Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 103 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

impala

impala, Aepyceros [zuluština] — rod dutorohých prežúvavcov patriaci do podčeľade Aepycerotinae z čeľade turovité, hovorovo nazývaná antilopa. Patrí sem jediný druh impala červenkavá (Aepyceros melampus, v niektorých zoologických systémoch gazela impala) z južnej a východnej Afriky, s 2 poddruhmi: Aepyceros melampus melampus a Aepyceros melampus petersi. Má štíhle 70 – 92 cm vysoké telo, hmotnosť 40 – 76 kg, pieskovej až červenohnedej farby, na zadnej časti s tromi čiernymi zvislými pásmi (2 na stehnách a 1 v strede chvosta) a s bielym bruchom; 45 – 92 cm dlhé lýrovité prstencovité rohy majú iba samce. Výborne skáče, jediným skokom prekoná okolo 10 m. Samce sa počas ruje ozývajú hlasným chrapľavým chrochtaním.

imperáta

imperáta [lat.], Imperata, aj krvavá tráva, alang-alang — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Patrí sem napr. 50 – 300 cm vysoká imperáta valcovitá (Imperata cylindrica) s dlhými čiarkovitými, okolo 2 cm širokými listami v strede s výraznou svetlou žilnatinou, ktorá pochádza z juhovýchodnej Ázie, ale vyskytuje sa aj v Austrálii, Južnej Afrike a v Mikronézii. Imperáta sa používa najmä na výrobu rohoží, striech a obydlí, na výrobu papiera a dekoračných predmetov i v tradičnej čínskej medicíne; ozdobné kultivary sa pestujú ako okrasné trávy. Pre schopnosť prežiť v extrémnych podmienkach sa využíva pri protieróznej výsadbe (napr. na juhovýchode USA na suchých piesočných územiach).

imperátor

imperátor [lat.] —

1. pôvodne v antickom Ríme označenie vojenského postavenia rímskych úradníkov, ktorí velili vojsku (konzul, prétor). Postupne sa zmenilo na čestný titul, ktorým vojaci oceňovali svojho veliteľa za víťazstvo. V období republiky titul potvrdzoval senát, počas cisárstva prijímali cisári titul len za vojenské víťazstvá (opakovane prijatý titul sa neskôr stal dôležitou datovacou pomôckou). Od 3. stor. n. l. vyhlásenie určitej osoby za imperátora znamenalo jeho nárok na cisársky trón, koncom antiky sa už označenie imperátor rovnalo titulu cisár (→ impérium);

2. oficiálny titul vládcu Ruskej ríše (1721 – 1917); → cár.

Imperatriz

Imperatriz — mesto v severovýchodnej Brazílii v členskom štáte Maranhão na rieke Tocantins; 354-tis. obyvateľov (2016). Potravinársky priemysel. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti. Letisko. V blízkosti mesta na rieke Tocantins hydroelektráreň Estreito (výkon 1 087 MW).

Založené 1852 ako Colônia Militar de Santa Tereza do Tocantins, od 1856 Imperatriz, od 1924 mesto.

imperfektum

imperfektum [lat.] — sémantická (významová) kategória, tzv. nezavŕšený dej, ktorý sa vyjadruje slovesami nazývanými imperfektíva (opakom sú perfektívne slovesá, → perfektum), napr. pracovať, čítať, hrať sa. V jazykoch, v ktorých jestvuje lexikálno-gramatická kategória slovesného vidu, vyjadrujú imperfektíva význam nedokonavosti. Širšou, negramatikalizovanou kategóriou je aktionsart, t. j. spôsob priebehu slovesného deja. V rámci neho sa imperfektívam (nazývaným aj duratíva) pripisuje význam neobmedzeného priebehu deja alebo udalosti. Rozdeľujú sa na slovesá s opakovaným významom (napr. hladkať, trepotať sa), s významom intenzity (revať, chľastať) a s významom zdrobnenosti (sadkať si). Tvorenie imperfektívneho slovesa od dokonavého sa označuje ako imperfektivizácia, napr. daťdávať, kúpiťkupovať, prospieťprospievať.

Imperia

Imperia — mesto v severozápadnom Taliansku v kraji Ligúria na pobreží Ligúrskeho mora, administratívne stredisko provincie Imperia; 42-tis. obyvateľov (2017). Priemysel potravinársky (olejársky), kovoobrábací. Turistické a rekreačné stredisko, prímorské kúpele. V okolí pestovanie kvetín, ovocia, zeleniny a olivovníka.

Vzniklo 1923 zlúčením miest Porto Maurizio (pôvodne rímsky prístav, od 1279 patrilo Janovu, 1797 pripadlo Francúzsku, 1814 Sardínskemu kráľovstvu, od 1860 hlavné mesto provincie), Oneglia (založené pravdepodobne 935, od 1298 patrilo janovskému rodu Doriovcov, od 1576 Savojsku, 1614, 1649 a 1744 – 45 obsadené Španielmi a 1623 a 1672 Janovom, od 1792 patrilo Francúzsku, 1814 – 15 pripadlo rozhodnutím Viedenského kongresu Piemontu, do 1859 hlavné mesto provincie) a viacerých obcí.

Stavebné pamiatky: klasicistická katedrála San Maurizio (1779 – 81), viacero kostolov, radnica (1932), múzeá (napr. Múzeum olivovníkov, Museo dell’Olivo, založené 1992).

imperium summum

imperium summum [lat.], aj summum imperium, summa imperii — najvyššia správna, sudcovská a vojenská právomoc, v užšom význame hlavné velenie; v antickom Ríme ho mal pôvodne kráľ, za republiky najvyšší úradníci, t. j. konzuli, prétori a ich zástupcovia v provinciách (prokonzul, proprétor), za výnimočného stavu diktátor; v cisárstve cisár (imperator) z titulu prokonzulskej funkcie.

impertinencia

impertinencia [lat. > fr.] — bezočivosť, opovážlivosť, urážlivá alebo nemiestna smelosť.

impetigo

impetigo [lat.] —

1. lek. sladké chrasty — povrchový zápal kože spôsobený bakteriálnou infekciou (streptokoky, stafylokoky). Vyskytuje sa prevažne u detí predškolského veku najmä v letných mesiacoch, u dospelých je zväčša druhotnou komplikáciou iných kožných ochorení. Chorobné prejavy sú lokalizované na odhalených častiach tela (najmä na tvári, v okolí nosa a úst). Na zapálenej koži vznikajú pľuzgieriky, ktorých obsah je spočiatku číry, neskôr sa skalí a následne mení na medovožlté chrasty. Infekcia sa prenáša priamym kontaktom alebo nepriamo prostredníctvom šatstva alebo uterákov (častá je autoinfekcia, napr. z oblasti nosovej sliznice), zdrojom infekcie je chorý so stafylokokovou alebo streptokokovou infekciou kože alebo slizníc horných dýchacích ciest. Liečba: lokálna aplikácia antibakteriálnych krémov, pri rozsiahlejšom výskyte podávanie antibiotík; dôležitá je osobná hygiena (časté umývanie antibakteriálnymi mydlami, výmena bielizne);

2. veter. difúzna alebo ložisková infekcia kože najčastejšie malých, spravidla ešte cicajúcich prasiatok (výnimočne dospelých zvierat) zapríčinená prienikom baktérií Staphylococcus aureus cez poranenú kožu. V povrchových vrstvách kože vznikajú drobné pľuzgieriky, ktoré praskajú a pokrývajú sa tenkými hnedosivými lístkovitými chrastami, ktoré sa postupne odlupujú. Difúznu formu spravidla sprevádza horúčka. Liečba: antibiotická; v prevencii je potrebné dôsledne sledovať zoohygienické podmienky.

implantát

implantát [lat.] —

1. farmakol. lieková forma umožňujúca podanie liečiva v mieste účinku. Aplikuje sa pod kožu, vnútrosvalovo alebo vnútrožilovo (priamo na miesto pôsobenia alebo do krvného obehu). Použitím implantátu sa dosahuje jeho plynulé, predĺžené alebo riadené uvoľňovanie a znížený výskyt nežiaducich účinkov. Vo forme implantátu možno dodať liečivo aj na miesta, ktoré sú inými spôsobmi aplikácie ťažko dostupné. Implantáty sa delia na vstrebateľné, obsahujúce okrem liečiva aj biologicky odbúrateľné pomocné látky (nosiče), a nevstrebateľné, ktoré slúžia výhradne na transport liečiva a po jeho vyčerpaní sa musia z organizmu odstrániť;

2. lek. cudzorodé teleso, ktorého cieľom je nahradiť stratenú, nefungujúcu alebo nedostatočnú biologickú štruktúru (orgán, časť tela, tkanivo). Implantáty sa zhotovujú zo špeciálnych biomateriálov, ktoré sa vyrábajú z kovov, keramiky (→ biokompatibilná keramika) alebo z polymérnych organických látok, pričom je veľmi dôležitá biokompatibilita používaných materiálov. Niektoré implantáty obsahujú elektroniku a mikroprocesory, napr. kochleárny implantát a kardiostimulátor. V súčasnosti sa implantáty využívajú najmä v zubnom lekárstve (zubný implantát), v ortopédii (kĺbové implantáty), v plastickej a estetickej chirurgii (prsné implantáty, bradové implantáty, kožné výplňové implantáty), v kardiochirurgii (implantáty srdcových chlopní), ale aj v gynekológii (podkožný antikoncepčný implantát) a urológii (penilný implantát, testikulárny implantát).

implicitný

implicitný [lat.] — zahrnutý, obsiahnutý v niečom, priamo nevyjadrený; opak: explicitný.

implikácia

implikácia [lat.] — log. zložený výrok (alebo výroková forma, v informatike nazývaná aj logická funkcia) utvorený z antecedentu a konzekventu pomocou výrokovej spojky – implikátora, ktorá zodpovedá korelovanej dvojici ak – tak z prirodzeného jazyka; príkladom implikácie v prirodzenom jazyku je súvetie s vedľajšou vetou podmienkovou: ak A, tak B. Pre výroky A a B platí pravdivostná tabuľka. Implikátor sa obvykle zapisuje znakom znak ⇒ alebo →. V logike sa okrem štandardnej, tzv. materiálnej implikácie (názov pochádza zo stredovekej terminológie supossitio materialis a nemá žiadnu obsahovú konotáciu) rozlišujú aj iné druhy implikácie (striktná, Diodorova).

Pravdivostná tabuľka implikácie
A B A → B
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

implózia

implózia [lat.] — náhle vyrovnanie vonkajšieho pretlaku s tlakom v pôvodne uzavretej nádobe; opak explózia. Napr. pri vákuovej obrazovke, z ktorej je vyčerpaný vzduch, prudké vyrovnanie tlaku smerom dovnútra spôsobí jej deštrukciu, t. j. implóziu obrazovky.

imponovať

imponovať [lat.] — vzbudzovať úctu, obdiv, uznanie, rešpekt, pôsobiť silným, dobrým dojmom, páčiť sa.

impotencia

impotencia [lat.] — neschopnosť, nemohúcnosť; lek. v užšom význame u muža neschopnosť súlože (impotencia coeundi), v širšom význame aj neplodnosť (u muža – impotencia generandi, u ženy – impotencia concipiendi), ako aj neschopnosť ženy donosiť plod (impotencia gestandi). Zo sexuologického hľadiska ide o širší termín, ktorý zahŕňa aj problémy s libidom (impotencia concupiscentia), ejakuláciou (impotencia ejaculandi) a s dosiahnutím orgazmu (impotencia satisfactionis). Termín impotencia je preto nepresný, v súčasnosti sa používa menej pejoratívny termín erektilná dysfunkcia.

Erektilná dysfunkcia je porucha sexuálnej funkcie charakteristická neschopnosťou muža dosiahnuť a primerane dlho udržať erekciu potrebnú na uspokojivý pohlavný styk. Môže byť primárna (prejavuje od začiatku pohlavného života) alebo sekundárna (vzniká v dôsledku iného ochorenia). Ak sa objavuje iba v určitých situáciách a s určitou partnerkou, ide o selektívnu erektilnú dysunkciu, ak muž nemá dostatočnú erekciu za žiadnych okolností a so žiadnou partnerkou, o generalizovanú erektilnú dysfunkciu. Najčastejšou príčinou vzniku primárnej erektilnej dysfunkcie je arteriálna dysplázia tepien penisu (ide o poruchy vývinu tepien penisu), najčastejšími príčinami vzniku sekundárnej erektilnej dysfunkcie sú vysoký krvný tlak, srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia prostaty, cukrovka, nervové a hormonálne poruchy, zo psychických príčin sú to depresie, stres, strach z neúspešného pokusu o súlož, nedostatok sexuálnych podnetov, partnerské problémy, dlhodobá sexuálna abstinencia alebo aj nerozpoznaná menšinová sexuálna orientácia. Známe sú aj nežiaduce účinky niektorých liekov, ktoré sa užívajú pri rôznych ochoreniach (napr. na liečbu vysokého krvného tlaku alebo psychiatrických liekov).

impozantný

impozantný [fr.] — pôsobiaci mohutným, vznešeným dojmom, veľkolepý.

impregnácia bunkových blán

impregnácia bunkových blánbiol. nahromadenie organických látok, napr. lignínu a suberínu, v celulózových stenách buniek.

impressit

impressit [lat.], skratka imp. — slovo stojace na grafických listoch pred alebo za menom tlačiara (impressit = vytlačil).

impulzívnosť

impulzívnosť [lat.] — prudkosť, výbušnosť, neuváženosť; spôsob konania, pri ktorom jednotlivec bez zvažovania reaguje na určité, najmä neočakávané situácie alebo na situácie so značným emočným nábojom. Impulzívnosť môže patriť k prejavom povahy či temperamentu, ale aj k prejavom duševných porúch. Impulzívne reakcie ako nemotivované, bezprostredné reakcie na podnety sú podobné reflexnému (mimovoľnému) konaniu, pri ktorom chýba fáza rozhodovania a voľba primeraných prostriedkov na dosiahnutie cieľa; sú prejavom poruchy procesu rozhodovania, ktorý zabezpečuje prispôsobivosť, primeranosť a účelnosť správania. Cieľ konania nemusí byť zrejmý. Impulzívnym konaním môže byť napr. sebapoškodenie, ktoré má charakter samovražedného pokusu, alebo agresívne konanie voči okoliu. Impulzívne reakcie môžu byť krátkodobé, vyskytujú sa však impulzívne stavy, pri ktorých ide o pretrvávajúce poruchy (napr. dipsománia, dromománia, pyrománia, kleptománia a gamblerstvo; patologické impulzívne reakcie sa často vyskytujú pri psychózach).

Imrich I.

Imrich I., 1174 – 30. 11. 1204 Eger, Maďarsko — uhorský kráľ z rodu Arpádovcov, syn Bela III., starší brat Ondreja II. R. 1182 korunovaný za otcovho spoluvládcu, od 1194 spravoval Chorvátsko a Dalmáciu, od 1196 (po otcovej smrti) uhorský kráľ. Počas celého obdobia svojej vlády bojoval s bratom Ondrejom o kráľovskú korunu. V zahraničnej politike sa upriamil na Balkán; 1200 – 1203 bojoval proti bogomilom v Bosne, 1201 prijal titul srbského kráľa, 1202 napadol Bulharsko.

Imru’ al-Kajs, Ibn Hudžr ibn Háris al

Imru’ al-Kajs, Ibn Hudžr ibn Háris al-Kindí, asi 501 – asi 544/550 — arabský predislamský básnik.

O jeho živote jestvuje veľa legiend, podľa jednej sa stal vyhnancom po tom, čo kmeň Banú Asad zavraždil jeho otca Hudžra (†525), posledného panovníka kráľovstva Kinda (dnes v Saudskej Arábii). V snahe o opätovné získanie stratenej moci sa spojil s Gassánovcami a byzantským cisárom Justiniánom I. Veľkým, ktorého si však znepriatelil ľúbostnými pletkami s jeho príbuznou. Preslávil sa erotickou poéziou, je považovaný za prvého básnika píšuceho kasídy a zároveň za neprekonaného majstra tejto básnickej formy. Jeho kasída Postojme a poplačme si pri spomienke na milú a jej príbytok... (Kifá nabkí min zikrá habíbin va manzili...) sa nachádza v zbierke básní (al-)Mu’allakát, považovanej za vrchol predislamského básnického umenia.

imunizácia

imunizácia [lat.] — postup, pomocou ktorého sa v organizme určitého jedinca vyvolá stav imunity. Rozlišuje sa aktívna imunizácia, keď si organizmus po stimulácii imunitného systému antigénom sám vytvára špecifické protilátky a výkonné lymfocyty, a pasívna imunizácia, keď sa do organizmu dodávajú hotové špecifické protilátky, prípadne lymfocyty vzniknuté v inom jedincovi. Každá z týchto dvoch typov imunizácie môže byť prirodzená alebo umelá. Prirodzená aktívna imunizácia sa uskutočňuje v organizme počas prekonávania infekčného ochorenia, umelá aktívna imunizácia umelým podávaním príslušných antigénov, najmä usmrtených alebo oslabených mikroorganizmov a ich súčastí (→ očkovanie). Prirodzená pasívna imunizácia sa uskutočňuje prechodom protilátok (u človeka triedy IgG) cez placentu a materské mlieko z matky na plod, umelá pasívna imunizácia aplikovaním hotových protilátok vzniknutých v inom jedincovi. Umelá aktívna imunizácia sa vykonáva s cieľom ochrany pred určitým ochorením (prevencia), cieľom umelej pasívnej imunizácie je zvyčajne liečebný zásah už počas prebiehajúceho ochorenia.

imunopatológia

imunopatológia [lat. + gr.] — hraničný vedný odbor imunológie a patológie. Študuje chorobné zmeny vznikajúce ako následok abnormálnych, zle koordinovaných (hypersenzitívnych, autoimunitných, autozápalových) alebo nedostatočných imunitných odpovedí (→ imunodeficiencie), ako aj príčiny týchto zmien a možnosti ich diagnostiky.

imunoprecipitácia

imunoprecipitácia [lat.] — tvorba precipitátu (jemnej zrazeniny) pri reakcii rozpustného antigénu s protilátkou. Uskutočňuje sa v roztoku (→ sérologické reakcie) alebo v polotuhom gélovom prostredí (→ imunodifúzia).

imunostimulácia

imunostimulácia [lat.] — nešpecifické zvýšenie stupňa nešpecifickej (vrodenej) alebo špecifickej (získanej) imunity jedinca; zvyšovanie imunity. Prejavuje sa zvýšenou rýchlosťou a intenzitou imunitnej odpovede na rôzne antigény, osobitne proti patogénnym baktériám, vírusom a nádorovým bunkám. Môžu ju vyvolať aj niektoré imunostimulanciá podávané pri primárnych alebo sekundárnych imunodeficienciách, keď je nevyhnutné stimulovať imunitu k vyššej výkonnosti jednotlivých zložiek imunitného systému (→ imunofarmaká).

imunosupresia

imunosupresia [lat.] — utlmenie imunitných odpovedí organizmu vonkajšími zásahmi; potlačenie imunity. Môže byť zámerné pri imunosupresívnej liečbe (→ imunofarmaká) alebo náhodné a nežiaduce, napr. pôsobením rádioaktívneho žiarenia, niektorých liečiv (najmä cytostatík) a bakteriálnych toxínov.

in-

in- [lat.] —

1. predpona s významom v, do;

2. predpona vyjadrujúca zápor.

Iňa

Iňa — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v severovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny, 170 m n. m.; 218 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1156 ako Eng, 1251 En, 1332 Hem, 1773 Iny, Inn, 1786 Inny, 1808 Ény, Iny, Iňa, 1863 – 1913 Ény, 1920 Iňa, Eňa, 1927 – 38 Iňa, Ény, 1938 – 45 Ény, 1945 – 48 Iňa, Ény, 1948 Iňa.

R. 1156 je tam doložená fara. R. 1275 patrila jobagiónom hradu Tekov, neskôr zemanom z Tajnej, Kalnej a Pialu, od novoveku rodinám Balogovcov a Majténiovcov. R. 1634 bola poplatná Turkom. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezisko sídliska čačianskej kultúry z mladšej bronzovej doby s nálezmi keramiky.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1866).

in abstracto

in abstracto [-straktó; lat.] — v abstraktnej rovine, abstraktne, vo všeobecnosti; opak: in concreto.

Iňačovce

Iňačovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej roviny na agradačnom vale vodného toku Čierna voda a postranných nivách, 103 m n. m.; 763 obyvateľov (2018). Územie je odlesnené. Do chotára obce zasahuje jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, národná prírodná rezervácia Senianske rybníky.

Obec písomne doložená 1302 ako Solymos, 1417 Solmus, 1427 Solmos, 1567 Solmos, 1720 Scholyomosch, 1773 Solymos, 1786 Scholymosch, 1808 Solymos, Jeňassowce, 1863 Sólymós, 1873 Sólymos, 1877 – 1913 Solymos, 1920 Iňačovce, Jaňačovce, 1927 Iňačovce.

V 15. – 17. storočí patrila šľachticom z Pavloviec a Ruskej. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezisko: ojedinelý nález z mladšej bronzovej doby, stopy osídlenia z halštatskej a rímskej doby i z raného stredoveku (9. – 10. storočie).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (okolo 1800, opravovaný v 20. storočí postavený na mieste staršieho, dreveného z polovice 18. storočia), reformovaný kostol (1921).

in a jo

in a jo [jap.] — v japonskej mytológii ženský a mužský princíp. Podľa mýtov na počiatku in a jo spočívali spolu vo vajíčku chaosu, potom sa vajce rozdvojilo, a tak vznikli nebo a zem plávajúca na vode.

inaptus

inaptus [lat.] — neschopný, nevhodný, neoverený, nespoľahlivý, opak: aptus; inaptus labori (aj inaptus ad laborem; labore inaptus) – práceneschopný.

Inc.

Inc. — skratka Incorporated Company; → incorporated.

incertae sedis

incertae sedis [-té; lat.] — biol. označenie akejkoľvek taxonomickej skupiny (žijúcej i fosílnej), ktorej príbuzenské vzťahy s inými organizmami nie sú jasné alebo zatiaľ neboli (napríklad pri novo opísaných druhoch) upresnené.

incidencia

incidencia [lat.] —

1. lek. všeobecný ukazovateľ chorobnosti udávajúci počet nových prípadov ochorení za určitý čas v sledovanej populácii (absolútna incidencia) alebo počet nových prípadov v pomere k priemernému počtu exponovaných osôb (relatívna incidencia). Incidencia charakterizuje dynamiku vývoja epidemického procesu;

2. mat. zjednotenie symetrických binárnych relácií \(I_1\subset B\times B,\ I_2\subset B\times P,\ I_3\subset B\times R,\ I_4\subset P\times P,\ I_5\subset P\times R,\ I_6\subset R\times R\) definovaných medzi množinou bodov \(B\), množinou priamok \(P\) a množinou rovín \(R\) priestoru. Relácie \(I_1, I_4\) a \(I_6\) tvoria základné rovnosti na množinách \(B, P\) a \(R\). Zápis \((A, p)\in I_2\) (t. j. bod \(A\) inciduje s priamkou \(p\) a symetricky priamka \(p\) inciduje s bodom \(A\)) znamená reláciu vyjadrujúcu, že bod leží na priamke a priamka prechádza bodom. Analogické slovné spojenia vyjadrujú relácie \(I_3\) a \(I_5\). V syntetickej geometrii (teoretická podoba školskej geometrie) incidenciu nemožno definovať, len opísať jej vlastnosti axiómami incidencie.

incipit

incipit [lat.] —

1. začiatočné slovo (incipit = tu sa začína) starých rukopisov a prvých tlačených textov, za ktorým nasledovalo stručné zhrnutie obsahu diela, príp. údaje o autorovi (incipit nahrádzal titulný list); súhrn údajov na konci diela sa nazýva explicit;

2. začiatok prvej vety, prvý verš (napríklad piesne v zbierkach či v spevníkoch, kde abecedne zoradené incipity slúžia aj ako register) či prvé slová diela, podľa ktorých je nazvané, napríklad v Tanachu (hebrejský Starý zákon) sa Prvá kniha Mojžišova (Genesis) v hebrejčine nazýva Berešit podľa jej začiatočných slov (t. j. Na začiatku).

incízia

incízia [lat.] — rez kožou alebo inými tkanivami, narezanie, chirurgické otvorenie.

incoming

incoming [-ka-; angl.] — forma prenikania na zahraničné trhy najmä v oblasti cestovného ruchu. Cestovná kancelária z jednej krajiny podniká v druhej krajine tak, že ponúka a predáva služby do tretej krajiny, napríklad Spojené kráľovstvo sprostredkúva klientom z USA, Kanady, Japonska i z Austrálie služby v ďalších krajinách.

in concreto

in concreto [konkrétó; lat.] — konkrétne; v prípade súvisiacom s určitou vecou; opak: in abstracto.

(in) continuo

(in) continuo [kon- -ó; lat.] —

1. nepretržite, súvisle, bez prerušenia;

2. ihneď, okamžite.

in contrario

in contrario [kontrárió; lat.] — v opačnom prípade, naopak.