Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 201 – 250 z celkového počtu 830 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

inia

inia [indiánske jazyky] — neodborný názov delfínovca amazonského (Inia geoffroyensis); → delfínovcovité.

iniciátor

iniciátor [lat.], množné číslo iniciátori — ten, kto dáva podnet, od koho sa odvíja iniciatíva, pôvodca, podnecovateľ.

inkarcerácia

inkarcerácia [lat.] — zaškrtenie prietrže. Akútny stav vyžadujúci väčšinou neodkladné chirurgické riešenie.

inkarvilea

inkarvilea [lat.], Incarvillea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bignóniovité. Trvalky pochádzajúce zo Strednej Ázie, ktoré sa pestujú vo viacerých odrodách ako okrasné rastliny. Patria sem napr. okolo 60 cm vysoký druh inkarvilea Delavayova (Incarvillea delavayi) so súkvetiami rúrkovitých svetloružových kvetov a do 30 cm vysoký druh inkarvilea veľkokvetá (Incarvillea mairei) s purpurovoružovými kvetmi so žltým stredom.

inkluzíve

inkluzíve [lat.], inclusive, skratka incl. — do toho počítajúc, vrátane, včítane, spolu s; opak: exkluzíve.

inklúzne telieska

inklúzne telieska — špecifické farbiteľné útvary, ktoré sa vyskytujú v bunkách infikovaných niektorými vírusmi. Štruktúrou predstavujú nahromadenie stavebných jednotiek viriónov tvoriacich sa v bunke (nie sú to však ešte kompletné vírusové častice). Podľa toho, či sa vírus množí v jadre alebo v cytoplazme, sa delia na intranukleárne (vnútrojadrové) a cytoplazmatické. Možno ich pozorovať optickým mikroskopom. Majú význam v diagnostike vírusov.

inkognito

inkognito [lat.] — pod cudzím menom; nepoznane, anonymne, tajne; z lat. incognitus – nepoznaný, neznámy, nevyšetrený.

inkompetencia

inkompetencia [lat.] — nepríslušnosť, nepovolanosť, neoprávnenosť, nekompetentnosť; opak: kompetencia.

inkontinencia

inkontinencia [lat.] — neschopnosť udržať moč (inkontinencia moču) alebo stolicu (inkontinencia stolice). Inkontinencia moču vzniká najčastejšie následkom poruchy funkcie dolných močových ciest. Postihuje najmä ženy nad 50 rokov. Môže byť prechodná (vyskytuje sa pri infekciách močového ústrojenstva) alebo trvalá (zapríčiňujú ju poruchy centrálnej nervovej sústavy, pokles maternice a i.). U mužov inkontinenciu zapríčiňuje najčastejšie benígna hyperplázia prostaty.

inkonvertibilita meny

inkonvertibilita meny, nevymeniteľnosť meny — obmedzená možnosť použiť určitú menu vo vnútornom alebo vo vonkajšom peňažnom obehu v dôsledku devízových alebo iných reštrikcií; opak konvertibilita (meny).

inkonzekvencia

inkonzekvencia [lat.] — nedôslednosť; opak: konzekvencia.

inkriminovaný

inkriminovaný [lat.] —

1. taký, pre ktorého (pre čo) je niekto obvinený, stíhaný, obžalovaný; tvoriaci predmet žaloby, sporu;

2. taký, o ktorého ide, ktorý je predmetom debát; dotyčný.

inkvilín

inkvilín [lat.] — živočích žijúci napr. v hniezde či v nore iných živočíchov, ktorým ani neškodí, ani neprospieva (napr. rôzne druhy hmyzu žijúce v norách hlodavcov).

in limine litis

in limine litis [lí- lí-; lat.] — na hranici (prahu) sporu.

in loco

in loco [-kó; lat.] — na mieste; tu.

in margine

in margine [lat.] — na okraj(i). Poznámky na okraji knihy, prenesene aj pripomienky v rozhovore na okraj určitého problému, mimochodom urobená poznámka.

in memoriam

in memoriam [-rijam; lat.] — na pamäť, posmrtne na uctenie pamiatky, ako posmrtná pocta, napr. udelenie vyznamenania alebo povýšenie vo vojenstve in memoriam.

in natura

in natura [nátúrá; lat.] —

1. v prirodzenej (skutočnej) podobe, osobne;

2. v naturáliách.

in nomine Domini

in nomine Domini [nó- -ní; lat.], skratka I. N. D. — v mene Pána.

inó

inó [jap.] — v zenovom buddhizme (→ zen-buddhizmus) mních poverený správou a vedením obradov (jedna z hlavných kláštorných funkcií) v kláštornej sieni zendó.

in obscuro

in obscuro [-kúró; lat.] — v tajnosti, tajne, za nejasných okolností; pokiaľ je záležitosť nejasná.

inokarp jedlý

inokarp jedlý, Inocarpus fagifer, Inocarpus edulis — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité. Vždyzelený, okolo 20 m vysoký strom s jednoduchými celistvookrajovými listami s približne 1,5 cm dlhými stopkami a s krátkostopkatými kvetmi vyrastajúcimi po troch v strapcoch, plod jednosemenný obličkovitý struk s drevnatou škrupinou. Najmä v Indonézii a Oceánii sa inokarp jedlý pestuje pre jedlé horkasté semená s vysokým obsahom tukov a škrobov nazývané aj tahitské gaštany, ktoré sú tradičnou základnou potravou Polynézanov; využíva sa aj v ľudovom liečiteľstve, ako krmovina alebo na výrobu nábytku.

inokulum

inokulum [lat.] — malé množstvo mikroorganizmov (napr. baktérií) alebo iných látok použitých na inokuláciu.

inovácia

inovácia [lat.] — obnovovanie, zavádzanie nového, modernizácia;

1. ekon. komplexný súbor aktivít od invencie (nových ideí) až po jej realizáciu v praxi, t. j. vytvorenie alebo zavedenie nových výrobkov, služieb, technológií alebo organizácie výroby, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti podnikania. Súčasťami procesu inovácie sú výskum, vývoj, komerčné využitie a difúzia nových technológií. Technologická inovácia zdokonaľuje výrobný proces, jeho organizáciu a riadenie, výrobková (tovarová) inovácia zdokonaľuje alebo vytvára úplne nový produkt. Inovácie zvyšujú produkčné možnosti ekonomiky a prispievajú k hospodárskemu rastu i k rastu spoločenského blahobytu (→ inovačná teória, → znalostná ekonomika);

2. inform. inovácia softvérového systému, → upgrade;

3. vo folkloristike obnovovanie alebo obmieňanie prejavov tradície, ich štruktúry, funkcie a interpretácie alebo nové uvedenie už zabudnutých tradičných javov. Chápe sa ako protipól tradície a je výsledkom nových estetických požiadaviek a spoločenských podnetov, ktoré sa odrážajú v obsahovej stránke. Je sledovanou zložkou vývinového procesu folklóru a úzko súvisí s aktualizáciou a improvizáciou.

in pace Domini

in pace Domini [pá- -ní; lat.], skratka I. P. D. — v pokoji Pánovom.

in puncto

in puncto [púnktó; lat.] — v tomto bode, vzhľadom na.

in re

in re [ré; lat.] — vo veci, v záležitosti.

in regula

in regula [régulá; lat.] — vzhľadom na pravidlo, v súlade s pravidlom.

in rerum natura

in rerum natura [ré- nátúrá; lat.] — v (prirodzenej) povahe vecí.

in residuo

in residuo [-ziduó; lat.] — v zásobe.

insektárium

insektárium [lat.] — akékoľvek zariadenie na chov hmyzu, napr. budova s účelovým zariadením na hromadný chov rôznych druhov hmyzu s možnosťou regulácie jednotlivých faktorov (napr. teploty a svetla).

in silvam ne ligna feras

in silvam ne ligna feras [né -rás; lat.] — nenos drevo do lesa (Horácius: Satiry, 1. kniha, 10. báseň, 34. verš); obdoba Aristofanovho výroku glauk’ Athénadze – nosiť sovy do Atén (→ noctuas Athenas).

insitný

insitný [lat.] —

1. vrodený, prirodzený;

2. tvoriaci alebo tvorený na základe prirodzeného talentu, neškolený, laický, naivný (→ naivné umenie).

in spe

in spe [spé; lat.] — nádejný, perspektívny; v nádeji, v budúcnosti.

inspirácia

inspirácia [lat.] — vdych, aktívny prívod vzduchu do dýchacích orgánov.

instar

instar [lat.] — obdobie (vzrastový stupeň) larválneho vývinového štádia hmyzu ohraničené zvyčajne dvoma zvliekaniami pokožky (kutikuly; napr. húsenice motýľov). Počet instarov, ktorý môže byť ovplyvnený ekologickými podmienkami prostredia (napr. dostatkom potravy), nie je rovnaký pri rôznych druhoch hmyzu a dokonca ani pri tom istom druhu (napr. samička môže mať viac instarov ako samček); väčšina hmyzích lariev však prejde pri svojom vývine 4 – 5 instarmi.

in statu quo

in statu quo [-tú kvó; lat.] — v terajšom stave.

inšá’alláh

inšá’alláh [arab.] — formula (inšá’alláh = ak dá Boh) používaná v islame v súvislosti s pozitívnym (želaným) očakávaním, resp. výsledkom. Moslimom pripomína, že sa vždy stane iba to, čo Boh chce.

inšpekčná izba

inšpekčná izba — izba, v ktorej sa uskutočňuje vyšetrovanie pacienta, vyšetrovňa.

inšpektor

inšpektor [lat.] —

1. oprávnená osoba poverená výkonom úradného dozoru, dohľadu, kontroly, inšpekcie;

2. v niektorých krajinách vyšší policajný alebo aj štátny úradník.