Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 70 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

inercia

inercia [lat.] — zotrvávanie v pôvodnom stave, nečinnosť, nepohyblivosť, nevšímavosť; fyz. → zotrvačnosť.

inervácia

inervácia [lat.] — prestúpenie tkaniva nervovými vláknami; prenos nervových impulzov nervovou sústavou.

INES

INES

1. fyz.jadr. → jadrová udalosť;

2. ped. → indikátory vzdelávania.

infalibilita

infalibilita [lat.] — neomylnosť; náb. → neomylnosť pápeža.

infant

infant, špan., port. infante — titul udeľovaný v Španielsku a Portugalsku (od 13. stor. v stredovekých kráľovstvách na Pyrenejskom polostrove) princom a princeznám z kráľovského rodu. Ženská podoba titulu je infantka (špan. a port. infanta). Názov pochádza z latinského slova infans (malé dieťa).

infekčný agens

infekčný agens — pôvodca infekcie alebo infekčnej choroby. Medzi infekčné agensy patria napr. baktérie, jednobunkové eukaryontné organizmy, vírusy, viroidy a prióny. Ich základnými vlastnosťami sú virulencia a patogenita. Pri kontakte infekčného agensa s hostiteľom (makroorganizmom) zohráva dôležitú úlohu imunita hostiteľa, od ktorej závisí, či infekcia vypukne do infekčného ochorenia. Primárnou odpoveďou na vstup infekčného agensa do hostiteľa je tvorba interferónu a špecifických protilátok, ktorých prítomnosť chráni proti opakovanej infekcii. Na prevenciu niektorých infekcií sa používa očkovanie pomocou vakcín pripravených z inaktivovaných (usmrtených) alebo z oslabených infekčných agensov.

inferior

inferior [ínferijor; lat.] — nižší, nižšie položený (z lat. inferus = spodný, dolný, podzemný), napr. Germania Inferior (Dolná Germánia); opak: superior.

inferno

inferno, lat. infernum — podsvetie; v kresťanstve peklo; termín prvýkrát použil Dante Alighieri ako názov prvej časti svojho diela Božská komédia (Inferno, 1304 – 08).

infertilita

infertilita [lat.] — neschopnosť ženy donosiť a porodiť životaschopný plod pri zachovanej schopnosti otehotnieť. Za infertilnú sa pokladá žena, ktorá mala dva alebo viacero spontánnych potratov v prvom trimestri gravidity, predčasne porodila nedonosený alebo porodila mŕtvy plod.

in fine

in fine [fí-; lat.] — na konci, v závere. Používa sa pri výklade právnych predpisov, ak sa chce vyjadriť väzba na záverečné slová alebo na slovné spojenia príslušného ustanovenia právneho predpisu alebo právneho aktu (zákona, zmluvy ap.).

infix

infix [lat.], infixálna morféma — rozširujúca derivačná alebo gramatická morféma, ktorá nemá vlastný význam, iba spája dve iné významové morfémy v slovnom tvare, napr. let-en-ka, chúď-at-ko, hor-l-ivý, bež-k-ať.

infixový zápis

infixový zápisinform. spôsob zápisu aritmetických výrazov, v ktorom sa operátory píšu medzi svoje operandy, t. j. tak, ako sa bežne píšu v matematike. Napr. súčet čísel 2 a 3 sa v infixovom zápise zapíše 2 + 3 (2 a 3 sú operandy sčítania, + je operátor). Vo výraze 2 + 3 · 4 však nie je jasné, či sa má na operand 3 aplikovať najprv operand 2 alebo operand 4, pokiaľ nie je medzi nimi zavedená priorita operátora. Pretože v matematike má operácia násobenia vyššiu prioritu ako operácia sčítania, v takto zapísanom výraze sa najprv vykoná násobenie. Ak sa má zapísať výraz, v ktorom sa majú najprv sčítať čísla 2 a 3 a až potom ich súčet vynásobiť číslom 4, musí sa použiť ďalšia súčasť infixového zápisu, a to zátvorky: (2 + 3) · 4. Existujú však aj iné spôsoby zápisu aritmetických výrazov, v ktorých nie sú zátvorky potrebné (→ postfixový zápis, → prefixový zápis).

inflamácia

inflamácia [lat.] — vzplanutie, vznet; lek. → zápal.

inflexia

inflexia [lat.] — ohnutie, ohyb, ohýbanie.

in floribus

in floribus [fló-; lat.] — v kvete, prenesene v rozkvete, na vrchole (napr. činnosti, slávy).

info-

info- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom informačný.

informačné stredisko

informačné stredisko — pracovisko, ktoré zhromažďuje, spracúva, ukladá a sprístupňuje informácie. Môže fungovať ako zložka inštitúcie, organizácie (firmy), rezortu alebo štátu alebo ako samostatná inštitúcia.

informačný stres

informačný stres — nerovnovážny stav medzi nárokmi, požiadavkami a vplyvmi informačného prostredia; stav, ktorý sťažuje a spravidla znemožňuje uspokojenie informačných potrieb subjektu v určitom okamihu.

infúzia

infúzia [lat.] — dodávanie väčšieho množstva tekutín, živín alebo liekov do organizmu z liečebných dôvodov zvyčajne vnútrožilovou (intravenóznou) cestou.

infuzória

infuzória [lat.] — starší neodborný názov nálevníkov (Ciliata, Infusoria).

Ingenhousz, Jan

Ingenhousz [-hous], Jan, 8. 12. 1730 Breda, Holandsko – 7. 9. 1799 Bowood, grófstvo Wiltshire, Veľká Británia — holandský botanik a lekár. Pôsobil ako lekár v Brede, od 1765 v Londýne, od 1768 vo Viedni (lekár cisárovnej Márie Terézie a jej rodiny). R. 1779 sa vrátil do Londýna. Zaoberal sa štúdiom elektriny, magnetizmu a atmosférických plynov, ale najmä dýchaním rastlín, ako prvý (1779) opísal asimiláciu oxidu uhličitého. Zistil, že rastliny na svetle vylučujú kyslík a v tme oxid uhličitý, čo pomohlo pri objave fotosyntézy.

ingrediencia

ingrediencia [lat.] — prísada, primiešanina, súčasť, zložka (lieku, nápoja ap.).

ingresíva

ingresíva [lat.] — dokonavé slovesá vyjadrujúce začiatok deja pomocou predpony, napr. rozplakať sa, vzplanúť, zaradovať sa (→ slovesný vid).

inhalácia

inhalácia [lat.] — vdychovanie; lek. aktívna inhalácia – vdychovanie liečebne pôsobiacich látok (→ inhalačná terapia), pasívna inhalácia – vdychovanie látok rozptýlených v ovzduší (napr. prach, dym).

inherencia

inherencia [lat.] — obsiahnutosť v niečom, vnútorná spätosť vlastností s ich nositeľmi, lipnutie, priľnavosť.

inheritance

inheritance [-tens; angl.] — v informatike pojem používaný na označenie dedičnosti.

inchoatíva

inchoatíva [lat.] — nedokonavé slovesá vyjadrujúce začínajúci dej alebo spontánnu pomalú zmenu bez ohľadu na pôvodcu alebo na príčinu, napr. hrdzavieť, modrať, bohatnúť, chladnúť (→ slovesný vid).

inia

inia [indiánske jazyky] — neodborný názov delfínovca amazonského (Inia geoffroyensis); → delfínovcovité.

iniciátor

iniciátor [lat.], množné číslo iniciátori — ten, kto dáva podnet, od koho sa odvíja iniciatíva, pôvodca, podnecovateľ.

inkarcerácia

inkarcerácia [lat.] — zaškrtenie prietrže. Akútny stav vyžadujúci väčšinou neodkladné chirurgické riešenie.

inkarvilea

inkarvilea [lat.], Incarvillea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bignóniovité. Trvalky pochádzajúce zo Strednej Ázie, ktoré sa pestujú vo viacerých odrodách ako okrasné rastliny. Patria sem napr. okolo 60 cm vysoký druh inkarvilea Delavayova (Incarvillea delavayi) so súkvetiami rúrkovitých svetloružových kvetov a do 30 cm vysoký druh inkarvilea veľkokvetá (Incarvillea mairei) s purpurovoružovými kvetmi so žltým stredom.

inkluzíve

inkluzíve [lat.], inclusive, skratka incl. — do toho počítajúc, vrátane, včítane, spolu s; opak: exkluzíve.

inklúzne telieska

inklúzne telieska — špecifické farbiteľné útvary, ktoré sa vyskytujú v bunkách infikovaných niektorými vírusmi. Štruktúrou predstavujú nahromadenie stavebných jednotiek viriónov tvoriacich sa v bunke (nie sú to však ešte kompletné vírusové častice). Podľa toho, či sa vírus množí v jadre alebo v cytoplazme, sa delia na intranukleárne (vnútrojadrové) a cytoplazmatické. Možno ich pozorovať optickým mikroskopom. Majú význam v diagnostike vírusov.

inkognito

inkognito [lat.] — pod cudzím menom; nepoznane, anonymne, tajne; z lat. incognitus – nepoznaný, neznámy, nevyšetrený.

inkompetencia

inkompetencia [lat.] — nepríslušnosť, nepovolanosť, neoprávnenosť, nekompetentnosť; opak: kompetencia.

inkontinencia

inkontinencia [lat.] — neschopnosť udržať moč (inkontinencia moču) alebo stolicu (inkontinencia stolice). Inkontinencia moču vzniká najčastejšie následkom poruchy funkcie dolných močových ciest. Postihuje najmä ženy nad 50 rokov. Môže byť prechodná (vyskytuje sa pri infekciách močového ústrojenstva) alebo trvalá (zapríčiňujú ju poruchy centrálnej nervovej sústavy, pokles maternice a i.). U mužov inkontinenciu zapríčiňuje najčastejšie benígna hyperplázia prostaty.

inkonvertibilita meny

inkonvertibilita meny, nevymeniteľnosť meny — obmedzená možnosť použiť určitú menu vo vnútornom alebo vo vonkajšom peňažnom obehu v dôsledku devízových alebo iných reštrikcií; opak konvertibilita (meny).

inkonzekvencia

inkonzekvencia [lat.] — nedôslednosť; opak: konzekvencia.