Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 51 – 100 z celkového počtu 104 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

hypertónia

hypertónia [gr.] —

1. zvýšený tlak, napr. zvýšený krvný tlak (→ hypertenzia);

2. zvýšené napätie, napr. svalu a žalúdka.

Opak hypotónia.

hypervitaminóza

hypervitaminóza [gr. + lat. + gr.] — chorobný stav vyvolaný nadbytkom niektorých vitamínov v organizme. Nevzniká konzumáciou vitamínov v potrave, ale pri nadmernom podávaní vitamínových prípravkov (najčastejšie vitamínu A a D, prípadne vitamínu K, ktoré sa ukladajú v tele do zásoby) vo veľkých dávkach dlhší čas. Prejavuje sa nechutenstvom, nevoľnosťou až vracaním, chudnutím, potením, zmenami na kostiach, koži ap. Opak hypovitaminóza, ťažký nedostatok vitamínov avitaminóza.

hypestézia

hypestézia [gr.] — znížená citlivosť, znížené vnímanie vonkajších zmyslových podnetov (pocitov), najmä hypestézia kože pri niektorých nervových poruchách; opak hyperestézia.

hypnopédia

hypnopédia [gr.] — metóda, pri ktorej sa pri učení sa alebo pri nadobúdaní nových vedomostí využíva spánok; uplatňuje sa pri výučbe cudzích jazykov. Zakladá sa na kombinovaní učenia sa v bdelom stave s opakovaním učiva zo zvukového záznamu počas spánku. Metodické postupy opisované v príručkách hypnopédie nie sú z hľadiska súčasných poznatkov o prejavoch činnosti mozgu počas spánku a ich vzťahu k psychickým funkciám dostatočne podložené a ani sa nepreukázalo, že by na konečnom výsledku hypnopédie mala spánková časť samostatný podiel.

hypodaktýlia

hypodaktýlia [gr.] — zmenšený počet prstov; oligodaktýlia.

hypoderma

hypoderma [gr.] —

1. anat. → podkožné tkanivo;

2. bot. → podpokožka.

hypodermis

hypodermis [gr.] —

1. anat. → podkožné tkanivo;

2. bot. → podpokožka.

Hypoestes

Hypoestes [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď akantovité. Vždyzelené byliny pochádzajúce z juhu Afriky a Madagaskaru. Majú oválne tmavozelené alebo ružovými až bordovými škvrnami pokryté listy a malé ružové, purpurové, fialové alebo červené rúrkovité kvety usporiadané v klasovitých súkvetiach, plod tobolka. Patrí sem okolo 40 druhov, napr. do 1 m vysoký druh Hypoestes aristata s bledočervenými až purpurovými kvetmi a do 30 cm vysoký Hypoestes phyllostachya (synonymum Hypoestes sanguinolenta) s červenými až fialovými kvetmi.

hypofyzácia rýb

hypofyzácia rýb — hormonálna stimulácia rýb pri umelom výtere, pomocou ktorej sa zväčší počet gonadotropínových hormónov v krvi, pohlavné produkty (ikry) rovnomerne dozrievajú a uvoľňujú sa z tela. Hypofyzácia rýb sa robí aplikáciou konzervovanej alebo čerstvej podmozgovej žľazy (hypofýzy) rozrobenej vo fyziologickom roztoku do chrbtovej svaloviny alebo do brušnej dutiny.

hypogalakcia

hypogalakcia [gr.] — lek., veter. nedostatočná činnosť mliečnej žľazy, znížené vylučovanie materského mlieka počas laktácie; → agalakcia. Príčinou primárnej hypogalakcie, ktorá sa vyskytuje u tučných žien alebo u žien astenického či intersexuálneho typu, môže byť nedostatok mlieka z dôvodu nedostatočného vývinu prsníkovej žľazy (primárna hypogalakcia). Sekundárna hypogalakcia môže vzniknúť ako dôsledok vyčerpania alebo choroby matky (napr. komplikovaný pôrod, infekcie po pôrode, zápal prsníka).

hypogamaglobulinémia

hypogamaglobulinémia [gr.] — znížená koncentrácia globulínov v krvnej plazme. Patologický stav, ktorý sa musí preventívne korigovať podávaním imunoglobulínových preparátov obsahujúcich imunoglobulíny, najmä IgG. Prechodná detská hypogamaglobulinémia je fyziologické zníženie koncentrácie imunoglobulínov v krvnej plazme objavujúce sa u detí medzi 3. až 6. mesiacom po narodení; je spôsobená katabolizmom matkiných protilátok, ktoré dieťa získalo transplacentovým prenosom počas tehotenstva.

hypogeické klíčenie

hypogeické klíčenie — prvá fáza rastu rastliny, pri ktorej klíčne listy zostávajú pod povrchom pôdy a plnia funkciu zásobného orgánu, z ktorého rastlina pri klíčení čerpá výživné látky. Hypokotyl je veľmi krátky a vlastná klíčiaca rastlina epikotylom vynáša nad povrch pôdy rastový vrchol.

hypogenitalizmus

hypogenitalizmus [gr.] — neúplné vyvinutie pohlavných orgánov; znížená činnosť pohlavných orgánov.

hypohidróza

hypohidróza [gr.] — znížená tvorba potu, znížené potenie; opak hyperhidróza.

hypocholesterolémia

hypocholesterolémia [gr.] — znížená koncentrácia cholesterolu v krvi; opak → hypercholesterolémia.

hypochondria

hypochondria [gr.] — neprimeraná zaujatosť vlastnými zdravotnými problémami, sklon pokladať zdanlivé alebo aj skutočné ťažkosti za oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie. Prejavuje sa napr. úzkosťou, stiesnenou náladou, sebapozorovaním, nepríjemnými telesnými pocitmi a vnemami, pri psychotickej hĺbke poruchy až halucináciami a bludmi. Môže byť sprevádzaná snahou o opakované lekárske vyšetrenia a vylúčenie telesných ochorení. Hypochondria nie je špecifický syndróm, môže byť vyvolaná chorobou v okolí, vlastnou prekonanou chorobou alebo je následkom nadmernej zdravotníckej osvety, niekedy je súčasťou rôznych psychických porúch (neuróz, demencií ap.).

hypokapnia

hypokapnia [gr.] — znížená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi v dôsledku hyperventilácie. Prehlbujúca sa hypokapnia môže spôsobiť respiračnú alkalózu, ktorá sa prejavuje zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou (napr. svrbenie, mravčenie), pri akútnom nástupe aj bolesťami hlavy, závratmi, svetloplachosťou, nauzeou a vracaním. Pri závažnom stupni hypokapnie môže dôjsť k zmätenosti až k strate vedomia. Opak hyperkapnia.

hypokotyl

hypokotyl [gr.] — oblasť embrya alebo klíčiacej rastliny medzi koreňom a epikotylom, ktorá pri epigeickom klíčení rastliny nesie klíčne listy a rastový vrchol. Hypokotyl je anatomickým prechodom medzi koreňom a stonkou, v ktorom sa mení radiálny cievny zväzok koreňa na kolaterálny alebo na iný cievny zväzok stonky.

hypomenorea

hypomenorea [gr.] — slabé, zvyčajne aj kratšie trvajúce menštruačné krvácanie (1 – 2 dni), prípadne len krvavý výtok. Hypomenorea sa často vyskytuje na začiatku a na konci reprodukčného obdobia ženy alebo po pôrode. Opak hypermenorea.

hypomímia

hypomímia [gr.] — zníženie pohyblivosti tvárového svalstva (tvár podobajúca sa maske).

hypomnézia

hypomnézia [gr.] — porucha pamäti, zhoršenie pamäťových funkcií, trvalé čiastočné alebo celkové zníženie schopnosti zapamätať si určitú udalosť alebo určitý časový úsek. Ľahké formy hypomnézie bývajú podmienené poruchami pozornosti a emotivity pri neurotických poruchách a ťažko sa odlišujú od bežnej zábudlivosti, ťažké formy sú podmienené organickým poškodením mozgu a významne narúšajú integritu a sociabilitu osobnosti. Opak hypermnézia.

hypophysis

hypophysis [-fi-; gr.] — hypofýza; → podmozgová žľaza.

hypopigmentácia

hypopigmentácia [gr. + lat.] — čiastočné chýbanie pigmentu, znížená pigmentácia následkom zníženej tvorby melanínu; opak hyperpigmentácia.

hypoplázia

hypoplázia [gr.] — nedostatočný vývin tkaniva, orgánu alebo jeho časti; opak hyperplázia. Úplné chýbanie alebo nevyvinutie orgánu sa nazýva aplázia.

hypoploidia

hypoploidia [gr.] — stav, pri ktorom sa v bunkovom jadre vyskytuje znížený počet chromozómov v porovnaní s charakteristickým diploidným počtom; opak hyperploidia.

hypoprosexia

hypoprosexia [gr. + lat.] — zníženie pozornosti buď vo všetkých, alebo len v niektorých zložkách (napr. koncentrácia, všímavosť, bdelosť, vytrvalosť). Ľahké formy hypoprosexie bývajú pri neurotických poruchách a pri depresii (ťažko sa odlišujú od bežnej nepozornosti), ťažké formy pri organických psychických poruchách (vplývajú na pamäťové procesy a môžu pripomínať poruchu pamäti). Opak hyperprosexia.

hyporeflexia

hyporeflexia [gr. + lat.] — kvantitatívne zníženie reflexov, znížená odpoveď na podnety (oslabenie reflexov); opak hyperreflexia.

hyposekrécia

hyposekrécia [gr. + lat.] — znížené vylučovanie, znížená tvorba výlučkov (sekrétov), napr. žalúdočnej kyseliny, hormónov; opak hypersekrécia.

hyposmia

hyposmia [gr.] — znížená citlivosť čuchu, znížené vnímanie čuchových podnetov; opak hyperosmia.

hypospádia

hypospádia [gr.] — vrodená vývinová chyba vyústenia močovej rúry. Močová rúra vyúsťuje na prednej strane pohlavného údu (podľa lokalizácie ústia ide o žaluďovú hypospádiu, penilnú hypospádiu alebo hypospádiu v oblasti mieškového šva až hrádze). Časté je zakrivenie pohlavného údu spôsobené väzivovým pruhom medzi žaluďom a skutočným vyústením močovej rúry. Hypospádia môže byť podmienená geneticky, väčšinou je však príčina neznáma. Liečba: chirurgická.

hypospermia

hypospermia [gr.] — zníženie počtu spermií v ejakuláte; oligospermia.

hypotécium

hypotécium [gr.] — vrstva hubových vláken (hýf) pod subhyméniom v apotéciách; termín niekedy označuje všetky vrstvy pod výtrusorodou vrstvou (vrátane subhyménia).

hypotrofia

hypotrofia [gr.] — obmedzenie rastu niektorého orgánu alebo tkaniva; nedostatočný stav výživy. Hypotrofia novorodenca – nedostatočná hmotnosť novorodenca zvyčajne v dôsledku poruchy prívodu živín a kyslíka v intenzívnej fáze rastu plodu. Spravidla je spôsobená poruchami metabolizmu a výživy matky, chorobami matky alebo chorobnými stavmi placenty, pupočníka alebo plodu.

hypoventilácia

hypoventilácia [gr. + lat.] — znížená výmena vzduchu v pľúcach (→ ventilácia pľúc) charakteristická poklesom alveolárnej ventilácie, v dôsledku čoho sa v krvi znižuje koncentrácia kyslíka a zvyšuje koncentrácia oxidu uhličitého (→ hyperkapnia). Hypoventilácia má za následok respiračnú nedostatočnosť a respiračnú acidózu. Opak hyperventilácia.

hypovitaminóza

hypovitaminóza [gr. + lat. + gr.] — znížené množstvo vitamínov v tele; chorobný stav vznikajúci z čiastočného nedostatku niektorého vitamínu vo výžive (ťažký nedostatok vitamínov sa nazýva avitaminóza). Vzniká následkom jeho nedostatočného prívodu alebo zvýšenej potreby, resp. pri poruche vstrebávania. Hypovitaminózy spôsobujú funkčné poruchy a morfologické zmeny orgánov. Opak hypervitaminóza.

hypovolémia

hypovolémia [gr. + lat.] — znížený objem cirkulujúcej krvi oproti fyziologickému, normálnemu objemu krvi (normovolémia). Vyskytuje sa pri výraznom alebo dlhodobom miernom krvácaní, poruchách pečene, najčastejšie pri dehydratácii organizmu (pobyt v prehriatom prostredí s nedostatkom vody, vracanie alebo hnačky). Pri hypovolémii sa znižuje krvný tlak (→ hypotenzia). Opak hypervolémia.

hypoxémia

hypoxémia [gr.] — znížené množstvo kyslíka v krvi; znížený parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi (menej ako 9 kPa, u osôb starších než 40 rokov menej ako 8 kPa). Hypoxémia môže vzniknúť následkom zníženej schopnosti pľúc okysličovať artériovú krv alebo následkom zníženého obsahu kyslíka v zmiešanej žilovej krvi, napr. pri chronických chorobách dýchacích ciest (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc), zápale pľúc alebo chorobách pľúcneho riečiska.

hypoxia

hypoxia [gr.] — nedostatok kyslíka v tkanivách v dôsledku zníženej dodávky kyslíka napriek adekvátnemu prietoku krvi tkanivami. Podľa pôvodu sa rozlišuje centrálna a periférna hypoxia. Centrálna hypoxia vzniká následkom poruchy centrálnych regulačných mechanizmov (napr. dýchacieho centra, motorického aparátu), periférnu hypoxiu vyvolávajú choroby srdca a pľúc, zmeny v procese transportu kyslíka v organizme ap. Základnými prejavmi hypoxie sú cyanóza, dýchavica, malátnosť, únavnosť pri minimálnej námahe a poruchy spánku. Na hypoxiu je najcitlivejší mozog, najmä jeho neuróny. Vnútromaternicová plodová hypoxia (hypoxia plodu) je chorobný stav, ktorý vzniká pri akútnom alebo chronickom nedostatku kyslíka a bezprostredne ohrozuje život, zdravie, rast a vývin plodu v maternici (vyskytuje sa u 0,1 – 1 % detskej populácie). Je výsledkom kritického zníženia výmeny dýchacích plynov medzi matkou a plodom v dôsledku ochorenia matky (hypotenzia), najčastejšie však v dôsledku zlyhania pupočníkovo-placentárnej cirkulácie. Pri akútnej hypoxii plodu zapríčinenej odlúpením placenty alebo pri poruche prietoku krvi pupočníkom hrozí odumretie plodu alebo nezvratné poškodenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa neskôr prejaví vznikom detskej mozgovej obrny s rôznym stupňom psychomotorického postihnutia. Chronická hypoxia plodu vzniká najčastejšie pri poruchách prietoku krvi v placente a vyskytuje sa zvyčajne pri vnútromaternicovom poškodení rastu plodu. Liečba: pri akútnej hypoxii ukončenie tehotenstva alebo pôrod na záchranu života plodu (následná liečba postihnutého dieťaťa spočíva v systematickej a trvalej rehabilitácii, pričom je dôležitá starostlivosť rodičov a ich spolupráca s lekármi), pri chronickej hypoxii liečba placenty.

Hypoxis

Hypoxis [gr.] — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď Hypoxidaceae. Rastliny s hľuzami, širšie kopijovitými polovzpriamenými listami a so žltými alebo s bielymi hviezdicovitými kvetmi, plod tobolka. Patrí sem asi 100, v subtrópoch alebo v trópoch rastúcich druhov, napr. do 20 cm vysoký Hypoxis angustifolia so žltými kvetmi.

Hypsela

Hypsela [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď zvončekovité. Trvalky pochádzajúce z Austrálie a Južnej Ameriky. Patria sem 4 druhy, napr. drobný plazivý do 2 cm vysoký druh Hypsela reniformis s mäsitými srdcovitými listami s priemerom 1 cm a s drobnými hviezdicovitými bielo-ružovými kvetmi, plod tobolka.

hypsofóbia

hypsofóbia [gr.] — chorobný strach z výšok.

Hypšman, Bohumil

Hypšman, Bohumil, aj Hübschmann, 10. 1. 1878 Praha – 3. 11. 1961 tamže — český architekt a urbanista.

Študoval na akadémii vo Viedni u O. Wagnera. Vo svojich raných dielach osobitým spôsobom rozvíjal klasicizujúcu geometrickú secesiu O. Wagnera (dom židovského pohrebného bratstva na Starom židovskom cintoríne v Prahe, 1911 – 12), neskôr sa priklonil k neoklasicizmu. Autor viacerých nájomných domov, rodinných víl (vlastná vila, 1926 – 27) i verejných budov v Prahe. Priekopník projektovania moderne riešených továrenských areálov (akciové mlyny, 1905 – 09, Praha). Jeden z prvých českých urbanistov. Riešil otázky výstavby a úpravy historických štvrtí v Prahe, jeho najvýznamnejšími dielami sú budovy bývalého ministerstva a zemského úradu na námestí Pod Emauzy (1924 – 31) a budovy preddvoria kláštora Emauzy (1930). Vypracoval regulačné plány viacerých českých miest (Pardubice, Litomyšl, Čes. Budějovice a i.), väčšina jeho urbanistických plánov však nebola realizovaná. Napísal viacero odborných článkov o architektúre a ochrane historických pamiatok.