

inštrumentál

inštrumentál [lat.] — siedmy pád v sústave pádov, odpovedá na otázku (s) kým?, (s) čím?. Primárne vyjadruje okolnosti deja: príslovkové určenie miesta, času, prostriedku, nástroja, pôvodu, činiteľa, spôsobu, zreteľa a i., napr. bežať ulicou, nastať týmto dňom, cestovať vlakom, tĺcť kladivom, natretý farbou, schválený vládou, vítať s radosťou, podobať sa postavami. Spolu s pádmi na vyjadrenie objektu deja vyjadruje zásahový a výsledkový nepriamy objekt, napr. inštrumentál – kývať dverami, akuzatív – kývať dvere; inštrumentál – sálať teplom, akuzatív – sálať teplo. Vo funkcii mennej časti zloženého prísudku vyjadruje prechodný stav, napr. stať sa predsedom, byť žiakom, zdať sa/javiť sa dobrým spoločníkom.

inštrumentárium

inštrumentárium [lat.] — súbor všetkých prostriedkov potrebných na určitú činnosť alebo na dosiahnutie nejakého cieľa, napr. súbor nástrojov potrebných na určitý lekársky výkon (operácia, zubné ošetrenie a i.).

Inšušinak

Inšušinak

1. v elamskej mytológii (→ Elamci) jeden z najvýznamnejších bohov, patrón hlavného mesta Súzy, vládca ríše mŕtvych. Zvyšky jeho zikkuratu sa nachádzajú v archeologickej lokalite Džoga Zanbíl (dnes Irán);

2. meno niektorých elamských vládcov.

intaktný

intaktný [lat.] — nedotknutý, neporušený, zachovaný v pôvodnom stave, celistvý; fungujúci bez porúch (napr. stroj); existujúci bez znevýhodnenia, hendikepu (intaktný jedinec).

intarzia

intarzia [arab. > tal.] —

1. technika zdobenia plôch drevených predmetov, vykladanie drevom odlišnej farebnosti alebo textúry alebo inými kontrastnými materiálmi, napr. slonovinou, rohovinou, korytnačinou, perleťou, cínom a mosadzou; mozaika v dreve. Na rozdiel od inkrustácie pri intarzii sa dekor skladá na povrchu dreva a spravidla sa naň lepí. Intarzie sa môžu vytvárať niekoľkými spôsobmi, napr. z dreveného základu sa vyrezáva určitý výzdobný prvok, ktorý sa dopĺňa výzdobným prvkom z iného, odlišne sfarbeného dreva, alebo sa na celú základnú plochu nanášajú navzájom spojené platničky. Vyrezávané (a často aj morené, prifarbované či vypaľované) kúsky rôznych druhov dreva (hruška, orech, javor, mahagón, ružové drevo, palisander, eben) sa zostavujú do rôznych geometrických tvarov, figurálnych zobrazení, obrazcov perspektívnych architektúr, krajín, zátiší, kvetín alebo portrétov (zložité kompozície, tzv. tarsia pittorica). Intarzované motívy sa niekedy dopĺňajú ďalšími ozdobnými technikami: vypaľovaním, pripaľovaním, gravírovaním ap. Špeciálnou formou sú reliéfne intarzie, pri ktorých vkladané časti presahujú výšku základnej plochy (→ chebská práca).

Najstaršia intarzia, realizovaná na drobných predmetoch a neskôr (2600 – 2480 pred n. l.) i na nábytku s využitím dreva a slonoviny, je známa už z hrobov z obdobia 1. dynastie v Egypte (3100 – 2930 pred n. l.). V Mezopotámii sumerské umenie preferovalo geometrickú výzdobu s použitím lazuritu a perlete napr. na hudobných nástrojoch. Obzvlášť náročne vypracované intarzie (staré takmer 3-tis. rokov) sa našli v ruinách mesta Nimrud (Kalchu) v dnešnom Iraku. Tradícia Blízkeho východu ovplyvnila prostredníctvom importov aj územie antického Grécka (5. stor. pred n. l.), a to najmä pri výzdobe nábytku, a v mladšom období aj umenie Rímskej ríše. V Taliansku sa intarzia využívala už v 13. stor. (najstaršou intarziou zdobený európsky nábytok pochádza zo Sieny), najväčší vrchol však dosiahla až v období renesancie, známe sú klasické techniky tarsia a secco (suchá intarzia, pri ktorej boli kúsky dreva poskladané do obrazca bez použitia lepidla) a certosina. V tom období sa rozšírila aj do ostatných európskych krajín. Rozvoj intarzie podmienilo zdokonalenie techniky výroby dýh. Uplatňovala sa nielen v sakrálnych interiéroch (pri obkladoch stien alebo chórových lavíc a čítacích pultov), ale vo veľkej miere sa používala aj na výzdobu svetského nábytku (truhlice, stoly, stoličky). Slávne sú holandské a anglické marketérie, pri ktorých sa pracovalo s nákladnými materiálmi (napr. perleť a slonovina). Vo Francúzsku sa v období vlády Ľudovíta XIV. používali okrem dreva aj iné materiály, napr. cín, mosadz, perleť a korytnačina. Najvýznamnejšími majstrami v tejto technike boli ebenisti André Charles Boulle, David Roentgen (*1743, †1807), Jean-Henri Riesener (*1734, †1806) a Jean-François Oeben (*1721, †1763). Výzdoba zavedená Boullom (→ Boullova technika) bola obľúbená najmä v rokoku a používala sa pri výzdobe luxusného nábytku (skrinky, komody, písacie stoly). Módna bola najmä ornamentálna, figurálna a kvetinová dekorácia vychádzajúca z dobových grafických návrhov. Slonovinová intarzia bola okrem toho veľmi rozšírená aj vo výzdobe pažieb strelných zbraní. Intarzia sa v nábytkárstve, ale už v skromnejšej forme, používala až do obdobia empíru a biedermeiera (tzv. pásiková intarzia), zdobili sa ňou však aj menšie umeleckoremeselné predmety, kazety, šperkovnice, hodinové skrinky ap.;

2. text. pletenina s pozdĺžnymi farebnými vzormi tvorená farebnými niťami, ktoré sa navzájom prepletajú a každá z nich vytvára len očká určitej pracovnej šírky (zodpovedajúcej vytváranému vzoru), čím vznikajú kontrastné farebné vzory (väčšinou sú to vzory obojlícne v zmysle obrátených farieb).

integer

integer [lat. > angl.] — inform. údajový typ v programovacích jazykoch označujúci podmnožinu celých čísel, ktoré sa dajú reprezentovať v počítači. Rozsah reprezentovateľných čísel je obvykle určený dĺžkou slova procesora. V prípade 32-bitových procesorov integer umožňuje reprezentáciu 32-bitových čísel v rozsahu 0 až 4 294 967 295 (232 − 1) pre čísla bez znamienka a v rozsahu −2 147 483 648 (−231) až 2 147 483 647 (231 − 1) pre čísla so znamienkom. Programovacie jazyky na reprezentáciu celých čísel obvykle podporujú viac údajových typov, a to v rozsahu 8 až 128 bitov. V prípade softvérových nástrojov, ktoré umožňujú spracovanie celých čísel s ľubovoľnou presnosťou, je rozsah reprezentovateľných celých čísel obmedzený len pamäťovou kapacitou počítača.

integrálna nádrž

integrálna nádrž — nádrž vytvorená priamo nosnou konštrukciou trupu alebo krídla lietadla (pri stavbe lodí sa bežne používa termín tank).

integrant

integrant [lat.] — prostriedok, prvok integrácie.

integrita

integrita [lat.] — spojenie jednotlivých častí do celku, celistvosť, ktorá sa nedá narušiť;

1. inform. integrita databázy — celistvosť údajov v databáze. Dosahuje sa vopred definovanými pravidlami, tzv. integritnými obmedzeniami, ktoré sú súčasťou definície databázy. Za ich dodržanie zodpovedá systém riadenia bázy údajov. Integritné obmedzenia zabránia vloženiu nesprávnych údajov, strate údajov alebo ich poškodeniu počas práce s databázou a zabezpečia správnosť údajov pri akýchkoľvek jej zmenách. Rozlišujú sa tieto základné druhy integritných obmedzení: doménová integrita (napr. určenie typu údajov), stĺpcová integrita (napr. určenie, či je stĺpec povinný alebo či záznamy v ňom musia byť jedinečné), integrita entít (zabezpečuje úplnosť primárneho kľúča v tabuľke databázy) a referenčná integrita (definuje činnosti, ktoré sa vykonajú, ak sú porušené niektoré pravidlá). Kontroly integritných obmedzení sa spravidla vykonávajú po každej operácii v databáze;

2. psychol. integrita osobnosti — celistvé ustrojenie človeka základnými psychickými potenciálmi, jednota medzi motívmi, črtami osobnosti a vzorcami správania, ktorá zabezpečuje efektívne fungovanie jednotlivcov s minimálnym úsilím a bez konfliktov. V psychológii zdravia súlad biokomponentov a psychokomponentov jednotlivca.

integument

integument [lat.] —

1. bot. → vajíčkový obal;

2. zool. vonkajší pokryv živočíšneho tela, napr. hmyzu, ktorého hlavnú časť tvorí pokožka.

intelektuál

intelektuál [lat.] — jedinec s vyšším vzdelaním, duševne pracujúci človek, príslušník inteligencie v zmysle sociálnej vrstvy; psychol. osobnosť vyznačujúca sa hlbším poznávaním vecí a javov a vyvodzujúca z nich teoretické závery, prípadne aj hypotézy.

intelektuálna intuícia

intelektuálna intuíciafiloz. proces bezprostredného videnia pravdivosti; aj nadzmyslová skúsenosť, najvyššia forma ľudského poznania, u M. Kuzánskeho nevedomosť, ktorá vystupuje ako výsledok procesu poznania, u R. Descarta prirodzené svetlo rozumu.

intelligenti pauca

intelligenti pauca [-tí -ka; lat.] — bystrému málo, t. j. stačí mu zopár slov, aby všetko pochopil; → sapienti sat dictum.

intencionálne akty

intencionálne akty [lat.] — termín Husserlovej fenomenológie, ktorý vyjadruje väzbu vzťahu medzi reálnym predmetom poznania a intencionálnym predmetom poznania, t. j. akty, ktoré prezentujú intenciu smerujúcu k tomuto predmetu.

intencionálny

intencionálny [lat.] — zámerný, úmyselný, vzťahujúci sa na nejaký cieľ alebo predmet.

intenzia

intenzia [lat.] —

1. lek. napätie, sila;

2. log. a) intenzia výrazu — zmysel, význam výrazu; opak → extenzia (→ denotát) výrazu; intenzia a extenzia výrazu sú modernizované paralely k obsahu a rozsahu (mena) pojmu (napr. intenzia výroku je propozícia, extenzia výroku je pravdivostná hodnota, intenzia indivíduovej deskripcie je indivíduový pojem či rola a jej extenziou je indivíduum); b) pojem (v intenzionálnych logikách ako metóda vyčlenenia objektov), ktorého hodnota vo všeobecnosti závisí od stavu vecí (od možného sveta a časového okamihu); typickými intenziami sú veličiny (rýchlosť, výška, hmotnosť objektu ap.) alebo indivíduové roly (prezident SR). Od intenzií sa odlišujú extenzie ako pojmy, ktorých hodnota nezávisí od stavu vecí. Môžu byť vyjadrené napr. jednoduchými alebo zloženými vlastnými menami (Juro Jánošík, sedem hlavných hriechov ap.), konštantami (rýchlosť svetla vo vákuu ap.), názvami fyzikálnych jednotiek (meter ap.).

intenzita dopravného prúdu

intenzita dopravného prúdu — počet dopravných prostriedkov alebo chodcov, ktorí prejdú daným rezom (alebo jeho časťou) dopravného prúdu za jednotku času v jednom smere.

intenzita dopravy

intenzita dopravy — množstvo dopravných prostriedkov alebo chodcov prechádzajúcich za jednotku času daným rezom dopravnej cesty. Intenzita dopravy môže byť jednosmerná alebo obojsmerná.